Kategorie

Własny biznes dla bezrobotnego

Izabela Rakowska-Boroń
Coraz częściej do powiatowych urzędów pracy zwracają się o pomoc finansową osoby bezrobotne pragnące rozpocząć własną działalność gospodarczą. Nie na każdą działalność bezrobotny może otrzymać dotację.

Pomoc finansowa na rozpoczęcie przez osobę bezrobotną własnej działalności gospodarczej może być udzielona jedynie na działalność produkcyjną, usługową, rzemieślniczą lub handlową. Pieniądze mogą być przeznaczone na:
• zakup maszyn, urządzeń i sprzętu niezbędnego do podjęcia działalności,
• pokrycie kosztów związanych z prawidłową instalacją i uruchomieniem wspomnianego sprzętu,
• pokrycie kosztów oprogramowania,
• adaptację lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności w części nieprzekraczającej 20 proc. kwoty udzielonych środków,
zakup samochodu potrzebnego do prowadzenia własnej firmy w części nieprzekraczającej 40 proc. kwoty przyznanych środków,
• pokrycie kosztów reklamy i promocji (np. pieczątki, foldery, wizytówki, plakaty) w części nieprzekraczającej 5 proc. kwoty przyznanych środków.
WAŻNE
O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku osoba bezrobotna powinna zostać powiadomiona na piśmie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów.
Jak uzyskać pomoc
By osoba bezrobotna, która chce podjąć działalność gospodarczą, otrzymała pomoc finansową z PUP, musi wcześniej złożyć do starosty (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności) wniosek o przyznanie jednorazowo środków na jej podjęcie. Może także wnioskować o pomoc w sfinansowaniu kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących założenia własnej firmy.
Urzędnicy nie mogą zapominać, że przyznanie pomocy jest możliwe po spełnieniu kilku warunków. Jednym z nich jest aktywne poszukiwanie pracy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Jeśli w tym okresie bezrobotny odmówił (bez uzasadnionej przyczyny) przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy albo wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych, jego wniosek może zostać odrzucony. Podobnie będzie, gdy w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku, otrzymał pożyczkę z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej. Jeśli nie otrzymał dotychczas z funduszu bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej, wtedy jego wniosek należy rozpatrzyć.
Bezrobotny musi spełniać też inne warunki, a mianowicie:
• w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie prowadzić działalności gospodarczej,
• w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie być skazanym za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu (w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny),
• mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej lub dokument odraczający służbę.
Ważne jest także to, by wniosek składany do starosty był prawidłowo sporządzony i kompletny.
CO POWINNO BYĆ WE WNIOSKU
Wniosek powinien określać:
• kwotę wnioskowanych środków,
• rodzaj działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć,
• kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności w ramach wnioskowanej kwoty i środków własnych, jakie zostaną poniesione do dnia poprzedzającego dzień jej rozpoczęcia, źródła ich finansowania oraz wskazanie działań podjętych na rzecz rozpoczęcia działalności, dotyczących w szczególności pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbycia szkoleń,
• szczegółową specyfikację wydatków przeznaczonych w szczególności na zakup środków trwałych, materiałów, towarów, pozyskanie lokalu oraz harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków,
• proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu pozyskanych z urzędu środków
• przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej.
WAŻNE
12 tys. zł to maksymalna kwota na podjęcie własnej działalności gospodarczej, o jaką może się ubiegać bezrobotny.
Ile na firmę
Bezrobotny nie dostanie od PUP kwoty, która starczyłaby mu na pokrycie wszystkich kosztów rozpoczęcia i prowadzenia działalności. Otrzyma jednorazowe środki w wysokości określonej w umowie. Ta jednak nie może przekraczać 500 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
Otrzymanie pieniędzy wiąże się z podpisaniem przez bezrobotnego na piśmie, pod rygorem nieważności umowy cywilnoprawnej, zawartej z nim przez starostę. Przyszły przedsiębiorca będzie musiał spełnić warunki w niej określone. Zostanie bowiem zobowiązany taką umową do:
• udokumentowania i rozliczenia w określonym w umowie terminie, wydatkowania w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia podjęcia działalności gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków,
• zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, w przypadku wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, prowadzenia działalności przez okres krótszy niż 12 miesięcy, podjęcia zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń lub naruszenia innych warunków umowy.
Bezrobotny otrzyma pieniądze w formie przelewu na swoje konto bankowe. Powinien wydatkować otrzymane środki od momentu ich otrzymania do dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Termin rozpoczęcia działalności nie może być jednak dłuższy niż 45 dni, licząc od daty zawarcia umowy.
Warto też pouczyć przyszłego przedsiębiorcę, że będzie on dokumentował poniesienie kosztów oraz wydatkowanie przyznanych mu pieniędzy na podstawie rachunków i faktur oraz innych dowodów potwierdzających w sposób wiarygodny poniesienie określonych należności. Wydatki pokrywane ze środków Funduszu Pracy PUP będzie rozliczał w kwocie brutto.
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI NIEDOTOWANE
 
Na co urząd nie może udzielić pieniędzy:
• działalność w sektorze transportu,
• działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu WE,
• działalność związaną z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, ustanowieniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub wydatkami bieżącymi dotyczącymi działalności eksportowej,
• działalność uwarunkowaną pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi,
• handel obnośny i obwoźny,
• działalność handlowo–usługową polegającą na akwizycji,
• wynagrodzenia zatrudnionych pracowników,
• nabycie udziałów w spółkach,
opłaty administracyjno–skarbowe, podatki, koncesje, bieżące koszty utrzymania lokalu, składki ZUS,
leasing,
koszty zakupu i budowy lokali,
• remonty kapitalne,
• towar.
Jakie zabezpieczenia
Starosta, by zapewnić dotrzymanie warunków umowy i właściwego wykorzystania środków, powinien zobowiązać bezrobotnego do złożenia zabezpieczenia. Jest kilka form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych pieniędzy na założenie firmy. Należą do nich:
• poręczenie osób fizycznych zatrudnionych na czas nieokreślony lub na czas określony (minimum 2 lata) z wynagrodzeniem brutto stanowiącym minimum 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia:
– przy kwocie przyznanych środków do 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia – co najmniej jeden poręczyciel,
– przy kwocie przyznanych środków powyżej 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia – co najmniej dwóch poręczycieli,
• weksel z poręczeniem wekslowym – aval, osoby fizycznej zatrudnionej na czas nieokreślony lub na czas określony (minimum 2 lata) z wynagrodzeniem brutto stanowiącym minimum 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
• gwarancja bankowa,
• blokada rachunku bankowego,
• akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
Jeżeli wniosek o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie wadliwie sporządzony albo nie będą do niego dołączone wszystkie wymagane dokumenty, nie będzie on rozpatrywany.


Izabela Rakowska-Boroń

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Do kiedy wystawienie ocen 2021?

  Do kiedy wystawienie ocen 2021? Ile czasu mają uczniowie na poprawienie ocen końcowych? Kiedy jest zakończenie roku szkolnego?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki? W ramach Polskiego Ładu rząd przedstawił plan 10 ustaw do przygotowania w ciągu 100 najbliższych dni. W pakiecie tym niemal nie przewidziano działań zawartych w części „Złota jesień życia”. Wyjątkiem są emerytury bez podatku, ale ta planowana zmiana, bez równoległych korekt w innych obszarach wsparcia, niesie również skutki uboczne dla części osób starszych – zwłaszcza niesprawnych, wymagających opieki i ich rodzin.

  Praca zdalna w urzędach – czerwiec 2021 r.

  Praca zdalna w urzędach – do kiedy przedłużona? Jak długo będzie ograniczona praca urzędów? Jaka jest dopuszczalna liczba osób (interesantów) w urzędzie w czerwcu 2021 roku?

  Certyfikat COVID na telefonie

  Certyfikat COVID na telefonie - od kiedy? Odpowiadamy na pytania - gdzie go teraz szukać i kiedy paszport covidowy pojawi się w aplikacji mObywatel.

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat od 7 czerwca 2021

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat ruszyły. Jak młodzież może zapisać się na szczepienie? Czy konieczna jest zgoda i obecność rodziców?

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy. Do 15 czerwca 2021 r. jest czas na zgłoszenia nowych gmin do programu „Czyste Powietrze”, a do 15 lipca br. wydłużono termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy, które już wcześniej wyraziły chęć skorzystania z finansowych bonusów.

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda?

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda? Przedstawiamy najważniejsze informacje o unijnym certyfikacie COVID.

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca - poinformował w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Wtedy planowane jest kolejne luzowanie obostrzeń dotyczących COVID-19.