Kategorie

Nowa dokumentacja w przetargach

Andrzela Gawrońska-Baran
Radca prawny, doktor nauk prawnych z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, specjalizujący się również w kwestiach legislacyjnych. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce zamówień publicznych. Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007-2008, w latach 2010-2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego.
W 2009 r. dokonano wielu istotnych zmian w procedurze zamówień publicznych. Dotyczą one m.in. warunków udziału w postępowaniu, wykluczania z postępowania, rozszerzenia możliwości polegania na zasobach innych podmiotów. Zmieniony został również katalog dokumentów żądanych przez zamawiającego.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – zgodnie z nowym art. 26 ust. 2a z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) – wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać:

● posiadanie wiedzy i doświadczenia oraz sytuacji finansowej (art. 22 ust. 1 Pzp),

● brak podstaw do wykluczenia (z powodu niespełniania warunków wymienionych w art. 24 ust. 1 Pzp)

– nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składaniu ofert.

Reklama

Do wykazania tych zobowiązań służy katalog dokumentów przewidzianych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (dalej: rozporządzenie o dokumentach).

Podstawowy rodzaj dokumentów, których zamawiający może żądać w postępowaniach o wartości mniejszej od progów unijnych albo ma obowiązek żądać (gdy wartość zamówienia jest większa), stanowią dokumenty na potwierdzenie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykazaniu spełniania warunku wiedzy i doświadczenia służy wykaz wykonanych zamówień (robót budowlanych, usług lub dostaw) w okresie ostatnich 5 lat (roboty budowlane) albo 3 lat (usługi lub dostawy) przed upływem terminu składania ofert albo wniosków (dotychczas przed dniem wszczęcia postępowania). Ponadto w przypadku robót budowlanych do wykazu wykonawca musi załączyć dokument potwierdzający ich wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowe ukończenie. Jak podkreślali projektodawcy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia o dokumentach, intencją nie było ograniczanie możliwości dokonania potwierdzenia wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną jedynie przez osoby posiadające kompetencje z zakresu budownictwa. Dla celów zabezpieczenia interesów zamawiającego związanych z prawidłową realizacją zamówienia wystarczające będzie np. przedłożenie stosownego potwierdzenia odbiorcy robót.

Reklama

Wśród dokumentów wymienionych w rozporządzeniu o dokumentach znajduje się też wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Ponadto na potwierdzenie zdolności ekonomicznej nie wystarcza już złożenie „samej” polisy, niezbędne jest załączenie opłaconej polisy.

W przypadku gdy wykonawca polega na potencjale osób trzecich, musi udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b Pzp). Uszczegółowienie tego przepisu znajduje się w § 1 ust. 2 rozporządzenia o dokumentach, który daje możliwość żądania od podmiotów trzecich dokumentów wymaganych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, pod warunkiem że podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. Jeżeli podmiot, na którym wykonawca polega, nie będzie brał udziału w realizacji części zamówienia, lecz udostępni jedynie swoje zasoby (np. sprzęt, pracowników), wówczas zamawiający nie ma prawa żądać takich dokumentów. Natomiast gdy wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, zamawiający ma obowiązek wymagać przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej dotyczącej tego podmiotu o posiadaniu przez niego środków finansowych lub zdolności kredytowej (§ 1 ust. 3 rozporządzenia o dokumentach).

Wykazywanie braku podstaw do wykluczenia

Odrębny katalog dokumentów podmiotowych wymienia się w § 2 rozporządzenia o dokumentach na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy. Jednym z dokumentów jest oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Natomiast nie ma już dotychczasowej możliwości żądania zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej. Projektodawcy rozporządzenia o dokumentach uznali, że jest ono zbędne, ponieważ nie wynika z niego, czy w stosunku do wykonawcy otwarto likwidację lub ogłoszono jego upadłość, a w konsekwencji dokument ten nie potwierdza wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp. Zapomniano jednak – moim zdaniem – że z zaświadczenia z ewidencji zamawiający mógł powziąć także inne informacje, np. dotyczące tego, czy osoba, która składa ofertę, jest do tego rzeczywiście uprawniona.

Zaświadczenie o niekaralności

W odniesieniu do wykazania niekaralności osób, mających miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamawiający może lub żąda złożenia zaświadczenia właściwego organu sądowego albo administracyjnego dla miejsca zamieszkania (art. 24 ust. 1 pkt 5–8 Pzp). Jeżeli nie wydaje się takich zaświadczeń – wykonawca zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym dla miejsca zamieszkania tych osób.

Warto zwrócić uwagę na rozbieżność dotyczącą dokumentów polskich i zagranicznych w zakresie opłacania należności. Polski dokument ma potwierdzać, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków (zrezygnowano z „opłat”), a jego zagraniczny odpowiednik, że nie zalega także z opłatami.

Wyjaśnienia i poświadczanie dokumentów

Nowym rozwiązaniem jest dopuszczenie możliwości zwrócenia się przez zamawiającego (w przypadku wątpliwości dotyczących treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP) z wnioskiem do organu kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, o udzielenie informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Nie rozwiązano natomiast kwestii terminu ważności dokumentu, który składa wykonawca, a został wystawiony przez właściwy organ za granicą i jest on w świetle tamtejszego prawa aktualny, ale termin jego ważności nie odpowiada ważności przewidzianej w rozporządzeniu o dokumentach.

Zasadą jest, że dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia oraz wykonawca polega na innych podmiotach. W przypadku gdy wykonawca składa kopię dokumentu dotyczącego wykonawcy występującego wspólnie lub innego podmiotu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez tego wykonawcę lub przez ten podmiot (§ 6 ust. 2 rozporządzenia o dokumentach). Taki wymóg ma uwiarygodnić składany dokument.

Należy podkreślić, że jeżeli przedłożone przez wykonawcę dokumenty nie potwierdzają postawionego warunku udziału w postępowaniu, nie może prowadzić to do wykluczenia wykonawcy i odrzucenia jego oferty, ponieważ sytuacja taka, co do skutków, jest tożsama z sytuacją, w której wykonawca nie złożył żądanych dokumentów, a zatem powinna prowadzić do wezwania wykonawcy do ich uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp.

Termin wyznaczony przez zamawiającego na uzupełnienie dokumentów powinien być wystarczający, tj. taki, aby wszyscy wykonawcy byli obiektywnie zdolni do dostarczenia brakujących dokumentów. Wyznaczony termin nie może być jednak traktowany przez wykonawcę dopiero jako czas na podjęcie działań w celu pozyskania brakujących dokumentów. Wyznaczenie zbyt krótkiego terminu należy uznać za nieprawidłowe wykonanie obowiązku. Taka czynność nie może być traktowana jako wezwanie. Zamawiający powinien wówczas powtórzyć wezwanie w sposób prawidłowy w celu przywrócenia postępowania do stanu zgodnego z prawem. Ponowione w takich okolicznościach wezwanie do uzupełnienia dokumentów nie stanowi jednak wezwania drugiego, lecz pierwsze, jedyne i prawidłowe zastosowanie się zamawiającego do obowiązku wynikającego z art. 26 ust. 3 Pzp.

Wezwanie do uzupełnienia dokumentów może mieć miejsce tylko jeden raz w odniesieniu do tego samego dokumentu. Jeżeli wykonawca raz wezwany do uzupełnienia konkretnego dokumentu przedkłada ponownie dokument niepotwierdzający spełniania warunku, zamawiający nie ma prawa ponownie żądać jego uzupełnienia.

PRZYKŁAD

Wykonawca złożył pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Do oferty nie załączono stosownych pełnomocnictw dla osób, które podpisały zobowiązanie. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zamieszczono zapisów regulujących kwestię, czy w przypadku wystawienia zobowiązania przez osobę nieujawnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym należy załączyć pełnomocnictwo. Czy zamawiający powinien wezwać wykonawcę do uzupełnienia pełnomocnictw w tym zakresie?

Nie. Jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie przewiduje w tym zakresie regulacji, to nie można postawić zarzutu braku pełnomocnictwa bądź wzywać do uzupełnienia pełnomocnictwa osobę, która złożyła oświadczenie w imieniu firmy, że firma ta stawia do dyspozycji wykonawcy ludzi zdolnych do wykonania zamówienia. Zwykle obowiązek załączenia pełnomocnictwa dla osób nieujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczy tylko dokumentów wystawianych bądź potwierdzanych przez wykonawcę. Natomiast obowiązek taki nie dotyczy oświadczeń osób nieuczestniczących w postępowaniu, np. wypisu z KRS, ZUS, banku, wystawcy referencji.

Podstawy prawne:

● Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 223, poz. 1778)

● Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1817)

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  18 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.