Kategorie

Zasady udostępniania protokołu postępowania

Dariusz Jagiełło
inforCMS
Wykonawca ma prawo wglądu do protokołu w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego oraz oczekiwania przesłania jego kopii. Żądanie dostępu do protokołu z postępowania przetargowego nie może dotyczyć przesłania załączników do protokołu, którymi są również oferty innych wykonawców uczestniczących w procedurze.  

W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia (bez względu na wartość prowadzonego postępowania, jak też tryb udzielenia zamówienia). Protokół ten jest jawny i sporządzony musi zostać w formie pisemnej. Wszelkie informacje zawierane w protokole, które odnoszą się do czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, powinny być w nim zamieszczone niezwłocznie po ich podjęciu.

Sama czynność sporządzania protokołu powinna być powierzana przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych konkretnej osobie, na ustalanych przez niego zasadach prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, jak też zgodnie z regulaminem wewnętrznego postępowania.

Dostęp do protokołu

Reklama

Wykonawca może uzyskać wgląd do protokołu w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego. Ponadto wykonawca ma prawo żądać przesłania kopii protokołu pocztą, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z jego wyborem oraz może sporządzać kopie lub odpisy protokołu wraz z załącznikami.

Bez zgody zamawiającego w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie można samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Zamawiający ma swobodę w wyborze drogi, jaką wykonawca poinformuje go o chęci otrzymania protokołu, tj.: pisemnie, faksem czy drogą elektroniczną.

Skopiować można zarówno wersję papierową protokołu, jak też wykonanie skanu dokumentu i przesłanie protokołu w wersji elektronicznej do wykonawcy, który zwrócił się z taką prośbą do zamawiającego. Wszelkie przesyłane przez zamawiającego dokumenty nie mogą pozostawać w sprzeczności z obiektywnymi możliwościami technicznymi, którymi dysponuje wykonawca. Odmienne postępowanie może narazić zamawiającego na protesty, ale również na najcięższy zarzut, tj. naruszenie zasady uczciwej konkurencji.

Opłata za kopię

Reklama

Nie ma obowiązku nieodpłatnego przesłania przez zamawiającego sporządzonego protokołu. W związku z tym zamawiający może obciążyć wykonawcę realnymi kosztami, jakie poniósł w związku z wykonywaniem czynności, tj. opłatami związanymi z przesyłką i powieleniem protokołu. Z żadnego przepisu prawa zamówień publicznych (p.z.p.) nie wynika, że zamawiający ma obowiązek za darmo udostępniać wykonawcy kserokopię protokołu.

Pobieranie opłaty za kserokopię protokołu jest jak najbardziej uzasadnione. Nie można przecież wykluczyć, że protokół będzie bardzo obszerny, a zamawiający nie ma obowiązku samodzielnie ponosić kosztów w związku z wydaniem żądanych dokumentów.

Zamawiający ma obowiązek umożliwić wszystkim zainteresowanym sporządzanie kopii oraz odpisów protokołu, ale wyłącznie pod warunkiem dokonania tych czynności w siedzibie zamawiającego. Z przepisów prawa zamówień publicznych nie wynika zakaz udostępnienia protokołu do skopiowania poza siedzibą zamawiającego, jednakże wynikająca z art. 97 ust. 1 p.z.p. odpowiedzialność za jego przechowywanie w stanie nienaruszonym sprawia, iż zamawiający ma wystarczające uzasadnienie do odmówienia ewentualnym wnioskom w tym zakresie.

Dostęp do informacji

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną. Protokół dokumentujący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest bez wątpienia informacją publiczną. W sytuacji gdy informacja nie jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udzielana na wniosek.

O możliwości pobrania opłat za sporządzenie kserokopii protokołu mowa jest w art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 ze zm.) Chodzi o kwotę, która ma odpowiadać rzeczywistym poniesionym przez zamawiającego kosztom. W praktyce jest to koszt papieru oraz druku czy użycia urządzenia wielofunkcyjnego do dokonania kserokopii wskazanego dokumentu. W związku z tym dokonanie stosownych zapisów w s.i.w.z jest niemal koniecznością.

Istnieje również możliwość dokonania takich zapisów w zarządzeniu wewnętrznym obowiązującym w jednostce lub ewentualnym regulaminie. Prawidłową formą w mojej ocenie jest wskazanie tabeli opłat wraz z cennikiem, gdyż nie narazi to zamawiającego na ewentualne zarzuty w zakresie chęci pobierania zbyt wysokich opłat.

Termin na udostępnienie

Termin udostępnienia protokołu zależy wyłącznie od zamawiającego, lecz musi on być do tego stopnia realny, by nie zablokować ewentualnej drogi odwoławczej wykonawcy, jak też nie można nie wyznaczając terminu, kierować się osobistymi uprzedzeniami do uczestnika postępowania. Termin ten powinien być wyznaczony niezwłocznie po otrzymaniu stosownego wniosku (a więc bez zbędnej zwłoki) oraz w dogodnym dla obu stron postępowania (ustalonym) momencie.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 11 stycznia 2008 r., KIO/UZP52/07 stwierdziła, że w art. 96 ust. 3 p.z.p. oraz par. 5 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie ma regulacji dotyczącej terminu udostępnienia kopii protokołu wraz z załącznikami. W tej sytuacji znajdzie zastosowanie przepis art. 13 ust. 1 ustawy z 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, gdyż norma kolizyjna zawarta w art. 1 ust. 2 przywołanej ustawy wyłącza stosowanie jej przepisów tylko w sytuacji, w której inna ustawa reguluje ten sam zakres.

Zamawiający musi przesłać kopię protokołu każdemu wykonawcy, pamiętając przy tym, że prawo do wystąpienia z takim żądaniem przysługuje wyłącznie tym wykonawcom, którzy pozostali nadal w postępowaniu.

PRZYKŁAD WERSJA PAPIEROWA

Gdy wykonawcy nie zadowala wersja elektroniczna, może żądać wersji papierowej protokołu. Wykonawcy mają takie uprawnienia, w związku z tym zamawiający musi zawrzeć stosowne zapisy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (s.i.w.z.).

Przykładowy zapis s.i.w.z. w zakresie udostępniania protokołu postępowania:

1. Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia;

2. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach:

a) osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie zamawiającego wniosek o udostępnienie treści protokołu lub/i załączników do protokołu,

b) zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione,

c) po przeprowadzeniu powyższych czynności zamawiający niezwłocznie udostępni wnioskodawcy protokół lub/i załączniki do protokołu.

1) Zamawiający umożliwi kopiowanie załączników do protokołu odpłatnie, cena za 1 stronę ustala się na ........... zł.

2) Udostępnienie protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

DARIUSZ JAGIEŁŁO

Kancelaria Adwokacka adwokat Dorota Załuska

gp@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 96-97 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).

• Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. nr 188, poz. 1154).

 

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  12 cze 2021
  Zakres dat:

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Do kiedy wystawienie ocen 2021?

  Do kiedy wystawienie ocen 2021? Ile czasu mają uczniowie na poprawienie ocen końcowych? Kiedy jest zakończenie roku szkolnego?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki? W ramach Polskiego Ładu rząd przedstawił plan 10 ustaw do przygotowania w ciągu 100 najbliższych dni. W pakiecie tym niemal nie przewidziano działań zawartych w części „Złota jesień życia”. Wyjątkiem są emerytury bez podatku, ale ta planowana zmiana, bez równoległych korekt w innych obszarach wsparcia, niesie również skutki uboczne dla części osób starszych – zwłaszcza niesprawnych, wymagających opieki i ich rodzin.

  Praca zdalna w urzędach – czerwiec 2021 r.

  Praca zdalna w urzędach – do kiedy przedłużona? Jak długo będzie ograniczona praca urzędów? Jaka jest dopuszczalna liczba osób (interesantów) w urzędzie w czerwcu 2021 roku?

  Certyfikat COVID na telefonie

  Certyfikat COVID na telefonie - od kiedy? Odpowiadamy na pytania - gdzie go teraz szukać i kiedy paszport covidowy pojawi się w aplikacji mObywatel.

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat od 7 czerwca 2021

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat ruszyły. Jak młodzież może zapisać się na szczepienie? Czy konieczna jest zgoda i obecność rodziców?

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy. Do 15 czerwca 2021 r. jest czas na zgłoszenia nowych gmin do programu „Czyste Powietrze”, a do 15 lipca br. wydłużono termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy, które już wcześniej wyraziły chęć skorzystania z finansowych bonusów.

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda?

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda? Przedstawiamy najważniejsze informacje o unijnym certyfikacie COVID.

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca - poinformował w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Wtedy planowane jest kolejne luzowanie obostrzeń dotyczących COVID-19.

  Zgromadzenia spontaniczne - czy są legalne?

  Zgromadzenia spontaniczne - czy są legalne? Rząd łagodzi obostrzenia covidowe, ale utrzymuje całkowity zakaz zgromadzeń spontanicznych. RPO przesłał swoje stanowisko do premiera Mateusza Morawieckiego.

  Rola najwyższego kierownictwa we wdrażaniu Compliance i systemów dla sygnalistów 

  Najwyższe kierownictwo - rola we wdrażaniu Compliance i systemów dla sygnalistów. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, zwaną potocznie dyrektywą o sygnalistach, pozostało 6 i pół miesiąca, aby sektor publiczny oraz duże przedsiębiorstwa wdrożyły systemy dla sygnalistów. Odpowiedzialność za to ponosi najwyższe kierownictwo.

  Program "Sportowe Wakacje+" w 2021 roku

  "Sportowe Wakacje+". Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z Fundacją Lotto im. Haliny Konopackiej przeznaczyły 30 milionów złotych na drugą edycję programu "Sportowe Wakacje+" - poinformował szef resortu, wicepremier Piotr Gliński.

  Polski Ład - utrata dochodów samorządów

  Polski Ład - w dużej mierze zapłacą za niego samorządy. Z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że ich dochody mają spaść o ok. 10–11 mld zł, ale rząd obiecuje, że ten ubytek pokryje specjalna subwencja inwestycyjna. Według ekspertów może ona jednak się okazać niewystarczająca.

  Młodzieżowe rady gmin, powiatu i sejmiki województwa

  Młodzieżowe rady gmin, powiatu i sejmiki województwa - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów dotyczących samorządów lokalnych. Dzięki nowym rozwiązaniom, młode osoby będą miały szersze możliwości do angażowania się w życie publiczne i obywatelskie.