Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak prawidłowo przyznawać dodatek motywacyjny dla nauczycieli. Błędy w regulaminach wynagradzania.

Roman Lorens
ekspert/konsultant ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, trener i wykładowca
Czego nie można zapisać w regulaminie wynagradzania nauczycieli?
Czego nie można zapisać w regulaminie wynagradzania nauczycieli?
Shutterstock
Dodatek motywacyjny jest elementem wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela i ma zachęcać nauczycieli do dbałości o jakość wykonywanej pracy.

Z czego składa się wynagrodzenie nauczycieli

W myśl art. 30 Kn wynagrodzenie nauczyciela składa się z:

 • wynagrodzenia zasadniczego,
 • dodatków, 
 • wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
 • nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54.

Dodatki dzielimy na dodatki:

 • za wysługę lat,
 • motywacyjny,
 • funkcyjny, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy,
 • za warunki pracy.

Jakie są warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego

Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego wynikają z treści Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Dyrektor szkoły przyznaje dodatek motywacyjny, kierując się przepisami:

 • § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy oraz
 • regulaminu uchwalonego przez organ prowadzący na podstawie art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, określającego m.in. szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego.
 • W § 6 ww. rozporządzenia z 31 stycznia 2005 r. wymieniono ogólne warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, wskazując na: osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze, wprowadzanie innowacji pedagogicznych, przynoszących efekty w procesie kształcenia i wychowania, zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, realizowanie w szkole zadań edukacyjnych wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.

Regulamin wynagrodzenia jako podstawa dla przyznania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli

 Szczegółowe zasady przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli powinny wynikać z regulaminu wynagradzania nauczycieli, stanowionego przez organ prowadzący na podstawie upoważnienia wynikającego z treści art. 30 ust. 6 Kn.

Powyższe oznacza, że dodatek motywacyjny może otrzymać nauczyciel, który spełnia wymienione przesłanki oraz szczegółowe warunki określone w regulaminie uchwalonym przez organ prowadzący szkołę.

Opracowując regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego należy stosować tylko klarowne i jednoznaczne zapisy.

W rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 25 marca 2020r. Wojewoda Mazowiecki uznał, iż skoro rada gminy nie wskazała w Regulaminie, czy warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego jest spełnienie wszystkich, niektórych bądź jednego z określonych powyżej kryteriów, należy uznać  takie unormowanie kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego za niejasne i budzące wątpliwości interpretacyjne, co nie powinno mieć miejsca w akcie prawa miejscowego. Przepisy nieklarowne stwarzają bowiem niebezpieczeństwo arbitralnego i dyskrecjonalnego działania organów stosujących te przepisy. Normy niejasne i  nieprecyzyjne, mogą budzić wątpliwości interpretacyjne, co należy uznać za istotne naruszenie prawa.

Wojewoda powołał się na wyrok z dnia 24 września 2008 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjny we Wrocławiu, który stwierdził, że wprowadzenie w uchwale będącej aktem prawa miejscowego uregulowań sformułowanych w sposób trudny do jednoznacznego odczytania stanowi istotne naruszenie prawa (sygn. akt III SA/Wr 358/08).

Jakie są niedozwolone zapisy w regulaminie wynagradzania nauczycieli?

 • Dodatek motywacyjny jest formą uznaniową.

Zapis w regulaminie wynagradzania nauczycieli o treści: „Dodatek motywacyjny jest formą uznaniową” jest  niezgodny z regulacjami prawnym zawartymi w art. 30  ust. 1 i ust. 6 Kn i § 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy

Brak jest tym samym ustawowej delegacji dla nadawania przez radę miasta/ radę gminy, radę powiatu dodatkowi motywacyjnemu charakteru uznaniowego. Należy podkreślić, że art. 30 ust. 1 Kn określa wyraźnie, iż dodatek motywacyjny jest jednym z elementów wynagrodzenia nauczycieli.

 • Uzależnienie otrzymania dodatku motywacyjnego od długości zatrudnienia
  w danej placówce.

Uzależnienie otrzymania dodatku motywacyjnego od długości zatrudnienia w danej placówce nie mieści się wśród ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego i wykracza poza upoważnienie ustawowe do uszczegółowienia przez radę gminy zapisów ustawowych w zakresie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania (wyrok WSA w Krakowie z dnia 9 marca 2010 r., III SA/Kr 1007/2009).

 • Dodatek motywacyjny nie może być uzależniany od stażu pracy ogólnego, czy zakładowego.

Z regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego musi jasno wynikać ich wysokość, w tym dodatku motywacyjnego. Sama forma określenia wysokości stawki dodatku zależy od organu uchwałodawczego. Jednak zawsze musi to być stawka dodatku dokładnie określona, stanowiąca o wysokości wynagrodzenia nauczyciela. W orzecznictwie sądowym przyjęto, że organ prowadzący szkołę może w różny sposób określić wysokość stawki dodatku motywacyjnego, może to być np. wysokość kwotowa, procent wynagrodzenia zasadniczego, przedział określający dodatek w wysokości "od-do", czy też uzależnienie przyznania dodatku od poszczególnych okoliczności związanych z uzyskaniem do niego prawa. (wyrok WSA w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2008 r., sygn. akt II SA/Ol 209/08, LEX nr 424627, wyrok WSA  w Gorzowie wielkopolskim z dnia 19 sierpnia 2009 r., sygn. akt II SA/Go 439/09).

 • Uzależnienie przyznania dodatku motywacyjnego od funkcji pełnionej przez nauczyciela.

Nieuzasadnione jest także uzależnienie przyznania dodatku motywacyjnego od funkcji pełnionej przez nauczyciela. Z pełnieniem określonej funkcji może wiązać się uprawnienie do uzyskania dodatku funkcyjnego w trybie i na zasadach określonych w Kn oraz aktach wykonawczych.

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (…), wysokość dodatku motywacyjnego nauczyciela uzależniona jest wyłącznie od jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań, a nie jest związana z powierzonym stanowiskiem czy sprawowaną funkcją, co potwierdzają również ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego. Wobec tego wysokość dodatku motywacyjnego nie powinna zależeć od zajmowanego stanowiska (funkcji dyrektora, wicedyrektora szkoły, kierownika) - wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 10 września 2013 r. sygn. akt. IVSA/Wr 315/13.

Ponadto zgodnie z wyrokiem  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku (Wyrok z dnia 3 lipca 2008 r., III SA/Gd 80/08), przykładowe wyliczenie w uchwale przesłanek przyznawania dodatku motywacyjnego niemającego charakteru katalogu zamkniętego, może sugerować istnienie innych, pozaregulaminowych warunków przyznawania tego dodatku.

Sąd zauważył również, że nieuzasadnione jest uzależnienie przyznania dodatku motywacyjnego od funkcji pełnionej przez nauczyciela. Z pełnieniem określonej funkcji przez nauczyciela może wiązać się uprawnienie do uzyskania dodatku funkcyjnego w trybie i na zasadach określonych w Kn oraz aktach wykonawczych.

 • Uzależnienie wypłaty dodatku motywacyjnego od posiadanych przez gminę środków. 

Należy także podkreślić, że w orzecznictwie rozpowszechniony jest również pogląd, że uzależnienie wypłaty dodatku motywacyjnego od posiadanych przez gminę środków finansowych jest sprzeczne z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Kn (rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego z 30 października 2000 r., PR 0911/2/2000).

 •  Wypłata dodatku motywacyjnego w przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela.

Rada gminy nie może na postawie art. 30 ust. 6 pkt. 1 Kn określić w regulaminie wynagradzania nauczycieli, że "dodatek motywacyjny i funkcyjny jest wypłacany przez szkołę w przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w związku z wynagrodzeniem chorobowym i zasiłkami: chorobowym, opiekuńczym i macierzyńskim" (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z dnia 1 września 2010 r. NK.II.0911/262/10)

Jak przyznaje się dodatek motywacyjny dyrektorowi szkoły?

Brak jest również podstaw do ustalania odrębnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół. Rada gminy/powiatu na mocy upoważnienia ustawowego zobowiązana jest do ustalenia jednolitych warunków dla wszystkich nauczycieli, w tym dla nauczycieli pełniących funkcję dyrektora szkoły. W odniesieniu do nauczycieli, którym powierzono obowiązki dyrektora (wicedyrektora), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego władny jest tylko uszczegółowić ogólny warunek przyznania dodatku motywacyjnego, określony w § 6 pkt 5 Rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (…) – „szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem” (por. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z dnia 10 czerwca 2009 r., NK.II.0911/275/09). Rada powinna więc ustalić jednolite warunki przyznawania dodatku motywacyjnego dla wszystkich nauczycieli, w tym dla nauczycieli pełniących funkcję dyrektora.

Dodatek motywacyjny, jako jeden z elementów wynagrodzenia wymienionych w art. 30 ust. 1 pkt 2 Kn, ma zachęcać dyrektora do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zwiększenia zaangażowania w pracy oraz dbałości o wysoki jej poziom. Dodatek ma motywować dyrektora i z tego względu może być przyznany na okres nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 10 miesięcy. Tak również wypowiada się orzecznictwo sądowoadministracyjne (por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2004 r., sygn. akt: IV SA/Wr 274/05), które stwierdza, że dodatek motywacyjny ma charakter okresowy i przysługuje w czasie na jaki został przyznany.

Dodatek nie jest obligatoryjnym, stałym, niezmiennym składnikiem wynagrodzenia lecz jest dodatkiem fakultatywnym, odnoszącym się, w myśl cytowanego art. 30 ust. 2 Kn, do jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, nie zaś dodatkiem związanym z powierzonym stanowiskiem lub sprawowaną funkcją (wyrok WSA w Olsztynie z dnia 26 sierpnia 2008 r., sygn. akt: II SA/Ol 365/08).

Kiedy można pozbawić nauczyciela dodatku?

Sąd Okręgowy w Gliwicach (sygn. akt. VIII Pa 130/18, LEX nr 2679893 ) zauważył, że regulacja § 6 rozporządzenia z 31 stycznia 2005 r. wskazuje, iż dodatek motywacyjny nie jest jedynie fakultatywnym elementem wynagrodzenia nauczyciela, ale stałym i obligatoryjnym. W orzecznictwie panuje bowiem ugruntowany już w tym zakresie podgląd, iż rada gminy upoważniona jest do dookreślenia zawartych w rozporządzeniu przesłanek, nie posiada natomiast kompetencji do pozbawienia nauczycieli dodatku motywacyjnego.

W praktyce wprowadzenie w akcie prawa miejscowego regulacji przewidującej jednostronne pozbawienie lub zmniejszenie albo zawieszenie tego składnika wynagrodzenia byłoby sprzeczne z przepisami Kodeksu pracy. Jego zmiana na niekorzyść pracownika wymaga zatem wypowiedzenia zmieniającego (Wyrok WSA z dnia 18 lipca 2007 r., IV SA/Wr 278/2007). Nauczycielowi można ewentualnie nie przyznać dodatku motywacyjnego na kolejny okres, ale nie można go odebrać w okresie, na który został przyznany. Odebranie prawa do dodatku motywacyjnego może nastąpić w sytuacjach prawem określonych – w przypadku zawieszenia nauczyciela w obowiązkach, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia czy w przypadkach, kiedy wynagrodzenie nie przysługuje (np. urlop bezpłatny).

Czy szkoła opracowuje regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom?

Szkoła/placówka, a w jego imieniu dyrektor lub rada pedagogiczna nie ma obowiązku jak i podstaw prawnych do tworzenia odrębnych regulaminów przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Brak jest delegacji prawnej w przepisach prawa,  tj. Karcie Nauczyciela i Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy. Powyższe potwierdza rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 lipca 2008 r., WNK/DW.IV.BP.0911-22/08.

Zasady przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycieli szkół i placówek samorządowych może określać jedynie organ prowadzący szkołę w formie uchwały będącej aktem prawa miejscowego. W praktyce regulaminy dodatku motywacyjnego tworzone przez dyrektorów szkół czy rady pedagogiczne są nieważne.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1762)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.),

Roman Lorens - specjalista prawa oświatowego

Ambasador marki MAC Technologie Grupa MAC S.A. oraz ekspert w dziedzinie prawa oświatowego w Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.

Certyfikowany trener MANAGEMENT im BILDUNGSSEKTOR” – „TRAIN the TRAINER”, akredytowany Ekspert ©KFE & Akredytowany Trener Instytutu Konsultantów Europejskich.

Autor licznych publikacji książkowych i artykułów z zakresu zarządzania oświatą.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizacją i zarządzaniem oświatą oraz nowymi technologiami w edukacji.

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Źródło zewnętrzne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Świadczenie 40 zł za dzień dłużej niż 120 dni za pomoc Ukrainkom w ciąży, osobom w wielu 60/65 lat i matkom trójki dzieci
  Gminy otrzymały prawo do wydłużenia ponad 120 dni okresu wypłaty świadczenia 40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywiania uchodźców z Ukrainy.
  Czy umowy zawierane na realizację zadań w programie rozwiązywania problemów alkoholowych podlegają Prawu zamówień publicznych?
  Pytanie nr 1. Czy umowy zawierane na realizację zadań zapisanych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii podlegają Prawu zamówień publicznych? Pytanie nr 2. Czy prawidłowym jest zawieranie umów zlecenia na realizację usług konsultanta bez określania okresu świadczenia usługi?
  Połowa nauczycieli z Warszawy myśli o odejściu ze szkoły. Nauczyciel woli prowadzić zakład pogrzebowy niż uczyć za 3500 zł
  Blisko połowa kadry zatrudnionej w publicznych szkołach myśli o odejściu z zawodu – pokazują badania realizowane m.in. przez Urząd Miasta st. Warszawy. Według ratusza zbliżamy się do dramatycznego punktu, kiedy po prostu nie będzie komu uczyć dzieci. Tym bardziej że spośród 31 tys. stołecznych nauczycieli ponad 5 tys. jest w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym. Wiadomo też, że wakatów w tym roku jest więcej niż w latach 2021 i 2020, a z podobnym problemem borykają się szkoły w całym kraju.
  "DGP": Od 1 lipca 2022 r. błąd w przepisach o składce zdrowotnej i liczeniu zaliczek od pensji [nieudana korekta Polskiego Ładu?]
  DGP: Przepisy korygujące Polski Ład były tworzone w pośpiechu i rząd zapomniał zmienić zasady wyliczania składki zdrowotnej. Nie ma wątpliwości, że w po 1 lipca 2022 r. pracodawcy dalej muszą wyliczać wysokość zaliczki na PIT dwukrotnie: 1) według zasad z 2022 r. i 2) zasad z 2021 r. W jakim celu? Dla ewentualnego obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki z 2021 r.
  IMGW: Najnowsza prognoza pogody na wakacje 2022 r. W lipcu upały powyżej 30 stopni. W sierpniu ciepło i burze
  Z eksperymentalnej prognozy długoterminowej wynika, że w lipcu w Polsce temperatury będą powyżej normy, to znaczy, że będzie naprawdę upalnie.
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4600 zł brutto i netto 3270,83 zł dla pracownika chorującego przez część miesiąca od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  Przeliczenie wynagrodzenia brutto do netto od 1 lipca 2022 r., gdy pracowniki część miesiąca był chory - to przykład nr 38 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  15 000 zł brutto dla programisty, to 10555,58 zł albo 9167,58 zł netto [42 przykłady od 1 lipca 2022 r.]
  Lista płac dla pracownika, który przekroczył I próg podatkowy - to przykład nr 40 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  Ochrona zabytków w gminach
  Zadania, które realizuje samorząd gminny w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, obejmują między innymi ochronę i opiekę nad zabytkami. Oznacza to wiele obowiązków ustawowych, które gmina musi wypełniać.
  Okazjonalne kąpielisko za milczącą zgodą wójta
  Zmienia się procedura tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Zgłoszenie wodnoprawne i zgłoszenie na utworzenie takiego miejsca będzie można załatwić w jednym urzędzie - gminy. Nowelizacja Prawa wodnego upraszcza także zasady i formę zgody na utworzenie takiego miejsca (może być milcząca). Ważne jest również skrócenie terminów opiniowania zgłoszenia przez inspekcje ochrony środowiska, sanepid, dyrektorów: parku narodowego, urzędu morskiego czy urzędu żeglugi śródlądowej.
  Pełnomocnictwo dla wójta do reprezentowania spółki to nie dokument urzędowy
  Pełnomocnictwo udzielone przez reprezentującego podmiot gospodarczy, nawet na rzecz osoby sprawującej funkcję publiczną, nie jest dokumentem urzędowym. Taki dokument jest wystawiony przez podmiot prywatny i dotyczy spraw, które nie są związane z działalnością organu publicznego oraz zarządzaniem mieniem komunalnym. Z tego powodu dokument taki nie stanowi również informacji publicznej i nie podlega udostępnieniu.
  Listy płac dla 3010 zł, 6000 zł i 11 000 zł brutto netto od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  W artykule jeden z 42 przykładów jak przeliczać wynagrodzenie z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. z poradnika Wydawnictwa Infor. I sporządzić listy płac. Od 1 lipca 2022 r. pensja 3010 zł brutto, to 2363,56 zł netto, wynagrodzenie 6000 zł brutto, to na rękę 4420,43 zł a 11 000 zł brutto, to wypłata netto 7828.63 zł. Pozostałe 41 przykłady w poradniku.
  PIP po kontroli przestrzegania PPK może nałożyć mandat karny do 2000 zł [wykaz naruszeń prawa]
  Po nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, od 4 czerwca br., każdy podmiot zatrudniający w rozumieniu ustawy o PPK – nie tylko pracodawca, ale też np. zleceniodawca - może być kontrolowany przez PIP w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o PPK.
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4800 zł brutto, to netto 3602,15 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4800 zł brutto, to netto 3602,15 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  Trzy kalkulatory wynagrodzeń brutto netto od 1 lipca 2022 r. - umowy o pracę, zlecenie, o dzieło [Infor.pl]
  Infor.pl przygotował trzy kalkulatory przeliczające wartości wynagrodzeń z brutto do netto uwzględniające zmiany w PIT od 1 lipca 2022 r. określane jako „Polski Ład 2.0” albo „likwidacja Polskiego Ładu”.
  Posiłki w szkołach obowiązkowo od 1 września 2022 r. [Nowe obowiązki szkół]
  Od 1 września 2022 r. szkoły podstawowe będą miały ustawowy obowiązek zapewnienia posiłku uczniom. Przepisy dotyczące wyżywienia w przedszkolach nie zmieniły się. Art. 106a u.p.o. dotyczy tylko szkół podstawowych.
  Likwidacja nauczyciela kontraktowego i stażysty [Sejm zmienił Kartę Nauczyciela]
  Liczba stopni awansu zawodowego zostanie zmniejszona, a nauczyciele w pierwszych latach pracy będą zarabiać więcej – zdecydował w czwartek Sejm, uchwalając nowelizację ustawy Karta nauczyciela.
  Podwyżki w służbie zdrowia od 632 zł do 2000 zł [Sejm uchwalił ustawę]
  Najniższe wynagrodzenie zasadnicze ratowników medycznych i pielęgniarek ze średnim wykształceniem wzrośnie o 1550 zł (wzrost z 3772 zł do 5323 zł), magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją o 1827 zł (wzrost z 5478 zł do 7304 zł).
  Czy pracodawcy będą musieli informować pracownika, jakie ma możliwości awansu?
  Pracodawca prawdopodobnie będzie przekazywać zatrudnionym informację o „możliwości awansu”. Oznaczałoby to, że pracownik w momencie przyjmowania do pracy będzie miał jasność co do tego, czy z daną pracą wiążą się możliwości awansu czy też takich możliwości nie ma (np. z uwagi na brak wolnego stanowiska związanego z awansem).
  Pensja brutto od 3010 zł do 4000 zł od 1 lipca 2022 r. – przeliczenie na netto, ZUS, zaliczki, NFZ [zestawienie]
  Pensja brutto od 3010 zł do 4000 zł od 1 lipca 2022 r. – przeliczenie na netto, ZUS, zaliczki, NFZ [zestawienie]
  Pacjentowi w szpitalu usunięto zdrowe oko
  W szpitalu w Bratysławie usunięto pacjentowi niewłaściwe oko, w wyniku czego stracił oboje oczu, poinformował w środę portal gazety „Pravda”. Lekarka, która przeprowadziła operację, już nie pracuje z pacjentami. Zdaniem dziennikarzy chodzi o cenioną specjalistkę.
  Rząd: w 2023 r. budowa 500 hal sportowych w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich
  Rozpoczynamy program budowy hal sportowych, które będą wielofunkcyjne. W ciągu najbliższych paru lat chcemy, aby takich hal powstał tysiąc. W tym roku wybudujemy co najmniej kilkadziesiąt takich hal, a w przyszłym 500 - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.
  Jak rzucić palenie? Powoli, stopniowo!
  Palacz przeżywa żal po stracie, niepokój związany z dużą zmianą w jego życiu. Można to porównać do przeżyć sportowca, który nagle dowiedział się, że z powodu kontuzji ma przerwać treningi i pożegnać się na zawsze z rywalizacją. Trzeba dać sobie czas na odnalezienie się w nowej rzeczywistości bez papierosa - mówi dr n. hum. Katarzyna Korpolewska, psycholog społeczna.
  Wzór legitymacji strażaka OSP [rozporządzenie z 1 czerwca 2022 r. - Dz.U. poz. 1274]
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie legitymacji strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego (Dz.U. poz. 1274).