| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Nowa dokumentacja w przetargach

Nowa dokumentacja w przetargach

W 2009 r. dokonano wielu istotnych zmian w procedurze zamówień publicznych. Dotyczą one m.in. warunków udziału w postępowaniu, wykluczania z postępowania, rozszerzenia możliwości polegania na zasobach innych podmiotów. Zmieniony został również katalog dokumentów żądanych przez zamawiającego.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – zgodnie z nowym art. 26 ust. 2a z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) – wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać:

● posiadanie wiedzy i doświadczenia oraz sytuacji finansowej (art. 22 ust. 1 Pzp),

● brak podstaw do wykluczenia (z powodu niespełniania warunków wymienionych w art. 24 ust. 1 Pzp)

– nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składaniu ofert.

Do wykazania tych zobowiązań służy katalog dokumentów przewidzianych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (dalej: rozporządzenie o dokumentach).

Podstawowy rodzaj dokumentów, których zamawiający może żądać w postępowaniach o wartości mniejszej od progów unijnych albo ma obowiązek żądać (gdy wartość zamówienia jest większa), stanowią dokumenty na potwierdzenie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykazaniu spełniania warunku wiedzy i doświadczenia służy wykaz wykonanych zamówień (robót budowlanych, usług lub dostaw) w okresie ostatnich 5 lat (roboty budowlane) albo 3 lat (usługi lub dostawy) przed upływem terminu składania ofert albo wniosków (dotychczas przed dniem wszczęcia postępowania). Ponadto w przypadku robót budowlanych do wykazu wykonawca musi załączyć dokument potwierdzający ich wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowe ukończenie. Jak podkreślali projektodawcy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia o dokumentach, intencją nie było ograniczanie możliwości dokonania potwierdzenia wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną jedynie przez osoby posiadające kompetencje z zakresu budownictwa. Dla celów zabezpieczenia interesów zamawiającego związanych z prawidłową realizacją zamówienia wystarczające będzie np. przedłożenie stosownego potwierdzenia odbiorcy robót.

Wśród dokumentów wymienionych w rozporządzeniu o dokumentach znajduje się też wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Ponadto na potwierdzenie zdolności ekonomicznej nie wystarcza już złożenie „samej” polisy, niezbędne jest załączenie opłaconej polisy.

Czytaj także

Ekspert:

Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, specjalizujący się również w kwestiach legislacyjnych. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce zamówień publicznych. Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007-2008, w latach 2010-2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego.

Źródło:

Gazeta Samorządu i Administracji
Alimenty. Jak szybko dostać pieniądze na dziecko8.94 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »