Kategorie

Nowe zasady przyznawania dodatków dla nauczycieli

Magdalena Kasprzak
Magdalena Kasprzak
Radca prawny, doktor nauk prawnych. Pracowała w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy, autorka licznych publikacji w wiodących polskich wydawnictwach prawniczych. Doradca prawny w kancelariach prawnych, wykładowca akademicki, prezes zarządu ANTERIS Fundacji Pomocy Prawnej
Od 21 lipca 2007 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 czerwca 2007 r. w sprawie dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli.
Nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych. Zgodnie z nim, wprowadzono odrębne regulacje dla nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w takich placówkach.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego nauczyciela, posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz wymiaru zajęć obowiązujących nauczyciela. Natomiast wysokość innych składników wynagrodzenia nauczyciela związana jest z pełnionymi przez nauczyciela funkcjami, charakterem wykonywanej pracy i jej warunkami.

Na wynagrodzenie nauczycieli składają się następujące elementy:

1) wynagrodzenie zasadnicze;

2) dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy;

3) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

4) nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych.

Do tej pory, czyli do 20 lipca, nauczyciele zakładów poprawczych, schronisk, ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych oraz niektórych szkół, dodatki do wynagrodzenia mieli przyznawane na zasadach wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z 29 września 2000 r. w sprawie dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej, a także w sprawie dodatku motywacyjnego i służbowego dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach organów administracji rządowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz w jednostkach organizacyjnych sprawujących nadzór pedagogiczny (Dz.U. Nr 83, poz. 943; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 182).

Dodatki na nowych zasadach

Nowe, bo obowiązujące od 21 lipca bieżącego roku, zasady dotyczą przyznawania i wypłaty dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 czerwca 2007 r. w sprawie dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych; dalej: rozporządzenie, wprowadza odrębne regulacje dla nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w takich placówkach.

Nauczyciele szkół, zespołów szkół lub centrów kształcenia ustawicznego przy zakładach karnych lub aresztach śledczych

DODATEK MOTYWACYJNY

Wysokość

Przyznawany jest uprawnionym nauczycielom na czas określony, od 2 do maksymalnie 6 miesięcy. Wysokość dodatku nie może przekroczyć 20% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia miesięcznego. Zasada ta dotyczy zarówno nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół lub centrach kształcenia ustawicznego przy zakładach karnych lub aresztach śledczych, jak i zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych.

Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół oraz centrach kształcenia ustawicznego przy zakładach karnych lub aresztach śledczych ustala dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego na wniosek dyrektora szkoły. Natomiast o wysokości dodatku przyznanego dyrektorowi szkoły decyduje organ prowadzący szkołę.

Warunki przyznawania

Nauczyciel ma prawo do dodatku motywacyjnego pod warunkiem:

- uzyskiwania dobrych wyników dydaktycznych potwierdzonych osiągnięciami uczniów lub słuchaczy - wynikami klasyfikacji lub promocji, wynikami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,

- umiejętnego rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów lub słuchaczy,

- uzyskiwania szczególnych osiągnięć w realizacji zadań wynikających ze statutu szkoły,

- posiadania co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,

- zaangażowania w realizację zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych, organizowanie imprez i uroczystości szkolnych oraz przygotowanie uczniów lub słuchaczy do zajęć samokształcenia i doskonalenia zawodowego.

DODATEK FUNKCYJNY

Wysokość

Dodatek funkcyjny może być przyznawany w wysokości od 10% do 100% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. Przyznawany jest nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły.

Wysokość dodatku dla dyrektora szkoły ustala organ prowadzący szkołę. Natomiast nauczyciel, który zajmuje inne stanowisko kierownicze, otrzymuje dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej przez dyrektora zakładu karnego albo aresztu śledczego na wniosek dyrektora szkoły.

Z tytułu powierzenia nauczycielowi szkoły, zakładu lub ośrodka wychowawstwa klasy, sprawowania funkcji doradcy merytorycznego czy nauczyciela - konsultanta, przysługuje dodatek funkcyjny. Dodatek ten jest wypłacany w łącznej wysokości do 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

Kryteria, jakimi kierują się właściwe organy przy przyznawaniu dodatku funkcyjnego w określonej wysokości, są takie same dla szkół, zakładów i schronisk oraz ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.

Warunki przyznawania

Wysokość dodatku funkcyjnego, bez względu na to komu ma być przyznany, ustalana jest na podstawie:

- wielkości szkoły, zakładu lub ośrodka oraz ich struktury organizacyjnej,
- rodzaju zakładu,

- złożoności zadań realizowanych przez nauczyciela, dyrektora czy kierownika, na zajmowanym stanowisku,

- sprawowanych funkcji,

- liczby stanowisk kierowniczych w szkole, zakładzie i ośrodku,

- wyników pracy szkoły, zakładu czy ośrodka.

Wypłata

Dodatek funkcyjny powinien być wypłacany od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono stanowisko kierownicze. W przypadku gdy nauczyciel takie stanowisko objął pierwszego dnia miesiąca, dodatek funkcyjny powinien być wypłacony od tego dnia. Termin wypłaty dodatku jest taki sam dla szkół, zakładów i ośrodków.

DODATEK ZA WARUNKI PRACY

Wysokość

Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole w trudnych, uciążliwych i szkodliwych warunkach pracy przysługuje dodatek z tego tytułu. Wysokość dodatku nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

Dla nauczyciela wysokość dodatku ustala dyrektor zakładu karnego albo aresztu śledczego na wniosek dyrektora szkoły. Przy ustalaniu wysokości dodatku za warunki pracy dla dyrektora szkoły decydujące zdanie ma natomiast organ prowadzący szkołę.

Wysokość dodatku za warunki pracy jest uzależniona od stopnia trudności, uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia realizowanych zajęć lub wykonywanych zadań na poszczególnych stanowiskach pracy.

Warunki przyznawania

Kryteria przyznawania dodatku za warunki pracy są takie same w przypadku szkół, zakładów i ośrodków.

Dodatek ten jest przyznawany w szczególności ze względu na:

*specyfikę nauczania w warunkach izolacji;

*stopień niedostosowania społecznego nieletnich przebywających w zakładzie, z uwzględnieniem:

- nieletnich wymagających indywidualnych zajęć i wzmożonego nadzoru pedagogicznego,

- nieletnich upośledzonych umysłowo, z zaburzeniami zachowania, uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych oraz nosicieli wirusa HIV;

*specyfikę organizacji nauki, pracy resocjalizacyjnej, opiekuńczej, diagnostyczno-korekcyjnej i terapeutycznej;

*faktyczną liczbę nieletnich w grupach wychowawczych, oddziałach szkolnych i grupach szkolenia zawodowego;

*łączne funkcjonowanie zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich;

*pracę diagnostyczno-opiniodawczą, mediacyjną, poradnictwo i pomoc na rzecz integracji społecznej.

DODATEK STAŻOWY

Zasady określone § 9 rozporządzenia, a dotyczące wypłaty uprawnionym nauczycielom dodatku stażowego, mają zastosowanie do nauczycieli szkół, zakładów i ośrodków.

Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie. Wypłacany jest również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Dodatek z tytułu wysługi lat powinien być wypłacany od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawa do takiego dodatku lub dodatku w wyższej wysokości Zasada ta jest stosowana w przypadku, gdy nauczyciel nabył prawa do dodatku stażowego w trakcie miesiąca. W przypadku gdy nauczyciel nabył prawa do dodatku stażowego pierwszego dnia miesiąca, dodatek powinien być wypłacony za ten miesiąc.

Nauczyciele zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

DODATEK MOTYWACYJNY

Wysokość

O przyznaniu dodatku uprawnionemu nauczycielowi i jego wysokości decyduje dyrektor zakładu. W przypadku gdy taki dodatek miałby zostać przyznany dyrektorowi zakładu poprawczego i dyrektorowi schroniska dla nieletnich, decyzja o przyznaniu dodatku w określonej wysokości należy do prezesa sądu okręgowego. Prezes sądu okręgowego podejmuje decyzję o dodatku dla dyrektora zakładu na wniosek zespołu nadzoru pedagogicznego.

Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich ustalana jest po zasięgnięciu opinii dyrektora właściwego sądu okręgowego.

