Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Plany ostrożnościowe i naprawcze w samorządzie

Tomasz Podleśny
Zmiana definicji długu spowodowała, że już kilkadziesiąt samorządów jest zagrożonych przekroczeniem dopuszczalnego poziomu zadłużenia, a ich liczba może się zwiększyć. Samorządy te muszą wdrożyć programy ostrożnościowe i naprawcze.

Przepisy nie definiują pojęcia postępowania naprawczego i ostrożnościowego. Jedynie art. 224 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych) przewiduje, że jednostce samorządu terytorialnego (dalej: JST) może być udzielona pożyczka z budżetu państwa, jeżeli realizuje postępowanie naprawcze lub do niego przystępuje. Z analizy takiego programu musi wynikać, że:

● w wyniku jego realizacji w stopniu wysoce prawdopodobnym nastąpi poprawa sytuacji finansowej jednostki oraz skuteczności w wykonywaniu jej zadań,

● zachowane zostaną zasady dotyczące dopuszczalnego poziomu zadłużenia,

● zapewniona zostanie spłata pożyczki.

W odniesieniu do planu ostrożnościowego ustawodawca wskazał jedynie, że przepisy dotyczące pożyczki z budżetu państwa na potrzeby realizacji programu naprawczego stosuje się odpowiednio do programu ostrożnościowego, który może być wdrożony, jeżeli zachodzi zagrożenie realizacji zadań publicznych z przyczyn niezależnych od tej jednostki.

Postępowanie ostrożnościowe a procedury sanacyjne

Ustawodawca, definiując zasady udzielania pożyczek z budżetu państwa, nie podjął próby sformułowania definicji planu ostrożnościowego i planu naprawczego. Często dokonuje się jednak wykładni zagadnienia poprzez porównanie z normami zawartymi w art. 86–88 ustawy o finansach publicznych, w których uregulowano zagadnienie tzw. procedury ostrożnościowej i sanacyjnej. Zastosowanie takiej wykładni ma jednak wyłącznie pozorne uzasadnienie. Oczywiście, terminologicznie zachodzi związek pomiędzy pojęciem postępowania naprawczego a procedurą sanacyjną. Związek ten jest jednak nieprecyzyjny, gdyż przepisy dotyczące procedury sanacyjnej biorą pod uwagę procentowo określoną relację długu publicznego do produktu krajowego brutto. W odniesieniu natomiast do postępowania ostrożnościowego i naprawczego – ustawodawca nie wskazał takiej procentowej korelacji, a przesłanki wdrożenia procedur nie są w ogóle określone, z zastrzeżeniem, że podstawą wdrożenia procedury ostrożnościowej jest zagrożenie w zakresie realizacji zadań publicznych.

Jak więc określić, czy dany program jest prawidłowo skonstruowany? Uznanie, że wdrożona przez JST procedura odpowiada pojęciu postępowania ostrożnościowego lub naprawczego podlega ocenie ministra finansów. Decyzja taka zapada podczas weryfikacji dokumentów załączonych do wniosku o udzielenie pożyczki z budżetu państwa.

Czytaj także: Granice zadłużania się samorządów>>

Pożyczka z budżetu państwa

Wniosek o udzielenie pożyczki JST składa do ministra finansów. Do wniosku JST załącza program postępowania ostrożnościowego lub naprawczego, dokumenty zawierające dane umożliwiające dokonanie bieżącej i prognozowanej oceny sytuacji finansowej tej jednostki oraz propozycje zabezpieczeń spłaty pożyczki. Zarówno sama pożyczka, jak i odsetki nie podlegają umorzeniu.

Wniosek o udzielenie pożyczki z budżetu państwa powinien zawierać:

1) określenie wysokości pożyczki oraz proponowane terminy jej spłaty i wysokości rat, jak również uzasadnienie ubiegania się o jej udzielenie, w tym szczegółowe określenie jej przeznaczenia,

2) ogólne informacje o JST, obejmujące nazwę jednostki oraz siedzibę jej władz, dane osób uprawnionych do jej reprezentowania, a także nazwę banku i numer rachunku bankowego, na którym jest prowadzona obsługa budżetu wnioskodawcy.

Do wniosku o udzielenie pożyczki z budżetu państwa dołącza się, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem:

1) uchwałę w sprawie przyjęcia programu postępowania ostrożnościowego lub naprawczego;

2) uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa;

3) aktualną uchwałę budżetową na rok, w którym jest składany wniosek, wraz z załącznikami, jeśli do dnia złożenia wniosku nie została ogłoszona w wojewódzkim dzienniku urzędowym, albo informacje o dziennikach wojewódzkich, w których uchwała budżetowa wraz ze zmianami została ogłoszona;

4) program postępowania ostrożnościowego lub naprawczego oraz (jeżeli nie są zawarte w programie):

● analizę stanu finansów JST,

● plan przedsięwzięć ostrożnościowych lub naprawczych wraz z harmonogramem ich wprowadzania,

● przewidywane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć ostrożnościowych lub naprawczych wraz z określeniem metodologii ich obliczania,

● uzasadnienie podejmowanych działań w postępowaniu ostrożnościowym lub naprawczym;

5) uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z uwzględnieniem pożyczki z budżetu państwa i obejmującą okres jej zwrotu;

6) ostatnio sporządzoną informację o stanie mienia komunalnego;

7) opinię regionalnej izby obrachunkowej (dalej: RIO):

● o przedkładanych przez organ wykonawczy JST sprawozdaniach z wykonania budżetu razem z informacjami o stanie mienia komunalnego wraz z objaśnieniami, za okres trzech lat poprzedzających rok budżetowy, w którym jest składany wniosek, przy czym za rok bezpośrednio poprzedzający – jeżeli takie dane są dostępne w czasie składania wniosku,

● o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego, w którym jest składany wniosek – jeżeli takie dane są dostępne w czasie składania wniosku,

● o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, dotyczącą roku budżetowego, w którym jest składany wniosek, oraz kolejnego roku – jeżeli opinia taka jest dostępna w czasie składania wniosku,

● o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

● w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu JST wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań – jeżeli opinia taka jest dostępna w czasie składania wniosku,

● o możliwości spłaty pożyczki z budżetu państwa,

● o przedłożonym przez organ wykonawczy JST projekcie uchwały budżetowej, dotyczącą roku budżetowego, w którym jest składany wniosek, oraz kolejnego roku – jeżeli opinia taka jest dostępna w czasie składania wniosku;

8) oświadczenie wnioskodawcy o aktualnym zadłużeniu, obciążeniach na majątku trwałym oraz o toczących się postępowaniach sądowych i administracyjnych, mogących mieć wpływ na sytuację finansową JST;

9) oświadczenie wnioskodawcy o wywiązywaniu się JST ze spłaty zobowiązań finansowych lub o zmianie warunków spłaty tych zobowiązań;

10) wykaz aktualnych zobowiązań wnioskodawcy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, wraz z harmonogramem ich spłaty i wysokością oprocentowania, oraz zobowiązań długoterminowych będących konsekwencją zawartych umów o wykup wierzytelności;

11) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczące stanu płatności składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne;

12) opinię wojewody o przedsięwzięciach proponowanych do realizacji przez JST w trakcie postępowania ostrożnościowego lub naprawczego w zakresie zgodności z prawem proponowanych działań;

13) dokumenty potwierdzające uzgodnienia zawarte z wierzycielami JST;

14) raport RIO o stanie gospodarki finansowej JST;

15) propozycje zabezpieczeń spłaty pożyczki;

16) opis działań podjętych przez wnioskodawcę w celu pozyskania środków finansowych, innych niż pożyczka z budżetu państwa, oraz ewentualnych trudności w ich pozyskaniu;

17) oświadczenie wnioskodawcy o prawdziwości danych i informacji podanych przez wnioskodawcę we wniosku i załączonych dokumentach.

Tak sporządzony wniosek zostaje poddany analizie przez ministra finansów, a pozytywny wynik analizy jest warunkiem koniecznym uzyskania pożyczki.

Czytaj także: Pożyczki z budżetu państwa dla jednostek samorządu>>

Procedury naprawcze tylko w przypadku pożyczki

Konstrukcja wniosku o udzielenie JST pożyczki z budżetu państwa prowadzi do konkluzji, że plan naprawczy bądź ostrożnościowy jest jedynie koniecznym elementem wniosku o udzielenie pożyczki, a nie samodzielną procedurą wdrażaną w JST w sytuacji zagrożenia płynności finansowej. Trudno też sobie wyobrazić, że samorządy będą podejmować uchwały dotyczące wdrożenia procedury naprawczej lub ostrożnościowej bez zamiaru ubiegania się o pożyczkę.

Wzór. Uchwała w sprawie przyjęcia programu naprawczego lub ostrożnościowego

@RY1@i41/2011/007/i41.2011.007.000.0015.001.jpg@RY2@

Podstawy prawne

•  Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1726)

•  Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych (Dz.U. nr 257, poz. 1730)

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czy można przesunąć pracownika z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej
  Burmistrz postanowił, że miejski ośrodek pomocy społecznej będzie zajmował się przyznawaniem świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy. Jakie są sposoby przesunięcia pracowników z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej?
  1 lipca 2022 r. Nowa lista leków refundowanych
  Od 1 lipca 2022 r. obowiązuje nowy wykaz leków refundowanych, do którego dodano 54 produkty bądź nowe wskazania.
  Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  Ministerstwo Finansów udzieliło 24 czerwca 2022 r. wyjaśnień odnośnie centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.
  6600 zł brutto, to netto 4829,58 zł, składka ZUS 904,86 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  W 2021 r. dla pensji 6600 zł brutto wynagrodzenie na rękę było 4741,58 zł netto.
  Komunikat MRiPS: przepisy nie nakazują skrócenia pracy w czasie upału. Pracownik ma prawo do napojów pod rygorem grzywny
  Komunikat Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Wysokie temperatury mają wpływ nie tylko na wydajność pracy, ale i na bezpieczeństwo pracownika. Skrócenie czasu pracy jest jednak decyzją, która zależy w praktyce od dobrej woli pracodawcy. Prawo nakazuje mu dostarczenia napojów. Nierespektowanie przez pracodawcę tego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1 do 30 tys. złotych.
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  Klasa IV i V podstawówki - lista przedmiotów i liczba godzin w roku szkolnym 2022/2023
  Przedmioty w klasie 5 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023. Przedmioty w klasie 4 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023, liczba godzin.
  Czy praca zdalna jest na wniosek pracownika? Czy pracodawca może nakazać pracę zdalną?
  Kodeks pracy wprowadzi możliwość pracy zdalnej i hybrydowej – zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg
  Podwyżka zaliczki na PIT dla umowy zlecenia od 1 lipca 2022 r. Przykłady MF i DGP obliczeń od 3000 zł do 8000 zł
  MF: Od zlecenia 3200 zł brutto miesięcznie zaliczka na PIT wzrośnie o 103 zł do 265 zł. Niekorzystna zmiana od 1 lipca 2022 r. Przed tą datą zaliczka na PIT wynosiła 162 zł.
  300 mln zł dla artystów z opłaty od komputerów, tabletów, smartfonów, dysków i pendrivów
  Projekt ustawy o artystach zawodowych przewiduje zasilenie kwotą 300 mln zł nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Pieniądze będą pochodziły z opłaty reprograficznej płaconej przez importerów i sprzedawców elektroniki (komputery, tablety, smartfony, dyski twarde i pendrivy).
  300 mln zł dla Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Opłata od smartfonów i laptopów w 2023 r.
  300 mln zł. To planowane wpłaty z opłaty reprograficznej na rzecz nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych (FWAZ). Jeżeli nie będzie tych pieniędzy fundusz dla artystów otrzyma z budżetu dotację celową 100 mln zł rocznie. Podstawą dla płatności tych kwot jest ustawa o artystach zawodowych. 27 czerwca 2022 r. rząd przedstawił jej najnowszy projekt w wersji, która ma zostać skierowana do Sejmu i tam uchwalona.
  Świadczenie 40 zł za dzień dłużej niż 120 dni za pomoc Ukrainkom w ciąży, osobom w wieku 60/65 lat i matkom trójki dzieci
  Gminy otrzymały prawo do wydłużenia ponad 120 dni okresu wypłaty świadczenia 40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywiania uchodźców z Ukrainy.
  Czy umowy zawierane na realizację zadań w programie rozwiązywania problemów alkoholowych podlegają Prawu zamówień publicznych?
  Pytanie nr 1. Czy umowy zawierane na realizację zadań zapisanych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii podlegają Prawu zamówień publicznych? Pytanie nr 2. Czy prawidłowym jest zawieranie umów zlecenia na realizację usług konsultanta bez określania okresu świadczenia usługi?
  Połowa nauczycieli z Warszawy myśli o odejściu ze szkoły. Nauczyciel woli prowadzić zakład pogrzebowy niż uczyć za 3500 zł
  Blisko połowa kadry zatrudnionej w publicznych szkołach myśli o odejściu z zawodu – pokazują badania realizowane m.in. przez Urząd Miasta st. Warszawy. Według ratusza zbliżamy się do dramatycznego punktu, kiedy po prostu nie będzie komu uczyć dzieci. Tym bardziej że spośród 31 tys. stołecznych nauczycieli ponad 5 tys. jest w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym. Wiadomo też, że wakatów w tym roku jest więcej niż w latach 2021 i 2020, a z podobnym problemem borykają się szkoły w całym kraju.
  "DGP": Od 1 lipca 2022 r. błąd w przepisach o składce zdrowotnej i liczeniu zaliczek od pensji [nieudana korekta Polskiego Ładu?]
  DGP: Przepisy korygujące Polski Ład były tworzone w pośpiechu i rząd zapomniał zmienić zasady wyliczania składki zdrowotnej. Nie ma wątpliwości, że w po 1 lipca 2022 r. pracodawcy dalej muszą wyliczać wysokość zaliczki na PIT dwukrotnie: 1) według zasad z 2022 r. i 2) zasad z 2021 r. W jakim celu? Dla ewentualnego obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki z 2021 r.
  IMGW: Najnowsza prognoza pogody na wakacje 2022 r. W lipcu upały powyżej 30 stopni. W sierpniu ciepło i burze
  Z eksperymentalnej prognozy długoterminowej wynika, że w lipcu w Polsce temperatury będą powyżej normy, to znaczy, że będzie naprawdę upalnie.
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4600 zł brutto i netto 3270,83 zł dla pracownika chorującego przez część miesiąca od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  Przeliczenie wynagrodzenia brutto do netto od 1 lipca 2022 r., gdy pracowniki część miesiąca był chory - to przykład nr 38 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  15 000 zł brutto dla programisty, to 10555,58 zł albo 9167,58 zł netto [42 przykłady od 1 lipca 2022 r.]
  Lista płac dla pracownika, który przekroczył I próg podatkowy - to przykład nr 40 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  Ochrona zabytków w gminach
  Zadania, które realizuje samorząd gminny w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, obejmują między innymi ochronę i opiekę nad zabytkami. Oznacza to wiele obowiązków ustawowych, które gmina musi wypełniać.
  Okazjonalne kąpielisko za milczącą zgodą wójta
  Zmienia się procedura tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Zgłoszenie wodnoprawne i zgłoszenie na utworzenie takiego miejsca będzie można załatwić w jednym urzędzie - gminy. Nowelizacja Prawa wodnego upraszcza także zasady i formę zgody na utworzenie takiego miejsca (może być milcząca). Ważne jest również skrócenie terminów opiniowania zgłoszenia przez inspekcje ochrony środowiska, sanepid, dyrektorów: parku narodowego, urzędu morskiego czy urzędu żeglugi śródlądowej.
  Pełnomocnictwo dla wójta do reprezentowania spółki to nie dokument urzędowy
  Pełnomocnictwo udzielone przez reprezentującego podmiot gospodarczy, nawet na rzecz osoby sprawującej funkcję publiczną, nie jest dokumentem urzędowym. Taki dokument jest wystawiony przez podmiot prywatny i dotyczy spraw, które nie są związane z działalnością organu publicznego oraz zarządzaniem mieniem komunalnym. Z tego powodu dokument taki nie stanowi również informacji publicznej i nie podlega udostępnieniu.
  Listy płac dla 3010 zł, 6000 zł i 11 000 zł brutto netto od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  W artykule jeden z 42 przykładów jak przeliczać wynagrodzenie z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. z poradnika Wydawnictwa Infor. I sporządzić listy płac. Od 1 lipca 2022 r. pensja 3010 zł brutto, to 2363,56 zł netto, wynagrodzenie 6000 zł brutto, to na rękę 4420,43 zł a 11 000 zł brutto, to wypłata netto 7828.63 zł. Pozostałe 41 przykłady w poradniku.
  PIP po kontroli przestrzegania PPK może nałożyć mandat karny do 2000 zł [wykaz naruszeń prawa]
  Po nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, od 4 czerwca br., każdy podmiot zatrudniający w rozumieniu ustawy o PPK – nie tylko pracodawca, ale też np. zleceniodawca - może być kontrolowany przez PIP w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o PPK.
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]