Kategorie

Czas pracy w 2010 r.

Magdalena Kasprzak
Magdalena Kasprzak
Radca prawny, doktor nauk prawnych. Pracowała w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy, autorka licznych publikacji w wiodących polskich wydawnictwach prawniczych. Doradca prawny w kancelariach prawnych, wykładowca akademicki, prezes zarządu ANTERIS Fundacji Pomocy Prawnej
W każdym nowym roku kalendarzowym należy ponownie przeliczać wymiar czasu pracy. Pomimo że liczba dni w poszczególnych miesiącach (poza lutym) nie ulega zmianie, to jednak liczba dni pracy i dni wolnych może się zmieniać. W 2009 r. przepracowaliśmy 2024 godziny, w 2010 r. nie będzie ich mniej.

Ustalenie wymiaru czasu pracy

Wymiarem czasu pracy jest liczba godzin i dni przypadających do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym (art. 130 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; dalej: k.p).

Wymiar ustala się w przyjętym dla pracowników okresie rozliczeniowym. W tym celu należy:

1) pomnożyć 40 godzin (czyli dopuszczalną tygodniową liczbę godzin pracy) przez liczbę pełnych tygodni okresu rozliczeniowego,

2) dodać do otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin (norma dobowa) i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku (tzw. dni wystających poza pełne tygodnie),

3) odjąć od otrzymanego wyniku za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela - 8 godzin.

Zapamiętaj!

Gdy okresem rozliczeniowym jest miesiąc, 4 pełne tygodnie mijają zawsze 28 dnia miesiąca. Tydzień to 7 kolejnych dni kalendarzowych liczonych od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego (art. 128 § 3 pkt 2 k.p.).

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 129 k.p.). Przy ustalaniu wymiaru czasu pracy w miesiącach, w których nie występują święta, nie dokonuje się odliczenia z tytułu dni wolnych. W 2010 r. miesiącami bez świąt przypadającymi w dniach od poniedziałku do soboty włącznie są: luty, marzec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik.

To, jakie dni są dniami wolnymi od pracy, uregulowane zostało w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Zawiera ona katalog, w jakie dni pracownik powinien mieć wolne. Dniami wolnymi od pracy są:

• 1 stycznia - Nowy Rok,

• pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

• drugi dzień Wielkiej Nocy,

• 1 maja - Święto Państwowe,

• 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

• pierwszy dzień Zielonych Świątek,

• dzień Bożego Ciała,

• 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

• 1 listopada - Wszystkich Świętych,

• 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

• 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

• 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia, oraz

• niedziele.

W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym święto przypada w dniu wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (np. w sobotę), wymiar czasu pracy w danym miesiącu należy pomniejszyć o 8 godzin, a pracodawca musi wskazać inny dzień wolny od pracy. Taka sytuacja w 2010 r. wystąpi dwukrotnie - 1 maja i 25 grudnia (pierwszy dzień Bożego Narodzenia).

Zapamiętaj!

Dla pracowników zatrudnionych na część etatu każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar jego czasu pracy proporcjonalnie do części etatu.

Czytaj także: Najważniejsze zmiany przepisów od 1 stycznia 2010 r. >>

Wymiar czasu pracy dla miesięcy, w których występują dni świąteczne

Gdy w miesiącu występuje dzień świąteczny, należy obniżyć wymiar czasu pracy.

KROK 1. Ustalenie liczby godzin w pełnych tygodniach

Należy pomnożyć 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni okresu rozliczeniowego. Obliczając wymiar czasu pracy do przepracowania w styczniu 2010 r., należy najpierw policzyć iloczyn 40 godzin i tygodni przypadających w styczniu. Cztery pełne tygodnie zakończą się 28 stycznia.

4 tygodnie × 40 godzin = 160 godzin.

KROK 2. Ustalenie liczby godzin w dni wystające poza pełne tygodnie

Następnie do otrzymanej liczby dodaje się iloczyn 8 godzin (norma dobowa) i liczby dni roboczych, pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku (tzw. dni wystających poza pełne tygodnie). Do końca miesiąca zostanie zatem jeszcze 29 stycznia.

160 godzin + 8 godzin = 168 godzin.

KROK 3. Ustalenie liczby godzin pracy po odjęciu dni wolnych od pracy

Od otrzymanego wyniku odejmuje się 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela - w styczniu wypada jeden taki dzień świąteczny - Nowy Rok.

168 godzin - 8 godzin = 160 godzin.

Wymiar czasu pracy dla pracowników zatrudnionych na całym etacie w styczniu 2010 r. wynosi 160 godzin.

Norma czasu pracy dla pozostałych miesięcy w 2010 r. oraz sposób jej wyliczenia przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Wymiar czasu pracy oraz dni wolne od pracy w poszczególnych miesiącach w 2010 r. (jednomiesięczne okresy rozliczeniowe):

Ustalenie liczby dni wolnych od pracy

Po obliczeniu wymiaru czasu pracy, kolejnym krokiem niezbędnym do prawidłowego zaplanowania pracy pracowników (m.in. opracowania grafików pracy) będzie ustalenie liczby dni wolnych od pracy z tytułu niedziel, świąt oraz przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Krok 1. Wyliczenie dni pracy

Wymiar czasu pracy dla wybranego miesiąca dzieli się przez 8 godzin - niezależnie od przyjętego u pracodawcy systemu czasu pracy. W przypadku stycznia 2010 r.

160 godzin : 8 = 20.

Oznacza to, że w styczniu 2010 r. można zaplanować pracownikom zatrudnionym na cały etat maksymalnie 20 dni pracy.

Krok 2. Wyliczenie dni wolnych od pracy

Następnie od liczby dni kalendarzowych w styczniu 2010 r. odejmujemy 20 dni pracy.

31 dni kalendarzowych - 20 dni pracy = 11 dni wolnych.

Wynika z tego, że w tym miesiącu należy zapewnić pracownikom minimum 11 dni wolnych od pracy.

Liczbę dni wolnych od pracy w poszczególnych miesiącach w 2010 r. przedstawia tabela 1.

W 2010 r. wystąpią 52 niedziele, 8 świąt przypadających w inny dzień niż niedziela i 52 dni wolne, wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. W Kodeksie pracy tylko niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy, a więc wszystkie pozostałe dni mają jednakowy status. Pracownicy powinni świadczyć pracę przeciętnie 5 dni w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 129 k.p.). Nie wskazano, jaki dokładnie dzień poza niedzielą ma być dla pracownika dniem wolnym. To od potrzeb pracodawcy zależy ustalenie terminu tego dnia wolnego. W podstawowym systemie czasu pracy dniem wolnym wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy jest przeważnie sobota lub poniedziałek. Pracodawcy korzystający z tego systemu pracy nie muszą układać harmonogramów. Wynika to z faktu, że pracownicy mają stały rozkład czasu pracy i świadczą pracę w stałych godzinach, a dni wolne od pracy są ściśle określone. Dla prawidłowej organizacji i dokumentacji podstawowego systemu czasu pracy wystarczą jedynie odpowiednie postanowienia zapisane w regulaminie pracy dotyczące organizacji pracy w firmie.

Zapamiętaj!

Pracodawcy, którzy stosują pracę zmianową lub równoważne systemy czasu pracy, tworzą harmonogramy. Podobnie będzie u pracodawcy, gdzie pracę świadczy się także w niedziele i święta albo są różne terminy dni wolnych wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Obowiązek tworzenia harmonogramu czasu pracy nie wynika z Kodeksu pracy, lecz jest rezultatem konieczności przestrzegania przepisów o czasie pracy. Dlatego należy przyjąć, że jego ustalanie koniecznie jest wtedy, gdy pracownicy świadczą pracę w "nieregularnej" organizacji czasu pracy, czyli gdy ich czas pracy przypada w różnych dniach lub chociażby w różnych godzinach. Dla łatwiejszej organizacji pracy i jej przejrzystości tworzy się jedynie grafik.

Harmonogram czasu pracy

Harmonogram czasu pracy określa szczegółowo dni i konkretne godziny pracy w okresie rozliczeniowym (patrz: tabela 2). O tym, czy pracodawca będzie zobowiązany tworzyć harmonogram dla swoich pracowników, decyduje charakter prowadzonej przez niego działalności. To pracodawca podejmuje decyzje o systemie czasu pracy, w ramach którego pracują pracownicy, a to wpłynie bezpośrednio na fakt, czy może pracę zorganizować w ramach prostego grafiku, czy też musi stworzyć harmonogram czasu pracy.

Tabela 2. Przykładowy harmonogram dla jednomiesięcznego systemu równoważnego:

8, 10, 12 - liczba godzin pracy w danym dniu

WH - wolny dzień z tytułu równoważenia czasu pracy

W5 - dzień wolny z tytułu pięciodniowego

WS - dzień wolny świąteczny tygodnia pracy

W - wolna niedziela

Planując harmonogram, pracodawca nie może też zapominać o obowiązku zapewnienia pracownikowi w każdym tygodniu minimum 35-godzinnego odpoczynku (art. 133 k.p.).

Gdy pracownicy mają na stałe wyznaczony dzień wolny od pracy z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, wskazanie w harmonogramie takiego dnia nie będzie konieczne, tym bardziej gdy dniem takim jest sobota. W takim przypadku wystarczy jedynie zaznaczyć, jakie dni są dniami pracy.

Inaczej sprawa wygląda, gdy dni wolne z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy są np. różne w poszczególnych tygodniach. Wówczas konieczne jest wskazanie w harmonogramie tych dni przez przypisanie im odrębnego symbolu. W harmonogramie powinno być jasno zaznaczone, jakie dni są dniami pracy, a jakie dniami wolnymi i z jakiego tytułu. Inny charakter ma dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, a inny z tytułu np. równoważenia pracy.

Kodeks pracy przewiduje szczególny tryb rekompensaty pracy w dniu wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. W takich sytuacjach pracodawca musi udzielić innego dnia wolnego od pracy w terminie uzgodnionym z pracownikiem (art. 1513 k.p.), a praca w dniu harmonogramowo wolnym rozliczana jest na podstawie ogólnych przepisów o godzinach nadliczbowych (art. 1511 lub art. 1512 k.p.).

W systemach równoważnych umożliwiających wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 lub 24 godzin możliwe jest wykorzystanie dłuższych okresów rozliczeniowych. W takich przypadkach pracodawcy mogą także stosować nierównomierne rozkłady czasu pracy, a zasady w tym zakresie są identyczne jak dla podstawowego czasu pracy.

Przy równoważnym czasie pracy z wydłużeniem dobowego wymiaru do 12 godzin na dobę odpoczynek dobowy, jaki należy zagwarantować pracownikom, wynosi 11 godzin. Oznacza to, że dni pracy 12-godzinne mogą przypadać bezpośrednio po sobie.

W uzasadnionych wypadkach okres rozliczeniowy przy pracy równoważnej wolno wydłużyć do trzech miesięcy (art. 135 § 2 k.p.). Aby pracodawca mógł stosować równoważny czas pracy - musi wprowadzić stosowny zapis w przepisach wewnątrzzakładowych, czyli układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy.

Grafik

Organizacja czasu pracy w formie grafików przeznaczona jest głównie dla podstawowych systemów czasu pracy. Jest to uproszczona forma dokumentowania, w jakie dni pracownicy świadczą pracę, a w jakie mają dzień wolny. W ramach podstawowego systemu nie ma w tej kwestii zbyt dużej dowolności, praca jest świadczona albo od poniedziałku do piątku, albo np. od wtorku do soboty włącznie. Celem grafików jest zatem wskazanie dni pracy oraz dni wolnych z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. Należy zaznaczyć również dni wolne z tytułu świąt oraz dni, które należy np. odpracować.

Sporządzając grafik, należy ustalić:

1) liczbę dni do przepracowania w przyjętym okresie rozliczeniowym,

2) dni wolne od pracy.

Informacja dotycząca liczby dni do przepracowania w okresie rozliczeniowym jest o tyle ważna, że grafik - podobnie jak i harmonogram czasu pracy, powinien obejmować cały okres rozliczeniowy. Ustalając liczbę dni do przepracowania w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym np. miesiąca, korzystamy z obliczonego wymiaru (patrz: tabela 1).

Wskazanie dni wolnych od pracy dla pracowników zależy przede wszystkim od systemu czasu pracy, według którego pracują. W podstawowym systemie czasu pracy wolna od pracy jest z reguły sobota. Wolny może być również inny dzień tygodnia, np. poniedziałek, jak ma to miejsce w przypadku pracowników urzędu stanu cywilnego.

W przypadku gdy praca w firmie wykonywana jest od poniedziałku do soboty, dni wolne z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy mogą przypadać w różnych dniach tygodnia. Co ważne, możliwe jest także, że niektórzy pracownicy będą korzystali z takich dni wolnych w różnych terminach.

Planując liczbę i rozłożenie dni pracy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, pracodawca musi pamiętać, że - zgodnie z art. 94 pkt 2 k.p. - ciąży na nim obowiązek takiego zorganizowania pracy, aby umożliwiło to pełne wykorzystanie czasu pracy.

Z ORZECZNICTWA:

Pracodawca jest zobowiązany nie tylko zatrudniać pracownika zgodnie z ustalonym rodzajem pracy i we właściwym miejscu, ale także w stosownym wymiarze i rozkładzie czasu pracy.

Wyrok SN z 2 czerwca 1995 r.,

sygn. akt I PR 1/95, OSNP 1996/3/48

Pracodawca powinien zaplanować cały wymiar czasu pracy, a nie tylko jego część. Jeśli więc u pracodawcy obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy, to grafik powinien być układany na takie 3-miesięczne okresy (patrz: tabela 4). Nieprawidłowe byłoby w tym przypadku tworzenie grafiku czy harmonogramu na poszczególne miesiące okresu rozliczeniowego (patrz: tabela 3).

Tabela 3. Grafik od 1 do 31 stycznia 2010 r. - miesięczny okres rozliczeniowy:

P - dzień pracy (8 godzin)

W - wolna niedziela

W5 - dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy

WS - dzień wolny świąteczny

Tabela 4. Grafik od 1 stycznia do 31 marca 2010 r. - trzymiesięczny okres rozliczeniowy:

P - dzień pracy (8 godzin)

W - wolna niedziela

W5 - dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy

WS - dzień wolny świąteczny

Chcąc poznać wymiary czasu pracy dla poszczególnych okresów rozliczeniowych, należy posłużyć się tabelami 5 i 6.

Tabela 5. Wymiar czasu pracy w 2010 r. - trzymiesięczne okresy rozliczeniowe:

Tabela 6. Wymiar czasu pracy w 2010 r. - czteromiesięczne okresy rozliczeniowe:

Ustawa antykryzysowa

Przedsiębiorcy stosujący w swoich firmach regulacje ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (dalej: ustawa antykryzysowa) mogą wprowadzić okres rozliczeniowy przedłużony nawet do 12 miesięcy (patrz: tabela 7 i 8).

Tabela 7. Wymiar czasu pracy w 2010 r. - sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe według ustawy antykryzysowej:

Tabela 8. Wymiar czasu pracy w 2010 r. - dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy według ustawy antykryzysowej:

Dopuszcza się takie rozwiązanie, pod warunkiem że będzie to uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technologicznymi lub dotyczącymi organizacji czasu pracy, przy zachowaniu zasad dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia pracowników (art. 9 ustawy antykryzysowej). Pozwoli to na bardziej elastyczne gospodarowanie czasem pracy pracowników. Okresy dłuższej pracy będą równoważone okresami pracy krótszej lub dniami wolnymi od pracy - jednak w ramach wymiaru czasu pracy obowiązującego danego pracownika, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Czytaj także: Arkusze kalkulacyjne >>

W każdym miesiącu stosowania przedłużonego okresu rozliczeniowego czasu pracy:

wynagrodzenie pracownika nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów;

• harmonogram czasu pracy określający indywidualny rozkład czasu pracy pracownika może być sporządzany na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 2 miesiące.

Stosowanie wydłużonego okresu rozliczeniowego czasu pracy będzie możliwe na podstawie układu zbiorowego pracy lub porozumienia zawieranego z zakładową organizacją związkową, w przypadku zaś gdy taka organizacja u danego przedsiębiorcy nie działa - na podstawie porozumienia zawieranego z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca będzie zobowiązany do przekazania kopii porozumienia dotyczącego stosowania przedłużonego okresu rozliczeniowego czasu pracy właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, w terminie 3 dni od dnia jego zawarcia.

Więcej o czasie pracy w samorządach znajdziesz w specjalnie przygotowanym poradniku>>

Magdalena Kasprzak

Podstawy prawne

• Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241)

• Ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28; ost.zm. Dz.U. z 1990 r. Nr 28, poz. 160)

• Ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 125, poz. 1035)

Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  18 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.