REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wykonywanie budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego

KRYSTYNA GĄSIOREK
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Budżet jest rocznym planem finansowym, który stanowi podstawę funkcjonowania budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W ustawie o finansach publicznych wyróżniamy dwa rodzaje budżetów - budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

 

Zarówno zadania objęte budżetem państwa, jak i budżetami jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące gromadzenia i wydatkowania środków publicznych, wykonywane są przez ich jednostki organizacyjne, które mogą funkcjonować w formie: jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego utworzonego przy jednostce budżetowej. Formy jednostek organizacyjnych zostały określone w ustawie z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Ustawa o finansach publicznych określa zarówno elementy obligatoryjne, które występują w ustawie budżetowej i uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, jak i elementy fakultatywne.

1.1. Budżet państwa

Zgodnie z art. 95 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (dalej: uofp), budżet państwa jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów:

l organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów kontroli i ochrony prawa,

l sądów i trybunałów.

Budżet państwa jest uchwalany w formie ustawy budżetowej na okres roku kalendarzowego, zwanego dalej „rokiem budżetowym”. Ustawa budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej państwa w roku budżetowym.

Należy zaznaczyć, że budżet państwa nie obejmuje dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Dochodami budżetu państwa są:

1) podatki i opłaty, które zgodnie z odrębnymi ustawami nie stanowią dochodów jednostek samorządu terytorialnego, przychodów funduszów celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych,

2) cła,

3) wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa,

4) wpłaty z tytułu dywidendy,

5) wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego,

6) wpłaty nadwyżek dochodów własnych państwowych jednostek budżetowych, nadwyżek środków obrotowych państwowych zakładów budżetowych oraz części zysku gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych,

7) dochody pobierane przez państwowe jednostki budżetowe, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,

8) dochody z najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze dotyczące składników majątkowych Skarbu Państwa, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,

9) odsetki od środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,

10) odsetki od lokat terminowych ustanowionych ze środków zgromadzonych na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa,

11) odsetki od udzielonych z budżetu państwa pożyczek krajowych i zagranicznych,

12) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne, o ile zgodnie z odrębnymi przepisami nie stanowią dochodów innych jednostek sektora finansów publicznych,

13) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz Skarbu Państwa,

14) dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy, praw, niestanowiące przychodów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. a i b uofp (czyli dochodów mienia jednostek sektora finansów publicznych, do których zalicza się w szczególności: wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze, odsetki od środków na rachunkach bankowych), o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,

15) inne dochody określone w odrębnych ustawach lub umowach międzynarodowych,

16) środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4 uofp, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa.

W punkcie 16 chodzi o następujące środki określone w art. 5 ust. 3 pkt 2-4 uofp:

1) środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa;

2) środki:

a) Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji”,

b) Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,

c) Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich;

3) niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):

a) Norweskiego Mechanizmu Finansowego,

b) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

c) Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego;

4) inne środki.

Wydatki budżetu państwa są przeznaczone na:

l utrzymanie i funkcjonowanie organów władzy publicznej, kontroli i ochrony prawa,

l zadania wykonywane przez administrację rządową,

l funkcjonowanie sądów i trybunałów,

l subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego,

l dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego,

l środki wpłacane do budżetu Unii Europejskiej, zwane dalej „środkami własnymi Unii Europejskiej”,

l subwencje dla partii politycznych,

l dotacje na zadania określone odrębnymi ustawami,

l obsługę długu publicznego,

l finansowanie programów i projektów, na których realizację uzyskano środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4 uofp,

l realizację Wspólnej Polityki Rolnej.

Z budżetu państwa są finansowane także zadania określone w odrębnych ustawach i umowach międzynarodowych. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu państwa stanowi odpowiednio - nadwyżkę budżetu państwa lub deficyt budżetu państwa.

Czytaj także: Przygotowanie i zmiana budżetu samorządowego krok po kroku>>

Deficyt budżetu państwa oraz inne pożyczkowe potrzeby budżetu państwa mogą być pokryte przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym i zagranicznym,

2) kredytów zaciąganych w bankach krajowych i zagranicznych,

3) pożyczek,

4) prywatyzacji majątku Skarbu Państwa,

5) nadwyżki budżetu państwa z lat ubiegłych.

1.1.2. Ustawa budżetowa

Zgodnie z art. 99 uofp, ustawa budżetowa:

1) określa prognozę dochodów budżetu państwa oraz limit wydatków budżetu państwa,

2) ustala:

- deficyt budżetu państwa oraz źródła jego pokrycia,

- limity zatrudnienia osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych,

- przychody i rozchody budżetu państwa,

- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

- zakres i kwoty dotacji przedmiotowych.

Ustawa budżetowa zawiera także:

l zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,

l plany finansowe państwowych funduszy celowych,

l plany finansowe jednostek podsektora rządowego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12,

l wykaz programów wieloletnich,

l wykaz programów operacyjnych oraz wykaz programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4 uofp,

l wykaz inwestycji wieloletnich,

l limity wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych oraz programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4 uofp,

l wykaz jednostek otrzymujących dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty dotacji,

l wykaz wieloletnich limitów zobowiązań w kolejnych latach realizacji Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów operacyjnych wraz z wykazem wieloletnich limitów wydatków realizowanych w ich ramach,

l zestawienie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 1, 3a i 4 uofp, w podziale na poszczególne okresy realizacji,

l zestawienie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, w podziale na poszczególne okresy realizacji i źródła pochodzenia środków na ich realizację; w odniesieniu do programów zestawienie sporządza się według kategorii interwencji funduszy strukturalnych.

Ponadto do ustawy budżetowej dołączony jest - w formie załącznika, wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym finansowanych z budżetu państwa, zawierający:

1) przedmiot i cel umowy,

2) strony umowy,

3) okres wykonywania umowy,

4) łączną kwotę wydatków na wykonanie umowy, w tym łączną kwotę wydatków budżetu,

5) łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym łączną kwotę wydatków budżetu w poszczególnych latach.

Warto pamiętać, że ustawa budżetowa może ustalać plany finansowe innych jednostek podsektora rządowego.

Czytaj także: Co powinno zawierać sprawozdanie z wykonania budżetu>>

ZAPAMIĘTAJ!

Środki własne Unii Europejskiej ujmuje się w ustawie budżetowej w wysokości ustalonej w toku procedury budżetowej Unii Europejskiej.

Dochody budżetu państwa ujmuje się w ustawie budżetowej według:

1) źródeł dochodów;

2) części i działów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki budżetu państwa ujmuje się w ustawie budżetowej w podziale na: części, działy, rozdziały klasyfikacji wydatków oraz kategorie (grupy) wydatków, z wyodrębnieniem wydatków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych, Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4 uofp.

Plany finansowe państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych, włączone do ustawy budżetowej, ujmuje się w podziale na części budżetowe i rodzaje działalności, z wyodrębnieniem stanu początkowego i końcowego środków obrotowych, przychodów własnych, dotacji z budżetu państwa, wydatków na wynagrodzenia i składek naliczanych od wynagrodzeń, wydatków majątkowych oraz wpłat do budżetu.

Plany finansowe państwowych funduszy celowych ujmuje się w ustawie budżetowej oddzielnie dla każdego funduszu, z wyodrębnieniem stanu początkowego i końcowego funduszu, w tym:

1) środków pieniężnych, należności i zobowiązań,

2) przychodów własnych,

3) dotacji z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych,

4) wydatków na realizację zadań, w tym wydatków na wynagrodzenia i składek naliczanych od wynagrodzeń.

Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży oraz inne zlecone odrębnymi ustawami ujmuje się w ustawie budżetowej w podziale na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, części budżetowe, z których przekazywane są dotacje, oraz działy klasyfikacji budżetowej.

Plany finansowe jednostek podsektora rządowego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 (tj. innych państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego), ujmuje się w ustawie budżetowej odrębnie dla każdej jednostki, z wyodrębnieniem stanu początkowego i końcowego środków obrotowych oraz stanu środków pieniężnych, należności i zobowiązań, przychodów własnych, dotacji z budżetu państwa oraz kosztów realizacji zadań.

Ustawa budżetowa nie może zawierać przepisów zmieniających inne ustawy.

Z budżetu państwa, w zakresie ustalonym w ustawie budżetowej, mogą być udzielane pożyczki:

1) dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych, realizowanych na podstawie odrębnych przepisów,

2) wynikające z umów międzynarodowych,

3) wynikające z ustaw innych niż ustawa budżetowa.

Pożyczki udzielane z budżetu państwa są oprocentowane. Wysokość oprocentowania określa umowa.

W budżecie państwa tworzy się rezerwę ogólną, nie wyższą niż 0,2% wydatków budżetu. Mogą być też tworzone rezerwy celowe:

1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu,

2) na wydatki, których realizacja uwarunkowana jest zaciągnięciem kredytu w międzynarodowej instytucji finansowej,

3) na wydatki związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

4) gdy odrębne ustawy tak stanowią.

Suma rezerw celowych, o których mowa w pkt 1 i 4, nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu.

W częściach budżetu państwa, których dysponentami są poszczególni wojewodowie, może być tworzona rezerwa w wysokości do 1% planowanych wydatków, z wyłączeniem dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego.

1.1.3. Części budżetowe

Najwyższym stopniem klasyfikacji budżetowej są części budżetowe. Występują one jedynie w strukturach organizacyjnych budżetu państwa. Klasyfikacja części budżetu pozwala na określenie dysponentów środków budżetowych i umożliwia ich wydatkowanie.

Budżet państwa składa się z części odpowiadających organom władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa, sądów i trybunałów (wymienionym w art. 121 ust. 2 uofp), administracji rządowej, przy czym dla poszczególnych działów administracji rządowej oraz dla urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów ustala się odpowiednio odrębne części budżetu.

W odrębnych częściach budżetu państwa ujmuje się:

1) subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego,

2) rezerwę ogólną,

3) rezerwy celowe,

4) obsługę długu Skarbu Państwa,

5) środki własne Unii Europejskiej,

6) przychody i rozchody związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa,

7) dochody, o których mowa w art. 96 pkt 16.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek właściwego ministra, w budżecie państwa mogą być tworzone odrębne części dla:

1) urzędów centralnych nadzorowanych przez ministra,

2) państwowych jednostek organizacyjnych niebędących organami władzy lub administracji rządowej,

3) zadań ogólnych, jeżeli wyodrębnienie części jest uzasadnione koniecznością zapewnienia bieżącej kontroli dochodów lub wydatków.

Częściami budżetu państwa dysponują kierownicy jednostek oraz organy wymienione w art. 121 ust. 2 uofp, a dla sądownictwa powszechnego Minister Sprawiedliwości, właściwi ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz kierownicy państwowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w powyższym pkt 2, zwani dalej „dysponentami części budżetowej”.

W przypadku gdy jeden minister kieruje więcej niż jednym działem administracji rządowej, minister ten jest dysponentem wszystkich części budżetu wyodrębnionych dla tych działów.

Minister Finansów ustalił, w drodze rozporządzenia, klasyfikację części budżetowych oraz dysponentów części budżetowych, z uwzględnieniem przepisów o działach administracji rządowej oraz wyodrębnionych zadań i wydatków (o których mowa w art. 103 ust. 2 i ust. 3 pkt 3). Chodzi tu o rozporządzenie Ministra Finansów z 5 maja 2006 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz.U. Nr 80, poz. 558 z późn.zm.).

Obecnie po zmianach (ostatnie weszły w życie 2 marca 2007 r. z mocą od 24 lutego 2007 r.) ustalono w rozporządzeniu następującą klasyfikację części budżetowych:

01. Kancelaria Prezydenta RP

02. Kancelaria Sejmu

03. Kancelaria Senatu

04. Sąd Najwyższy

05. Naczelny Sąd Administracyjny

06. Trybunał Konstytucyjny

07. Najwyższa Izba Kontroli

08. Rzecznik Praw Obywatelskich

09. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

10. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

11. Krajowe Biuro Wyborcze

12. Państwowa Inspekcja Pracy

13. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

14. Rzecznik Praw Dziecka

15/00 Sądy powszechne

Celem oznakowania poszczególnych części budżetów sądów, jako trzecią i czwartą cyfrę (w miejsce 00) przyjmuje się symbol:

