Kategorie

Wynagrodzenia pracowników samorządowych

Bożena Styczyńska
inforCMS
Wynagrodzenia pracowników samorządowych - jak liczyć dodatek za nadgodziny?
Jeśli pracownik jest wynagradzany stawką miesięczną lub godzinową, dodatek za pracę wykonywaną w nadgodzinach należy liczyć, biorąc za podstawę wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze.

Pracodawca może rekompensować pracownikom pracę w godzinach nadliczbowych na dwa sposoby. Albo udziela w zamian czasu wolnego, albo płaci wynagrodzenie. Wybór formy gratyfikacji należy do pracownika (art. 24 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych w zw. z art. 30 ust. 2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych). Jeśli wybierze formę pieniężną, wtedy za każdą godzinę nadliczbową pracodawca musi naliczyć i wypłacić normalne wynagrodzenie i dodatek.

Normalne wynagrodzenie

Normalne wynagrodzenie to nie tylko pensja zasadnicza. Pojęcie to obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie, bez względu na ich nazwę (wyrok SN z 3 czerwca 1986 r., sygn. akt I PRN 40/86, OSNP 1987/9/140, oraz uchwała 7 sędziów SN z 30 grudnia 1986 r., sygn. akt III PZP 42/86, OSNP 1987/8/106). Oznacza to, że przy obliczeniach należy również uwzględnić np. dodatek funkcyjny, stażowy czy za pracę w warunkach szkodliwych.

Obliczenie normalnego wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe wymaga następujących działań:

1) zsumowania wszystkich składników wynagrodzenia, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie,

2) podzielenia uzyskanego wyniku przez liczbę godzin do przepracowania w miesiącu, w którym godziny nadliczbowe wystąpiły, w celu uzyskania stawki za godzinę pracy,

3) pomnożenia uzyskanego wyniku przez liczbę przepracowanych godzin nadliczbowych.

PRZYKŁAD

Janina W. otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1400 zł i dodatek stażowy w wysokości 168 zł (12% pensji zasadniczej). W czerwcu, w którym było 160 godz. pracy (8 godz. × 20 dni), przepracowała 8 godzin nadliczbowych. Normalne wynagrodzenie za te godziny wyniesie zatem:

l suma składników wynagrodzenia: 1400 zł + 168 zł = 1568 zł,

l wynagrodzenie za jedną godzinę: 1568 zł : 160 godz. = 9,80 zł,

l normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe: 9,80 zł × 8 godz. = 78,40 zł.

Dodatek za nadgodziny

Dodatek za godziny nadliczbowe należy się w wysokości 50% lub 100% wynagrodzenia. O tym, która z tych stawek powinna być zastosowana, przesądza dzień, w którym praca w godzinach nadliczbowych miała miejsce.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podstawa obliczania dodatku to wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jeśli pracownik jest wynagradzany w inny sposób (np. prowizyjnie), wtedy podstawa to 60% wynagrodzenia, obliczanego zgodnie z zasadami obowiązującymi przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy (art. 1511 § 3 k.p., patrz: Jak obliczyć dodatek za godziny nadliczbowe, gdy pracownik nie jest wynagradzany stawką godzinową lub miesięczną?).

Do tej pory „osobiste zaszeregowanie” było rozumiane jako wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i inne składniki wynagrodzenia, jeśli były ściśle związane z warunkami świadczenia pracy. Sąd Najwyższy uznał jednak, że taka interpretacja jest archaiczna i stoi w sprzeczności z obecnie obowiązującymi przepisami prawa pracy. Dlatego wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania to wyłącznie pensja zasadnicza (uchwała z 3 kwietnia 2007 r., sygn. akt II PZP 4/07).

Sposób obliczania dodatku za godziny nadliczbowe określa § 4 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. Przepis ten stanowi, że należy tu stosować zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, czyli wynikające z rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Aby obliczyć dodatek za jedną godzinę pracy nadliczbowej dla pracownika wynagradzanego w stałej stawce miesięcznej, należy tę stawkę podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

PRZYKŁAD

Na miesięczne zarobki Ignacego O. składają się: 1700 zł wynagrodzenia zasadniczego, 150 zł dodatku funkcyjnego i 255 zł dodatku stażowego. W czerwcu przepracował, oprócz normalnego wymiaru czasu pracy (160 godz.), 12 godzin nadliczbowych, z tego 2 przypadły na porę nocną, a pozostałe 10 na zwykłe dni jego pracy (od poniedziałku do piątku, które - zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu, są dla niego dniami pracy). Za 2 godziny pracy w nocy należał mu się więc dodatek za godziny nadliczbowe w wysokości 100% wynagrodzenia zasadniczego, a za pozostałe 10 godzin - 50% wynagrodzenia, a za wszystkie razem - normalne wynagrodzenie. Pracodawca wypłacił mu łącznie 232,38 zł. Jest to wynik następujących obliczeń:

1) normalne wynagrodzenie:

l suma składników wynagrodzenia: 1700 zł + 150 zł + 255 zł = 2105 zł

l wynagrodzenie za jedną godzinę: 2105 zł : 160 godz. = 13,16 zł

l normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe: 13,16 zł × 12 godz. = 157,92 zł;

2) dodatek za godziny nadliczbowe:

l dodatek za jedną godzinę nadliczbową: 1700 zł : 160 godz. = 10,63 zł

l dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia: (10,63 zł × 50%) × 10 godz. = 53,20 zł

l dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia: 10,63 zł × 2 godz. = 21,26 zł

l dodatki łącznie: 53,20 zł + 21,26 zł = 74,46 zł;

3) łącznie normalne wynagrodzenie i dodatek za godziny nadliczbowe:

157,92 zł + 74,46 zł = 232,38 zł.

ZAPAMIĘTAJ!

Dodatek za godziny nadliczbowe z tytułu przekroczenia normy dobowej pracodawca wypłaca wraz z wynagrodzeniem za miesiąc, w którym one wystąpiły. Natomiast dodatek za nadgodziny wynikające z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy pracownik powinien otrzymać po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Jak obliczyć dodatek za godziny nadliczbowe, gdy pracownik nie jest wynagradzany stawką godzinową lub miesięczną

Krok 1. Ustalenie podstawy wynagrodzenia

Gdy pracownik nie jest wynagradzany ani stawką miesięczną, ani godzinową, lecz w inny sposób (np. prowizyjnie), pierwszym krokiem do obliczenia dodatku za 1 godzinę nadliczbową jest ustalenie wysokości tego wynagrodzenia, będącego podstawą dla dalszych działań. Podstawą tą jest wynagrodzenie pracownika i inne świadczenia związane z pracą, z wyjątkiem (§ 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop):

l jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,

l wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,

l gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,

l wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

l ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,

l dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,

l wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

l nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,

l odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,

l wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości, jeśli pracownik takie otrzymuje, uwzględnia się w wynagrodzeniu będącym podstawą do obliczenia dodatku za godzinę nadliczbową w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu, w którym pracował w nadgodzinach.

Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, z wyjątkiem stałej stawki miesięcznej, uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w których wystąpiły godziny nadliczbowe. Jeżeli występują znaczne wahania wysokości składników wynagrodzenia, mogą one być uwzględnione przy ustalaniu wynagrodzenia w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym pracownik pracował w nadgodzinach.

Do dalszych obliczeń trzeba przyjąć 60% ustalonej podstawy, gdyż pracownik nie jest wynagradzany stawką miesięczną ani godzinową.

Krok 2. Ustalenie stawki za godzinę pracy

Aby obliczyć stawkę za godzinę pracy, która posłuży do obliczenia dodatku za godziny nadliczbowe, należy podzielić 60% podstawy wynagrodzenia przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa.

Krok 3. Wyliczenie dodatku za godziny nadliczbowe

Obliczenie dodatku za nadgodziny wymaga:

l pomnożenia stawki za godzinę pracy przez właściwą stawkę procentową dodatku za godziny nadliczbowe, czyli 50% lub 100%,

l pomnożenia uzyskanych wyników odpowiednio przez liczby przepracowanych godzin nadliczbowych, za które przysługuje stawka 100% lub stawka 50%.

Podstawy prawne

l Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589)

l Ustawa z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218)

l Ustawa z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589)

l Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289; ost.zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2292)

l Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1591).

Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  18 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?