Kategorie

Plany ostrożnościowe i naprawcze w samorządzie

Tomasz Podleśny
Zmiana definicji długu spowodowała, że już kilkadziesiąt samorządów jest zagrożonych przekroczeniem dopuszczalnego poziomu zadłużenia, a ich liczba może się zwiększyć. Samorządy te muszą wdrożyć programy ostrożnościowe i naprawcze.

Przepisy nie definiują pojęcia postępowania naprawczego i ostrożnościowego. Jedynie art. 224 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych) przewiduje, że jednostce samorządu terytorialnego (dalej: JST) może być udzielona pożyczka z budżetu państwa, jeżeli realizuje postępowanie naprawcze lub do niego przystępuje. Z analizy takiego programu musi wynikać, że:

● w wyniku jego realizacji w stopniu wysoce prawdopodobnym nastąpi poprawa sytuacji finansowej jednostki oraz skuteczności w wykonywaniu jej zadań,

● zachowane zostaną zasady dotyczące dopuszczalnego poziomu zadłużenia,

● zapewniona zostanie spłata pożyczki.

W odniesieniu do planu ostrożnościowego ustawodawca wskazał jedynie, że przepisy dotyczące pożyczki z budżetu państwa na potrzeby realizacji programu naprawczego stosuje się odpowiednio do programu ostrożnościowego, który może być wdrożony, jeżeli zachodzi zagrożenie realizacji zadań publicznych z przyczyn niezależnych od tej jednostki.

Postępowanie ostrożnościowe a procedury sanacyjne

Reklama

Ustawodawca, definiując zasady udzielania pożyczek z budżetu państwa, nie podjął próby sformułowania definicji planu ostrożnościowego i planu naprawczego. Często dokonuje się jednak wykładni zagadnienia poprzez porównanie z normami zawartymi w art. 86–88 ustawy o finansach publicznych, w których uregulowano zagadnienie tzw. procedury ostrożnościowej i sanacyjnej. Zastosowanie takiej wykładni ma jednak wyłącznie pozorne uzasadnienie. Oczywiście, terminologicznie zachodzi związek pomiędzy pojęciem postępowania naprawczego a procedurą sanacyjną. Związek ten jest jednak nieprecyzyjny, gdyż przepisy dotyczące procedury sanacyjnej biorą pod uwagę procentowo określoną relację długu publicznego do produktu krajowego brutto. W odniesieniu natomiast do postępowania ostrożnościowego i naprawczego – ustawodawca nie wskazał takiej procentowej korelacji, a przesłanki wdrożenia procedur nie są w ogóle określone, z zastrzeżeniem, że podstawą wdrożenia procedury ostrożnościowej jest zagrożenie w zakresie realizacji zadań publicznych.

Jak więc określić, czy dany program jest prawidłowo skonstruowany? Uznanie, że wdrożona przez JST procedura odpowiada pojęciu postępowania ostrożnościowego lub naprawczego podlega ocenie ministra finansów. Decyzja taka zapada podczas weryfikacji dokumentów załączonych do wniosku o udzielenie pożyczki z budżetu państwa.

Czytaj także: Granice zadłużania się samorządów>>

Pożyczka z budżetu państwa

Wniosek o udzielenie pożyczki JST składa do ministra finansów. Do wniosku JST załącza program postępowania ostrożnościowego lub naprawczego, dokumenty zawierające dane umożliwiające dokonanie bieżącej i prognozowanej oceny sytuacji finansowej tej jednostki oraz propozycje zabezpieczeń spłaty pożyczki. Zarówno sama pożyczka, jak i odsetki nie podlegają umorzeniu.

Wniosek o udzielenie pożyczki z budżetu państwa powinien zawierać:

1) określenie wysokości pożyczki oraz proponowane terminy jej spłaty i wysokości rat, jak również uzasadnienie ubiegania się o jej udzielenie, w tym szczegółowe określenie jej przeznaczenia,

2) ogólne informacje o JST, obejmujące nazwę jednostki oraz siedzibę jej władz, dane osób uprawnionych do jej reprezentowania, a także nazwę banku i numer rachunku bankowego, na którym jest prowadzona obsługa budżetu wnioskodawcy.

Do wniosku o udzielenie pożyczki z budżetu państwa dołącza się, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem:

1) uchwałę w sprawie przyjęcia programu postępowania ostrożnościowego lub naprawczego;

2) uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa;

3) aktualną uchwałę budżetową na rok, w którym jest składany wniosek, wraz z załącznikami, jeśli do dnia złożenia wniosku nie została ogłoszona w wojewódzkim dzienniku urzędowym, albo informacje o dziennikach wojewódzkich, w których uchwała budżetowa wraz ze zmianami została ogłoszona;

4) program postępowania ostrożnościowego lub naprawczego oraz (jeżeli nie są zawarte w programie):

● analizę stanu finansów JST,

● plan przedsięwzięć ostrożnościowych lub naprawczych wraz z harmonogramem ich wprowadzania,

● przewidywane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć ostrożnościowych lub naprawczych wraz z określeniem metodologii ich obliczania,

● uzasadnienie podejmowanych działań w postępowaniu ostrożnościowym lub naprawczym;

5) uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z uwzględnieniem pożyczki z budżetu państwa i obejmującą okres jej zwrotu;

6) ostatnio sporządzoną informację o stanie mienia komunalnego;

7) opinię regionalnej izby obrachunkowej (dalej: RIO):

Reklama

● o przedkładanych przez organ wykonawczy JST sprawozdaniach z wykonania budżetu razem z informacjami o stanie mienia komunalnego wraz z objaśnieniami, za okres trzech lat poprzedzających rok budżetowy, w którym jest składany wniosek, przy czym za rok bezpośrednio poprzedzający – jeżeli takie dane są dostępne w czasie składania wniosku,

● o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego, w którym jest składany wniosek – jeżeli takie dane są dostępne w czasie składania wniosku,

● o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, dotyczącą roku budżetowego, w którym jest składany wniosek, oraz kolejnego roku – jeżeli opinia taka jest dostępna w czasie składania wniosku,

● o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

● w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu JST wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań – jeżeli opinia taka jest dostępna w czasie składania wniosku,

● o możliwości spłaty pożyczki z budżetu państwa,

● o przedłożonym przez organ wykonawczy JST projekcie uchwały budżetowej, dotyczącą roku budżetowego, w którym jest składany wniosek, oraz kolejnego roku – jeżeli opinia taka jest dostępna w czasie składania wniosku;

8) oświadczenie wnioskodawcy o aktualnym zadłużeniu, obciążeniach na majątku trwałym oraz o toczących się postępowaniach sądowych i administracyjnych, mogących mieć wpływ na sytuację finansową JST;

9) oświadczenie wnioskodawcy o wywiązywaniu się JST ze spłaty zobowiązań finansowych lub o zmianie warunków spłaty tych zobowiązań;

10) wykaz aktualnych zobowiązań wnioskodawcy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, wraz z harmonogramem ich spłaty i wysokością oprocentowania, oraz zobowiązań długoterminowych będących konsekwencją zawartych umów o wykup wierzytelności;

11) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczące stanu płatności składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne;

12) opinię wojewody o przedsięwzięciach proponowanych do realizacji przez JST w trakcie postępowania ostrożnościowego lub naprawczego w zakresie zgodności z prawem proponowanych działań;

13) dokumenty potwierdzające uzgodnienia zawarte z wierzycielami JST;

14) raport RIO o stanie gospodarki finansowej JST;

15) propozycje zabezpieczeń spłaty pożyczki;

16) opis działań podjętych przez wnioskodawcę w celu pozyskania środków finansowych, innych niż pożyczka z budżetu państwa, oraz ewentualnych trudności w ich pozyskaniu;

17) oświadczenie wnioskodawcy o prawdziwości danych i informacji podanych przez wnioskodawcę we wniosku i załączonych dokumentach.

Tak sporządzony wniosek zostaje poddany analizie przez ministra finansów, a pozytywny wynik analizy jest warunkiem koniecznym uzyskania pożyczki.

Czytaj także: Pożyczki z budżetu państwa dla jednostek samorządu>>

Procedury naprawcze tylko w przypadku pożyczki

Konstrukcja wniosku o udzielenie JST pożyczki z budżetu państwa prowadzi do konkluzji, że plan naprawczy bądź ostrożnościowy jest jedynie koniecznym elementem wniosku o udzielenie pożyczki, a nie samodzielną procedurą wdrażaną w JST w sytuacji zagrożenia płynności finansowej. Trudno też sobie wyobrazić, że samorządy będą podejmować uchwały dotyczące wdrożenia procedury naprawczej lub ostrożnościowej bez zamiaru ubiegania się o pożyczkę.

Wzór. Uchwała w sprawie przyjęcia programu naprawczego lub ostrożnościowego

@RY1@i41/2011/007/i41.2011.007.000.0015.001.jpg@RY2@

Podstawy prawne

•  Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1726)

•  Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych (Dz.U. nr 257, poz. 1730)

Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?