REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Leksykon

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Oszacowanie

Zbiór metod służących określeniu podstawy opodatkowania w wysokości możliwie zbliżonej do rzeczywistej.

Inkasent

Podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej), obowiązany do dokonania przede wszystkim dwóch czynności: pobrania podatku od podatnika i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Płatnik

Podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej) pośredniczący pomiędzy organem a podatnikiem, obowiązany na podstawie przepisów prawa podatkowego przede wszystkim do dokonania trzech czynności: obliczenia podatku za podatnika, pobrania go od niego (ze środków, które co do zasady płatnik podatnikowi winien jest przekazać) i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Podatek

Publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (województwa, powiatu lub gminy), wynikające z ustawy podatkowej.

REKLAMA

Obowiązek podatkowy

Ustawodawca definiuje obowiązek podatkowy jako wynikającą z ustaw podatkowych nieskonkretyzowaną powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach.

Zobowiązanie podatkowe

Zobowiązanie podatkowe to forma konkretyzacji obowiązku podatkowego - wynikające z tego obowiązku zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (województwa, powiatu albo gminy) podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.

Weksel

Weksel to sporządzony w przewidzianej prawem formie dokument, zobowiązujący wystawcę lub wskazaną przez niego osobę do bezwarunkowego zapłacenia w oznaczonym czasie i do rąk określonej osoby wymienionej w tym dokumencie kwoty pieniężnej.

Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne jest to tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzających do wydania aktu administracyjnego. Inaczej mówiąc tryb i formy postępowania.

REKLAMA

Zobowiązanie solidarne

Zobowiązanie solidarne charakteryzuje się tym, że:•  po stronie uprawnionej lub zobowiązanej występuje więcej niż jedna osoba • przedmiotem zobowiązania jest tylko jedno świadczenie, którego spełnienie powoduje zgaśnięcie całego zobowiązania solidarnego

Postępowanie rejestrowe

Postępowanie rejestrowe - jedno z sądowych postępowań nieprocesowych w procedurze cywilnej.

Umowa hotelowa

Pomiędzy gościem hotelowym a przedsiębiorstwem hotelarskim dochodzi do skutku specjalnego rodzaju umowy. Jest to umowa mieszana, łącząca w sobie składniki najmu, przechowania, a także sprzedaży, umowy zlecenia i umowy o dzieło. Przez umowę hotelową, hotel zobowiązuje się dać gościowi używanie pokoju, apartamentu lub miejsca w hotelu oraz spełniać ewentualne dodatkowe usługi i świadczenia, a także czuwać nad wniesionymi przez gościa rzeczami, w zamian za umówioną zapłatę.

Dobrodziejstwo inwentarza

Dobrodziejstwo inwentarza to sposób przyjęcia spadku, polegający na ograniczeniu odpowiedzialności za długi spadkowe do wysokości określonego inwentarza stanu czynnego spadku.

Zlecenie

Zlecenie to  umowa cywilnoprawna uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 734-751). Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie określonej czynności prawnej (odpłatnie lub nieodpłatnie).

Kontraktacja

Kontraktacja to forma skupu produktów rolnych oparta na dobrowolnych i planowych umowach między odbiorcą (państwem, organizacją, przedsiębiorstwem) i dostawcą.

Dostawa

Dostawa to przemieszczenie ("przepływ") ściśle określone partii dóbr od dostawcy do odbiorcy.

Rękojmia

Rękojmia to odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne sprzedawanej rzeczy.

Zastaw

Zastaw to ograniczone prawo rzeczowe, ustanawiane w celu zabezpieczenia wierzytelności.

Data pewna

Data pewna stanowi jedną ze szczególnych form czynności prawnych. Polega ona na urzędowym poświadczeniu dnia dokonania czynności.

Miejsce zamieszkania osoby fizycznej

Miejsce zamieszkania osoby fizycznej to miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 KC).

Zdolność procesowa

Zdolność procesowa to zdolność podmiotu procesu sądowego (postępowania sądowego) do samodzielnego podejmowania czynności procesowych, takich jak np. wytaczanie powództwa i zaskarżanie orzeczeń sądowych, składanie wszelkiego rodzaju oświadczeń i wniosków.

Zdolność sądowa

Zdolność sądowa jest to zdolność do występowania w cywilnym procesie sądowym w charakterze strony.

Wartość przedmiotu sporu

Wartość przedmiotu sporu jest to suma pieniędzy o którą toczy się spór. W sprawach o roszczenia pieniężne wartość przedmiotu sporu stanowi podana w pozwie kwota pieniężna.

Ugoda sądowa

Ugoda Sądowa to ugoda zawarta w toku postępowania sądowego i obejmująca przedmiot tego postępowania. Ugoda sądowa pozostaje ugodą w rozumieniu prawa materialnego.

Pismo procesowe

Pismo procesowe to dokument obejmujący wnioski i oświadczenia stron postępowania składane poza rozprawą w postępowaniu cywilnym.

Immisje

Immisje - działanie właściciela nieruchomości na własnym gruncie, którego skutki odczuwalne są na gruncie sąsiedzkim.

Gospodarstwo rolne

Gospodarstwo rolne  to grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Wadium

Wadium - jest to określona suma pieniędzy składana w poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy.

Przypozwanie

Przypozwanie - polega na zawiadomieniu osoby trzeciej o toczącym się postępowaniu i wezwaniu jej do udziału w sprawie przez stronę, której w razie niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia przysługiwałoby roszczenie przeciwko tej osobie trzeciej, albo przeciwko której ta osoba trzecia mogłaby wystąpić z roszczeniem.

Pożyczka

Pożyczka - operacja polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony.

Prawo odkupu

Prawo odkupu - jest to prawo sprzedawcy rzeczy do nabycia jej z powrotem od kupującego.

Dobra wiara

Dobra wiara posiadacza polega na mylnym ale usprawiedliwionym w danych okolicznościach przekonaniu, że przysługuje mu prawo do władania rzeczą, jakie faktycznie wykonuje.

Zasiedzenie

Zasiedzenie -  to sposób nabycia określonego prawa wskutek upływu czasu.

Najem

Najem – definicja ustawowa została zawarta w art. 659 kodeksu cywilnego. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.

Użyczenie

Użyczenie – definicja ustawowa została zawarta w art. 710 kodeksu cywilnego, który stanowi, że przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Użytkowanie wieczyste

Definicja ustawowa użytkowania wieczystego została zawarta w art. 232 kodeksu cywilnego.

Garaż

Garaż może stanowić odrębną nieruchomość budynkową, może też stanowić odrębną nieruchomość lokalową, jak również być częścią składową lokalu mieszkalnego jako pomieszczenie przynależne.

Nieruchomość lokalowa

Nieruchomość lokalowa to część budynku, która na podstawie przepisów szczególnych nie stanowi części składowej nieruchomości gruntowej, lecz jest odrębnym od gruntu przedmiotem własności.

Nieruchomość budynkowa

Nieruchomość budynkowa to trwale związany z gruntem budynek, który na podstawie przepisów szczególnych nie stanowi części składowej nieruchomości gruntowej, lecz jest odrębnym od gruntu przedmiotem własności.

Nieruchomość budynkowa i lokalowa

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Część składowa nieruchomości

Posadowione na gruncie i trwale z nim związane budynki, urządzenia i rośliny, jak również prawa związane z własnością nieruchomości są częściami składowymi tej nieruchomości.

Nieruchomość rolna

Jako szczególną kategorię nieruchomości gruntowych ustawodawca uznał nieruchomości rolne.

Nieruchomość gruntowa

Nieruchomość gruntowa to część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności. Wyodrębnienie poszczególnych nieruchomości gruntowych następuje za pomocą prawnego kryterium własności, przy równoczesnym oznaczeniu położenia i granic gruntu.

Nieruchomość

Definicja ustawowa została zawarta w art. 46 kodeksu cywilnego. Artykuł ten stanowi, że nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Absolwent

Utwór pracowniczy

REKLAMA