01. Ministerstwo Sprawiedliwości

02. Sąd Apelacyjny w Warszawie

03. Sąd Apelacyjny w Katowicach

04. Sąd Apelacyjny w Gdańsku

05. Sąd Apelacyjny w Poznaniu

06. Sąd Apelacyjny w Krakowie

07. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

08. Sąd Apelacyjny w Łodzi

09. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

10. Sąd Apelacyjny w Białymstoku

11. Sąd Apelacyjny w Lublinie

12. Sąd Apelacyjny w Szczecinie,a nazwę części stanowi nazwa jednostki właściwej dla sprawującego funkcję dysponenta części budżetu państwa odpowiadającej sądom powszechnym oraz dysponenta części budżetu państwa odpowiadającej obszarowi apelacji.

16. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

17. Administracja publiczna

18. Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe

20. Gospodarka

21. Gospodarka morska

22. Gospodarka wodna

23. Integracja europejska

24. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

25. Kultura fizyczna i sport

26. Łączność

27. Informatyzacja

28. Nauka

29. Obrona narodowa

30. Oświata i wychowanie

31. Praca

32. Rolnictwo

33. Rozwój wsi

34. Rozwój regionalny

35. Rynki rolne

36. Skarb Państwa

37. Sprawiedliwość

38. Szkolnictwo wyższe

39. Transport

40. Turystyka

41. Środowisko

42. Sprawy wewnętrzne

43. Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

44. Zabezpieczenie społeczne

45. Sprawy zagraniczne

46. Zdrowie

48. (uchylona)

49. Urząd Zamówień Publicznych

50. Urząd Regulacji Energetyki

51. Urząd Służby Cywilnej

52. Krajowa Rada Sądownictwa

53. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

54. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

56. Centralne Biuro Antykorupcyjne

57. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

58. Główny Urząd Statystyczny

59. Agencja Wywiadu

60. Wyższy Urząd Górniczy

61. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

62. Rybołówstwo

63. Sprawy rodziny

64. Główny Urząd Miar

65. Polski Komitet Normalizacyjny

67. Polska Akademia Nauk

68. Państwowa Agencja Atomistyki

69. (uchylona)

70. Komisja Nadzoru Finansowego

71. Urząd Transportu Kolejowego

72. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

73. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

74. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

75. Rządowe Centrum Legislacji

76. Urząd Komunikacji Elektronicznej

77. Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa

78. Obsługa zadłużenia zagranicznego

79. Obsługa długu krajowego

80. Regionalne izby obrachunkowe

81. Rezerwa ogólna

82. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego

83. Rezerwy celowe

84. Środki własne Unii Europejskiej

85/00 Województwa

Celem oznakowania poszczególnych części budżetów wojewodów, jako trzecią i czwartą cyfrę (w miejsce 00) przyjmuje się symbol:

02. Województwo dolnośląskie

04. Województwo kujawsko-pomorskie

06. Województwo lubelskie

08. Województwo lubuskie

10. Województwo łódzkie

12. Województwo małopolskie

14. Województwo mazowieckie

16. Województwo opolskie

18. Województwo podkarpackie

20. Województwo podlaskie

22. Województwo pomorskie

24. Województwo śląskie

26. Województwo świętokrzyskie

28. Województwo warmińsko-mazurskie

30. Województwo wielkopolskie

32. Województwo zachodniopomorskie, a nazwę części stanowi nazwa województwa

86/00 Samorządowe Kolegia Odwoławcze

Celem oznakowania poszczególnych części budżetów samorządowych kolegiów odwoławczych, jako trzecią i czwartą cyfrę (w miejsce 00) przyjmuje się symbol:

01. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie

03. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej

05. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku

07. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej

09. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy

11. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie

13. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie

15. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie

17. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu

19. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

21. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim

23. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze

25. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu

27. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach

29. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

31. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie

33. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie

35. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie

37. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie

39. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy

41. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie

43. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie

45. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

47. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi

49. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu

51. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie

53. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu

55. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce

57. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile

59. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim

61. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku

63. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu

65. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu

67. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu

69. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie

71. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach

73. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu

75. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach

77. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

79. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach

81. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie

83. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu

85. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie

87. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

89. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu

91. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku

93. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu

95. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu

97. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze, a nazwę części stanowi nazwa samorządowego kolegium odwoławczego.

97. Przychody i rozchody związane z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

98. Przychody i rozchody związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa.


1.2. Budżet jednostki samorządu terytorialnego

Budżet jednostki samorządu terytorialnego (art. 165 uofp) jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki uchwalanym w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy i stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. Uchwała budżetowa zawiera także plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i funduszy celowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych.

W Polsce występują trzy rodzaje samorządu terytorialnego: samorząd województwa, powiatu i gminy. Każdy z nich ma ustawowo zastrzeżoną samodzielność.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Zasada ta obowiązuje po raz pierwszy do opracowania uchwały budżetowej na 2008 r. Natomiast organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego mógł postanowić i zastosować tę zasadę do opracowania uchwały budżetowej 2007 r. Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje;

2) dochody ze sprzedaży majątku;

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne;

2) zakup i objęcie akcji;

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe nie będące wydatkami majątkowymi.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego określa odrębna ustawa niż ustawa o finansach publicznych. Dotyczy to ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa ta określa:

l źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,

l zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Zgodnie z jej przepisami, dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

1) dochody własne;

2) subwencja ogólna,

3) dotacje celowe z budżetu państwa.

Czytaj także: Pożyczki z budżetu państwa dla jednostek samorządu>>

W rozumieniu ustawy, dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:

1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,

2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,

3) inne środki określone w odrębnych przepisach.

Natomiast wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w szczególności na (art. 167 uofp):

1) zadania własne jednostek samorządu terytorialnego,

2) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

3) zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia,

4) zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

5) pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio - nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego,

2) kredytów,

3) pożyczek,

4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego,

5) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych,

6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W budżecie jednostki samorządu terytorialnego mogą być tworzone rezerwy celowe i rezerwa ogólna.

Rezerwy celowe są tworzone na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Rezerwami dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

1.2.1. Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego

Uchwała budżetowa może określać, oprócz limitów wydatków na okres roku budżetowego, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zawartych między Radą Ministrów a samorządem województwa, ujmowane w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej. Załącznik ten zawiera:

1) nazwę i cel programu, projektu lub zadania,

2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie programu, projektu lub zadania,

3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,

4) wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach.

Kolejne uchwały budżetowe określają nakłady na uruchomiony program, projekt lub zadanie w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie.

Zmiana kwot wydatków na realizację programu, projektu lub zadania następuje w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej ich wykonywanie.

Uchwała budżetowa zawiera także - w formie załącznika, wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w którym wyszczególniony został:

1) przedmiot i cel umowy,

2) strony umowy,

3) okres wykonywania umowy,

4) łączną kwotę wydatków na wykonanie umowy, w tym łączną kwotę wydatków budżetu,

5) łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym łączną kwotę wydatków budżetu w poszczególnych latach.

Czytaj także: Jakie są obligatoryjne elementy procedury budżetowej>>

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały, należą do wyłącznej kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, oraz informację o stanie mienia komunalnego, zawierającą:

1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;

2) dane dotyczące:

a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

b) posiadania;

3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji;

4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;

5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozę i informację o stanie mienia komunalnego zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia:

1) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania,

2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego

- do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Opinię regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie kwoty długu zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku gdy dochody i wydatki państwa określa ustawa o prowizorium budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, na wniosek zarządu, może podjąć uchwałę o prowizorium budżetowym jednostki samorządu terytorialnego na okres objęty ustawą o prowizorium budżetowym.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala uchwałę budżetową przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do 31 marca roku budżetowego.

Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku nieuchwalenia uchwały budżetowej w terminie, o którym mowa w ust. 1, regionalna izba obrachunkowa w terminie do dnia 30 kwietnia roku budżetowego ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały.

Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa (art. 184 uofp):

1) prognozowane dochody jednostki samorządu terytorialnego według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody: bieżące i majątkowe;

2) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

- dotacji,

- wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,

- wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,

b) wydatków majątkowych;

3) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

4) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

5) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów;

6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;

7) plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych;

8) plany przychodów i wydatków funduszy celowych;

9) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 82 ust. 1 uofp;

10) upoważnienia dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 166 ust. 1 uofp,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

11) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych;

12) zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, o których mowa w art. 24 ust. 5 uofp;

13) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;

14) dotacje inne niż określone w pkt 11 i 12, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;

15) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego może zawierać:

1) upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 188 ust. 2;

3) inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W uchwale budżetowej gminy i województwa określa się także dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Uchwała budżetowa gminy może również określać:

1) wydatki jednostek pomocniczych gminy;

2) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.

MINISTERSTWO FINANSÓW WYJAŚNIA

Jak interpretować art. 183 ustawy o finansach publicznych?

W kwestii wyjaśnienia przepisu art. 183 ustawy o finansach publicznych należy zaznaczyć, iż ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w art. 182 określa, iż organ stanowiący uchwala uchwałę budżetową przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego.

Przepis art. 183 ustawy o finansach publicznych stanowi, że do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej, który zarząd powiatu ma obowiązek przedstawić radzie powiatu do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

W opinii Ministerstwa Finansów, przepis art. 183 ust. 1 upoważnia zarząd jednostki samorządu terytorialnego, do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, jedynie do realizacji planu dochodów i wydatków ujętych w projekcie budżetu. Projekt uchwały budżetowej może bowiem zawierać elementy określone w art. 184 ust. 2 pkt 1-3 ustawy o finansach publicznych, ale działanie zarządu w zakresie proponowanych w projekcie upoważnień wywiera skutek prawny wraz z uchwaleniem uchwały budżetowej przez organ stanowiący. Dopiero bowiem z tym dniem zarząd będzie uprawniony do działania w granicach określonych przez radę, co znajduje umocowanie w przepisie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym.

Pismo Ministra Finansów nr ST1-4834-1323/06 z 22 grudnia 2006 r. do Prezesów Regionalnych Izb Obrachunkowych

1.3. Zasada jawności

Jednostki sektora finansów publicznych ze względu na dysponowanie środkami publicznymi są zobowiązane do przestrzegania - poza zasadami zawartymi w ustawie o rachunkowości, zasad szczególnych. Przede wszystkim muszą przestrzegać zawartej w ustawie o finansach publicznych zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, gospodarka środkami publicznymi jest jawna. Przepisu tego nie stosuje się do środków publicznych, których pochodzenie lub przeznaczenie zostało uznane za informację niejawną na podstawie odrębnych przepisów lub jeżeli wynika to z umów międzynarodowych.

Zasada jawności gospodarowania środkami publicznymi jest realizowana przez:

1) jawność debaty budżetowej w Sejmie i Senacie oraz debat budżetowych w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,

2) jawność debaty nad sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa w Sejmie i debat nad sprawozdaniami z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

3) podawanie do publicznej wiadomości:

a) kwot dotacji udzielanych z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

b) kwot dotacji udzielanych przez państwowe i samorządowe fundusze celowe,

c) zbiorczych danych dotyczących finansów publicznych,

d) informacji o wykonaniu budżetu państwa za okresy miesięczne;

4) podawanie do publicznej wiadomości przez jednostki sektora finansów publicznych informacji dotyczących:

a) zakresu zadań lub usług, wykonywanych lub świadczonych przez jednostkę oraz wysokości środków publicznych, przekazanych na ich realizację,

b) zasad i warunków świadczenia usług dla podmiotów uprawnionych,

c) zasad odpłatności za świadczone usługi;

5) zapewnianie radnym dostępu do:

a) dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych - z zachowaniem przepisów o rachunkowości oraz o ochronie danych osobowych,

b) informacji o wynikach kontroli finansowej, będących w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego, której są radnymi;

6) udostępnianie przez Narodowy Fundusz Zdrowia informacji o przychodach i kosztach oraz o świadczeniodawcach realizujących świadczenia zdrowotne, z którymi ten Fundusz zawarł umowy, o zakresie przedmiotowym tych umów oraz o sposobie ustalania ceny za zamówione świadczenia,

7) udostępnianie przez jednostki sektora finansów publicznych wykazu podmiotów spoza sektora finansów publicznych, którym ze środków publicznych została udzielona dotacja, dofinansowanie realizacji zadania lub pożyczka albo umorzona należność wobec jednostki sektora finansów publicznych,

8) udostępnianie corocznych sprawozdań dotyczących finansów i działalności jednostek organizacyjnych należących do sektora finansów publicznych,

9) podejmowanie, w głosowaniu jawnym, uchwał dotyczących gospodarowania środkami publicznymi.

Minister Finansów ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej przyjęte przez Radę Ministrów.

Klauzule umowne dotyczące wyłączenia jawności ze względu na tajemnicę handlową w umowach zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych lub inne podmioty, o ile wynikające z umowy zobowiązanie jest realizowane ze środków publicznych, uważa się za niezastrzeżone, z wyłączeniem informacji technicznych w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w tajemnicy.

Ponadto Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości zbiorcze dane dotyczące:

l ogółu operacji finansowych sektora finansów publicznych, obejmujące w szczególności dochody i wydatki, przychody i rozchody, zobowiązania i należności, gwarancje i poręczenia;

l wykonania budżetu państwa za okresy miesięczne, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki.

W terminie do 31 maja roku następnego Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości informacje obejmujące wykaz udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji, wskazując osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, których te poręczenia i gwarancje dotyczą.

Natomiast przepis art. 14 ustawy o finansach publicznych określa obowiązki zarządu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z zasad jawności i przejrzystości finansów publicznych zawartych w rozdziale 2 ustawy.

POZNAJ PRZEPISY USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Art. 14. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie:

1) do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału - kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki;

2) o którym mowa w art. 15 ust. 2 - informację obejmującą:

a) wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki,

b) kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4,

c) kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,

d) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą,

e) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,

f) wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

Z art. 14 wynika, że w ramach realizacji zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany, między innymi, do podawania do publicznej wiadomości:

l wykazu udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą,

l wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty,

l wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej (dotyczy wszystkich jednostek, którym udzielono pomocy).

Omawiany przepis nałożył na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw obowiązek służący realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych - tej samej zasady - którą Minister Finansów realizuje w sposób określony w art. 13. Zgodnie z art. 14 pkt 2 - informację obejmującą ww. wykaz zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości za rok budżetowy - w terminie do 31 maja roku następnego.

Zgodnie z art. 12 ustawy o finansach publicznych, gospodarka środkami publicznymi jest jawna. Zasada jawności gospodarowania środkami publicznymi jest realizowana, między innymi, przez jawność debaty nad sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego i udostępnianie wykazu podmiotów, którym została umorzona należność wobec jednostki samorządu terytorialnego.

Skoro więc ustawodawca zadecydował o wprowadzeniu ogólnej zasady jawności, jako obligatoryjnej w działalności jednostek samorządu terytorialnego, to są one obowiązane ją respektować, natomiast ustalenie sposobu realizacji tej zasady należy już do organów jednostek samorządu terytorialnego, przy uwzględnieniu powszechnie obowiązujących przepisów.

Zgodnie z ustawami „ustrojowymi”, jednostki samorządu terytorialnego samodzielnie prowadzą gospodarkę finansową, w ramach budżetu. Odpowiedzialny za realizację budżetu jest organ wykonawczy. W ramach wykonywania budżetu wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta oraz marszałek województwa powinien podejmować różnego rodzaju działania, zmierzające do prawidłowej i terminowej realizacji zadań, objętych tym budżetem.

Informacje zawarte w podanym do wiadomości publicznej wykazie, o którym mowa w art. 14 pkt 2 lit. d, e i f ustawy o finansach publicznych, powinny umożliwiać identyfikację podmiotów, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z innych ustaw (między innymi o ochronie danych osobowych, ochronie informacji niejawnych, o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy - Ordynacja podatkowa).

Ustawa o finansach publicznych nie określa sposobu i miejsca publikacji informacji, o których mowa w art. 14, pozostawiając ich ustalenie organom jednostek samorządu terytorialnego. W związku z tym należy przyjąć, że informacje zarządu jednostki samorządu terytorialnego, które są przeznaczone dla mieszkańców danej jednostki samorządu, powinny być ogłaszane w sposób przyjęty zwyczajowo.

W celu zapewnienia przejrzystości finansów publicznych jednostki sektora finansów publicznych stosują jednolite zasady rachunkowości określone przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Zostało ono opublikowane w Dz.U. Nr 142 pod poz. 1020. W rozdziale 2 rozporządzenia można odnaleźć szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostek.

ZAPAMIĘTAJ!

Przejrzystości finansów publicznych służą jednak przede wszystkim: klasyfikacja budżetowa oraz jednolita sprawozdawczość budżetowa.

KRYSTYNA GĄSIOREK

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Samorzad.infor.pl

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rodzice coraz rzadziej szczepią swoje dzieci. Najnowsze dane WHO

Alarmujące dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Wyszczepialność dzieci i młodzieży na świecie wciąż nie może odzyskać poziomu sprzed pandemii. 

Blisko 5 tys. zgłoszeń związanych ze zdarzeniami atmosferycznymi

We wtorek i środę strażacy w całym kraju mieli ręce pełne roboty. Do godz. 6 odnotowano 4998 zgłoszeń związanych z pogodą. Obrażenia odniosły cztery osoby. 

Wojsko Polskie to trzecia armia NATO pod względem liczebności

Polska ma trzecią największą co do liczebności armię w NATO - przekazał szef BBN Jacek Siewiera, powołując się na dane zebrane przez NATO. Z szacunków Sojuszu wynika, że Wojsko Polskie z ponad 216 tys. żołnierzy to trzecia armia NATO - po USA i Turcji.

Taki jest stan budżetu państwa. Są najnowsze dane

Są nowe dane dotyczące stanu budżetu państwa. Deficyt budżetu po czerwcu wyniósł 69 mld 905,9 mln zł. Tak podało w opublikowanych szacunkowych danych Ministerstwo Finansów. Co jeszcze wiadomo o wykonaniu budżetu?

REKLAMA

Skromniejsze podwyżki dla pielęgniarek i położnych? Ile zarabiają w 2024 roku?

Jakie jest obecnie wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych? Jakie podwyżki i zmiany zasad ustalania tych wynagrodzeń są przewidziane w obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, który jest obecnie procedowany w Sejmie RP.

Projekt "Szkoły międzypokoleniowej" ruszy jesienią, w formie pilotażu

Projekt "Szkoły międzypokoleniowej", czyli wspólna przestrzeń dla uczniów i seniorów, sprzyjająca wymianie informacji i integracji międzypokoleniowej, ruszy jesienią w formie pilotażu. Tak przekazała minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.

Minister finansów: płace w budżetówce wzrosną nieznacznie więcej niż 4,1% w 2025 roku. Realna wartość wynagrodzeń ma być utrzymana

Resort finansów zaproponuje Radzie Ministrów wyższą niż 4,1 proc. waloryzację wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2025 r. - poinformował 15 lipca 2024 r. minister finansów Andrzej Domański podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. Nie wskazał jednak żadnego konkretnego wskaźnika podwyżek dla budżetówki w przyszłym roku.

Darmowa rehabilitacja z ZUS dla nauczycieli i innych pracujących głosem. Dla kogo 24 dni w sanatorium? Jak uzyskać skierowanie?

ZUS informuje, że osoby, dla których głos jest głównym narzędziem pracy (np. nauczyciele) są narażone na zaburzenia funkcji narządu głosu i tym samym grozi im utrata zdolności do pracy. Jeżeli chcą temu zapobiec, mogą skorzystać z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS w schorzeniach narządu głosu. Rehabilitacja lecznicza w zakresie schorzenia narządu głosu, na którą kieruje ZUS, trwa 24 dni w ośrodku rehabilitacyjnym w takich miejscowościach jak: Ciechocinek, Jelenia Góra, Ostróda, Świeradów-Zdrój, Uniejów. Jak uzyskać skierowanie do sanatorium?

REKLAMA

Wakacje 2024: dokąd najchętniej jeżdżą Polacy i jakie mają budżety?

Większość Polaków (84 proc.) planuje wyjechać na wakacje, i większość spędzi je w Polsce (64 proc.). Tak wynika z  raportu International Travel Confidence Index 2024 opracowanego na zlecenie Allianz Partners.

Rekordowa liczba pasażerów z lotniska Chopina

Ponad 2 mln odprawionych w ciągu miesiąca pasażerów. To rekord, który padł w czerwcu na lotnisku Chopina. Z szacunków wynika, ze w całym roku ta liczba będzie wynosić 20 mln. 

REKLAMA