Warunki przyznawania

Warunkiem przyznania nauczycielowi zatrudnionemu w zakładzie dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie znaczących osiągnięć w realizacji zadań zakładu, a w szczególności:

- stopień realizacji zadań resocjalizacyjnych zakładu i indywidualnego planu resocjalizacji nieletniego,

- uzyskiwanie osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych,

- umiejętność prowadzenia nauczania wielopoziomowego w klasach o bardzo zróżnicowanym poziomie intelektualnym nieletnich,

- umiejętność pracy z nieletnimi agresywnymi, uzależnionymi od środków odurzających i psychotropowych, z zaburzeniami rozwoju osobowości oraz upośledzonymi umysłowo,

- rozwiązywanie problemów wychowawczych nieletnich oraz współpraca z rodziną zagrożoną patologią,

- podejmowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i wychowawczych oraz współpraca z instytucjami wspomagającymi proces resocjalizacji;

2) skuteczne zarządzanie zakładem oraz ciągły rozwój i doskonalenie jakości jego pracy;

3) uzyskanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego;

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć dotyczących działalności zakładów i schronisk.

DODATEK FUNKCYJNY

Wysokość

Kwota przyznanego nauczycielowi dodatku uzależniona jest od powierzonego mu stanowiska. I tak, dodatek w granicach od 80% do 150% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela jest przyznawany nauczycielom, którzy objęli stanowisko dyrektora zakładu.

Natomiast nauczycielom, którym powierzono stanowisko wicedyrektora zakładu lub inne stanowisko kierownicze, dodatek funkcyjny przysługuje w granicach od 10% do 100% wynagrodzenia zasadniczego.

Dla dyrektora zakładu - wysokość dodatku ustala prezes sądu okręgowego na wniosek kierownika okręgowego zespołu nadzoru pedagogicznego. W przypadku nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze właściwym organem do ustalenia wysokości dodatku jest dyrektor zakładu.

DODATEK ZA WARUNKI PRACY

Wysokość

Wychowawcom zatrudnionym w zakładzie dodatek z tytułu uciążliwości i szkodliwości pracy przysługuje w wysokości do 65% wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek dla nauczycieli, psychologów i pedagogów jest przyznawany w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego.

Dla nauczycieli wysokość dodatku ustala dyrektor zakładu, a dla dyrektora zakładu decyzja w tej sprawie należy do prezesa sądu okręgowego. Decyzję prezes sądu okręgowego podejmuje na wniosek kierownika okręgowego zespołu nadzoru pedagogicznego.

Nauczyciele rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych

DODATEK MOTYWACYJNY

Wysokość

Decyzja o przyznaniu nauczycielowi dodatku i jego wysokości należy do kierownika ośrodka. Natomiast, w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego w określonej wysokości kierownikowi ośrodka, decyzję podejmuje prezes sądu okręgowego. Decyzja o przyznaniu kierownikowi ośrodka dodatku podejmowana jest na wniosek zespołu nadzoru pedagogicznego.

Wysokość dodatku motywacyjnego dla kierownika ośrodka ustalana jest po zasięgnięciu opinii dyrektora właściwego sądu okręgowego.

Warunki przyznania

Nauczycielowi zatrudnionemu w ośrodku dodatek motywacyjny jest przyznawany pod warunkiem uzyskiwania:

1) znaczących osiągnięć w zakresie realizacji zadań ośrodka, a w szczególności:

- poprawności i terminowości sporządzanych opinii,

- aktywności w podejmowaniu działań mających na celu przeciwdziałanie i zapobieganie demoralizacji nieletnich,

- aktywności w podejmowaniu specjalistycznej opieki nad rodzinami,

- prowadzenia mediacji w sprawach nieletnich oraz rodzinnych, opieka nad badanymi rodzinami,

- współdziałania z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu, instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony i umacniania rodziny,

- zaangażowania i podejmowania czynności związanych z doskonaleniem zawodowym,

- wykonywania innych czynności wynikających z zadań ośrodka;

2) wyników w świadczonej pracy, w tym związanej z dodatkowymi zadaniami lub zajęciami, skutecznym zarządzaniem ośrodkiem oraz ciągłym rozwojem i doskonaleniem jakości jego pracy;

3) co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

DODATEK FUNKCYJNY

Wysokość

Przyznawany jest w wysokości od 5% do maksymalnie 40% wynagrodzenia zasadniczego - dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora ośrodka. O wysokości wypłacanego dodatku funkcyjnego dla kierownika ośrodka decyduje prezes sądu okręgowego, na uprzedni wniosek kierownika okręgowego zespołu nadzoru pedagogicznego. Od kierownika ośrodka zależy natomiast wysokość dodatku przyznanego nauczycielowi zajmującemu inne stanowisko kierownicze.

