REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kto może być pełnomocnikiem przed Sądem Administracyjnym

REKLAMA

Przed sądem można działać i występować osobiście lub przez pełnomocników.


Pełnomocnikiem może być:

n adwokat lub radca prawny,

n inny skarżący lub uczestnik postępowania,

n rodzice,

n małżonek,

n rodzeństwo

n zstępni (dzieci wnuki itd.),

n osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia,

n inne osoby, jeżeli przewidują to przepisy szczególne.

Skarżącym przed sądem może być nie tylko osoba fizyczna. W przypadku osób prawnych lub przedsiębiorców, w tym nieposiadających osobowości prawnej, pełnomocnikiem może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego.

Pełnomocnictwo może być:

n ogólne - do prowadzenia spraw przed sądami administracyjnymi;

n do prowadzenia poszczególnych spraw;

n do niektórych tylko czynności w postępowaniu.

Zakres, czas trwania i skutki umocowania szerszego niż pełnomocnictwo wymienione powyżej ocenia się według treści pełnomocnictwa oraz przepisów prawa cywilnego.

Pełnomocnictwo ogólne lub do prowadzenia poszczególnych spraw obejmuje z samego prawa umocowanie do:

n wszystkich łączących się ze sprawą czynności w postępowaniu, nie wyłączając skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego jej wniesieniem;

n udzielenia dalszego pełnomocnictwa na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

n cofnięcia skargi w całości lub w części, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie;

n odbioru kosztów postępowania.

Pamiętajmy, że mocodawca stawający jednocześnie z pełnomocnikiem może niezwłocznie prostować lub odwoływać oświadczenia pełnomocnika. W praktyce oznacza to, że osoba biorąca udział w rozprawie przed sądem razem z pełnomocnikiem ma pełną kontrolę nad jego poczynaniami przed sądem.

Pełnomocnictwo można wypowiedzieć. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez mocodawcę jest skuteczne od ściśle określonego momentu. W stosunku do sądu skutek prawny wypowiedzenie odniesie od dnia zawiadomienia go o tym. W stosunku zaś do strony przeciwnej i innych uczestników - od dnia doręczenia im tego zawiadomienia przez sąd.

Dla zabezpieczenia interesów mocodawców przepisy ustanawiają jeszcze jedną zasadę w odniesieniu do profesjonalnych pełnomocników. Dotyczy to sytuacji, w których to pełnomocnik wypowiedział pełnomocnictwo. I tak adwokat lub radca prawny, który wypowiedział pełnomocnictwo, obowiązany jest działać za stronę jeszcze przez dwa tygodnie, chyba, że mocodawca zwolni go od tego obowiązku. Każdy inny pełnomocnik powinien, mimo wypowiedzenia, działać za mocodawcę przez ten sam czas, jeżeli jest to konieczne do uchronienia mocodawcy od niekorzystnych skutków prawnych. W razie śmierci strony albo utraty przez nią zdolności sądowej pełnomocnictwo wygasa. Jednakże pełnomocnik procesowy działa aż do czasu zawieszenia postępowania. Sąd może dopuścić tymczasowo do podjęcia naglącej czynności osobę niemogącą przedstawić pełnomocnictwa. Sąd wyznaczy równocześnie termin, w ciągu którego osoba działająca bez pełnomocnictwa powinna je złożyć albo przedstawić zatwierdzenie swojej czynności przez stronę. Jeżeli termin upłynął bezskutecznie, sąd pominie czynności procesowe tej osoby.

Rodzaj i zakres pełnomocnictwa ma szczególne znaczenie. Od prawidłowego umocowania pełnomocnika nierzadko zależy to, czy sprawie zostanie nadany bieg przed sądem administracyjnym. Zgodnie bowiem z przepisami pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy i rzecznik patentowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa. Sąd może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

Ponadto w toku sprawy pełnomocnictwo może być udzielone ustnie na posiedzeniu sądu przez oświadczenie złożone przez stronę i wciągnięte do protokołu. Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną, która nie jest przedsiębiorcą, składane przez radcę prawnego, powinno zawierać oświadczenie pełnomocnika w przedmiocie pozostawania w stosunku pracy. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pełnomocnictwo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.

Kto i kiedy może wnieść skargę do WSA

Uprawniony do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny. Skargę do WSA może wnieść także prokurator, rzecznik praw obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Uprawnionym do wniesienia skargi jest również inny podmiot, któremu ustawy przyznają do tego prawo. Kilku uprawnionych do wniesienia skargi może w jednej sprawie występować w roli skarżących. Dotyczy to sytuacji, gdy ich skargi dotyczą tej samej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności albo bezczynności organu.

Bardzo ważne jest to, kiedy może być wniesiona skarga do WSA. Samo wydanie decyzji przez organ I instancji nie oznacza, że jej adresat od razu może zwrócić się do sądu. Skargę można wnieść dopiero po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której skargę wnosi prokurator lub rzecznik praw obywatelskich.

W normalnych sytuacjach przymus wyczerpania wszystkich przysługujących środków zaskarżenia oznacza, że żeby skutecznie wnieść skargę do sądu, najpierw trzeba skorzystać ze środków odwołania, jakie przysługują w postępowaniu administracyjnym. W Polsce postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. Od decyzji wydanej przez organ administracji I instancji przysługuje co do zasady odwołanie do organu II instancji. Dopiero po uzyskaniu decyzji II instancyjnej, czyli decyzji ostatecznej, można wnieść skargę do WSA. Pouczenie zarówno o przysługującym odwołaniu, jak i środkach zaskarżenia do sądu jest jednym z elementów decyzji. I podstawowym uprawnieniem obywatela.

Wyczerpanie środków zaskarżenia

Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie. Jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa można wnieść po uprzednim wezwaniu właściwego organu do usunięcia naruszenia prawa. Organ należy wezwać do usunięcia naruszenia na piśmie w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności.W przypadku innych aktów, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi i nie stanowi inaczej, należy również przed wniesieniem skargi do sądu wezwać na piśmie właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa. W tym jednak przypadku 14-dniowy termin nie ma zastosowania.

Jak powinny być wnoszone skargi

Prawo do dochodzenia swoich racji przed sądem jest jednym z podstawowych uprawnień każdego obywatela, chronionych konstytucją. Nie oznacza to jednak, że skorzystanie z tego uprawnienia nie jest uzależnione od podjęcia określonych działań przez obywatela. Tak jak we wszystkich procedurach, również procedura sądowoadministracyjna zawiera określone regulacje dotyczące tego, kiedy i jak prawidłowo z prawa do sądu administracyjnego skorzystać.

Zwykły obywatel na wniesienie skargi do WSA ma 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie. W przypadkach, w którzy skarżącemu nie przysługują środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i wniesienie skargi uzależnione jest od wezwania organu do usunięcia prawa, skargę wnosi się w terminie30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. A jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

Do 1 stycznia 2004 r. skarga do sądu administracyjnego musiała być wnoszona bezpośrednio do sądu. Po wprowadzeniu reformy sądownictwa administracyjnego ta zasada uległa zmianie. Obecnie skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. W praktyce oznacza to, że skarga powinna być zaadresowana do właściwego WSA, ale przesłana lub złożona do organu, który wydał zaskarżoną decyzję. To organ następnie przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Jest to zasada tzw. samokontroli decyzji.


Aleksandra Tarka
aleksandra.tarka@infor.pl
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Otyłość to poważna, przewlekła choroba. Matka wszystkich chorób. Jak ją skutecznie leczyć? Są leki, trzeba zmienić styl życia, w ostateczności operacja bariatryczna

  Na całym świecie 4 marca jest obchodzony Światowy Dzień Otyłości. Z tej okazji wczoraj na konferencji w centrum prasowym PAP prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości (PTLO) prof. Lucyna Ostrowska podkreśliła, że otyłość to choroba, nie defekt kosmetyczny. "Jest to choroba, którą widać, ale która jest niestety przezroczysta, ponieważ wciąż mamy niedodiagnozowaną tę chorobę i niedostatecznie leczoną" - powiedziała. W wywiadzie dla PAP endokrynolog prof. Wojciech Bik powiedział, że choroba otyłościowa jest matką wszystkich chorób i możemy mówić o epidemii. Jego zdaniem leczenie otyłości należy zacząć od modyfikacji stylu życia. W leczeniu otyłości są też sprawdzone leki inkretynowe, które modulują wydzielanie insuliny i pobudzają uczucie sytości. 

  Darmowe badania w 18 szpitalach i placówkach medycznych Województwa Małopolskiego. Kraków, Tarnów, Zakopane i inne miasta

  Badania wzroku, piersi, poziomu cukru we krwi, echo serca, EKG czy USG – to niektóre z darmowych badań, jakie będzie można wykonać w 18 wojewódzkich szpitalach i placówkach medycznych w niemal wszystkie soboty marca (oprócz ostatniej) - poinformował w czwartek Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Na Małopolan czekają również konlsultacje z lekarzami specjalistami i fizjoterapeutami. Z porad będzie można skorzystać bezpłatnie i bez skierowania. 

  Maksymalnie 20 uczniów w klasie, bezpłatne korepetycje i darmowe posiłki w szkołach (z opcją wegetariańską i wegańską). Obietnice dla Warszawy kandydatki Lewicy

  Magdalena Biejat, kandydatka Lewicy na prezydenta Warszawy obiecuje zmniejszenie liczebności klas do 20 osób, bezpłatne korepetycje i posiłki w szkołach oraz uspokojenie ruchu ulicznego wokół szkół.

  Faktyczne usunięcie z listy lektur szkolnych „Pana Tadeusza"? [O zmianach w podstawie programowej proponowanych przez resort B. Nowackiej]

  W szkole podstawowej jest tylko fragment „Pana Tadeusza”, a w szkole średniej to nie jest lektura obowiązkowa.

  REKLAMA

  33,5 mld euro na inwestycje w polskich regionach w latach 2021–2027. Trwa Europejski Kongres Samorządów (komunikat MFiPR)

  Samorządy mają do dyspozycji na lata 2021–2027 kwotę 33,5 mld euro, co jest olbrzymim wsparciem inwestycji w polskich regionach. Trwa spotkanie przedstawicieli samorządów z udziałem wiceministra Protasa.

  W powietrzu nad Rzymem krążą... narkotyki

  W powietrzu nad Wiecznym Miastem krąży już nie tylko smog. Eksperci włoskiego Komitetu Badań Naukowych stwierdzili duże stężenie kokainy i innych narkotyków. W ciągu dekady zawartość wzrosła aż o 60 procent!

  Jakie są zasady refundacji leków? Kto może wypisać receptę?

  Koszty leczenia bywają naprawdę wysokie. Wiedzą o tym zwłaszcza pacjenci cierpiący na choroby przewlekłe i wymagający stałego przyjmowania leków. Zmniejszenie kosztów kuracji, miedzy innymi poprzez refundację leków, to jedno z kluczowych zadań ministra zdrowia. Kiedy możliwa jest refundacja leków?

  Podwyżki dla strażaków PSP 2024 - przeciętnie więcej o 1472 zł miesięcznie. Nowa tabela grup uposażenia zasadniczego. Zmiany w tabelach zaszeregowania [projekt rozporządzenia]

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Celem nowego rozporządzenia jest osiągnięcie oczekiwanego wzrostu uposażenia strażaków PSP o 20%. Wzrost kwoty bazowej o 20% w 2024 r. powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie strażaka PSP wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1472 zł.

  REKLAMA

  Podwyżki w Policji 2024. Nowa tabela dodatku za stopień. [projekt rozporządzenia] Przeciętne miesięczne uposażenie (z nagrodą roczną) wzrasta o 1472 zł od 1 stycznia

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. Celem nowego rozporządzenia jest osiągnięcie oczekiwanego wzrostu uposażenia policjantów o 20% tj. o 1.359 zł od 1 stycznia 2024 r. w zakresie wzrostu uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym, poprzez ustanowienie nowych stawek dodatku za stopień.  Wzrost kwoty bazowej o 20% w 2024 r. powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie policjanta wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1.472 zł.

  Wybory samorządowe. 4 marca 2024 r. ostatnim dniem na zgłaszanie list kandydatów na radnych

  W tegorocznych wyborach samorządowych komitety wyborcze mogą zgłaszać listy kandydatów na radnych tylko do godz. 16 w poniedziałek.

  REKLAMA