reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Pomoc BGK dla gmin realizujących inwestycje komunalne

Pomoc BGK dla gmin realizujących inwestycje komunalne

O kredyt z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych ubiegać się mogą gminy i związki gmin. Kredyt zostaje uruchomiony po udokumentowaniu przez gminę wniesienia co najmniej 20 proc. wymaganego wkładu własnego, kosztów netto dokumentacji projektowej.  


Dzięki dotychczas uruchomionym kredytom z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych przygotowano w Polsce wiele inwestycji z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, drogowej oraz sportowej. Mając na względzie nowy okres programowania 2007-2013, w ramach którego Polska otrzyma wielokrotnie większe fundusze, kredyty dla gmin z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych nabierają szczególnego znaczenia. Już w tej chwili mogą służyć przygotowaniu projektów, o których dofinansowanie można się już ubiegać.

Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK) jest funduszem państwowym powołanym do życia 1 stycznia 2004 r. ustawą z 12 grudnia 2003 r. (Dz.U. nr 223, poz. 2218) o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. Celem FRIK jest pomoc państwa dla gmin i ich związków w formie kredytów preferencyjnych udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) na finansowanie kosztów opracowania dokumentacji przedsięwzięć inwestycyjnych kwalifikujących się do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej (UE).

Dokumentacja projektowa

Kredytem można finansować dokumentację projektową związaną z planowaną inwestycją komunalną, spełniającą warunki uzyskania współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Dokumentacja projektowa, na sfinansowanie której można uzyskać kredyt, to między innymi: studium wykonalności inwestycji, analiza kosztów i korzyści oraz pozostała dokumentacja projektowa, analizy, ekspertyzy i studia niezbędne do przygotowania realizacji inwestycji.

Kredyt można więc przeznaczyć nie tylko na dokumentację techniczną, niezbędną jako załącznik do wniosku o środki unijne, ale także na jej część, np. na opłacenie kosztów opracowania analizy wpływu planowanej inwestycji na środowisko naturalne.

Składanie wniosków

Wnioski o kredyt przyjmują oddziały Banku Gospodarstwa Krajowego. Formularze wniosków wraz z wykazem niezbędnych załączników są dostępne w oddziałach banku oraz na stronie internetowej BGK: www.bgk.com.pl.

Uzyskanie kredytu

Kredyt jest łatwo dostępny - procedury zostały ograniczone do minimum. Wystarczy złożyć wniosek kredytowy, do którego należy dołączyć:

•  opis planowanej inwestycji, określający w szczególności jej przedmiot, ostatecznych beneficjentów projektu, cel i oczekiwane efekty oraz szacunkową wartość inwestycji;

•  wyciąg z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli dla danego obszaru plan został uchwalony;

•  wyciąg ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jeżeli dla danego obszaru nie uchwalono planu zagospodarowania przestrzennego;

•  opinie banków prowadzących rachunki inwestora lub świadczących inne usługi bankowe, dotyczące współpracy z inwestorem (nie starsze niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku w BGK);

•  zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypełnieniu obowiązków składkowych (nie starsze niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku w BGK);

•  sprawozdania z wykonania budżetu za ostatnie dwa lata i za ostatni kwartał przed złożeniem wniosku;

•  uchwałę budżetową na rok bieżący oraz prognozy dotyczące budżetu na trzy kolejne lata;

•  uchwałę o zaciągnięciu kredytu na sfinansowanie przygotowania projektu;

•  opinię właściwej dla inwestora Regionalnej Izby Obrachunkowej o zdolności do spłaty wnioskowanego kredytu;

•  oświadczenie inwestora o zobowiązaniach długoterminowych według tytułów dłużnych, a w tym z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji;

•  oświadczenie inwestora o możliwości uzyskania współfinansowania dla planowanej inwestycji z funduszy Unii Europejskiej. Nieuzyskanie dofinansowania z UE nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji ze strony banku.

W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych, gminom przysługuje 14-dniowy termin na uzupełnienie brakującej dokumentacji.

Kredyt zostaje uruchomiony (jednorazowo lub w transzach) po udokumentowaniu przez gminę wniesienia wymaganego wkładu własnego, co najmniej 20 proc. kosztów netto dokumentacji projektowej.

Bez dofinansowania

Podejmując decyzję o przyznaniu kredytu BGK ocenia, czy planowana inwestycja (której projekt ma być sfinansowany z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych) może uzyskać finansowanie ze środków UE. Spełnienie tego wymogu nie oznacza, że gmina zobowiązuje się do realizacji planowanej inwestycji i jej finansowania z funduszy unijnych. Zobowiązuje się jedynie do przeznaczenia pieniędzy z kredytu FRIK na opracowanie dokumentacji takiej inwestycji, która spełnia warunki do ubiegania się o środki unijne.

W praktyce oznacza to, że można kredytować dokumentację każdej planowanej inwestycji, jeżeli jest ona wymieniona w programach Unii Europejskiej dla Polski oraz jeżeli potencjalny inwestor oświadczy, że spełni inne warunki, określone w tych programach dla danej inwestycji. Przykładowo można tu wymienić takie warunki, jak odpowiednia wartość inwestycji, umieszczenie inwestycji w miejscowości o określonej liczbie mieszkańców lub konieczność opracowania planu rewitalizacji dla danego terenu.

Bank Gospodarstwa Krajowego nie wymaga od przyszłego klienta, aby zrealizował planowaną inwestycję. Jej realizacja może nie dojść do skutku z różnych przyczyn, np. wniosek o dofinansowanie może nie uzyskać dotacji z uwagi na zbyt dużą liczbę chętnych.

Dlaczego gmina powinna wybrać kredyt z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych

•  brak konieczności przeprowadzania przetargu,

•  kwota kredytu do 500 000 zł,

•  preferencyjne oprocentowanie - 0,5 stopy redyskonta weksli Narodowego Banku Polskiego, która obecnie wynosi 6,25 proc. rocznie, co w praktyce oznacza 3,125 proc. oprocentowanie kredytu w ramach FRIK,

• okres kredytowania do 3 lat - liczony od daty uruchomienia kredytu do dnia ostatecznej spłaty kredytu,

•  kredytobiorca może skorzystać maksymalnie z 18-miesięcznego okresu karencji w spłacie kapitału,

•  wymaganym zabezpieczeniem jest weksel in blanco względnie inne zabezpieczenie zaproponowane przez inwestora i zaakceptowane przez Bank.

Fundusze celowe i programy rządowe

Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza państwowymi funduszami celowymi i programami rządowymi wspierając m.in. rozwój budownictwa społecznego, infrastruktury, innowacji, pomagając samorządom w korzystaniu ze środków unijnych, lub też wspierając projekty związane z ochroną środowiska.

Fundusze celowe

•  Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (KFM),

•  Fundusz Termomodernizacji (FT),

•  Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych (KFPK),

•  Fundusz Poręczeń Unijnych (FPU),

•  Fundusz Kredytu Technologicznego (FKT),

•  Krajowy Fundusz Drogowy (KFD),

•  Fundusz Kolejowy (FK)

•  Fundusz Żeglugi Śródlądowej (FŻŚ),

•  Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich (FPKS),

•  Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF),

•  Fundusz Strefowy (FS),

•  Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK),

Programy rządowe

•  Program Rodzina na swoim,

•  Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat,

•  Program wspierania eksportu DOKE,

•  Program dopłat do oprocentowania kredytów na usuwanie skutków powodzi,

•  Program dopłat do oprocentowania kredytów dla lekarzy i pielęgniarek,

•  Program Pierwszy Biznes

•  Program Efektywności Energetycznej GEF,

•  Pożyczka na sfinansowanie restrukturyzacji PZOZ,

•  Ustawa Zabużańska,

•  Obsługa zagranicznych zobowiązań i należności Skarbu Państwa.

Kontakt

Bank Gospodarstwa Krajowego

Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego

00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie 7

tel. (022) 596 57 28, fax (022) 522 91 94,

oraz oddziały BGK e-mail: dwrr@bgk.com.pl

PODSTAWA PRAWNA

•  Ustawa z 12 grudnia 2003 r. (Dz.U. nr 223, poz. 2218) o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

•  Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 4 lutego 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 32, poz. 278) do ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w sprawie warunków i trybu udzielania preferencyjnych kredytów ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

reklama

Czytaj także

Źródło:

GP

Zdjęcia


Czas pracy 2020. Planowanie, rozliczanie i ewidencja59.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama