reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Leksykon > Wadium

Wadium

Wadium - jest to określona suma pieniędzy składana w poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy.

Wadium wpłacane jest zazwyczaj przy przetargach publicznych (licytacjach) na rzecz organu organizującego przetarg, gdzie oferent składa swoją propozycję cenową. Wadium jest dodatkowym zastrzeżeniem pieniężnym, które może być zawarte w warunkach aukcji lub przetargu na polecenie organizatora.

Instytucja wadium w prawie polskim cywilnym została uregulowana dopiero nowelą z 14 02 2003r. (zawartą w art. 70 KC). Zastrzeżenie to, o ile zostało wprowadzone (gdyż nie jest obowiązkowe), wyznacza dalszy tok postępowania akcji bądź przetargu i wiąże ich uczestników. Wg art. 70 § 1 KC wysokość wadium wskazują warunki aukcji albo przetargu - zwykle jest to określony procent sumy pieniężnej od wartości przedmiotu licytowanego.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający określa kwotę wadium w granicach od 0,5 % do 3 % wartości zamówienia, przy czym jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, określa kwotę wadium dla każdej z części.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych; 

- gwarancjach bankowych; 

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:  upłynął termin związania ofertą;  zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;  zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert lub został wykluczony z postępowania albo  którego oferta została odrzucona.

Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Zatrzymanie wadium przez zamawiającego  następuje wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Źródło: art. 70 Kodeksu Cywilnego, w zw. z  Ustawą  z dnia 5 listopada 2009 r. Prawo zamówień publicznych

reklama

Czytaj także

Ekspert:

Tomasz Błotnicki

Of Counsel jednej z warszawskich kancelarii prawniczych

Źródło:

Sektor Publiczny
INFORLEX Plan kont – program dla księgowych jednostek budżetowych199.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama