Kategorie

Są nowe rozporządzenia w zamówieniach publicznych

Maciej Dziuba
Od 1 stycznia 2010 r. zostały ustalone nowe tzw. progi unijne dotyczące zamówień publicznych i średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Zmianie uległy też rodzaje dokumentów, których mogą żądać wykonawcy i zamawiający.

Od 22 grudnia 2009 r. obowiązuje ustawa z 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Natomiast 29 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Obie nowelizacje wprowadzają wiele istotnych zmian w ustawie z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). W związku z wprowadzonymi nowelizacjami konieczne stały się akty wykonawcze w postaci rozporządzeń. Są to:

Reklama

1) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (dalej: rozporządzenie dotyczące kwot wartości),

2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (dalej: rozporządzenia w sprawie średniego kursu złotego),

3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (dalej: rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów).

Wartości zamówienia

Od 1 stycznia 2010 r. rozporządzeniem dotyczącym kwot wartości zostały ustalone nowe tzw. progi unijne. Wszyscy zamawiający mają obowiązek przekazywania ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w przypadku robót budowlanych od kwoty nie mniejszej niż 4 845 000 euro. Natomiast w przypadku konkursów oraz zamówień na dostawy lub usługi ten obowiązek spoczywa na przeważającej większości zamawiających z sektora finansów publicznych – od 125 000 euro, zamawiających będącymi jednostkami samorządu terytorialnego – od 193 000 euro, a dla zamówień sektorowych – od 387 000 euro.

Rodzaje dokumentów

Reklama

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów obowiązuje od 31 grudnia 2009 r. W nowym rozporządzeniu ze względu na ustawowe rozłączenie warunków udziału w postępowaniu zawartych w art. 22 ust. 1 Pzp od powodów wykluczenia wykonawców z postępowania zawartych w art. 24 Pzp zostały rozłączone i inaczej usystematyzowane wykazy dokumentów, których może żądać zamawiający.

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów zawiera 3 listy dokumentów, których może żądać zamawiający od wykonawców (a nie 2 listy jak zawierało dotychczasowe). Należy podkreślić, że w przypadku zamówień o wartości nie mniejszej niż progowa, zamawiający ma obowiązek żądać wskazanych w rozporządzeniu dokumentów. Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów (§ 1 ust. 1) zawiera listę 10 dokumentów, których załączenia do oferty może żądać zamawiający, aby wykonawca wykazał spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, czyli:

● posiadania wymaganych uprawnień, wiedzy i doświadczenia,

● dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz

● znajdowania się we właściwej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Należy zwrócić uwagę na wymaganie dołączenia do wykazu robót budowlanych dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Istotne znaczenie ma treść przepisu § 1 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, gdzie zostało ustanowione uprawnienie do żądania opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wymaganie to różni się od dotychczasowego uprawnienia, kiedy to nie było ustanowionej możliwości wymagania świadectwa o opłaceniu polisy i to polisy z zakresu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Może to ograniczyć składanie ofert podmiotom niemającym wpisanych odpowiednich zakresów działalności, gdyż ubezpieczyciele raczej nie ubezpieczają podmiotów w zakresie wykraczającym poza zakres działalności podmiotu.

Drugą listę zawiera § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, gdzie znajduje się wykaz 6 dokumentów, których załączenia do oferty może żądać zamawiający, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, zawierającym przesłanki do wykluczenia wykonawców.

Nowym dokumentem, w porównaniu z poprzednim rozporządzeniem, jest oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Mimo braku kategoryczności uregulowania § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, zamawiający powinien w postępowaniu o każdej wartości żądać takiego oświadczenia, zresztą tak jak dotychczas, co w szczególności wynika nie tyle z samego rozporządzenia, ale z przepisów ustawy, np. art. 44 czy 50 Pzp.

Natomiast do listy dokumentów nie zostało zakwalifikowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, gdyż dokument ten nie zawiera danych potrzebnych do stwierdzenia zaistnienia podstaw do wykluczenia wykonawcy.

Ponadto zostały rozdzielone do dwóch odrębnych punktów dokumenty z zakresu opłacania podatków oraz opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, co wyraźnie przyczynia się do zwiększenia czytelności nowego rozporządzenia (§ 2 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów).

Została przedstawiona trzecia lista dokumentów, których może żądać zamawiający, na potwierdzenie, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (§ 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów). Lista ta, w przeciwieństwie do dwóch wcześniej przedstawionych, jest listą otwartą i zamawiający może zażądać także innych dokumentów, choć w zdecydowanej większości postępowań dokumenty te wystarczająco ukazują spełnianie wymogów zamawiającego.

Wobec możliwości zastrzegania przez zamawiającego, że o udzielenie zamówienia będą mogli ubiegać się wyłącznie wykonawcy zatrudniający ponad 50% osób niepełnosprawnych (art. 22 ust. 2 i art. 29 ust. 4 pkt 1 Pzp) zamawiający mogą wymagać od wykonawców jeszcze jednego dokumentu – oświadczenia od wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych.

Na podstawie § 2 ust. 2 i § 4 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wykazać brak podstawy do wykluczenia z postępowania w określonym zakresie innymi dokumentami niż podmioty krajowe, a dotyczy to w szczególności składania zaświadczeń lub oświadczeń o niekaralności. Zamawiający, mający wątpliwości dotyczące treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Polską, będzie mógł zwrócić się do odpowiedniego organu kraju obcego o udzielenie informacji dotyczących złożonego dokumentu (§ 4 ust. 4 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów).

KURS ZŁOTEGO

Od 1 stycznia 2010 r. średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 3,839, na podstawie § 1 rozporządzenia w sprawie średniego kursu złotego.

Podstawy prawne:

● Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241)

● Ustawa z 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 206, poz. 1591)

● Ustawa z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 223, poz. 1778)

● Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. nr 224, poz. 1795).

● Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. nr 224, poz. 1796).

● Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1817).

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Unijny Certyfikat COVID - jak pobrać na telefon?

  Unijny Certyfikat COVID - tzw. paszport covidowy (szczepionkowy) od dziś jest już dostępny w aplikacji mObywatel i można go pobrać na telefon komórkowy. Jak pobrać paszport covidowy?

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla samorządów

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rusza nowy rządowy program, który zapewni pieniądze na inwestycje dla samorządów. Na co i na jakich zasadach będzie można otrzymać dofinansowanie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach? Czy mogą być one prowadzone w formie zdalnej? Z jakich przedmiotów organizuje się zajęcia wspomagające? Jak poinformować o nich rodziców? Jak prawidłowo wyliczyć przysługującą szkole liczbę zajęć wspomagających? Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące dodatkowych lekcji po powrocie do szkół.

  Zmiany w programie Aktywna tablica 2020-2024

  Aktywna tablica 2020-2024 - zmiany. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą m.in. wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu, który będzie można zakupić w ramach programu i rozszerzenia na kolejne lata (2021-2024) możliwości zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu. Trwają konsultacje społeczne, opinie można przesyłać do 9 lipca 2021 r.

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?