Kategorie

Obowiązki organu wykonawczego JST - wykonywanie budżetu

Obowiązki organu wykonawczego JST - wykonywanie budżetu./ fot. Fotolia
Obowiązki organu wykonawczego JST - wykonywanie budżetu./ fot. Fotolia
Fotolia
Za wykonanie budżetu JST odpowiada wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu lub zarząd województwa. Poza ogólnym nadzorem nad realizacją uchwały budżetowej, obowiązek ten wiąże się z realizacją wielu konkretnych zadań w ciągu całego roku budżetowego.

Czynności związane z wykonywaniem uchwalonego budżetu jednostki samorządu terytorialnego (JST) zostały określone przez ustawodawcę w art. 247 - 271 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: u.f.p.). Należą do obligatoryjnych obowiązków organu wykonawczego JST, czyli wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarządu powiatu lub zarządu województwa.

Obowiązki organu wykonawczego

Przede wszystkim na organie wykonawczym spoczywa obowiązek sprawowania ogólnego nadzoru nad realizacją ustalonych uchwałą budżetową dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu.

Ponadto, w terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej organowi stanowiącemu JST organ wykonawczy przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych.

W terminie 21 dni od podjęcia uchwały budżetowej organ wykonawczy:

 1. przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu,
 2. opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST odrębnymi ustawami, przyjmując za podstawę dla tego planu kwotę dotacji na ten cel w roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

- art. 249 u.f.p.

Jednostki organizacyjne JST dostosowują projekty planów do uchwały budżetowej.

W planie finansowym urzędu JST ujmuje się wszystkie wydatki budżetowe nieujęte w planach innych jednostek, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego i organu wykonawczego JST. W planie tym ujmuje się także :

 1. dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych,
 2. dotacje i środki przekazywane na rzecz innych JST i związków JST,
 3. pozostałe dotacje,
 4. wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie części subwencji ogólnej,
 5. płatności oraz składki wpłacane na rzecz instytucji krajowych i zagranicznych.

Organ wykonawczy może opracować harmonogram realizacji budżetu tej JST i poinformować o nim podległe i nadzorowane jednostki.

Zobacz: Rachunkowość budżetowa

Dotacje z budżetu JST

Organ wykonawczy JST udzielając dotacji celowej, w tym jednostce sektora finansów publicznych, w przypadku gdy odrębne przepisy lub umowa międzynarodowa nie określają zasad udzielania lub rozliczenia tej dotacji, zawiera umowę określającą co najmniej:

 1. wysokość dotacji,
 2. cel lub opis rzeczowego zadania,
 3. termin wykorzystania nie później niż do końca danego roku,
 4. termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz
 5. termin zwrotu niewykorzystanej części tej dotacji.
Reklama

Dotacje udzielane z budżetu JST w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki do 31 stycznia roku następnego. W przypadku podjęcia uchwały organu stanowiącego ustalającej wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi do budżetu JST w terminie 15 dni od dnia określonego w tej uchwale.

Wykorzystanie dotacji następuje w szczególności przez zapłatę za zrealizowane zadania na które dotacja była udzielona albo, w przypadku gdy odrębne przepisy stanowią o sposobie udzielenia i rozliczenia dotacji, wykorzystanie następuje przez realizację celów wskazanych w tych przepisach.

Od kwot dotacji zwróconych po terminie nalicza się odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych począwszy od dnia następującego po upływie terminów zwrotu określonych przez organ stanowiący JST. Dotacje udzielone z budżetu JST:

 1. wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
 2. pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

- podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 lub pkt. 2.

Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości są dotacje otrzymane z budżetu JST w wysokości wyższej niż określona w odrębnych przepisach, umowie lub wyższej niż niezbędna na dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania. Dotacjami nienależnymi są dotacje udzielone bez podstawy prawnej.

Dotacje udzielane z budżetu JST w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki do 31 stycznia roku następnego.

Zwrotowi do budżetu JST podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.

Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu JST nalicza się począwszy od dnia:

 1. przekazania z budżetu JST dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
 2. następującego po upływie terminów zwrotu określonych w art. 263 ust. 1 i 2 u.f.p. w odniesieniu do dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Przepisów tych nie stosuje się, jeżeli zasady i tryb zwrotu dotacji określają odrębne ustawy.

Gospodarka finansowa JST w trakcie roku budżetowego

W toku wykonywania budżetu JST obowiązują następujące zasady gospodarki finansowej:

 1. ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetu JST następuje na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów,

 2. pełna realizacja zadań następuje w terminach określonych w przepisach i harmonogramie realizacji budżetu JST, jeżeli został on opracowany,

 3. dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

 4. zlecanie zadań powinno następować na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych, a w odniesieniu do organizacji pozarządowych z odpowiednim zastosowaniem art. 43 i art. 221 u.f.p.

Polecamy: Gazeta Samorządu i Administracji

Dochody z zadań zleconych

Organ wykonawczy JST przekazuje pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST odrębnymi ustawami, pomniejszone o określone w odrębnych ustawach dochody budżetowe przysługujące JST z tytułu wykonywania tych zadań, na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację celową, wg stanu określonego na:

 • 10. dzień miesiąca - w terminie do 15 dnia tego miesiąca,
 • 20. dzień miesiąca - w terminie do 25 dnia danego miesiąca.
Reklama

Pobrane do 31 grudnia i nieprzekazane we wskazanych terminach dochody budżetowe są przekazywane przez organ wykonawczy JST na rachunek bieżący dochodów odpowiedniego dysponenta w terminie do 8 stycznia roku następnego, a gdy dzień ten jest dniem wolnym od pracy - do pierwszego dnia roboczego po tym terminie.

