REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakie są warunki rozłożenia na raty podatku od spadków i darowizn?

Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Jakie są warunki rozłożenia na raty podatku od spadków i darowizn?
Jakie są warunki rozłożenia na raty podatku od spadków i darowizn?

REKLAMA

REKLAMA

Podatek od spadku i darowizn to tzw. podatek samorządowy. Przesłanką rozłożenia podatku od spadku i darowizn na raty jest więc nie tylko wystąpienie przesłanki ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego.

Niezbędne jest także wydanie odpowiedniego postanowienia przez przewodniczącego zarządu JST.

REKLAMA

Czym jest rozłożenie na raty podatku?

Rozłożenie podatku na raty jest jedną z ulg w zakresie spłaty zobowiązań podatkowych przewidzianą w przepisach ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. O jej zastosowaniu decyduje organ podatkowy na wniosek podatnika. A podstawową przesłanką uzasadniającą podjęcie w tym zakresie decyzji pozytywnej jest wystąpienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego (art. 67a Ordynacji podatkowej).

Czym jest rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn

Rozłożenie płatności podatku na raty jest możliwe także w odniesieniu do zobowiązań podatkowych z zakresu podatku od spadków i darowizn. Jednak w tym przypadku procedura jest nieco bardziej skomplikowana. Mamy tu bowiem do czynienia z podatkiem samorządowym pobieranym przez urząd skarbowy. Oprócz wystąpienia przesłanki ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego niezbędne jest w takich przypadkach także wydanie odpowiedniego postanowienia przez przewodniczącego zarządu JST.

Rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn wymaga zgody przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego

Choć także do udzielania ulg podatkowych z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, to jednak naczelnik urzędu skarbowego może w tym zakresie (w odniesieniu do podatków i opłat stanowiących w całości dochód JST) decydować wyłącznie za zgodą przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego, wyrażoną właśnie w formie postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.

Postanowienie przewodniczącego zarządu JST

Postanowienie przewodniczącego zarządu JST jest wydawane w ramach tzw. współdziałania organów (art. 209 § 1 Ordynacji podatkowej). Organ samorządowy zajmuje stanowisko na podstawie zebranego przez naczelnika urzędu skarbowego materiału dowodowego. W razie potrzeby może on jedynie przeprowadzić postępowanie wyjaśniające (art. 209 § 4 Ordynacji podatkowej).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nie ma zgody, nie ma rozłożenia na raty podatku od spadku i darowizn

Niewyrażenie zgody na rozłożenie zobowiązania podatkowego na raty przez przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego skutkuje niemożnością wydania przez organ podatkowy decyzji pozytywnej dla podatnika.

WAŻNE

Naczelnik urzędu skarbowego jest związany negatywnym stanowiskiem wyrażonym przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie rozłożenia na raty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Jest zgoda, nie musi być rozłożenia na raty podatku od spadku i darowizn

Jednocześnie jednak zgoda przewodniczącego nie obliguje organu podatkowego do pozytywnego załatwienia sprawy.

Z ORZECZNICTWA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie podejmującym uchwałę podziela wyrażany przez część judykatury i piśmiennictwa pogląd, że zgoda przewodniczącego (tak jak istnienie ważnego interesu podatnika czy interesu publicznego) nie obliguje jednak organu podatkowego do pozytywnego załatwienia wniosku (…). Artykuł 18 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego bowiem nie może być rozumiany jako przepis pozbawiający naczelnika urzędu skarbowego kompetencji do wydania decyzji opartej na konstrukcji uznania administracyjnego. Wynika to zarówno z samej istoty współdecydowania, jak i z użytego w tym przepisie wyrażenia: "naczelnik tego urzędu może (...)". Nadal zatem, mimo spełnienia wszystkich przesłanek, od których przepis prawa uzależnia udzielenie ulgi czy zwolnienia, organ podatkowy, rozstrzygający ostatecznie w drodze decyzji o wniosku podatnika czy płatnika, może odmówić jego uwzględnienia w ramach przysługującego mu prawa do wyboru konsekwencji prawnych.

Uchwała 7 sędziów NSA z 1 marca 2010 r., sygn. akt III FPS 9/09

Ważny interes podatnika jako przesłanka rozłożenia na raty podatku od spadku i darowizn

W Ordynacji podatkowej nie odnajdziemy definicji "ważnego interesu podatnika". Oceny tego, czy ta przesłanka została spełniona, należy więc dokonywać w konkretnej sprawie - na tle występujących w niej okoliczności. Jak przyjmuje się w piśmiennictwie i orzecznictwie, kryterium to wymaga wykazania:

  1. konkretnych okoliczności, które są niezależne od woli oraz sposobu postępowania podatnika i jednocześnie uniemożliwiają mu wywiązanie się z ciążących na nim obowiązków względem Skarbu Państwa (gminy), które w żaden sposób nie mogą zostać zaspokojone bez doraźnej pomocy ze strony organów skarbowych;
  2. normalnej sytuacji ekonomicznej podatnika, w której wysokość uzyskiwanych przez niego dochodów oraz wydatków jest taka, że wobec konieczności zapłaty podatku może zachwiać podstawami egzystencji podatnika oraz osób z nim związanych; w tym wypadku należy kierować się obiektywnymi kryteriami zgodnymi z powszechnie aprobowaną hierarchią wartości, wśród których szczególne znaczenie mają zdrowie, zagrożenie egzystencji, możliwości zarobkowania w celu zdobycia środków (patrz: wyrok NSA z 2 marca 2016 r., sygn. akt II FSK 2474/15).

