Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Andrzela Gawrońska-Baran
Radca prawny, doktor nauk prawnych z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, specjalizujący się również w kwestiach legislacyjnych. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce zamówień publicznych. Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007-2008, w latach 2010-2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego.
Budowa
Budowa
PAP
Czynność unieważnienia postępowania w razie wystąpienia określonych przesłanek to zadanie zamawiającego. Zaniechanie przez niego tej czynności wywołuje określone prawem konsekwencje. Dlatego warto przybliżyć przesłanki stanowiące podstawę unieważnienia – w szczególności te, które uległy zmianie w wyniku ostatnich nowelizacji systemu Prawa zamówień publicznych.

Celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia jest zawarcie umowy poprzez wybór najkorzystniejszej oferty. Postępowanie to jest więc de facto przyrzeczeniem zawarcia umowy, od którego zamawiający może zostać zwolniony tylko na podstawie przesłanek wymienionych w art. 93 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp). Innymi słowy, nie jest możliwe zrezygnowanie z prowadzenia postępowania bez podania uzasadnionych, przewidzianych prawem przyczyn. Ponadto skorzystanie przez zamawiającego z tych przesłanek nie może być dowolne, lecz musi znajdować uzasadnienie w stanie faktycznym zaistniałym w danym postępowaniu.

ZAPAMIĘTAJ!

To na zamawiającym spoczywa ciężar udowodnienia wystąpienia przesłanek unieważnienia postępowania. Obowiązek ten w żadnym przypadku nie może zostać przeniesiony na wykonawcę.

Brak ważnej oferty lub prawidłowego wniosku

Jednym z powodów unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia (wymienionym w art. 93 ust. 1 pkt 1 upzp) jest brak co najmniej jednej oferty, która nie podlegałaby odrzuceniu, albo niewpłynięcie żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

Unieważnienie postępowania z tej przyczyny, że nie złożono ofert niepodlegających odrzuceniu, powinno być poprzedzone procedurą odrzucenia tych ofert. Dopuszczalne i uprawnione jest też dokonanie czynności unieważnienia postępowania z powodu braku ważnych ofert jednocześnie z odrzuceniem ofert złożonych w postępowaniu. Dotyczy to, co do zasady, wszystkich trybów udzielania zamówienia – z wyjątkiem zapytania o cenę, w którym podstawą unieważnienia jest brak co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu. W przypadku postępowań, w których przewidziano możliwość składania ofert częściowych, zamawiający nie musi unieważniać całego postępowania. Wystarczy, że unieważni tę część, na którą nie złożono odpowiedniej liczby ofert.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Za wysoka cena najkorzystniejszej oferty

Równie częstą przyczyną unieważniania postępowania jest okoliczność wymieniona w art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp. Uległa ona istotnej zmianie w nowelizacji przepisów upzp z 2 grudnia 2009 r. Dotychczas postępowanie unieważniano, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Obecnie zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

PRZYKŁAD

Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony na usługi zimowego utrzymania miasta. Wpłynęły 4 oferty. Jedynym kryterium jest cena. Niestety, po otwarciu ofert okazało się, że każda z ofert zawiera cenę znacznie wyższą, niż zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zamówienie. Czy niezbędne jest dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej i dopiero unieważnienie przetargu?

Nie. Zamawiający, przed unieważnieniem postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp nie jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny złożonych ofert zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) oraz w ogłoszeniu, i do wskazania oferty najkorzystniejszej. Jeżeli zamawiający widzi, że oferta z najniższą ceną przekroczy kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (a jedynym kryterium jest cena) – ma obowiązek unieważnić postępowanie.

Takie rozwiązanie jest możliwe dopiero po nowelizacji przepisów. Wcześniej w orzecznictwie przeważał pogląd, że brak dokonania wyboru oferty przed unieważnieniem z tego powodu postępowania stanowi naruszenie przepisów upzp. Wskazywano, że unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp następuje dopiero po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z 8 listopada 2005 r., sygn. akt II Ca 752/05).