Dochody te są przekazywane wraz z należnymi i pobranymi odsetkami od zobowiązanych. W przypadku nieprzekazania dochodów budżetowych w ustawowych terminach, właściwy dysponent części budżetowej wydaje decyzję określającą kwotę dochodów przypadającą do zwrotu i termin, od którego są naliczane odsetkiDo dochodów budżetowych nieprzekazanych przez JST do budżetu państwa stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zwrotu dotacji.

Wydatki nieprzewidziane, których obowiązkowe płatności wynikają z tytułów wykonawczych, wyroków sądowych, ugód, mogą być dokonywane bez względu na wysokość środków finansowych na ten cel. Odpowiednia zmiana planu wydatków powinna nastąpić w trybie przeniesień z innych podziałek budżetowych.

Plan dochodów i wydatków

W toku wykonywania budżetu organ wykonawczy JST może dokonywać korekt w planie dochodów i wydatków polegających na zmianie:

 1. planu dochodów i wydatków z powodu zmiany kwot dotacji lub uzyskaniem niezaplanowanej dotacji,
 2. dochodów wynikających ze zmian kwot subwencji,
 3. wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej,
 4. dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych JST.

Organ stanowiący JST może upoważnić organ wykonawczy do:

 1. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 u.f.p., z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym JST,
 3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym JST do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W przypadku stwierdzenia: niegospodarności w określonych jednostkach, opóźnień w realizacji zadań, nadmiaru posiadania środków lub naruszenia zasad gospodarki finansowej - organ wykonawczy JST może podjąć decyzję o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych. O podjętej decyzji organ wykonawczy zawiadamia organ stanowiący JST.

Organ wykonawczy może, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego, utworzyć nową rezerwę celową na finansowanie zobowiązań JST, przenosząc do niej zablokowane kwoty wydatków. Rezerwa ta nie może być przeznaczona na finansowanie wynagrodzeń i uposażeń.

Kierownik samorządowej jednostki budżetowej może, w celu realizacji zadań budżetowych, zaciągnąć zobowiązania pieniężne do wysokości kwot wydatków ujętych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki.

Czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń, gwarancji, a także emisji papierów wartościowych dokonuje w powiecie lub województwie dwóch członków zarządu JST wskazanych w uchwale przez ten organ wykonawczy. W gminie czynności tych dokonuje wójt, burmistrz, prezydent. Dla ważności wskazanych czynności konieczna jest kontrasygnata skarbnika JST.

Skarbnik, który odmówił kontrasygnaty, dokonuje jej na pisemne polecenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty lub marszałka województwa, z wyjątkiem przypadku, gdy wykonanie polecenia stanowiłoby przestępstwo lub wykroczenie. W takim przypadku skarbnik powiadamia o tym organ stanowiący JST i właściwą terytorialnie regionalną izbę obrachunkową.

Wydatki niewygasające

Niezrealizowane kwoty wydatków budżetu JST, co do zasady, wygasają z upływem roku budżetowego z następującym zastrzeżeniem:

 1. organ stanowiący JST może ustalić w drodze uchwały wykaz wydatków do których nie stosuje się wygaszenie z końcem roku oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie,
 2. ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku, upływa 30 czerwca roku następnego.

Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący JST ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Środki finansowe ujęte w wykazie są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego JST.

Longin Mażewski

Podstawa prawna

 • art. 247, art. 257, art. 263 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 659)

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszych programów >>
INFORLEX Klasyfikacja Budżetowa – program dla księgowych jednostek budżetowych
INFORLEX Klasyfikacja Budżetowa – program dla księgowych jednostek budżetowych
Tylko teraz
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  25 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy? Jest to niezwykle istotna kwestia pod kątem roku szkolnego i bezproblemowego powrotu dzieci do szkół.

  Compliance - od czego zacząć wdrożenie systemu?

  Compliance - od czego należy zacząć wdrożenie systemu w organizacji? Coraz więcej podmiotów z sektora prywatnego oraz z sektora publicznego rozumie, że posiadanie systemów Compliance jest niezbędne, by podmiot mógł bezpiecznie funkcjonować lub się rozwijać.

  Czternastka dla nauczycieli do likwidacji?

  Czternastka dla nauczycieli - czy zostanie zlikwidowana? Nie tylko samorządowcy, lecz także eksperci są zdania, że przy wprowadzeniu nowego sytemu płac nauczycieli należy zlikwidować jednorazowy dodatek uzupełniający.

  Wjazd do Słowacji - czy obowiązuje kwarantanna?

  Wjazd do Słowacji - czy obowiązuje kwarantanna? 9 lipca 2021 roku weszły w życie obostrzenia ws. COVID-19 dotyczące wjazdu na Słowację. Zakwestionował je Słowacki Sąd Konstytucyjny.

  Francja - niezaszczepieni nie będą mogli wejść do restauracji i centrów handlowych

  Francja - niezaszczepieni nie będą mogli wejść do restauracji i centrów handlowych. Od kiedy wejdą w życie nowe obostrzenia w związku z koronawirusem? Czy będą przymusowe szczepienia?

  Aspekty społeczne w nowym prawie zamówień publicznych

  Społeczne zamówienia publiczne to podejście, w którym zamawiający w oparciu o dostępne instrumenty prawne osiągają dodatkowe - w stosunku do głównego celu jakim jest realizacja zamówienia - korzyści społeczne.

  Loteria szczepionkowa - pierwsze losowanie

  Loteria szczepionkowa - pierwsze losowanie odbywa się 14 lipca 2021 roku. Można w nim wygrać 5 razy po 50 tys. złotych i 60 hulajnóg elektrycznych. Jak sprawdzić wygrane?