Kategorie

Obowiązek meldunkowy - stan prawny i nadchodzące zmiany

Tomasz Błotnicki
Of Counsel jednej z warszawskich kancelarii prawniczych
Obywatel polski nie będzie musiał informować urzędów administracji o każdorazowym, nawet okazjonalnym wyjeździe poza miejsce zamieszkania, rejestr PESEL stanie się zbiorem danych wyjściowych dla innych centralnych rejestrów państwowych - to niektóre skutki zbliżających się zmian w regulacji prawnej obowiązku meldunkowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.06.139.993) obowiązek meldunkowy polega na:

•    zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,

•    wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,

•    zameldowaniu o urodzeniu dziecka,

•    zameldowaniu o zmianie stanu cywilnego,

•    zameldowaniu o zgonie osoby.

Zameldowanie i wymeldowanie

Obowiązek meldunkowy to przede wszystkim obowiązek zgłoszenia właściwemu organowi informacji o fakcie pobytu i czasie jego zamierzonego trwania.

Reklama

Osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego, oraz pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

Zameldowanie osoby w lokalu jest czynnością potwierdzającą fakt pobytu osoby w konkretnym lokalu i następuje pod oznaczonym adresem. Adres określa się przez podanie, w gminach, które uzyskały status miasta - nazwy miasta (dzielnicy), ulicy, numeru domu i lokalu, nazwy województwa oraz kodu pocztowego, z kolei w innych gminach - nazwy miejscowości, numeru domu i lokalu, nazwy gminy, nazwy województwa, kodu pocztowego oraz nazwy ulicy, jeżeli w miejscowości występuje podział na ulice.

Z kolei osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w gminie, właściwej ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Osoba ta zgłasza organowi gminy swoje podstawowe dane osobowe, a organ gminy wydaje na jej wniosek lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła to miejsce.

Reklama

Ważne jest również, że osoba, która wyjeżdża za granicę na okres dłuższy niż 3 miesiące, jest również obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót gminie. Takiego zgłoszenia wyjazdu należy  dokonać najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu - najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia powrotu.

Obowiązek ten nie dotyczy żołnierzy w czynnej służbie wojskowej wyjeżdżających w celach służbowych za granicę. Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

Czytaj także: Wymeldowanie musi być właściwie uzasadnione>>

Projekt ustawy o ewidencji ludności

Przed dwoma laty rząd przygotował projekt nowej ustawy o ewidencji ludności - został on uchwalony przez Sejm 24 września 2010 r. Zgodnie z projektem ustawy o ewidencji ludności z 18 listopada 2008 r. obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony i zastąpiony instytucją rejestracji miejsca zamieszkania.

Zmiana ta będzie obowiązywała dopiero od 1 stycznia 2014 r. Potrzebę stworzenia nowego aktu prawnego regulującego kwestię ewidencji ludności zrodził obowiązek wykonania postanowień rozporządzenia (WE)nr 862/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie statystyk dotyczących pracowników – cudzoziemców.

Projekt ustawy reguluje w szczególności:

– zasady i sposób prowadzenia ewidencji ludności w Rzeczypospolitej Polskiej,

– zakres i zasady rejestracji danych gromadzonych w rejestrze PESEL, rejestrze mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców, a także relacje z innymi rejestrami centralnymi,

– zasady i tryb nadawania numeru PESEL,

– zasady zgłaszania i rejestracji miejsca zamieszkania obywateli polskich i cudzoziemców,

– zasady udostępniania danych z rejestrów PESEL, rejestrów mieszkańców i rejestrów zamieszkania cudzoziemców.

Projekt zakłada dwuetapowe, rozłożone na trzy lata działania związane ze zniesieniem obowiązku meldunkowego i przewiduje w pierwszej kolejności:

Likwidację obowiązku rejestracji wszystkich dotychczasowych form pobytu o charakterze czasowym (tzw. pobyty czasowe do trzech miesięcy, pobyty czasowe powyżej trzech miesięcy, obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów). Oznacza to, iż obywatel polski nie będzie musiał informować urzędów administracji publicznej o każdorazowym, nawet okazjonalnym wyjeździe poza swoje miejsce zamieszkania.

Drugą zmianą, ma być likwidacja obowiązku zgłaszania wymeldowania. Oznacza to, iż osoba dokona wyłącznie rejestracji nowego miejsca zamieszkania, zaś proces wyrejestrowania z poprzedniego dokonany zostanie przez urząd. Dodatkowo ma być możliwe stworzenie rejestracji drogą elektroniczną, a więc bez konieczności wizyty w urzędzie.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie, w stosunku do dzisiejszych rozwiązań prawnych, takich ułatwień proceduralnych przy dokonywaniu rejestracji, jak:

- uproszczenie formularza zgłoszeniowego, w tym możliwość wydrukowania go ze strony internetowej i wypełnienia w domu,

- ograniczenie danych o informacje związane z obowiązkiem wojskowym i wykształceniem,

- zniesienie obowiązku udokumentowania stanu prawnego lokalu.

Ważną zmianą w nowej ustawie będzie zniesienie, w stosunku do obywateli polskich oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej i członków ich rodzin, sankcji karnej za niedokonanie rejestracji miejsca zamieszkania.

Zlikwidowane mają być zjawiska tzw. pozornej bezdomności, polegającej dziś na  niemożności, mimo nałożonego obowiązku, dokonania zgłoszenia zamieszkania. Zjawisko to, w obecnym stanie prawnym, jest skutkiem połączenia wykonywania obowiązku meldunkowego z koniecznością potwierdzenia przez właściciela faktu zamieszkiwania, co de facto oznacza konieczność uzyskania zgody na dokonanie tej czynności. To z kolei uniemożliwi rejestrację miejsca zamieszkania przy waśniach rodzinnych, nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości czy powszechnym przekonaniu wielu właścicieli wynajmujących swoje lokale, iż bezpieczeństwu ich własności zagraża dokonywanie przez najemców czynności meldunkowych.

Kolejną zmianą ma być również umożliwienie stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach określonych w ustawie, co ma szczególne znaczenie dla obywatela, który w ten sposób będzie mógł wykonać obowiązek zgłoszenia miejsca zamieszkania. 

Rejestr PESEL

W drugim etapie, którego realizację przewidziano po 2011 r. projekt ustawy zapewniać ma możliwość funkcjonowania rejestru PESEL w całkowitym oderwaniu od rejestracji miejsca zamieszkania, a dane związane z tożsamością osoby i jej statusem prawno-administracyjnym będą aktualne i całkowicie wiarygodne z uwagi na wprowadzoną projektem zasadę zasilania rejestru PESEL bezpośrednio przez organy administracji rejestrujące zdarzenia powodujące wytworzenie tych danych.

Ma to zagwarantować referencyjność rejestru PESEL jako jednego wiarygodnego rejestru, który stanie się zbiorem danych wyjściowych dla innych centralnych rejestrów państwowych oraz doprowadzi do znacznego obniżenia kosztów funkcjonowania administracji.

Po 2011 r. ewidencja ludności ma funkcjonować, co przewiduje przedkładany projekt, w oparciu nie o kryterium miejscowe (związane ze zgłaszaniem miejsca zamieszkania), lecz wyłącznie o kryterium rzeczowe.

Założeniem projektodawcy jest gromadzenie w rejestrze PESEL danych, które ponad wszelką wątpliwość pozwolą ustalić tożsamość osoby i jej aktualny status prawno-administracyjny. Wykreślone mają być dane związane z obowiązkiem wojskowym oraz z dokumentami legalizującymi pobyt cudzoziemców uznając, że nie są to dane związane z tożsamością i winny być gromadzone wyłącznie w rejestrach tematycznych.

Czytaj także: Miejsce zamieszkania osoby fizycznej>>

Skutki planowanych zmian

Przedstawiony projekt, ma być przeciwstawieniem dotychczasowych rozwiązań prawnych, przewidując likwidację obowiązku rejestracji wszystkich dotychczasowych form pobytu o charakterze czasowym, co oznacza, iż obywatel polski nie będzie musiał informować urzędów administracji o każdorazowym, nawet okazjonalnym wyjeździe poza miejsce zamieszkania.

Projekt przewiduje również znacznie uproszczoną, w stosunku do obowiązującej w chwili obecnej, procedurę rejestracji miejsca zamieszkania. Możliwość dokonania zgłoszenia miejsca zamieszkania w formie elektronicznej, ograniczenie liczby danych koniecznych do zarejestrowania miejsca zamieszkania o informacje związane z obowiązkiem wojskowym i wykształceniem, jak również zakłada zniesienie obowiązku udokumentowania stanu prawnego lokalu.

Zaproponowana w projekcie ustawy procedura rejestracji miejsca zamieszkania, w celu zabezpieczenia interesów właścicieli lokali, przewiduje każdorazowe zawiadomienia właściciela oraz osoby dysponującej spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu o dokonaniu rejestracji miejsca zamieszkania w tym lokalu. Rozwiązanie to ma pozwolić na faktyczny zarząd właścicieli nad nieruchomością, który w obecnym stanie prawnym de facto sprawowany jest przez organy administracji.

Propozycje zawarte w projekcie ustawy stanowią zagwarantowanie środków kontroli właściciela nad należącym do niego lokalem.

Przyjęcie rozwiązań prawnych zawartych w przedstawionym projekcie ma pozwolić na zapewnienie dostępu do aktualnych i wiarygodnych danych szerokiemu kręgowi odbiorców, jak również zapewnić wiarygodność pobieranych danych.

Rządowy projekt ustawy o ewidencji ludności uchwalony przez Sejm 24 września 2010 r. >>

Tomasz Błotnicki

samorzad.infor.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  4 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wytyczne dla szkół od 1 września 2021 r. [MEiN, MZ, GIS]

  Wytyczne dla szkół od 1 września 2021 r. - jakie są rekomendacje MEiN, MZ, GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych?

  Oszustwa metodą "na loterię" - ostrzeżenie NFZ

  Loteria szczepionkowa staje się okazją do zarobku dla oszustów. NFZ ostrzega przed oszustwami metodą "na loterię". Na czym polegają?

  Dobry Start - pieniądze wypłacane przez ZUS

  ZUS wypłaca już pieniądze w ramach programu Dobry Start. Kto najszybciej otrzymał świadczenie? Jaki błąd uniemożliwia przelanie pieniędzy?

  Dodatek specjalny za część miesiąca

  Dodatek specjalny za część miesiąca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - jak obliczyć w przypadku absencji z innego powodu niż choroba?

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?