DODATEK ZA WARUNKI PRACY

Wysokość

Psychologom i pedagogom przysługuje dodatek w wysokości do 40% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość tego dodatku dla nauczyciela ustala samodzielnie kierownik ośrodka. Natomiast, dla kierownika ośrodka, wysokość dodatku ustala prezes sądu okręgowego na wniosek kierownika okręgowego zespołu nadzoru pedagogicznego.

Podsumowanie

*Stawki poszczególnych dodatków do wynagrodzenia zostały określone odrębnie dla nauczycieli szkół, zakładów i ośrodków.

*Zasady ustalania wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli są takie same, niezależnie czy są oni zatrudnieni w szkołach, zakładach czy ośrodkach.

*Kryteria przyznawania dodatków funkcyjnego i za warunki pracy są takie same dla nauczycieli, niezależnie od placówki, w której są zatrudnieni.

*W kwestiach nieuregulowanych przepisami rozporządzenia stosować należy rozporządzenie z 29 września 2000 r. w sprawie dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej, a także w sprawie dodatku motywacyjnego i służbowego dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach organów administracji rządowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz w jednostkach organizacyjnych sprawujących nadzór pedagogiczny, w części obowiązującej.

Magdalena Kasprzak

Podstawy prawne

l Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542)

l Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 czerwca 2007 r. w sprawie dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych (Dz.U. Nr 121, poz. 837)

Poszerzaj swoją wiedzę korzystając z naszego programu >>
INFORLEX Sprawozdawczość Budżetowa – program dla księgowych jednostek budżetowych
INFORLEX Sprawozdawczość Budżetowa – program dla księgowych jednostek budżetowych
Tylko teraz
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  23 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy? Jest to niezwykle istotna kwestia pod kątem roku szkolnego i bezproblemowego powrotu dzieci do szkół.

  Compliance - od czego zacząć wdrożenie systemu?

  Compliance - od czego należy zacząć wdrożenie systemu w organizacji? Coraz więcej podmiotów z sektora prywatnego oraz z sektora publicznego rozumie, że posiadanie systemów Compliance jest niezbędne, by podmiot mógł bezpiecznie funkcjonować lub się rozwijać.

  Czternastka dla nauczycieli do likwidacji?

  Czternastka dla nauczycieli - czy zostanie zlikwidowana? Nie tylko samorządowcy, lecz także eksperci są zdania, że przy wprowadzeniu nowego sytemu płac nauczycieli należy zlikwidować jednorazowy dodatek uzupełniający.

  Wjazd do Słowacji - czy obowiązuje kwarantanna?

  Wjazd do Słowacji - czy obowiązuje kwarantanna? 9 lipca 2021 roku weszły w życie obostrzenia ws. COVID-19 dotyczące wjazdu na Słowację. Zakwestionował je Słowacki Sąd Konstytucyjny.

  Francja - niezaszczepieni nie będą mogli wejść do restauracji i centrów handlowych

  Francja - niezaszczepieni nie będą mogli wejść do restauracji i centrów handlowych. Od kiedy wejdą w życie nowe obostrzenia w związku z koronawirusem? Czy będą przymusowe szczepienia?

  Aspekty społeczne w nowym prawie zamówień publicznych

  Społeczne zamówienia publiczne to podejście, w którym zamawiający w oparciu o dostępne instrumenty prawne osiągają dodatkowe - w stosunku do głównego celu jakim jest realizacja zamówienia - korzyści społeczne.

  Loteria szczepionkowa - pierwsze losowanie

  Loteria szczepionkowa - pierwsze losowanie odbywa się 14 lipca 2021 roku. Można w nim wygrać 5 razy po 50 tys. złotych i 60 hulajnóg elektrycznych. Jak sprawdzić wygrane?