Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Pozwolenie na budowę a nowelizacja Kpa

Pozwolenie na budowę a nowelizacja Kpa./ fot. Fotolia
Pozwolenie na budowę a nowelizacja Kpa./ fot. Fotolia
Czy nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego wpłynie na zasady wydawania pozwolenia na budowę? Okazuje się, że tak. Najważniejszą zmianą ma być uniknięcie przewlekłości rozpatrywania spraw. Na uwagę zasługuje również wprowadzenie zasady przyjaznej interpretacji prawa. Dzięki tej zasadzie przepisy, które są niejednoznacznie sformułowane należy interpretować na korzyść stron.

Jeśli nie zawiodą sejmowe harmonogramy, to 1 czerwca br. zasady prowadzenia postępowań administracyjnych zyskają nowe oblicze. Oprócz korekt technicznych nowelizacja k.p.a. wprowadzi elementy postępowania, które dadzą jego stronom większy wpływ na treść rozstrzygnięć. Główną motywacją zmian jest chęć zapobieżenia przewlekłości rozpatrywania spraw. Jednak zmiany dotyczyć będą także postępowań prowadzących do wydania pozwolenia na budowę.

Nowelizacja ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) obejmuje przede wszystkim zmiany w zasadach ogólnych (rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 1183 i 1304). Najważniejsza z nich to wprowadzenie zasady przyjaznej interpretacji prawa. Stosowanie jej oznaczać będzie, że przepisy prawa sformułowane niejednoznacznie należy interpretować na korzyść strony. Ustawodawca tym samym dopuści inną, oprócz uchwalenia ich nowelizacji, metodę radzenia sobie z nieprecyzyjnie skonstruowanymi przepisami prawa administracyjnego. To posunięcie to efekt kapitulacji wobec powszechnego zjawiska tworzenia ogromnej liczby reguł dotyczących tej samej sprawy, a rozlokowanych w różnych aktach prawnych, które doprowadzi do akceptacji funkcjonowania wadliwych reguł. W efekcie stosowania zasady przyjaznej interpretacji, po wypracowaniu toku postępowania w sytuacji budzącej prawne wątpliwości, należy konsekwentnie stosować go w sprawach podobnych. Będzie to wymagać ścisłej współpracy między organami rozpatrującymi takie same sprawy. Zasada ta zastąpi śledzenie wyroków sądów administracyjnych, które obecnie wyznaczają linię orzeczniczą w niejednoznacznych sytuacjach prawnych. Przenosząc nową zasadę k.p.a. na grunt przepisów budowlanych należy stwierdzić, że będą one miały znaczenie jedynie w inwestycjach, które wprowadzają jakieś ograniczenia w obszarze oddziaływania. Jednak faktyczna możliwość zastosowania jej uzależniona będzie od braku występowania spornych interesów poszczególnych stron postępowania.

Projekt nowelizacji k.p.a. można znaleźć na stronie:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=865EB634847B7E85C125809D004A32C9

W podobny sposób rozstrzygane mają być wątpliwości co do stanu faktycznego. W zasadach ogólnych k.p.a. pojawią się również hasłowo ujęte reguły: bezstronności (zakazu stosowania w postępowaniach argumentów pozaprawnych), równego traktowania (wszystkie strony w takiej samej sytuacji prawnej powinny być jednakowo traktowane) i proporcjonalności (utrzymania równowagi między negatywnymi skutkami wydawanej decyzji administracyjnej a realizowanymi celami). Stosowanie tych zasad nie będzie nowością, bo przecież wszystkie z nich określone są obecnie opisowo w poszczególnych etapach postępowań administracyjnych, a dotychczas jedynie nie zostały nazwane i wyliczone w k.p.a.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zobacz również: Prawo administracyjne

Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę

Postępowanie o pozwolenie na budowę wszczyna wniosek inwestora, który musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym od 17 grudnia 2016 r. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę. W tym zakresie nowelizacja k.p.a. nie wprowadza żadnych zmian. W sytuacji braków formalnych wniosku organ może wezwać do jego uzupełnienia, powołując się na art. 64 § 2 k.p.a. W nowym brzmieniu k.p.a. dopuści maksymalnie siedmiodniowy termin na uzupełnienie braków formalnych. Obecnie organ nie ma wyboru co do określenia długości terminu na korektę niekompletnego wniosku. Utrzymany zostanie natomiast rygor pozostawienia sprawy bez rozpoznania w sytuacji niezachowania tego terminu. To nieistotna nowelizacja z punktu terminowości prowadzenia postępowania. Organ i tak zobowiązany jest je prowadzić od momentu uzupełnienia wniosku. Z praktyki jednak wynika, że strony często celowo zwlekają z odbiorem wezwań, a następnie z uzupełnieniem wniosków po to, aby dać sobie dodatkowy czas na ich skompletowanie.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Obecnie w postępowaniach o pozwolenia na budowę strony postępowania zawiadamiane są na piśmie. Istnieje jeden wyjątek, gdy przedmiotem postępowania jest inwestycja liniowa, a stron postępowania jest więcej niż 20. Wówczas zawiadomienie o wszczęciu postępowania (lecz jedynie stron znajdujących się poza obszarem inwestycji, w jej obszarze oddziaływania) może odbyć się w trybie art. 49 k.p.a., a więc poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Po nowelizacji k.p.a., art. 49 zyska nowe brzmienie. Oprócz wymienionych form obwieszczania publicznego uwzględniono możliwość udostępnienia zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) prowadzonym na stronie internetowej organu. Pozostanie natomiast nadal zasada, według której ten rodzaj zawiadomienia uważa się za doręczone po 14 dniach od daty publicznego obwieszczenia lub udostępnienia.

Nowelizacja k.p.a. ma dodać w nowym art. 49a, jako kolejną generalną zasadę, możliwość wykorzystania w fazie zawiadomienia o wszczęciu postępowania obwieszczeń lub udostępnień pism w BIP w sprawach o liczbie stron większej niż 20, pod warunkiem uprzedzenia tychże stron na piśmie o takim zamiarze. Przepis ten jednak nie będzie miał zastosowania w postępowaniach o pozwolenie na budowę, gdyż w ustawie z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (dalej: Prawo budowlane) pozostanie niezmienione odesłanie do art. 49 k.p.a.

Nowe elementy postępowania

Po nowelizacji tok postępowania administracyjnego będzie mógł zawierać dobrowolną mediację. To zupełnie nowa instytucja prawna w postępowaniu administracyjnym. Zgodnie z nową zasadą ustawową, „celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia”. Jak się wydaje, w postępowaniach o pozwolenie na budowę przesłanki te mogą być spełnione np. w sytuacji realizacji inwestycji wymagającej uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Nowelizacja k.p.a. określa tryb uzyskiwania zgód stron na przeprowadzenie i wyłonienie mediatora, zawiadamiania o miejscu i terminie mediacji, sposób jej prowadzenia, protokołowania itp. Skierowanie sprawy do mediacji zatrzyma bieg terminów na rozpatrzenie sprawy oraz spowoduje jej odroczenie na okres dwóch miesięcy. Dowodem w sprawie będzie wyłącznie protokół z mediacji, a sam tok prowadzenia mediacji ma być niejawny. Koszty prowadzenia mediacji mogą obciążać strony postępowania, ale również organ administracji.

W konfliktowych sprawach o pozwolenie na budowę kierowanie sprawy do mediacji może być niestety wykorzystywane przez zwaśnione strony postępowania jako narzędzie do opóźnienia wydania decyzji. Przesłanki do zastosowania tego elementu postępowania są bowiem sformułowane zbyt ogólnie i mało precyzyjnie.

Nowe elementy decyzji

Nowelizacja k.p.a. zawiera zapisy porządkujące dotyczące elementów decyzji administracyjnej, które zostaną zapisane w punktach. Nowością będzie natomiast możliwość zrzeczenia się przez stronę prawa do odwołania, które należy wpisać w pouczenie. Konsekwencją tej zasady jest modyfikacja trybu wykonalności decyzji przed upływem terminu na złożenie odwołania, który będzie możliwy do zastosowania nie tylko w sytuacji złożenia oświadczenia o zgodności treści rozstrzygnięcia z żądaniem, lecz także wówczas, gdy wszystkie strony zrzekną się na piśmie prawa wniesienia odwołania.

To zmiana bardzo pożądana w postępowaniach o pozwolenie na budowę, która po uchwaleniu pozwoli na przyspieszenie zarejestrowania dziennika budowy oraz rozpoczęcie robót budowlanych, bez konieczności oczekiwania na uprawomocnienie się pozwolenia na budowę. Z dniem, w którym organ będzie w posiadaniu kompletu oświadczeń wszystkich stron postępowania o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Przekroczenie terminu na rozpatrzenie wniosku

Prawo budowlane określa szczególne zasady dotyczące terminu rozpatrywania wniosków o pozwolenie na budowę oraz konsekwencji finansowych uchybienia tym terminom. Nowelizacja k.p.a. ma wprowadzić prawo wniesienia ponaglenia w sytuacji bezczynności organu lub przewlekłości prowadzenia postępowania. Ponaglenie zawierające uzasadnienie będzie wnoszone do organu odwoławczego (w przypadku pozwoleń na budowę – wojewody lub Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (starosty lub wojewody). W terminie do siedmiu dni od daty wniesienia ponaglenia organ przekazuje odpisy (kopie) akt sprawy, które mogą mieć formę elektroniczną oraz odnosi się na piśmie do jego uzasadnienia. Organ odwoławczy będzie zobowiązany rozpatrzeć ponaglenie w ciągu kolejnych siedmiu dni. Postępowanie ma kończyć postanowienie, które powinno więc być wydane w ciągu 14 dni licząc od daty złożenia ponaglenia. Zawierać ono będzie wskazanie, czy organ faktycznie dopuścił się bezczynności lub przewlekle prowadził postępowanie oraz czy dodatkowo uchybienia te nie miały znamion rażącego naruszenia prawa.

Zażalenie na bezczynność lub nieuzasadnione przewlekłe prowadzenie sprawy ma zastąpić po nowelizacji k.p.a. ponaglenie organu.

Następnie, w sytuacji potwierdzenia bezczynności lub przewlekłości, organ odwoławczy wyznaczy termin na rozpatrzenie sprawy oraz zarządzi dokonanie wyjaśnienia przyczyn i ustalenia osób winnych ww. uchybień. Ta instytucja prawna zastąpi obowiązujące już obecnie zażalenie na bezczynność lub nieuzasadnione przewlekłe prowadzenie sprawy.

Postępowanie wyjaśniające

Jeśli postępowanie przed organem I instancji miało wady proceduralne, to po nowelizacji k.p.a. będą mogły być one naprawione przez organ odwoławczy, bez narażenia na zarzut naruszenia zasady dwuinstancyjności rozstrzygania spraw. Częstą wadą postępowania mającego na celu wydanie pozwolenia na budowę jest brak lub niekompletne zawiadomienie o wszczęciu, jako efekt trudności w ustaleniu kręgu stron postępowania. W konsekwencji przyjęcia tej nowelizacji wada ta może być skorygowana przed organem II instancji w postępowaniu odwoławczym.

Nowelizacja k.p.a. wprowadzi również jako ogólną zasadę milczące rozpatrzenie spraw, znane z Prawa budowlanego i wykorzystywane przy akceptacji zgłoszeń wykonywania robót budowlanych.

Można więc stwierdzić, że proponowana nowelizacja k.p.a. nie wprowadza rewolucyjnych zmian w postępowaniach prowadzonych na podstawie Prawa budowlanego. Zastosowanie zbyt ogólnie sformułowanych przesłanek do zastosowania nowych instytucji prawnych (np. mediacji) może jednakże odnieść odwrotny od zamierzonego skutek i przyczynić się paradoksalnie do wydłużenia prowadzonych postępowań. W przypadku zasad prowadzenia postępowań związanych z inwestowaniem, inwestorzy ciągle oczekują innego rodzaju zmian, czyli polegających raczej na uproszczeniu procedur. Nowelizacje k.p.a. nie wychodzą, niestety, w pełni naprzeciw tym oczekiwaniom.

PODSTAWA PRAWNA

● art. 49, art. 64 § 2, ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 23; ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2138)

DAGMARA KAFAR

specjalistka w zakresie prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Sposób na rekreację ruchową: taniec

  Regularne uprawianie aktywności fizycznej ma ogromne znaczenie. Szczególnie polecaną formą sportu jest taniec. Ma on wiele właściwości prozdrowotnych, poprawia samopoczucie, dodaje energii oraz pozwala nawiązać nowe kontakty towarzyskie. Warto więc już dziś udać się na zajęcia taneczne

  Kto może skorzystać z zamrożenia cen energii? Kiedy trzeba złożyć wniosek?

  Rolnicy, osoby z niepełnosprawnościami oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny muszą pamiętać, że jeszcze tylko do końca czerwca br. mają czas na złożenie wniosków umożliwiających skorzystanie w tym roku z preferencyjnych rozliczeń cen energii ujętych w Tarczy Solidarnościowej.

  Kiedy święto Bożego Ciała w 2023 r? Historia. Koszt długiego weekendu 2023 r.

  W 2023 r. Boże Ciało przypada 8 czerwca 2023 r. Polacy wzięli urlopy w piątek 9 czerwca. I pojadą na długi weekend. Sporo zapłacą za wypoczynek. Wiadomo inflacja. 

  Do końca czerwca strażacy mogą otrzymać 10 000 zł na każdą jednostkę OSP

  Jednostki OSP mogą do 10 000 zł w programie dofinansowania Fundacji Grupy PERN. 

  Rak piersi: Moim zdaniem diagnostyka genetyczna leży [wywiad]

  Dziś pacjentki mogą mieć szybki dostęp do terapii bez konieczności hospitalizacji, bez spotykania się z grupą pacjentów, bez wysłuchiwania trudnych historii korytarzowych w oczekiwaniu w kolejce. Idziemy na szybki zastrzyk i spędzamy bardzo mało czasu w miejscu leczenia - mówi Magdalena Kardynał (Fundacja OmeaLife)

  Aerozol na migrenę. Kiedy pacjenci będą mogli skorzystać? [Badania]

  Ketamina przyjmowana w postaci aerozolu do nosa może okazać się bezpieczną i skuteczną metodą terapii opornej na leczenie przewlekłej migreny - informuje najnowszy numer czasopisma „Regional Ansthetic & Pain Medicine”.

  Nowe podręczniki HIT dla klasy II

  Wydawnictwo Biały Kruk i WSiP ubiegają się o dopuszczenie podręczników do HiT dla klasy II

  Rekrutacja na studia 2023 r. Nowe kierunki studiów. Ile miejsc dla studentów?

  Nowe kierunki studiów: na Uniwersytecie Rzeszowskim - zarządzanie państwem, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza - archeometria, na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie - gastronomia i catering dietetyczny.

  Polska opieka zdrowotna należy do najbardziej niedofinansowanych w UE

  Polski system zdrowia skrytykowany – jakie są zastrzeżenia? Według analizy prof. Johna Yfantopoulosa z greckiego Instytutu Badań Polityczno-Ekonomicznych i Społecznych IPOKE, polska opieka zdrowotna należy do najbardziej niedofinansowanych w UE. Dlatego koszty ponoszone przez pacjentów są bardzo wysokie, a 2/3 z nich dotyczy leków. Czy da się poprawić rentowność systemu zdrowia? 

  1 czerwca 2023 r. dodatkowa sesja maturalna [Matura 2023]

  W czwartek o godz. 9.00 egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. 

  Sesja letnia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie [Formuła: 2012, 2017, 2019]

  W czwartek rozpoczyna się letnia sesja egzaminów zawodowych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Egzaminy składają się z dwóch części: pisemnej i z części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym.

  Od 1 czerwca 2023 r. bezpłatne szczepienia dzieci przeciwko HPV

  Dziewczynki i chłopcy w wieku 12 i 13 lat mogą już szczepić się przeciw HPV.

  Pierwsza od 13 lat podwyżka wynagrodzeń konsultantów zdrowia. Rocznie nie więcej niż 17 000 zł - 23 000 zł

  W II kwartale 2023 r. podwyżka wynagrodzeń dla konsultantów w ochronie zdrowia. Pierwsza od 13 lat.

  Stopnie alarmowe na terenie całej Polski do 31 sierpnia 2023 r.

  Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało 31 maja 2023 r., że premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które przedłużają do 31 sierpnia 2023 roku obowiązywanie stopni alarmowych: 3. stopnia CHARLIE-CRP, 2. stopnia BRAVO na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  Mamo, Twój pokarm to najlepszy i najzdrowszy sposób żywienia

  Karmienie piersią jest tematem kolejnej "Środy z Profilaktyką", przypadającej 31 maja w ramach akcji edukacyjnej Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 26 maja do 1 czerwca trwa Ogólnopolski Tydzień Promocji Karmienia Piersią.

  Dzień Dziecka w Warszawie. Jakie atrakcje dla dzieci?

  Jakie atrakcje przygotowały stołeczne instytucje kultury w Warszawie na Dzień Dziecka?

  ZUS informuje: Jeżeli PUE-ZUS nie zadziałał i nie stworzyliśmy wniosku o zwrot składki, powinieneś sam go stworzyć

  Jeżeli z rozliczenia rocznego wynika nadpłata a na profilu płatnika na PUE ZUS nie utworzył się wniosek o jej zwrot, od 30 maja 2023 r. płatnik składek może sporządzić taki wniosek samodzielnie.

  DGP: Sejm zlikwidował specjalny zasiłek opiekuńczy [nowelizacja, zmiany]

  Po 11 latach od wprowadzenia z systemu świadczeń rodzinnych zniknie specjalny zasiłek opiekuńczy, choć osoby, które nabędą do niego prawo jeszcze do końca tego roku, będą mogły je zachować również po 1 stycznia 2024 r.

  Nowelizacja: Masz służbowy laptop? Pracodawca musi Ci udostępnić monitor stacjonarny. Może się z tego wykpić podstawką, myszką i klawiaturę

  Pracodawcy będą musieli wyposażyć pracowników korzystających z przenośnych komputerów w dodatkowy monitor stacjonarny lub podstawkę do laptopa oraz odrębną mysz i klawiaturę.

  Wojsko proponuje: rezerwiści będą ćwiczyć raz na kwartał. Co najmniej

  Aktywni rezerwiści będą ćwiczyć w swoich jednostkach co najmniej raz na kwartał. 

  Pierwsza taka diagnoza w Polsce. Pacjent chory przez smog

  Mimo, że wpływ oddychania zanieczyszczonym powietrzem na zdrowie jest dobrze udokumentowany w badaniach naukowych, czynnik ten nie był rozpoznawany w diagnozach lekarskich jako główna przyczyna problemów ze zdrowiem. Aż do teraz.

  30 maja - Światowy Dzień Świadomości SM. Za ryzyko zachorowania aż w 70% odpowiadają czynniki środowiskowe

  Na stwardnienie rozsiane (SM) choruje w Polsce blisko 50 tys. osób. Początek choroby przypada zwykle na okres między 20 a 40 rokiem życia, częściej chorują kobiety. 30 maja obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości SM.

  Darmowe leki dla dzieci i osób 65+ już od września 2023 r.?

  Program darmowych leków dla dzieci i osób 65+ wejdzie najpóźniej od początku 2024 r., ale rozważamy też scenariusz od września 2023 r. Jesteśmy po analizie, która pokazuje, że jesteśmy jeszcze w stanie kosztowo w tym roku zmieścić te leki - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

  Rewolucja w planowaniu przestrzennym: Jak nowe zmiany wpłyną na twoją gminę?

  Sejm przyjął przygotowaną przez MRiT nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  Analiza trendów: Dlaczego Polska boryka się ze wzrostem śmiertelności z powodu raka piersi?

  Zachodzi wiele pozytywnych zmian w leczeniu raka piersi. Polska wciąż jest jednak w Europie jedynym krajem, w którym rośnie śmiertelność z jego przyczyny.