Warto ponadto podkreślić, że znowelizowany art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp w sposób jednoznaczny daje zamawiającemu prawo do zwiększenia kwoty, którą przeznacza on na sfinansowanie zamówienia, w porównaniu z kwotą, jaką podał bezpośrednio przed otwarciem ofert – poprzez użycie sformułowania „chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. Jest to jednak suwerenna decyzja zamawiającego. Wykonawcy – w przypadku unieważnienia postępowania na skutek braku środków finansowych na realizację zamówienia – nie mogą występować z roszczeniami o pozytywne rozstrzygnięcie postępowania.

Zamawiający jest zobligowany do unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy po analizie swoich możliwości finansowych dojdzie do wniosku, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia lub że jest to niecelowe.

Czytaj także: Umowy ramowe w systemie zamówień publicznych>>

Dwukrotnie takie same ceny

Zamawiający ma obowiązek unieważnić postępowanie także wtedy, gdy – w wyniku wezwania – wykonawcy złożyli oferty dodatkowe o takiej samej cenie (art. 93 ust. 1 pkt 5 upzp). Dotyczy to tylko postępowań, w których jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Wezwanie do złożenia ofert dodatkowych może nastąpić tylko raz. Jeśli pomimo wezwania zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty – niezbędne jest unieważnienie postępowania.

Istotna zmiana okoliczności

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności – powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym – czego nie można było wcześniej przewidzieć (art. 93 ust. 1 pkt 6 upzp). Istotne jest, że zmiana musi rzeczywiście wystąpić, a nie powstać jedynie możliwość jej wystąpienia.

Ta przesłanka unieważnienia stanowi wyraz ochrony interesu publicznego, wyrażającego się w gospodarnym i efektywnym wydatkowaniu środków publicznych. Jak podkreśla KIO w swoim orzecznictwie: dotyczyć to może sytuacji, gdy na skutek nadzwyczajnych okoliczności, już po wyborze najkorzystniejszej oferty, realizacja danego zamówienia byłaby niecelowa lub w skrajnych wypadkach wiązałaby się z wyrządzeniem szkody w mieniu publicznym (por. wyrok KIO z 27 lutego 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 176/09).

ZAPAMIĘTAJ!

Unieważnienie postępowania może nastąpić w każdym momencie postępowania – nawet po wyborze oferty i powiadomieniu o tym wszystkich wykonawców – aż do chwili podpisania umowy.

Warto zwrócić uwagę, że aby zamawiający mógł powołać się na tę przesłankę, musi udowodnić, że wcześniej (tj. w momencie wszczęcia postępowania) nie można było – przy zachowaniu odpowiedniej staranności – przewidzieć, że zmienią się okoliczności i że w wyniku ich zmiany kontynuowanie postępowania i udzielenie zamówienia nie będzie leżało w interesie publicznym. Zmiana okoliczności musi mieć przy tym charakter istotny – a więc znaczący i niebagatelny.

Z ORZECZNICTWA

Unieważnienie postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 upzp może nastąpić np., gdy jeżdżą autobusowe pustostany, ponieważ wszyscy mieszkańcy są indywidualnie zmotoryzowani – czyli nie ma interesu publicznego, który obliguje samorząd terytorialny do wypełniania obowiązku zapewnienia transportu zbiorowego dla swojej społeczności. Stwierdzenie zwiększania się interesu publicznego na przewozy zbiorowe powoduje natomiast tę przesłankę bezprzedmiotową.

Wyrok KIO z 8 kwietnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 262/08

Niemożliwa do usunięcia wada postępowania

Zamawiający ma obowiązek unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy (art. 93 ust. 1 pkt 7 upzp). Zmiana tej przesłanki, dokonana w nowelizacji przepisów upzp z 2 grudnia 2009 r., związana jest ze zmianą „instytucji bezwzględnej nieważności umowy” na „względną nieważność umowy”.

Na przesłankę tę składają się dwie okoliczności, których łączne wystąpienie warunkuje unieważnienie postępowania. Niezbędne jest istnienie tak istotnej wady postępowania, że jest ona niemożliwa do usunięcia – a przez to uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Wada postępowania, która ma być podstawą jego unieważnienia, musi mieć więc charakter nieusuwalny i powodujący równocześnie, że umowa zawarta w wyniku takiego postępowania będzie wskutek istnienia tej wady względnie nieważna (będzie podlegać unieważnieniu). Jeżeli natomiast wada postępowania jest usuwalna, wystarczające jest jej usunięcie, a nie unieważnianie całego postępowania.

Innymi słowy, jeżeli postępowanie obarczone jest wadą, ale możliwe jest zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy, to nie można postępowania unieważnić w oparciu o ten przepis. Co jednak istotniejsze, nie można unieważnić postępowania, jeżeli brak jest wady postępowania, a jedynie – z różnych przyczyn – nie można zawrzeć niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Należy wykazać, że niemożność zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy jest nierozerwalnie związana ze związkiem przyczynowo-skutkowym z (jakąś) wadą postępowania – nie zaś tylko z faktem, że umowy niepodlegającej unieważnieniu zawrzeć nie można. Sam brak możliwości zawarcia umowy niepodlegającej unieważnieniu nie jest wadą postępowania. Nie można więc rozumować tu następująco: skoro nie można zawrzeć umowy niepodlegającej unieważnieniu, to postępowanie obarczone jest wadą, a zatem podlega unieważnieniu. Chodzi właśnie o to, że aby unieważnić postępowanie, najpierw trzeba wskazać wadę postępowania, a następnie wykazać, że wada ta skutkuje niemożliwością zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Unieważnienie, gdy brak środków UE

Na skutek nowelizacji wprowadzono nową przesłankę uzasadniającą unieważnienie postępowania. Zamawiający może unieważnić postępowanie (zgodnie z art. 93 ust. 1a upzp), jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane – a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

- ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, albo

- zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo

- zaproszeniu do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.

PRZYKŁAD

Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiot zamówienia będzie w części finansowany ze środków UE, a w części z budżetu zamawiającego. Zamawiający składa wniosek i oczekuje na decyzję instytucji wdrażającej dany program unijny, która ma rozstrzygnąć o zakwalifikowaniu projektu do realizacji. Zamawiający przygotowuje jednocześnie postępowanie o udzielenie zamówienia, ogłasza je i prowadzi procedurę – zastrzegając w ogłoszeniu o zamówieniu, że w przypadku nieprzyznania mu środków unijnych na realizację inwestycji (bez których nie jest w stanie podołać zobowiązaniom finansowym niezbędnym do jej rozpoczęcia i zrealizowania) unieważni postępowanie. Środki unijne nie zostają przyznane z przyczyn niezależnych od zamawiającego. W związku z tym zamawiający unieważnia przetarg. Czy wykonawcy mogą wystąpić z roszczeniem o zwrot kosztów przygotowania ofert?

Nie. W przypadku unieważnienia postępowania na powyższej podstawie, wykonawcom nie przysługuje prawo żądania zwrotu uzasadnionych kosztów. Wykonawcy – od momentu wszczęcia postępowania – dysponują informacją, że zamawiający nie ma pewnego źródła finansowania zamówienia. Mogą zatem świadomie podjąć decyzję o złożeniu oferty w takim postępowaniu bądź nie. Wykonawcy muszą zdawać sobie sprawę, że jeżeli złożą ofertę w takim postępowaniu, to ponoszą ryzyko, że może ono zostać unieważnione.

Czytaj także: Wadium w zamówieniach publicznych>>

Uzasadnienie unieważnienia

Czynność unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne powinna znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu faktycznym i prawnym. Uzasadnienie takie zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim wykonawcom, którzy:

- ubiegali się o dane zamówienie – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

Nie jest możliwe unieważnienie postępowania bez wskazania wystąpienia istotnej przyczyny – zwłaszcza w sytuacji gdy cel ten jest możliwy do osiągnięcia, a jedynie nie ma woli do zawarcia umowy. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez zamawiającego jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że postępowanie utraciło swój byt.

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na czynność unieważnienia postępowania.

PODSTAWY PRAWNE

- Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1778)

- Ustawa z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 223, poz. 1778)

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  ZUS: dodatkowe 450 mld zł dla 24 mln Polaków. Koniecznie zajrzyj na swoje konto emerytalne
  ZUS zwaloryzował konta ubezpieczonych. O 450 mld zł.
  Sąd Najwyższy uchylił umorzenie sprawy Mariusza Kamińskiego i innych b. szefów CBA. PiS: dywersja i działanie antykonstytucyjne

  Sąd Najwyższy uchylił 6 czerwca 2023 r. umorzenie sprawy Mariusza Kamińskiego i innych byłych szefów CBA, skazanych w pierwszej instancji i ułaskawionych przez prezydenta. Sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania do sądu okręgowego. To jawna dywersja Sądu Najwyższego i działanie antykonstytucyjne, które ma doprowadzić do całkowitego chaosu prawnego - skomentował wyrok rzecznik PiS Rafał Bochenek.

  Apel pracodawców szpitali powiatowych do ministra zdrowia

  Pracodawcy szpitali powiatowych apelują do ministra zdrowia – czego oczekują? OZPSP zwrócił się do ministra zdrowia o niezwłoczne podjęcie działań, które w realny sposób zmienią i poprawią sytuację finansową placówek medycznych w Polsce. Potrzeba realnych zmian. 

  Czy warto studiować w 2023 r.?

  Decyzja o podjęciu studiów jest bardzo indywidualna i zależy od wielu czynników, takich jak interesy, cele kariery, sytuacja finansowa i inne osobiste okoliczności.

  Suplementacja chromem i lekkostrawna dieta korzystne dla wątroby

  Wątroba to organ bardzo narażony na skutki wysokotłuszczowej diety. Badania naukowców z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie wykazały, że najlepszym sposobem na poprawę jej funkcjonowania jest przejście na dietę lekkostrawną wraz z suplementowaniem chromu.

  Kiedy pracownik zdalny otrzyma do pracy jednocześnie laptop i monitor stacjonarny?

  Pracownicy pracujący przy użyciu laptopa powinni korzystać z monitora stacjonarnego. Pracodawca może alternatywnie wyposażyć stanowisko pracy w podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu laptopa tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz. 

  10 godzin pracy od poniedziałku do czwartku. Piątek wolny. Pracodawcy wprowadzają skompresowany tydzień pracy [4 dni pracy]

  Deloitte testuje wdrożenie skompresowanego tygodnia pracy.

  W 2023 r. od rządu 616 mln zł więcej dla rolników

  Od 3 czerwca wyższa stawka zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego.

  305 mln zł od rządu dla strażaków

  Minister Moskwa: w tym roku 305 mln zł na wozy ratowniczo-gaśnicze dla OSP.

  W Polsce sprzedano 200 000 pomp ciepła. Wiesz ile wyprodukowano w naszym kraju? [Wywiad]

  W 2022 roku sprzedano w naszym kraju ok. 200 tys. pomp ciepła, z czego jedynie 5 proc. wyprodukowano w Polsce. Importerzy zamawiają produkty pod własnym "brandem" i oferują jako polskie – powiedziała w rozmowie z PAP wiceprezes Izby Gospodarczej Urządzeń (IGU) OZE Aleksandra Jurkowska.

  Nowość: Krople do oczu spowalniają postęp krótkowzroczności u dzieci [Badania]

  Krople do oczu z niską dawką atropiny mogą spowolnić postęp krótkowzroczności u dzieci, ponieważ hamują nadmierne powiększanie się oka – informuje pismo „JAMA Ophthalmology”.

  Sposób na rekreację ruchową: taniec

  Regularne uprawianie aktywności fizycznej ma ogromne znaczenie. Szczególnie polecaną formą sportu jest taniec. Ma on wiele właściwości prozdrowotnych, poprawia samopoczucie, dodaje energii oraz pozwala nawiązać nowe kontakty towarzyskie. Warto więc już dziś udać się na zajęcia taneczne

  Kto może skorzystać z zamrożenia cen energii? Kiedy trzeba złożyć wniosek?

  Rolnicy, osoby z niepełnosprawnościami oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny muszą pamiętać, że jeszcze tylko do końca czerwca br. mają czas na złożenie wniosków umożliwiających skorzystanie w tym roku z preferencyjnych rozliczeń cen energii ujętych w Tarczy Solidarnościowej.

  Kiedy święto Bożego Ciała w 2023 r? Historia. Koszt długiego weekendu 2023 r.

  W 2023 r. Boże Ciało przypada 8 czerwca 2023 r. Polacy wzięli urlopy w piątek 9 czerwca. I pojadą na długi weekend. Sporo zapłacą za wypoczynek. Wiadomo inflacja. 

  Do końca czerwca strażacy mogą otrzymać 10 000 zł na każdą jednostkę OSP

  Jednostki OSP mogą do 10 000 zł w programie dofinansowania Fundacji Grupy PERN. 

  Rak piersi: Moim zdaniem diagnostyka genetyczna leży [wywiad]

  Dziś pacjentki mogą mieć szybki dostęp do terapii bez konieczności hospitalizacji, bez spotykania się z grupą pacjentów, bez wysłuchiwania trudnych historii korytarzowych w oczekiwaniu w kolejce. Idziemy na szybki zastrzyk i spędzamy bardzo mało czasu w miejscu leczenia - mówi Magdalena Kardynał (Fundacja OmeaLife)

  Aerozol na migrenę. Kiedy pacjenci będą mogli skorzystać? [Badania]

  Ketamina przyjmowana w postaci aerozolu do nosa może okazać się bezpieczną i skuteczną metodą terapii opornej na leczenie przewlekłej migreny - informuje najnowszy numer czasopisma „Regional Ansthetic & Pain Medicine”.

  Nowe podręczniki HIT dla klasy II

  Wydawnictwo Biały Kruk i WSiP ubiegają się o dopuszczenie podręczników do HiT dla klasy II

  Rekrutacja na studia 2023 r. Nowe kierunki studiów. Ile miejsc dla studentów?

  Nowe kierunki studiów: na Uniwersytecie Rzeszowskim - zarządzanie państwem, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza - archeometria, na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie - gastronomia i catering dietetyczny.

  Polska opieka zdrowotna należy do najbardziej niedofinansowanych w UE

  Polski system zdrowia skrytykowany – jakie są zastrzeżenia? Według analizy prof. Johna Yfantopoulosa z greckiego Instytutu Badań Polityczno-Ekonomicznych i Społecznych IPOKE, polska opieka zdrowotna należy do najbardziej niedofinansowanych w UE. Dlatego koszty ponoszone przez pacjentów są bardzo wysokie, a 2/3 z nich dotyczy leków. Czy da się poprawić rentowność systemu zdrowia? 

  1 czerwca 2023 r. dodatkowa sesja maturalna [Matura 2023]

  W czwartek o godz. 9.00 egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. 

  Sesja letnia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie [Formuła: 2012, 2017, 2019]

  W czwartek rozpoczyna się letnia sesja egzaminów zawodowych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Egzaminy składają się z dwóch części: pisemnej i z części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym.

  Od 1 czerwca 2023 r. bezpłatne szczepienia dzieci przeciwko HPV

  Dziewczynki i chłopcy w wieku 12 i 13 lat mogą już szczepić się przeciw HPV.

  Pierwsza od 13 lat podwyżka wynagrodzeń konsultantów zdrowia. Rocznie nie więcej niż 17 000 zł - 23 000 zł

  W II kwartale 2023 r. podwyżka wynagrodzeń dla konsultantów w ochronie zdrowia. Pierwsza od 13 lat.

  Stopnie alarmowe na terenie całej Polski do 31 sierpnia 2023 r.

  Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało 31 maja 2023 r., że premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które przedłużają do 31 sierpnia 2023 roku obowiązywanie stopni alarmowych: 3. stopnia CHARLIE-CRP, 2. stopnia BRAVO na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.