Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakie są warunki rozłożenia na raty podatku od spadków i darowizn?

Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Jakie są warunki rozłożenia na raty podatku od spadków i darowizn?
Jakie są warunki rozłożenia na raty podatku od spadków i darowizn?
Podatek od spadku i darowizn to tzw. podatek samorządowy. Przesłanką rozłożenia podatku od spadku i darowizn na raty jest więc nie tylko wystąpienie przesłanki ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego.

Niezbędne jest także wydanie odpowiedniego postanowienia przez przewodniczącego zarządu JST.

Czym jest rozłożenie na raty podatku?

Rozłożenie podatku na raty jest jedną z ulg w zakresie spłaty zobowiązań podatkowych przewidzianą w przepisach ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. O jej zastosowaniu decyduje organ podatkowy na wniosek podatnika. A podstawową przesłanką uzasadniającą podjęcie w tym zakresie decyzji pozytywnej jest wystąpienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego (art. 67a Ordynacji podatkowej).

Czym jest rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn

Rozłożenie płatności podatku na raty jest możliwe także w odniesieniu do zobowiązań podatkowych z zakresu podatku od spadków i darowizn. Jednak w tym przypadku procedura jest nieco bardziej skomplikowana. Mamy tu bowiem do czynienia z podatkiem samorządowym pobieranym przez urząd skarbowy. Oprócz wystąpienia przesłanki ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego niezbędne jest w takich przypadkach także wydanie odpowiedniego postanowienia przez przewodniczącego zarządu JST.

Rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn wymaga zgody przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego

Choć także do udzielania ulg podatkowych z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, to jednak naczelnik urzędu skarbowego może w tym zakresie (w odniesieniu do podatków i opłat stanowiących w całości dochód JST) decydować wyłącznie za zgodą przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego, wyrażoną właśnie w formie postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.

Postanowienie przewodniczącego zarządu JST

Postanowienie przewodniczącego zarządu JST jest wydawane w ramach tzw. współdziałania organów (art. 209 § 1 Ordynacji podatkowej). Organ samorządowy zajmuje stanowisko na podstawie zebranego przez naczelnika urzędu skarbowego materiału dowodowego. W razie potrzeby może on jedynie przeprowadzić postępowanie wyjaśniające (art. 209 § 4 Ordynacji podatkowej).

Nie ma zgody, nie ma rozłożenia na raty podatku od spadku i darowizn

Niewyrażenie zgody na rozłożenie zobowiązania podatkowego na raty przez przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego skutkuje niemożnością wydania przez organ podatkowy decyzji pozytywnej dla podatnika.

WAŻNE

Naczelnik urzędu skarbowego jest związany negatywnym stanowiskiem wyrażonym przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie rozłożenia na raty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Jest zgoda, nie musi być rozłożenia na raty podatku od spadku i darowizn

Jednocześnie jednak zgoda przewodniczącego nie obliguje organu podatkowego do pozytywnego załatwienia sprawy.

Z ORZECZNICTWA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie podejmującym uchwałę podziela wyrażany przez część judykatury i piśmiennictwa pogląd, że zgoda przewodniczącego (tak jak istnienie ważnego interesu podatnika czy interesu publicznego) nie obliguje jednak organu podatkowego do pozytywnego załatwienia wniosku (…). Artykuł 18 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego bowiem nie może być rozumiany jako przepis pozbawiający naczelnika urzędu skarbowego kompetencji do wydania decyzji opartej na konstrukcji uznania administracyjnego. Wynika to zarówno z samej istoty współdecydowania, jak i z użytego w tym przepisie wyrażenia: "naczelnik tego urzędu może (...)". Nadal zatem, mimo spełnienia wszystkich przesłanek, od których przepis prawa uzależnia udzielenie ulgi czy zwolnienia, organ podatkowy, rozstrzygający ostatecznie w drodze decyzji o wniosku podatnika czy płatnika, może odmówić jego uwzględnienia w ramach przysługującego mu prawa do wyboru konsekwencji prawnych.

Uchwała 7 sędziów NSA z 1 marca 2010 r., sygn. akt III FPS 9/09

Ważny interes podatnika jako przesłanka rozłożenia na raty podatku od spadku i darowizn

W Ordynacji podatkowej nie odnajdziemy definicji "ważnego interesu podatnika". Oceny tego, czy ta przesłanka została spełniona, należy więc dokonywać w konkretnej sprawie - na tle występujących w niej okoliczności. Jak przyjmuje się w piśmiennictwie i orzecznictwie, kryterium to wymaga wykazania:

 1. konkretnych okoliczności, które są niezależne od woli oraz sposobu postępowania podatnika i jednocześnie uniemożliwiają mu wywiązanie się z ciążących na nim obowiązków względem Skarbu Państwa (gminy), które w żaden sposób nie mogą zostać zaspokojone bez doraźnej pomocy ze strony organów skarbowych;
 2. normalnej sytuacji ekonomicznej podatnika, w której wysokość uzyskiwanych przez niego dochodów oraz wydatków jest taka, że wobec konieczności zapłaty podatku może zachwiać podstawami egzystencji podatnika oraz osób z nim związanych; w tym wypadku należy kierować się obiektywnymi kryteriami zgodnymi z powszechnie aprobowaną hierarchią wartości, wśród których szczególne znaczenie mają zdrowie, zagrożenie egzystencji, możliwości zarobkowania w celu zdobycia środków (patrz: wyrok NSA z 2 marca 2016 r., sygn. akt II FSK 2474/15).

Interes publiczny jako przesłanka rozłożenia na raty podatku od spadku i darowizn

Ordynacja podatkowa nie zawiera także definicji pojęcia "interes publiczny". Przyjmuje się, że przy analizowaniu wystąpienia tej przesłanki należy mieć na względzie respektowanie takich wartości jak:

 • sprawiedliwość,
 • równość,
 • bezpieczeństwo,
 • zaufanie obywateli do organów władzy,
 • sprawność działania aparatu państwowego.

Na szczególną uwagę zasługują w tym kontekście wnioski, do których doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. W swoim wyroku wskazał, że w sytuacji gdy podatnik nie jest w stanie zapłacić podatku jednorazowo i nie da się wyegzekwować tej płatności - rozłożenie płatności na raty spełnia przesłankę interesu publicznego. Nie należy więc rozpatrywać sprawy, mając na względzie jedynie obowiązek ponoszenia ciężarów publicznych - w tym płacenia podatków. Rozłożenie należności na raty również gwarantuje zaspokojenie potrzeb budżetowych gminy, wraz z konieczną do uiszczenia opłatą prolongacyjną, a spłata należności rozciągnięta w czasie zmniejsza ryzyko niespłacenia należności w ogóle oraz ponoszenia kosztów związanych z jej egzekucją. Oznacza to, że w rozumieniu sądu rozłożenie zapłaty podatku na raty z uwagi na ważny interes podatnika może w określonych okolicznościach spełniać również przesłankę interesu publicznego.

Z ORZECZNICTWA

(…) ocena wystąpienia w ustalonym stanie faktycznym przesłanki interesu publicznego powinna odnosić się do względów społecznych, które nakazują, aby zobowiązanie było realizowane, a zobowiązany pochopnie nie był z niego zwalniany. W rozpoznawanej sprawie skarżący nie wnioskował jednak o umorzenie należności, lecz o jej rozłożenie na raty. Ustalając więc okoliczności istotne dla wystąpienia przesłanki interesu publicznego, należy wziąć także pod uwagę możliwości płatnicze skarżącego oraz duże ryzyko związane z jednorazową spłatą należności zarówno dla samego zobowiązanego, jak i dla możliwości zaspokojenia się organu i skuteczności egzekucji. (…) Ewentualne rozłożenie należności na raty również gwarantuje zaspokojenie potrzeb budżetowych gminy wraz z konieczną do uiszczenia opłatą prolongacyjną, a spłata należności rozciągnięta w czasie zmniejsza ryzyko niespłacenia należności w ogóle. (…) Przyznać należy racje stronie, gdy wskazuje w skardze, że "Obecna sytuacja w ocenie skarżącego nie jest korzystna dla żadnej ze stron".

Wyrok WSA w Warszawie z 16 października 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 1686/20

Uznanie administracyjne organu a rozłożenie na raty podatku od spadku i darowizn

Nie można zapominać o tym, że decyzja naczelnika urzędu skarbowego w zakresie rozłożenia należności podatkowej na raty ma charakter decyzji uznaniowej. Świadczy o tym użycie w art. 57a Ordynacji podatkowej zwrotu "może". Oznacza to, że nawet gdy zostaną spełnione wymagane prawem przesłanki (wystąpienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego, wyrażanie zgody przez przewodniczącego zarządu JST) - organ podatkowy może wydać decyzję odmowną. I choć podlega ona dalszej kontroli sądowej, to - jak podkreśla się w orzecznictwie - obejmuje ona samo postępowanie poprzedzające wydanie decyzji, a nie rozstrzygnięcie będące wynikiem dokonania przez organ podatkowy określonego wyboru.

Z ORZECZNICTWA

Decyzje w przedmiocie ulg, jako decyzje uznaniowe, podlegają kontroli sądu administracyjnego w ograniczonym zakresie. Sąd nie może poddawać ocenie, czy dokonany przez organ wybór jest słuszny, a zatem Sąd nie jest uprawniony do badania merytorycznej zasadności (celowości) decyzji administracyjnej.

Wyrok WSA w Warszawie z 16 października 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 1686/20

Małgorzata Masłowska

prawnik, redaktor merytoryczny "Rachunkowości Budżetowej", specjalizuje się w tematyce prawa podatkowego i prawa pracy

Podstawy prawne

 • art. 18 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1672; ost. zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1927)

 • art. 67a, art. 209 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540; ost. zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2328)

źródło: Gazeta Samorządu i Administracji

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Projekty i plany finansowe samorządowych jednostek budżetowych na 2022 r. krok po kroku (PDF)
Projekty i plany finansowe samorządowych jednostek budżetowych na 2022 r. krok po kroku (PDF)
Tylko teraz
Źródło: gs24.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z historii [PDF]
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z historii [PDF]
  Niedzielski: rząd przyjął projekt ustawy dającej podwyżki w służbie zdrowia od 632 zł do 2009 zł. Koszt 7 mld zł
  Rząd przyjął projekt nowelizacji o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. To przełomowa ustawa dla medyków, gwarantująca systematyczny wzrost pensji – przekazał we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.
  Zmiany w Karcie Nauczyciela: ZNP odrzuca projekt rządu [17 V 2022 r.]
  Związek Nauczycielstwa Polskiego odrzuca propozycje nowelizacji ustawy Karta nauczyciela w 2022 r. w wersji przedstawionej przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Z tej ustawy wynika brak strategii tworzenia spójnego statusu zawodowego nauczyciela – powiedział we wtorek prezes ZNP Sławomir Broniarz.
  W lipcu 2022 r. podwyżki wynagrodzeń w szpitalach i przychodniach od 632 zł do 2000 zł [wywiad]
  Gwarantowane poziomy najniższych wynagrodzeń w podmiotach leczniczych wzrosną od lipca 2022 r. w zależności od grupy od 17 proc. do 41 proc.; średnio najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o 30 proc. - powiedział PAP wiceminister zdrowia Piotr Bromber.
  Matura 2022 r.: historia i języki mniejszości narodowych na poziomie podstawowym [17 maja 2022 r.]
  Na maturze we wtorek rano 17 maja 2022 r. trwa pisemny egzamin z historii. Po południu będą pisemne egzaminy z języków mniejszości narodowych: białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego na poziomie podstawowym.
  Ruszyła rekrutacja ósmoklasistów do liceów i techników w Warszawie [16 maja 2022 r.]
  Od 16 maja 2022 r. uczniowie klas ósmych szkół podstawowych mogą składać wnioski o przyjęcie do warszawskich liceów, techników i branżowych szkół I stopnia. Na wybór placówki i złożenie wniosku ósmoklasiści mają czas do 20 czerwca do godz. 15 - przekazał w poniedziałek stołeczny ratusz.
  MON: Rusza dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Gdzie i jak się zgłosić?
  21 maja rozpocznie się nabór do nowego rodzaju służby w wojsku – dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Z tej okazji, w 32 miejscowościach w całej Polsce, odbędą się pikniki wojskowe pod hasłem „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej”.
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z chemii [PDF]
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z chemii [PDF]
  RPO: Udzielali schronienia uchodźcom z Ukrainy. Dlaczego nie otrzymują świadczenia?
  Każdy wniosek złożony po 30 kwietnia 2022 r. o świadczenie 40 zł za dzień pomocy wymaga podania numeru PESEL uchodźcy korzystającego z zakwaterowania i wyżywienia osoby pomagającej. Nawet jeżeli Ukrainiec nie posiadał przed 30 IV numeru PESEL.
  Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 – od kiedy wakacje w 2022 r.? Do kiedy trzeba wystawić oceny?
  Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 przypada w piątek 24 czerwca 2022 roku.
  CKE: Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 24 do 26 maja 2022 r.
  W 2022 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 24 do 26 maja (wtorek – czwartek), zgodnie z poniższym harmonogramem.
  Ósmoklasiści: rekrutacja do liceów od 16 maja 2022 r.
  W poniedziałek 16 maja 2022 r. rozpoczęła się rekrutacja ósmoklasistów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.
  Matura 2022 r.: chemia i język włoski na poziomie rozszerzonym [16 maja 2022 r.]
  Maturzyści w poniedziałek 16 maja 2022 r. przystąpili do pisemnego egzaminu z chemii. Po południu będą pisemne egzaminy z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym.
  Międzynarodowy Dzień Rodzin: 120 000 zł na każde dziecko. Emerytura dla matek czwórki dzieci. [15 maja 2022 r.]
  Wsparcie ze strony państwa w roku 2022 na dziecko od urodzenia do 18. roku życia z wszystkich rządowych programów, to jest w sumie 120 tys. zł dla każdego dziecka – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
  Ukraińcy ściągają tańsze o 30% samochody na Ukrainę. Kolejka 14 km na granicy
  Ponad 2 tys. kierowców czekało w piątek do odprawy samochodów w tranzycie przez przejście z Ukrainą w Zosinie (Lubelskie). Niektórzy spędzili na granicy trzy dni w kolejce. Ukraińcy masowo kupują auta i wwożą do swojego kraju ze względu za zniesienie opłat celnych.
  Członek RPP nie wykluczył przejściowego wzrostu inflacji do 20%. Uznał, że podwyższanie stóp procentowych przebiega zbyt szybko
  Obecne podnoszenie stóp procentowych w Polsce to proces zbyt szybki - ocenia Przemysław Litwiniuk, członek Rady Polityki Pieniężnej. Litwiniuk jest zwolennikiem zacieśniania polityki monetarnej, ale nie chce by dokonywało się to "gwałtownie".
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z wiedzy o społeczeństwie [PDF]
  Maturzyści w piątek 13 maja 2022 r. przystąpili do pisemnego egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie.
  Wsparcie dla Straży Granicznej w obliczu kryzysu bez odrębnych uchwał rady gminy
  OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI: Rada gminy postanowiła przyjąć na sesji rady gminy specjalną uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. W założeniu radnych ma to wspomóc jednostki Straży Granicznej; co jest rzeczą niezbędną w obliczu aktualnego kryzysu na Ukrainie, a co w części dotyczy także interesów Polski.
  RIO: z końcem czerwca 2022 r. wygasają "stare" uchwały dot. opłat za śmieci
  Z końcem czerwca 2022 r. wygasają wszystkie uchwały śmieciowe dotyczące stawek za pojemniki lub worki podjęte przed wejściem w życie ustawy zmieniającej z 2021 r. - przypomina RIO w Lublinie. Izba wyjaśniła co się zmienia i co w tej sytuacji mogą zrobić gminy.
  Skąd się wziął przesąd „Piątek trzynastego”? [Templariusze?]
  Piątek trzynastego – przesąd uznający dzień za pechowy, kiedy piątek wypadnie w trzynasty dzień danego miesiąca [piątek 13-ego].
  Matura: wiedza o społeczeństwie i język niemiecki na poziomie rozszerzonym [13 maja 2022 r.]
  Maturzyści w piątek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z wiedzy o społeczeństwie. Po południu będą pisemne egzaminy z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym.
  Inflacja 12,3% za kwiecień? [PKO BP]
  13% - szczyt inflacji?
  Podwyższony dodatek osłonowy: Czy gminy mają prawo do sprawdzania w bazie CEEB zgłoszenia pieca węglowego [komunikat UODO i Ministerstwa Środowiska]
  UODO stwierdził, że nie ma obecnie przepisów, które pozwalałyby wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi do weryfikowania faktu zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB w związku z wnioskiem o dodatek osłonowy. Do stanowiska UODO odniosło się ministerstwo środowiska.
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z biologii poziom rozszerzony [PDF]
  12 maja 2022 r. maturzyści przystąpili do pisemnego egzaminu z biologii.
  Niedzielski: Życzenia na Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej [12 maja 2022]
  Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej.