REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Stażysta plus: Jak otrzymać 3000 zł miesięcznie stypendium jako stażysta [PFRON]

Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Stażysta plus: Można otrzymać 3000 zł miesięcznie stypendium jako stażysta [PFRON]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Maksymalna wysokość stypendium na jednego beneficjenta ostatecznego nie może przekroczyć kwoty 3.000 zł brutto na jeden miesiąc.

PFRON ogłosił konkurs „Stażysta Plus” w ramach modułu II „Staże zawodowe” programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” i zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w konkursie.

REKLAMA

Kiedy można składać wnioski w programie "Stażysta plus"? 

Wnioski mogą być składane od 25 maja 2023 roku do 20 czerwca 2023 roku.

Wnioski można składać:

- w formie dokumentu elektronicznego podpisanego przez osoby upoważnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (czyli podpisu złożonego przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego na platformie ePUAP);

- w Biurze PFRON (bezpośrednio w Kancelarii PFRON albo drogą pocztową) ─ Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co można otrzymać z programu "Stażysta plus"?

Maksymalny koszt skierowania na staż zawodowy jednego beneficjenta ostatecznego, liczony jako iloraz wnioskowanej kwoty dofinansowania oraz planowanej liczby beneficjentów ostatecznych projektu, którzy zostaną wykazani w ramach wartości wskaźnika rezultatu, nie może przekroczyć kwoty 45.500 zł. Rezultat działań aktywizacyjnych stanowi liczba beneficjentów ostatecznych, którzy odbędą co najmniej 3 miesięczny staż zawodowy w administracji rządowej. 

Maksymalna wysokość stypendium na jednego beneficjenta ostatecznego nie może przekroczyć kwoty 3.000 zł brutto na jeden miesiąc.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację konkursu

 1. Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w konkursie wynosi 18.000.000 zł.
 2. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie finansowym PFRON na 2023 r. oraz w planie finansowym PFRON na 2024 r., środków finansowych na realizację programu.
 3. W sytuacji, gdy suma kwot wnioskowanych wykazanych w projektach, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną komisji konkursowej będzie wyższa od kwoty zaplanowanej na realizację konkursu, Zarząd PFRON może podjąć decyzję o zwiększeniu wysokości środków finansowych PFRON na konkurs.

Program "Stażysta plus" - termin i zasady składania wniosków

Wnioski mogą być składane od dnia 25 maja 2023 roku do dnia 20 czerwca 2023 roku.

Wnioski można składać:

 1. w formie dokumentu elektronicznego podpisanego przez osoby upoważnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (czyli podpisu złożonego przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego na platformie ePUAP);
 2. w Biurze PFRON (bezpośrednio w Kancelarii PFRON albo drogą pocztową) ─ Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa.

 

REKLAMA

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Biura PFRON (decyduje data wpływu do Kancelarii PFRON lub na ESP), a w przypadku wniosku składanego drogą pocztową, datę stempla pocztowego. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Korespondencja w ramach konkursu pomiędzy PFRON a Wnioskodawcą przekazywana jest drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku 
a w przypadku korespondencji kierowanej do PFRON za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: programy@pfron.org.pl.

Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu trzy wnioski z tym, że nie więcej niż jeden wniosek na jeden pakiet stanowisk stażowych, o którym mowa w rozdziale VII ust. 2 niniejszego dokumentu. Jeden wniosek może dotyczyć wyłącznie jednego pakietu stanowisk stażowych. Złożenie wniosku wspólnego powoduje zmniejszenie limitu wniosków dla każdego z Wnioskodawców, który zostanie wskazany we wniosku wspólnym

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z programem oraz procedurami realizacji programu, dostępnymi na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).

REKLAMA

Wniosek sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do procedur realizacji programu. Dodatkowo, wymagane jest dostarczenie edytowalnej wersji elektronicznej wniosku (plik MS Word) oraz edytowalnej wersji elektronicznej harmonogramu realizacji projektu i budżetu projektu (plik MS Excel).

Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego) i zaciągania zobowiązań finansowych. Musi zostać zachowana tożsamość wersji elektronicznej oraz papierowej wniosku.

W przypadku wniosków wspólnych stosuje się następujące zasady:

w umowie zawartej pomiędzy Wnioskodawcami, określającej zakres ich świadczeń składających się na realizację projektu, musi zostać wskazany Wnioskodawca Lider;

Wnioskodawca-Lider odpowiedzialny jest, w szczególności, za przygotowanie i przekazanie do PFRON kompletu dokumentów rozliczeniowych z przyznanego dofinansowania; odpowiedzialność Lidera polega również na weryfikacji przedkładanych Liderowi przez pozostałych Wnioskodawców dokumentów rozliczeniowych, na podstawie których Lider przygotowuje zbiorcze zestawienie dokumentów do PFRON.

Wniosek stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.

PFRON nie refunduje kosztów związanych z przygotowaniem wniosku.

"Stażysta plus" - kto może złożyć wniosek?

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu, są:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia;
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami

Warunkiem składania wniosków jest:

 • posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu);
 • spełnianie kryteriów, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 programu (nieposiadanie wymagalnych zobowiązań).

Rodzaje działań aktywizacyjnych w programie "Stażysta plus"

W ramach konkursu podlegają dofinansowaniu następujące działania aktywizacyjne:

 • przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi zawodowej beneficjenta ostatecznego;
 • doradztwo zawodowe na rzecz beneficjenta ostatecznego;
 • uzyskanie przez beneficjenta ostatecznego kwalifikacji / umiejętności zawodowych oraz pracowniczych, w tym poprzez realizację kursów, warsztatów lub szkoleń zawodowych;
 • zapewnienie beneficjentowi ostatecznemu wsparcia asystenta / trenera pracy w okresie do pierwszych 3 miesięcy stażu zawodowego;
 • koszty dojazdów beneficjenta ostatecznego do i z zakładu pracy, w okresie do pierwszych 3 miesięcy stażu zawodowego;
 • wypłata stypendium dla beneficjenta ostatecznego skierowanego na staż zawodowy;
 • szkolenia i warsztaty dla pracowników instytucji, w zakresie umiejętności współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

Działania aktywizacyjne, o których mowa powyżej zgłaszane są do PFRON w formie projektów. Celem projektów musi być wejście beneficjentów ostatecznych projektu na rynek pracy. Warunkiem realizacji działań aktywizacyjnych jest przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi zawodowej dla każdego beneficjenta ostatecznego projektu.]

Program "Stażysta plus" - definicje pojęć

Ilekroć w dokumentach związanych z programem jest mowa o:

 • beneficjencie ostatecznym – należy przez to rozumieć osobę w wieku aktywności zawodowej (tj. osobę, która nie osiągnęła wieku emerytalnego) z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), pozostającą bez zatrudnienia – na rzecz, której prowadzone są działania aktywizacyjne w ramach modułu II „Staże zawodowe” programu;
 • organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • osobie niepełnosprawnej – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • osobie pozostającej bez zatrudnienia – należy przez to rozumieć osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej (definicja obejmuje zarówno osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, jak również osobę niezarejestrowaną);
 • procedurach realizacji programu – należy przez to rozumieć procedury realizacji programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”;
 • programie – należy przez to rozumieć program „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”;
 • stażu zawodowym – należy przez to rozumieć nabywanie przez beneficjenta ostatecznego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą;
 • ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • ustawie o rehabilitacji – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • wniosku – należy wniosek o dofinansowanie w ramach modułu II „Staże zawodowe”.

 

Program "Stażysta plus" - podstawy prawne

Ogłoszenie konkursu następuje na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz uchwały nr 11/2016 Rady Nadzorczej PFRON z  dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 4/2019 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 20 marca 2019 r., zmienionej uchwałą nr 10/2020 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 23 września 2020 r. oraz uchwałą nr  13/2022 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 21 września 2022 r.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie finansowym PFRON na 2023 r. oraz w planie finansowym PFRON na 2024 r., środków finansowych na realizację programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wojsko Polskie to trzecia armia NATO pod względem liczebności

Polska ma trzecią największą co do liczebności armię w NATO - przekazał szef BBN Jacek Siewiera, powołując się na dane zebrane przez NATO. Z szacunków Sojuszu wynika, że Wojsko Polskie z ponad 216 tys. żołnierzy to trzecia armia NATO - po USA i Turcji.

Taki jest stan budżetu państwa. Są najnowsze dane

Są nowe dane dotyczące stanu budżetu państwa. Deficyt budżetu po czerwcu wyniósł 69 mld 905,9 mln zł. Tak podało w opublikowanych szacunkowych danych Ministerstwo Finansów. Co jeszcze wiadomo o wykonaniu budżetu?

Mniejsze podwyżki dla pielęgniarek i położnych? Ile zarabiają w 2024 roku?

Jakie jest obecnie wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych? Jakie podwyżki i zmiany zasad ustalania tych wynagrodzeń są przewidziane w obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, który jest obecnie procedowany w Sejmie RP.

Projekt "Szkoły międzypokoleniowej" ruszy jesienią, w formie pilotażu

Projekt "Szkoły międzypokoleniowej", czyli wspólna przestrzeń dla uczniów i seniorów, sprzyjająca wymianie informacji i integracji międzypokoleniowej, ruszy jesienią w formie pilotażu. Tak przekazała minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.

REKLAMA

Minister finansów: płace w budżetówce wzrosną nieznacznie więcej niż 4,1% w 2025 roku. Realna wartość wynagrodzeń ma być utrzymana

Resort finansów zaproponuje Radzie Ministrów wyższą niż 4,1 proc. waloryzację wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2025 r. - poinformował 15 lipca 2024 r. minister finansów Andrzej Domański podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. Nie wskazał jednak żadnego konkretnego wskaźnika podwyżek dla budżetówki w przyszłym roku.

Darmowa rehabilitacja z ZUS dla nauczycieli i innych pracujących głosem. Dla kogo 24 dni w sanatorium? Jak uzyskać skierowanie?

ZUS informuje, że osoby, dla których głos jest głównym narzędziem pracy (np. nauczyciele) są narażone na zaburzenia funkcji narządu głosu i tym samym grozi im utrata zdolności do pracy. Jeżeli chcą temu zapobiec, mogą skorzystać z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS w schorzeniach narządu głosu. Rehabilitacja lecznicza w zakresie schorzenia narządu głosu, na którą kieruje ZUS, trwa 24 dni w ośrodku rehabilitacyjnym w takich miejscowościach jak: Ciechocinek, Jelenia Góra, Ostróda, Świeradów-Zdrój, Uniejów. Jak uzyskać skierowanie do sanatorium?

Wakacje 2024: dokąd najchętniej jeżdżą Polacy i jakie mają budżety?

Większość Polaków (84 proc.) planuje wyjechać na wakacje, i większość spędzi je w Polsce (64 proc.). Tak wynika z  raportu International Travel Confidence Index 2024 opracowanego na zlecenie Allianz Partners.

Rekordowa liczba pasażerów z lotniska Chopina

Ponad 2 mln odprawionych w ciągu miesiąca pasażerów. To rekord, który padł w czerwcu na lotnisku Chopina. Z szacunków wynika, ze w całym roku ta liczba będzie wynosić 20 mln. 

REKLAMA

Darmowe potańcówki w Warszawie

Wracają potańcówki na Grochowskiej. Od 12 lipca mieszkańcy dzielnicy Praga-Południe i okolic będą mogli tańczyć do muzyki z różnych stron świata. 

Koncert życzeń związków nauczycielskich: 500 zł dodatku za wychowawstwo, 15% lub 20% podwyżki w 2025 roku, 4 dni urlopu na żądanie, zmiany w zastępstwach, odprawach, godzinach ponadwymiarowych i inne postulaty

Związek Nauczycielstwa Polskiego i  Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wystosowały 10 lipca 2024 r. odrębne pisma do Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierające obszerne listy spraw wymagających pilnego uregulowania. Są to odpowiedzi na ustalenia grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli z 26 czerwca br. działającej w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. Czego domagają się związkowcy?

REKLAMA