Interes publiczny jako przesłanka rozłożenia na raty podatku od spadku i darowizn

Ordynacja podatkowa nie zawiera także definicji pojęcia "interes publiczny". Przyjmuje się, że przy analizowaniu wystąpienia tej przesłanki należy mieć na względzie respektowanie takich wartości jak:

  • sprawiedliwość,
  • równość,
  • bezpieczeństwo,
  • zaufanie obywateli do organów władzy,
  • sprawność działania aparatu państwowego.

Na szczególną uwagę zasługują w tym kontekście wnioski, do których doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. W swoim wyroku wskazał, że w sytuacji gdy podatnik nie jest w stanie zapłacić podatku jednorazowo i nie da się wyegzekwować tej płatności - rozłożenie płatności na raty spełnia przesłankę interesu publicznego. Nie należy więc rozpatrywać sprawy, mając na względzie jedynie obowiązek ponoszenia ciężarów publicznych - w tym płacenia podatków. Rozłożenie należności na raty również gwarantuje zaspokojenie potrzeb budżetowych gminy, wraz z konieczną do uiszczenia opłatą prolongacyjną, a spłata należności rozciągnięta w czasie zmniejsza ryzyko niespłacenia należności w ogóle oraz ponoszenia kosztów związanych z jej egzekucją. Oznacza to, że w rozumieniu sądu rozłożenie zapłaty podatku na raty z uwagi na ważny interes podatnika może w określonych okolicznościach spełniać również przesłankę interesu publicznego.

Z ORZECZNICTWA

(…) ocena wystąpienia w ustalonym stanie faktycznym przesłanki interesu publicznego powinna odnosić się do względów społecznych, które nakazują, aby zobowiązanie było realizowane, a zobowiązany pochopnie nie był z niego zwalniany. W rozpoznawanej sprawie skarżący nie wnioskował jednak o umorzenie należności, lecz o jej rozłożenie na raty. Ustalając więc okoliczności istotne dla wystąpienia przesłanki interesu publicznego, należy wziąć także pod uwagę możliwości płatnicze skarżącego oraz duże ryzyko związane z jednorazową spłatą należności zarówno dla samego zobowiązanego, jak i dla możliwości zaspokojenia się organu i skuteczności egzekucji. (…) Ewentualne rozłożenie należności na raty również gwarantuje zaspokojenie potrzeb budżetowych gminy wraz z konieczną do uiszczenia opłatą prolongacyjną, a spłata należności rozciągnięta w czasie zmniejsza ryzyko niespłacenia należności w ogóle. (…) Przyznać należy racje stronie, gdy wskazuje w skardze, że "Obecna sytuacja w ocenie skarżącego nie jest korzystna dla żadnej ze stron".

Wyrok WSA w Warszawie z 16 października 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 1686/20

Uznanie administracyjne organu a rozłożenie na raty podatku od spadku i darowizn

Nie można zapominać o tym, że decyzja naczelnika urzędu skarbowego w zakresie rozłożenia należności podatkowej na raty ma charakter decyzji uznaniowej. Świadczy o tym użycie w art. 57a Ordynacji podatkowej zwrotu "może". Oznacza to, że nawet gdy zostaną spełnione wymagane prawem przesłanki (wystąpienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego, wyrażanie zgody przez przewodniczącego zarządu JST) - organ podatkowy może wydać decyzję odmowną. I choć podlega ona dalszej kontroli sądowej, to - jak podkreśla się w orzecznictwie - obejmuje ona samo postępowanie poprzedzające wydanie decyzji, a nie rozstrzygnięcie będące wynikiem dokonania przez organ podatkowy określonego wyboru.

Z ORZECZNICTWA

Decyzje w przedmiocie ulg, jako decyzje uznaniowe, podlegają kontroli sądu administracyjnego w ograniczonym zakresie. Sąd nie może poddawać ocenie, czy dokonany przez organ wybór jest słuszny, a zatem Sąd nie jest uprawniony do badania merytorycznej zasadności (celowości) decyzji administracyjnej.

