reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Kiedy i na jakich zasadach można wycinać drzewa ?

Kiedy i na jakich zasadach można wycinać drzewa ?

Podczas np. prac budowlanych może okazać się konieczne wycięcie drzewa. Często w takim przypadku trzeba posiadać odpowiednie zezwolenie na usunięcie drzewa. Musi o nie wystąpić właściciel terenu. Uzyskanie takiego zezwolenia wiąże się z opłatą. Za brak zezwolenia grozi kara.


Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewień powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Wydanie zezwolenia, o którym mowa, może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wymaga uzyskania zgody odpowiednio dyrektora parku narodowego albo organu uznającego obszar za rezerwat przyrody.

Konieczne opłaty

To posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Opłaty nalicza i pobiera organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustala się w wydanym zezwoleniu.

Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów odracza, na okres trzech lat od dnia wydania zezwolenia, termin uiszczenia opłaty za ich usunięcie, jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami lub krzewami.

 

DEFINICJE

TERENY ZIELENI - tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzyszącą ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym;

ZADRZEWIENIE - drzewa i krzewy w granicach pasa drogowego, pojedyncze drzewa lub krzewy albo ich skupiska niebędące lasem, wraz z terenem, na którym występują, i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu, spełniające cele ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe.

Jeżeli przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie trzech lat od dnia ich przesadzenia albo posadzenia lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu przez organ właściwy do naliczania i pobierania opłat.

Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, związane z budową dróg publicznych, pomniejsza się o koszty poniesione na tworzenie zadrzewień w miejsce usuniętych drzew lub krzewów, w granicach pasa drogowego.

Termin uiszczenia opłaty

Opłata za usunięcie drzew i krzewów powinna być uiszczona w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna. W razie nieterminowego uiszczenia opłaty pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości odsetek pobieranych za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych, a więc 11,5 proc. Opłaty nieuiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.

Ale na wniosek złożony w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie konieczności zapłaty opłaty za usunięcie drzew stała się ostateczna, opłatę można rozłożyć na raty lub przesunąć termin jej płatności na okres nie dłuższy niż trzy lata. Rozwiązanie takie jest możliwe tylko, jeżeli przemawia za tym sytuacja materialna wnioskodawcy. Decyzje w sprawach rozłożenia opłaty na raty lub przesunięcia terminu płatności podejmuje organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. Obowiązek uiszczenia opłat za usunięcie drzew i krzewów przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin uiszczenia opłaty. Nie można wydać decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty, jeżeli od końca roku, w którym usunięto drzewa lub krzewy, upłynęło pięć lat.

CO POWINNO BYĆ WE WNIOSKU

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew powinien zawierać:

n imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;

n tytuł prawny władania nieruchomością;

n nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

n obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;

n przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;

n przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

n wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.

KIEDY NIE TRZEBA ZEZWOLENIA

Nie jest wymagane zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów:

n w lasach;

n owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;

n na plantacjach drzew i krzewów;

n których wiek nie przekracza 5 lat;

n usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

n usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

n które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

n stanowiących przeszkody lotnicze.

KATARZYNA WILKO

gp@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

n Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880 ze zm.).

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


Nowe oznaczenia w ewidencji VAT i JPK_VAT (PDF)24.90 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Radek Rafał Wasilewski

doktor nauk prawnych, radca prawny prowadzący w Szczecinie kancelarię prawną Kancelaria Radcy Prawnego dr Radek Rafał Wasilewski (www.radcawasilewski.pl)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama