REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

REKLAMA

Na placówki oświatowe, m.in. szkoły i przedszkola, nałożono obowiązek zapewnienia każdemu dziecku wsparcia i zindywidualizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W zależności od rodzaju placówki pomoc na nowych zasadach będzie udzielana od roku szkolnego 2011/2012 lub 2012/2013.

1 lutego 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (dalej: rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej). Zastępuje ono dotychczasowe przepisy w tym zakresie.

REKLAMA

REKLAMA

Na nowych zasadach pomoc psychologiczno-pedagogiczna będzie udzielana w roku szkolnym 2011/2012 w przedszkolach, gimnazjach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz kształcenia ustawicznego, kształcenia praktycznego, a także w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych oraz w oddziałach specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych.

Natomiast w roku szkolnym 2012/2013 pomoc na nowych zasadach będzie udzielana w szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych oraz oddziałów specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych.

Zasady obejmowania pomocą

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej będzie dobrowolne i nieodpłatne. Z inicjatywą jej udzielania może wystąpić sam uczeń, a także jego rodzice, nauczyciele i specjaliści z zakresu edukacji oraz asystent edukacji romskiej i pomoc nauczyciela.

Ponadto nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w placówkach oświatowych będą prowadzić działania pedagogiczne mające na celu:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym w:

● przedszkolu – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

● klasach I–III szkoły podstawowej – obserwację i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

● gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – doradztwo edukacyjno-zawodowe;

2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem ich zainteresowań i uzdolnień.

W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel, wychowawca grupy lub specjalista niezwłocznie poinformuje o tym dyrektora placówki.

Czytaj także: Wpływ organu prowadzącego na decyzje kadrowe dyrektora szkoły>>

Organizacja i udzielanie pomocy

Za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiada dyrektor danej jednostki oświatowej. Powinien przy tym współpracować z:

1) rodzicami uczniów,

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

3) placówkami doskonalenia nauczycieli,

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Do jej udzielania obowiązani są nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w danej placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dotyczy to przede wszystkim psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych. Nowe przepisy szczegółowo określają obowiązki tych osób związane z udzielaniem omawianej pomocy.


Formy pomocy

W szkołach pomoc udzielana ma być w formie:

1) klas terapeutycznych (dla uczniów z zaburzeniami, o specyficznych potrzebach edukacyjnych lub wymagających długotrwałej pomocy specjalistycznej),

2) zajęć rozwijających uzdolnienia (dla uczniów szczególnie uzdolnionych i z wykorzystaniem aktywnych metod pracy),

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (dla uczniów mających trudności w nauce),

REKLAMA

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym (dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, a także uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne),

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej (dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w celu ich wspomagania w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, z wykorzystaniem aktywnych metod pracy),

6) porad i konsultacji udzielanych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów (dla uczniów, rodziców uczniów i nauczycieli).

W przedszkolach i placówkach psychologiczno-pedagogicznych pomoc udzielana będzie jedynie w formie zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i innych zajęć o charakterze terapeutycznym) oraz porad i konsultacji. Natomiast w placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym w szkolnych schroniskach młodzieżowych, możliwe będzie również wprowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia.

Czytaj także: Zasady zatrudniania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych>>

Zadania zespołu koordynującego

Planowanie i koordynacja udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej danemu uczniowi będą należały do zespołu nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem. Zespół taki ma tworzyć dyrektor danej placówki.

Wyznaczy on również osobę koordynującą prace zespołu. Do zadań zespołu należeć będzie m.in. ustalenie zakresu i określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy oraz – w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej – zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji. Zespół będzie też zakładał i prowadził specjalną kartę indywidualnych potrzeb ucznia.

Na podstawie zaleceń zespołu dyrektor placówki ustali dla danego ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym będą realizowane poszczególne formy pomocy. O swoich ustaleniach musi niezwłocznie poinformować rodziców albo pełnoletniego ucznia.

Ustalenia dyrektora będą podstawą do opracowania przez zespół tzw. planu działań wspierających. Natomiast dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół opracuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Określi też działania wspierające dla rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

Zadaniem zespołu będzie też dokonywanie oceny efektywności udzielanej pomocy i określenie na tej podstawie zaleceń dotyczących dalszej pracy z uczniem. W spotkaniach zespołu będą mogli uczestniczyć rodzice ucznia objętego pomocą.

SŁOWNICZEK

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych. Potrzeby te mogą wynikać zarówno z przyczyn negatywnych (takich jak niepełnosprawność, niedostosowanie społeczne, trudności w uczeniu się czy choroba przewlekła), jak i pozytywnych (np. szczególne uzdolnienia).

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla nauczycieli i rodziców uczniów polega na ich wspieraniu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

Podstawy prawne

•  Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. nr 148, poz. 991)

•  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. nr 228, poz. 1487)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Duże zmiany w wojsku. Nowy plan MON

14 sierpnia nastąpi istotna zmiana w strukturach dowodzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak poinformował wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej, Cezary Tomczyk, podczas posiedzenia sejmowej Komisji Obrony Narodowej, WOT zostaną bezpośrednio podporządkowane Sztabowi Generalnemu Wojska Polskiego.

Bezpłatne szkolenia wojskowe dla każdego! - Trenuj z Wojskiem 5

Bezpłatne szkolenia wojskowe dla każdego ruszają. To już 5. edycja programu Trenuj z Wojskiem. Można nauczyć się posługiwania się bronią, strzelania na trenażerze, przetrwania, zachowania podczas alarmów, walki wręcz, a nawet rzutu granatem. Kiedy odbywają się szkolenia? Kto może się zgłosić?

Top 10 szkół przyjaznych LGBTQ+ w 2024 roku. Nowy ranking

W ramach 4. ogólnopolskiej edycji Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+, przeprowadzonej pod hasłem "Szkoła Zaufania", zebrano opinie 20 tys. osób. Po raz pierwszy wyniki zostały zaprezentowane w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Szkoły, które zdobyły najwyższe miejsca, otrzymają tarcze z rysunkiem tęczy i napisem "Szkoła Zaufania".

Europejska karta parkingowa dla osób z niepełnosprawnościami. Parlament Europejski zatwierdził nowe przepisy

Parlament Europejski zatwierdził nowe przepisy, które mają na celu ułatwienie życia osobom z niepełnosprawnościami w całej Unii Europejskiej. Przepisy te wprowadzają ogólnounijną kartę dla osób z niepełnosprawnościami oraz europejską kartę parkingową dla osób z niepełnosprawnościami.

REKLAMA

Rada Krajowa KO zatwierdziła listy do Parlamentu Europejskiego. Sienkiewicz podał się do dymisji

Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej zatwierdziła listy Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego. Na czele list znajdują się znane postacie, w tym członkowie rządu.

Jak walczyć z przymrozkami? Gdzie? kiedy? Co z kwitnącymi sadami, ogrodami, plantacjami? [prognoza pogody]

Przymrozki 24-26 kwietnia. Gdzie? kiedy? Jakie? Co z kwitnącymi jabłoniami, gruszami, śliwami, borówką, porzeczkami?

Jaka jest liczba ludności w Polsce? Dane GUS

Liczba ludności w Polsce znów się zmniejszyła. Ile wynosi na koniec I kwartału 2024 r.? GUS podał dane. 

Różowe skrzyneczki w szkołach. MEN pracuje nad nowym projektem

Wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz poinformowała, że resort bierze pod uwagę kwestię dostępności w szkołach tzw. różowych skrzyneczek ze środkami higieny intymnej. Przekazała, że w środę spotka się w tej sprawie z przedstawicielami samorządu.

REKLAMA

ZNP: gwałtowna zainteresowanie nauczycieli urlopami dla poratowania zdrowia. Emerytury stażowe bez tego urlopu

W ciągu ostatnich trzech lat o 40 proc. wzrosła liczba wniosków nauczycieli o urlopy dla poratowania zdrowia, a także liczba zwolnień lekarskich. Nie skorzystają z urlopu nauczyciele na wcześniejszych emeryturach.

Nowa lista lektur. Co proponuje Ministerstwo Edukacji Narodowej?

W projekcie MEN znalazły się m.in. lektury szkolne wydane w ostatnich latach. Jakie pozycje zniknęły z listy?

REKLAMA