Wyrok WSA w Warszawie z 16 października 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 1686/20

Małgorzata Masłowska

prawnik, redaktor merytoryczny "Rachunkowości Budżetowej", specjalizuje się w tematyce prawa podatkowego i prawa pracy

Podstawy prawne

  • art. 18 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1672; ost. zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1927)

  • art. 67a, art. 209 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540; ost. zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2328)

źródło: Gazeta Samorządu i Administracji

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: gs24.pl

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Projekt "Szkoły międzypokoleniowej" ruszy jesienią, w formie pilotażu

Projekt "Szkoły międzypokoleniowej", czyli wspólna przestrzeń dla uczniów i seniorów, sprzyjająca wymianie informacji i integracji międzypokoleniowej, ruszy jesienią w formie pilotażu. Tak przekazała minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.

Minister finansów: płace w budżetówce wzrosną nieznacznie więcej niż 4,1% w 2025 roku. Realna wartość wynagrodzeń ma być utrzymana

Resort finansów zaproponuje Radzie Ministrów wyższą niż 4,1 proc. waloryzację wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2025 r. - poinformował 15 lipca 2024 r. minister finansów Andrzej Domański podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. Nie wskazał jednak żadnego konkretnego wskaźnika podwyżek dla budżetówki w przyszłym roku.

Darmowa rehabilitacja z ZUS dla nauczycieli i innych pracujących głosem. Dla kogo 24 dni w sanatorium? Jak uzyskać skierowanie?

ZUS informuje, że osoby, dla których głos jest głównym narzędziem pracy (np. nauczyciele) są narażone na zaburzenia funkcji narządu głosu i tym samym grozi im utrata zdolności do pracy. Jeżeli chcą temu zapobiec, mogą skorzystać z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS w schorzeniach narządu głosu. Rehabilitacja lecznicza w zakresie schorzenia narządu głosu, na którą kieruje ZUS, trwa 24 dni w ośrodku rehabilitacyjnym w takich miejscowościach jak: Ciechocinek, Jelenia Góra, Ostróda, Świeradów-Zdrój, Uniejów. Jak uzyskać skierowanie do sanatorium?

Wakacje 2024: dokąd najchętniej jeżdżą Polacy i jakie mają budżety?

Większość Polaków (84 proc.) planuje wyjechać na wakacje, i większość spędzi je w Polsce (64 proc.). Tak wynika z  raportu International Travel Confidence Index 2024 opracowanego na zlecenie Allianz Partners.

REKLAMA

Rekordowa liczba pasażerów z lotniska Chopina

Ponad 2 mln odprawionych w ciągu miesiąca pasażerów. To rekord, który padł w czerwcu na lotnisku Chopina. Z szacunków wynika, ze w całym roku ta liczba będzie wynosić 20 mln. 

Darmowe potańcówki w Warszawie

Wracają potańcówki na Grochowskiej. Od 12 lipca mieszkańcy dzielnicy Praga-Południe i okolic będą mogli tańczyć do muzyki z różnych stron świata. 

Koncert życzeń związków nauczycielskich: 500 zł dodatku za wychowawstwo, 15% lub 20% podwyżki w 2025 roku, 4 dni urlopu na żądanie, zmiany w zastępstwach, odprawach, godzinach ponadwymiarowych i inne postulaty

Związek Nauczycielstwa Polskiego i  Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wystosowały 10 lipca 2024 r. odrębne pisma do Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierające obszerne listy spraw wymagających pilnego uregulowania. Są to odpowiedzi na ustalenia grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli z 26 czerwca br. działającej w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. Czego domagają się związkowcy?

Mięsak. Poznaj objawy tego nowotworu

Mięsak to rzadki nowotwór. Stanowi około 1% wszystkich nowotworów u dorosłych i około 15% u dzieci. Lipiec to miesiąc poświęcony budowaniu świadomości na temat mięsaków. Warto wiedzieć, czym są te nowotwory, jakie dają objawy i jak ważna jest szybka diagnoza. 

REKLAMA

Czy warto iść na tradycyjne studia w 2024 roku? Gdzie zdobyć praktyczne umiejętności przydatne w pracy?

Dziś coraz więcej osób kwestionuje sens tradycyjnego modelu akademickiego, który koncentruje się głównie na zdobywaniu wiedzy teoretycznej, bez jednoczesnego zapewnienia praktycznych umiejętności przydatnych na rynku pracy. Także rosnące koszty edukacji oraz obawy o przyszłe zatrudnienie skłaniają młodych ludzi do poszukiwania alternatywnych ścieżek rozwoju zawodowego, takich jak kursy, szkolenia praktyczne czy praca zdalna. Czy warto zatem jeszcze iść na tradycyjne studia?

Dyrektor CKE: Będą zmiany w maturach i egzaminie ósmoklasisty w 2025 r. Rok szkolny 2024/2025: Odchudzona o 20% podstawa programowa

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik w rozmowie z Polską Agencją Prasową udzielił informacji odnośnie zmian w maturach i egzaminie ósmoklasisty wynikających z uszczuplenia podstawy programowej od roku szkolnego 2024/2025. Najwięcej zmian ma być na egzaminie maturalnym z języka polskiego, tak pisemnym, jak i ustnym, np. znacznie skrócona zostanie lista pytań jawnych.

REKLAMA