reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Postępowanie administracyjne > Mediacja - nowelizacja Kpa

Mediacja - nowelizacja Kpa

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) wprowadza instytucję mediacji. Ustawodawca zachęca w ten sposób do polubownego rozwiązywania kwestii spornych.

Instytucja mediacji jest emanacją zasady polubownego rozstrzygania sporów, uregulowanej w art. 13 k.p.a., który od 1 czerwca otrzymuje nowe brzmienie. Obowiązkiem organów jest dążenie do polubownego rozstrzygania kwestii spornych w sprawach, których charakter na to pozwala. Przejawia się to głównie poprzez podejmowanie przez organ czynności:

  • skłaniających strony do zawarcia ugody, w sprawach, w których uczestniczą strony o spornych interesach;
  • niezbędnych do przeprowadzenia mediacji.

Podejmowanie tych czynności nie odbywa się jedyne w fazie wstępnej. Organy administracji publicznej podejmą wszystkie uzasadnione na danym etapie postępowania czynności umożliwiające przeprowadzenie mediacji lub zawarcie ugody, a w szczególności udzielą wyjaśnień o możliwościach i korzyściach polubownego załatwienia sprawy.

Istota i cel mediacji

Sama mediacja została ulokowana w rozdziale 5a k.p.a. W toku postępowania może zostać przeprowadzona mediacja, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy. Jest ona dobrowolna. Celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa. Oznacza to, że w jej następstwie może zostać wydana decyzja lub ugoda administracyjna.

Uczestnikami mediacji mogą być:

  • organ prowadzący postępowanie oraz strona lub strony tego postępowania albo
  • strony postępowania.

Tryb rozpoczęcia mediacji

Organ administracji publicznej, z urzędu lub na wniosek strony, zawiadamia strony oraz organ, o którym mowa w art. 106 § 1 (czyli organ współdziałający), w przypadku gdy ten organ nie zajął stanowiska, o możliwości przeprowadzenia mediacji. Strona może w takim wniosku wskazać mediatora.

Zobacz również: Prawo administracyjne

W zawiadomieniu o możliwości przeprowadzenia mediacji organ administracji publicznej zwraca się do stron o wyrażenie zgody na przeprowadzenie mediacji i wybranie mediatora. Strony powinny ustosunkować sie do zawiadomienia w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. W przypadku gdy strony nie wyrażą zgody na przeprowadzenie mediacji, nie przeprowadza się jej.

Jeżeli strony wyrażą zgodę na przeprowadzenie mediacji, organ administracji publicznej wydaje niezaskarżalne zażaleniem postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji. Postanowienie to jest doręczane stronom. W postanowieniu tym organ wskazuje mediatora wybranego przez uczestników mediacji, a jeżeli uczestnicy mediacji nie wybrali mediatora, wskazuje się mediatora wybranego przez organ administracji publicznej.

Dalsze postępowanie

Jeżeli sprawa trafiła do mediacji organ odracza jej rozpoznanie na okres do 2 miesięcy. Na zgodny wniosek uczestników mediacji lub z innych ważnych powodów wyżej wskazany termin może zostać przedłużony, nie dłużej jednak niż o miesiąc.

Okresów trwania mediacji nie wlicza się do biegu terminów określonych w k.p.a.

Dalsze postępowanie jest zależne od wyników mediacji. Jeżeli przez upływem wskazanego terminu strony nie osiągną celów mediacji, organ wydaje postanowienie o zakończeniu mediacji.

Jeżeli w wyniku mediacji zostaną dokonane ustalenia dotyczące załatwienia sprawy w granicach obowiązującego prawa, (w formie ugody, decyzji) organ administracji publicznej załatwia sprawę zgodnie z tymi ustaleniami, zawartymi w protokole z przebiegu mediacji.

Mediator

Jak już zostało wspomniane, mediacja jest prowadzona przez mediatora. Jego zadaniem jest wspieranie uczestników mediacji w tym przez pomoc w formułowaniu przez nich propozycji ugodowych.

Prawo do jego wskazania mają uczestnicy mediacji. Mediatorem może zostać osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych. Ustawodawca wskazuje w szczególności na mediatorów wpisanych na listę stałych mediatorów lub do wykazu instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego.

Mediatorem nie może być pracownik organu administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie w sprawie.

Mediator powinien zachować bezstronność w sprawie. W sytuacji, w której pojawią się okoliczności mogące wpłynąć na zachowanie przez niego bezstronności, mediator odmawia przeprowadzenia mediacji. Musi także niezwłocznie zawiadomić o tym uczestników mediacji oraz organ administracji publicznej, jeżeli sam nie jest uczestnikiem mediacji.

Organ administracji publicznej niezwłocznie przekazuje mediatorowi dane kontaktowe uczestników mediacji oraz ich pełnomocników. Mediator zapoznaje się z aktami sprawy chyba że uczestnik mediacji w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia lub doręczenia postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji nie wyrazi zgody na zapoznanie się mediatora z aktami.

Istotną kwestią jest to, że mediacja nie jest jawna. Wiąże to więc mediatora do zachowania w tajemnicy wszelkich faktów o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że uczestnicy mediacji postanowią inaczej.

Mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji, chyba że wyraził zgodę na prowadzenie mediacji bez wynagrodzenia.

Mediator sporządza protokół z przebiegu mediacji. Musi on także przedłożyć protokół z przebiegu mediacji organowi administracji publicznej w celu włączenia go do akt sprawy i doręczyć jego odpis uczestnikom mediacji.

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138)

Ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 935) 

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama