reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Dofinansowanie do szkolenia urzędników i mieszkańców gminy

Dofinansowanie do szkolenia urzędników i mieszkańców gminy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki ruszy już w I kwartale tego roku. Dzięki niemu wspierane finansowo będą m.in. projekty podnoszące kwalifikacje urzędników samorządowych. Dofinansowanie będzie można otrzymać także na usprawnienie funkcjonowania urzędów na szczeblu gminy, powiatu i województwa.

Jak wypełnić wniosek

Oczywiście sam GWA nic nie zrobi bez umiejętności wypełniania poszczególnych pól druku wniosku.

W części pierwszej, informacje o projekcie, wpisać trzeba prawidłowo: numer i nazwę priorytetu, działania i poddziałania. W innym przypadku projekt zostanie odrzucony ze względów formalnych. W przypadku Priorytetów od VI do IX wpisujemy dodatkowo nazwę województwa, w innych priorytetach pole jest nieaktywne. Wpisujemy nazwę instytucji, w której będzie składany wniosek. Należy wpisać również nr konkursu. Będzie on określony przez instytucję przyjmującą wnioski wraz z podaniem terminów naboru wniosków. Tytuł projektu nie może być dłuższy niż 200 znaków, musi być inny niż nazwa programu, priorytetu, działania i poddziałania.

Przy określeniu realizacji projektu należy wziąć pod uwagę jego realizację rzeczową i finansową. Czas realizacji przedsięwzięcia musi się zmieścić w datach od 12 grudnia 2006 r. do 31 grudnia 2015 r. Należy także określić obszar realizacji zadań, może to być: gmina, kilka gmin, powiat, województwo, cała Polska. Jeżeli projekt jest ponadnarodowy, to w odpowiednich polach wpisać trzeba słowo tak i dołączyć list intencyjny partnera zagranicznego.

Część o nazwie projektodawca jest najłatwiejszym polem do wypełnienia. Wpisuje się w nie m.in.: nazwę projektodawcy, status prawny, NIP, REGON, adres, adresy ewentualnych partnerów. Charakterystyka projektu to jedna z najtrudniejszych części wniosku. Wypełnia się, w tym przypadku: cel projektu, grupy docelowe, przewidywana liczba osób, działania, rezultaty, potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem.

W celach projektu należy uzasadnić potrzebę jego realizacji w konkretnej gminie, powiecie, województwie lub na terenie kraju. Należy wykazać jego zgodność z PO KL. Opisać należy cel ogólny i cele szczegółowe. Grupy docelowe podajemy tylko w przypadku starania się o pomoc z komponentu regionalnego, a więc wsparcia adresowanego do osób i instytucji. Opisać należy osoby lub instytucje poprzez ich charakterystykę jako bezpośrednich beneficjentów dotacji. Wpisać trzeba przewidywaną liczbę osób, która otrzyma pomoc w trakcie realizacji projektu, np.: będzie brała udział w szkoleniach i kursach.

Następnie opisać należy działania, jakie będą podejmowane przy realizacji przedsięwzięcia. Muszą one być takie same, jak określone w budżecie i harmonogramie czasowym realizacji projektu. Określa się twarde i miękkie rezultaty. Należy wykazać, w jak i sposób planowane rezultaty wpłyną na realizację założonego celu projektu.

W punkcie potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem należy opisać doświadczenia projektodawcy i wykonawcy przedsięwzięcia i partnerów. Można w skrócie opisać podobne zrealizowane projekty z trzech poprzednich lat. Trzeba wskazać, jak wygląda struktura zarządzania projektem oraz kadrę, która będzie realizować projekt z uwzględnieniem stanowisk kluczowych i kierowniczych.

Budżet przedsięwzięcia

Najlepiej, jeśli część poświęcona budżetowi wypełniona jest we współpracy z działem rachunkowości, chyba że autor sam jest obeznany z zasadami księgowości. Szczegółowy budżet projektu jest najważniejszą częścią wniosku. Jest podstawą do oceny kwalifikowalności i racjonalności wydatków.

Wszystkie kwoty określane muszą być w zł. Ujmowane np. są tylko koszty kwalifikowane. Określić też trzeba parametry ilościowe np. dla kosztów druku egzemplarzy podręcznika do przeprowadzenia szkolenia. Określić trzeba również poziom kosztów pośrednich. Są to koszty, których beneficjent nie może przyporządkować do konkretnego zadania w ramach realizowania przedsięwzięcia. Ich wartość niestety jest limitowana:

• do 20 proc. bezpośrednich kosztów, w przypadku projektu o wartości do 2 mln zł,

• do 15 proc. bezpośrednich kosztów, gdy wartość projektu wynosi od 2 do 5 mln zł włącznie,

• do 10 proc. bezpośrednich kosztów, gdy wartość projektu wynosi więcej niż 5 mln zł.

Właściwy limit procentowy określa sam projektodawca. Poziom procentowy kosztów pośrednich jest wyliczany automatycznie jako stosunek wskazanej kwoty kosztów pośrednich do kosztów bezpośrednich projektu. Beneficjent jest zobowiązany określić rodzaj i ilość pomocy publicznej, jeżeli taka wystąpi przy realizacji projektu.

W budżecie projektu należy uzupełnić ponadto: koszty personelu, przychody projektu, wkład własny, w tym niepieniężny.

Przychód projektu to przewidywany wpływ środków finansowych w ramach projektu. Może on pochodzić ze sprzedaży usług lub przedmiotów, wynajmu, opłat wpisowych lub innych równoważnych opłat.

Natomiast wkład własny to udział własny beneficjenta w kosztach kwalifikowanych projektu. Do tego wliczyć należy wartości niepieniężne, jak np. nieruchomości, urządzenia lub materiały, badania, praca woluntariuszy.

Wnioskowane dofinansowanie zostanie obliczone automatycznie poprzez zastosowanie GWA.

Harmonogram realizacji ma postać wykresu Ganitta (więcej ramka - Definicja pojęć). Obejmuje pierwsze 12 miesięcy realizacji w ujęciu miesięcznym. Następnie w ujęciu kwartalnym, gdy długość realizacji przedsięwzięcia będzie dłuższa niż jeden rok. Do harmonogramu zostają automatycznie przenoszone zadania określone w szczegółowym budżecie projektu. Poszczególne zadania trzeba rozpisać na konkretne etapy. Trzeba określić okres ich realizacji na miesiące w pierwszym roku realizacji, następnie na kwartały.

Złożenie wniosku

W 2008 roku w ramach V Priorytetu PO KL będą ogłoszone terminy konkursów wniosków i projektów w Działaniu 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej w następujących poddziałaniach:

• Poddziałanie 5.2.1 - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Planowane jest ogłoszenie konkursów w I kwartale 2008 roku. Natomiast terminy konkursów dotyczące wdrażania uprawnień zarządczych w administracji publicznej, w tym w zakresie zarządzania jakością lub oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędów, będą ogłoszone w II kwartale. Wnioski o dofinansowanie będzie przyjmować departament administracji publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (DAP MSWiA),

• Poddziałanie 5.2.3 - Podnoszenie kompetencji kadr służb publicznych. Planowany termin naboru wniosków to IV kwartał 2008 r. Wnioski będzie przyjmować DAP MSWiA.

Natomiast konkursy organizowane w poszczególnych regionach w ramach Priorytetów VI - IX, w tzw. komponentach regionalnych, będą ogłaszane na stronach internetowych poszczególnych urzędów marszałkowskich oraz na stronie: www.efs.pl. W większości przypadków nabór wniosków i projektów będą prowadzić urzędy marszałkowskie lub wojewódzkie urzędy pracy. W większości przypadków w komponentach regionalnych terminy naboru wniosków zostaną podane w I kwartale 2008 r.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją (PDF)39.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adrianna Michałowicz

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama