reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Postępowanie administracyjne > Kto może być mediatorem po 1 czerwca 2017 r.? - nowelizacja KPA

Kto może być mediatorem po 1 czerwca 2017 r.? - nowelizacja KPA

Na skutek nowelizacji do Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) została wprowadzona instytucja mediacji. Jednym z uprawnień stron w postępowaniu mediacyjnym będzie możliwość wyznaczenia mediatora, który to postępowanie poprowadzi.

Zgodnie z zasadą polubownego rozstrzygania kwestii spornych umieszczoną w art. 13. § 1 k.p.a. organy administracji publicznej w sprawach, których charakter na to pozwala, będą dążyć do polubownego rozstrzygania kwestii spornych, w szczególności przez podejmowanie czynności:

  • skłaniających strony do zawarcia ugody, w sprawach, w których uczestniczą strony o spornych interesach;
  • niezbędnych do przeprowadzenia mediacji.

Organy podejmą wszystkie uzasadnione na danym etapie postępowania czynności umożliwiające przeprowadzenie mediacji lub zawarcie ugody, a w szczególności udzielą wyjaśnień o możliwościach i korzyściach polubownego załatwienia sprawy.

Mediacja

Celem mediacji jest wspólne rozważenie przez jej uczestników okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa. Na skutek mediacji sprawa może zakończyć się m.in. poprzez wydanie decyzji administracyjnej lub zawarcie ugody.

Mediacja może się odbyć pomiędzy organem prowadzącym postępowanie a stroną/stronami tego postępowania, lub pomiędzy stronami tego postępowania.

Osoba mediatora

Organ administracji publicznej zawiadomi strony o możliwości przeprowadzenia mediacji. W tym zawiadomieniu organ ten zwróci się o:

  • wyrażenie zgody na przeprowadzenie mediacji,
  • wybranie mediatora
    – w terminie czternastu dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli strony wyrażą zgodę organ wydaje postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji, w którym wskazuje się mediatora wybranego przez uczestników mediacji. Jeżeli uczestnicy mediacji nie wybiorą mediatora, wskazywać się będzie mediatora wybranego przez organ administracji publicznej, posiadającego odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach danego rodzaju.

Według art.96f. § 1 . mediatorem może zostać osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych a także korzysta z pełni praw publicznych. Ustawodawca wskazuje w szczególności na mediatora wpisanego na listę stałych mediatorów lub do wykazu instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego. Lista oraz wykaz są prowadzone przez prezesa sądu okręgowego.

(ważne)Mediatorem nie może zostać pracownik organu administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie w sprawie.

Zmiany dotkną także postępowanie przed sądami administracyjnymi. Do 1 czerwca 2017 r. mediatorem w postępowaniu mediacyjnym przed sądem administracyjnym mógł być jedynie sędzia lub referendarz sądowy. Od 1 czerwca 2017 r. to strony wybiorą mediatora, który będzie musiał spełniać wymogi takie jak w przypadku mediatora w postępowaniu administracyjnym.

Przebieg mediacji

Organ administracji publicznej niezwłocznie przekazuje mediatorowi dane kontaktowe uczestników mediacji oraz ich pełnomocników, w szczególności numery telefonów i adresy poczty elektronicznej, jeżeli je posiada.

Mediator zapoznaje się z aktami, może sporządzać z nich notatki, kopie lub odpisy, o ile uczestnik mediacji w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia lub doręczenia postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji wyrazi zgodę na zapoznanie się mediatora z aktami.

Zadaniem mediatora jest prowadzenie mediacji oraz dążenie do polubownego rozwiązania sporu. Przejawia się to głównie w pomocy uczestnikom mediacji w formułowaniu przez nich propozycji ugodowych.

Mediator sporządza protokół z przebiegu mediacji. W tym protokole wskazuje strony wraz z ich adresem zamieszkania (siedziby) zawiera informacje odnośnie czasu i miejsca przeprowadzenia mediacji. Protokół zawiera także informacje o dokonanych ustaleniach co do sposobu załatwienia sprawy.

Mediator niezwłocznie przedkłada protokół z przebiegu mediacji organowi administracji publicznej w celu włączenia go do akt sprawy i doręcza odpis tego protokołu uczestnikom mediacji.

Jeżeli w wyniku mediacji zostaną dokonane ustalenia dotyczące załatwienia sprawy w granicach obowiązującego prawa, organ załatwia sprawę zgodnie z tymi ustaleniami, zawartymi w protokole z przebiegu mediacji.

Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w toku postępowania mediacyjnego, organ wydaje postanowienie o zakończeniu mediacji.

Zobacz również: Prawo administracyjne

Uprawnienia oraz obowiązki mediatora

Mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji, chyba że wyraził zgodę na prowadzenie mediacji bez wynagrodzenia. Koszty wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji pokrywają strony.

Należy zaznaczyć, że mediacja nie jest jawna. Mediator jest zobligowany do tego by w tajemnicy zachować wszelkie fakty, o których dowiedzieli się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że uczestnicy mediacji postanowią inaczej.

Mediator powinien zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji. W przypadku gdy pojawią się okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwości co do jego bezstronności, mediator powinien niezwłocznie je ujawnić.               

Mediator odmawia przeprowadzenia mediacji w przypadku wątpliwości co do jego bezstronności i niezwłocznie zawiadamia o tym uczestników mediacji oraz organ administracji publicznej, jeżeli nie jest on uczestnikiem mediacji.

Opracowano na podstawie:

  • ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 718; ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1948)

  • Ustawa  z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 935)

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama