Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Praca zdalna okazjonalna w urzędzie

praca hybrydowa, praca zdalna
praca hybrydowa, praca zdalna
praca hybrydowa, praca zdalna
Shutterstock

Okazjonalna praca zdalna, to 24 dni - o tyle dni pracy okazjonalnej będzie mógł zawnioskować pracownik do pracodawcy. W przeciwieństwie do pracy zdalnej, za pracę okazjonalną w domu pracownik nie będzie miał prawa do ekwiwalentu. I to, zdaniem prawników, może w tych trudnych czasach być jej przewagą nad pracą zdalną, której koszty pracodawca będzie miał obowiązek pokryć. Ustawodawca nie przewidział jednak możliwości zwiększenia liczby dni pracy okazjonalnej. Nawet na wniosek pracownika.

Praca zdalna 2023 r.

W przepisach Kodeksu pracy uchylony zostanie rozdział regulujący zasady zatrudniania pracowników w formie telepracy. W to miejsce ma wejść nowo dodany rozdział regulujący zasady wykonywania pracy zdalnej.

Praca zdalna to praca, która będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Strony umowy o pracę będę mogły uzgodnić wykonywanie pracy zdalnej już przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie trwania zatrudnienia.

Co istotne, z inicjatywą pracy zdalnej okazjonalnej będzie mógł wystąpić wyłącznie pracownik. Na wniosek pracownika - złożony w postaci papierowej lub elektronicznej - pracodawca wyraża zgodę na wykonywanie przez pracownika pracy w formie zdalnej okazjonalnej. Wymiar tak wykonywanej pracy zdalnej nie będzie mógł w ciągu roku kalendarzowego przekroczyć 24 dni. Jak wskazano w uzasadnieniu do zmian, ta forma pracy zdalnej wykonywanej częściowo z uwagi na swój szczególny charakter - tj. incydentalność jej wykonywania czy fakt jej wykonywania wyłącznie ze względu na potrzeby pracownika i na jego wniosek - została unormowana w Kodeksie w pracy w sposób odmienny. W dalszej części artykułu omówimy szczegółowo unormowania wobec pracy zdalnej w ogóle oraz pracy zdalnej okazjonalnej.

Potrzeba wykonywania pracy zdalnej incydentalnie

W odpowiedzi na postulaty zgłaszane na każdym etapie dyskusji z partnerami społecznymi przez organizacje pracodawców projektodawca zdecydował się także uregulować wprost w Kodeksie pracy pracę zdalną okazjonalną. Regulacja ma na celu zapewnienie możliwości dalszego funkcjonowania tzw. home office, które od dnia wejścia w życie ustawy będzie jednak musiało spełniać kryteria określone w Kodeksie pracy dla pracy zdalnej okazjonalnej - wskazują autorzy projektu ustawy w jego uzasadnieniu.

Praca zdalna okazjonalna jest bardzo pożądana, szczególnie przez pracowników. Czas pandemii trochę zmienił nasze nawyki. Przyzwyczajeni do świadczenia pracy poza siedzibą pracodawcy raczej niechętnie podchodzimy do codziennych przejazdów do i z pracy. Jak się okazało, równie efektywnie można wykonywać pracę w domowym zaciszu. Najbardziej oczekiwany model opiera się na założeniu, że kryterium okazjonalności przełoży się w praktyce na świadczenie pracy zdalnej w wybrany dzień tygodnia. Przykładowo w poniedziałki czy w piątki praca poza firmą. To jednak wymagałoby ustalenia pracy okazjonalnej na poziomie 52 dni w roku kalendarzowym. Na razie trzeba będzie jednak zadowolić się liczbą 24 dni rocznie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zdarzają się takie sytuacje, w których pracownik nie może być dyspozycyjny w taki sposób, aby w danej chwili świadczyć pracę w standardowym trybie.

PRZYKŁAD

Pracownik z uwagi na złe samopoczucie swojego dziecka decyduje, że nie powinno ono w takim stanie iść danego dnia do szkoły. Być może nie jest to stan poważnego zachorowania, ale w ocenie rodzica dziecko jest osłabione i powinno unikać kontaktu z innymi ludźmi w związku ze wzmożonym okresem grypowym. W takiej sytuacji dziecko wymaga pozostawania pod opieką rodzica, ale stan dziecka nie powoduje jednak nadmiernego zaangażowania ze strony rodzica. Przynajmniej w takim stopniu, w jakim uniemożliwiałoby to temu rodzicowi wykonywanie pracy. Mając możliwość skorzystania z pracy okazjonalnej, może tego dnia świadczyć pracę, tyle że w formie zdalnej. Korzyść z takiego rozwiązania jest zarówno po stronie pracownika - ten nie musi posiłkować się zwolnieniem lekarskim na dziecko, jak i po stronie pracodawcy - ten ma wykonaną pracę na swoją rzecz i nie musi organizować zastępstwa na czas nieobecności pracownika.

Ważne jest to, że praca zdalna okazjonalna nie wymaga biurokracji i dodatkowych kosztów dla samego pracodawcy. To zwiększa szanse, że rozwiązanie takie będzie przez wiele firm odbierane pozytywnie, nawet przez te, które co do zasady do pracy zdalnej podchodzą dość sceptycznie. W praktyce może się okazać, że w znacznym stopniu ograniczona zostanie liczba absencji pracownika w pracy. Skoro pracownik będzie mógł pogodzić swoje sprawy osobiste, które wyłączają jego zdolność do pojawienia się w miejscu pracy, z wykonaniem tej pracy w warunkach domowych, to jest to rozwiązanie korzystne dla obu stron.

Przykładem wykorzystania instytucji okazjonalnej pracy zdalnej może być konieczność opieki nad potrzebującym doraźnego wsparcia członkiem rodziny czy też potrzeba wyjazdu do innej miejscowości (poza stałe miejscem wykonywania pracy) w celu załatwienia spraw osobistych - które będą jednoczesne umożliwiać pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej. Należy też podkreślić, iż projektowany przepis nie wyklucza możliwości złożenia wniosku dotyczącego okazjonalnej pracy zdalnej przez pracownika, który wykonuje już pracę zdalną częściowo (na ogólnych zasadach) - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.
 

Tryb pracy zdalnej

Uwzględniając specyfikę okazjonalnej pracy zdalnej będą miały do niej zastosowanie przepisy, na podstawie których:

 1. jeśli pracodawca zapewni materiały i narzędzia do pracy zdalnej, pokryje koszty związane z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracownika, wypłaci ekwiwalent pieniężny z tego tytułu lub ryczałt, to u pracownika nie powstanie przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tego tytułu (zgodnie z projektem dodany przepis art. 6725 Kodeksu pracy);
 2. pracodawca będzie miał prawo przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, w tym kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrolę procedur ochrony danych osobowych na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z pracownikiem (zgodnie z projektem dodany przepis art. 6728 Kodeksu pracy);
 3. pracownik wykonujący pracę zdalną nie będzie mógł być traktowany mniej korzystnie w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych niż inni pracownicy zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej pracy, z uwzględnieniem odrębności związanych z warunkami wykonywania pracy zdalnej (zgodnie z projektem dodany przepis art. 6729 Kodeksu pracy);
 4. pracodawca umożliwia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przebywanie na terenie zakładu pracy, kontaktowanie się z innymi pracownikami oraz korzystanie z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy, z zakładowych obiektów socjalnych i prowadzonej działalności socjalnej na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników (zgodnie z projektem dodany przepis art. 6730 Kodeksu pracy);
 5. wnioski pracownika, dla których przepisy kodeksu lub innych ustaw lub aktów wykonawczych, wymagają formy pisemnej, będą mogły być złożone w postaci papierowej lub elektronicznej (zgodnie z projektem dodany przepis art. 67331 Kodeksu pracy).

Specyfika pracy zdalnej okazjonalnej

Pracodawca, w przypadku gdy pracownik złoży wniosek o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej, będzie zobowiązany do:

 • określenia procedur ochrony danych osobowych oraz przeprowadzenia, w miarę potrzeby, instruktażu i szkolenia w tym zakresie; pracownik wykonujący pracę zdalną potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z procedurami, oraz jest obowiązany do ich przestrzegania (zgodnie z projektem dodany przepis art. 6726 Kodeksu pracy);
 • przekazania informacji niezbędnych do wzajemnego porozumiewania się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w inny sposób uzgodniony z pracodawcą (zgodnie z projektem dodany przepis art. 6727 Kodeksu pracy);
 • realizacji obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy analogicznie do pozostałych przypadków pracy zdalnej, z wyłączeniem obowiązków określonych w art. 208 § 1, art. 2091, art. 212 pkt 1 i 4, art. 213, art. 214, art. 232 i art. 233 ustawy - (zgodnie z projektem dodany przepis art. 6731 Kodeksu pracy).

Obowiązki pracodawcy

Z uwagi na incydentalność okazjonalnej pracy zdalnej pracodawca zostanie zwolniony z wielu obowiązków, które byłby zobowiązany zrealizować w przypadku wykonywania uzgodnionej pracy zdalnej.

Na podstawie planowanych zmian do okazjonalnej pracy zdalnej nie będzie stosowało się przepisów:

 1. na podstawie których (zgodnie z projektem dodany przepis art. 6719 Kodeksu pracy):
 • konieczne będzie uzgodnienie pracy zdalnej przy zawieraniu umowy o pracę,
 • praca zdalna będzie mogła być wykonywana na polecenie pracodawcy, jeżeli pracownik złoży bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej,
 • pracodawca będzie obowiązany uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej pracownika, o którym mowa w art. 1421 § 1 pkt 2 i 3 ustawy, pracownicy w ciąży, pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia, a także pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika;
 1. na podstawie których (zgodnie z projektem dodany przepis art. 6721 Kodeksu pracy):
 • informacja, o której mowa w art. 29 § 3 Kodeksu pracy, powinna dodatkowo obejmować co najmniej określenie jednostki organizacyjnej pracodawcy, w której strukturze znajduje się stanowisko pracy pracownika wykonującego pracę zdalną, wskazanie osoby lub organu, odpowiedzialnych za współpracę z pracownikiem wykonującym pracę zdalną oraz upoważnionych do przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania pracy zdalnej;
 1. na podstawie których (zgodnie z projektem dodany przepis art. 6722 Kodeksu pracy):
 • każda ze stron umowy o pracę będzie mogła wystąpić z wiążącym wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej;
 1. na podstawie których (zgodnie z projektem dodany przepis art. 6723 Kodeksu pracy):
 • wystąpienie z wnioskiem o wykonywanie pracy zdalnej przez pracownika, a także zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej nie mogą stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę;
 1. na podstawie których (zgodnie z projektem dodany przepis art. 6724 Kodeksu pracy):
 • pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej, zapewnić instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, pokryć inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej;
 1. zgodnie z projektem dodanego przepisu art. 6731 § 3 Kodeksu pracy, na podstawie którego w przypadku wykonywania pracy zdalnej nie stosuje się przepisów art. 2373 § 22 Kodeksu pracy.
Z  przepisów dotyczących pracy zdalnej wynika, że praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie na wniosek pracownika. Użyty w przepisach zwrot "może być wykonywana" oznacza, że pracodawca w miarę posiadanych możliwości powinien wniosek pracownika o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej uwzględnić. Należy także wskazać, że gdyby pracodawca w trakcie kontroli pracy zdalnej stwierdził uchybienia w przestrzeganiu przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub w przestrzeganiu wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, wówczas mógłby zobowiązać pracownika do usunięcia stwierdzonych uchybień we wskazanym terminie albo cofnąć zgodę na wykonywanie pracy zdalnej przez tego pracownika.
 

Bezpieczeństwo również w pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie

Niezależnie od specyfiki okazjonalnej pracy zdalnej na pracodawcy nadal będzie spoczywał obowiązek zapewnienia pracownikowi w jej trakcie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, analogicznie do pozostałych przypadków pracy zdalnej. Biorąc pod uwagę fakt, iż zasady wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej nie będą określane w aktach wewnętrznych pracodawcy - z uwagi na wyłączenie projektowanego art. 6720 Kodeksu pracy, kontrola wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej, kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, będzie się odbywała na zasadach ustalonych z pracownikiem. Wyodrębnienie okazjonalnej pracy zdalnej jako doraźnej formy świadczenia pracy zdalnej przez pracownika nie może bowiem pozbawiać pracodawcy możliwości kontroli wykonywania takiej pracy, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania procedur ochrony danych osobowych.

więcej w Gazeta Samorządu i Administracji

Krzysztof Adamczyk

audytor wewnętrzny z praktyką w jednostkach samorządu terytorialnego, ekspert w zakresie inwestycji i zarządzania projektami, dziennikarz specjalizujący się w tematyce prawa samorządowego, finansów publicznych oraz zamówień publicznych

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • ana112
  2023-02-26 09:39:35
  Coś dobrego dla mnie, bo na stałe zdalnie pracować nie mogę. A szkoda, bo wcześniej jakoś sobie radziłam i nie traciłam czasu na dojazdy. W ciągu dnia mogłam włączyć roombę zrobić obiad czy głaskać kota. No ale szef kazał wracać do biura to wróciłam
  1
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
M. Pietrzak: wyższe diety dla członków obwodowych komisji wyborczych

Będą wyższe diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - zapowiedziała szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

Program Dobrowolnych Nabyć nieruchomości pod CPK tylko do 7 kwietnia. Później wywłaszczenia

Właściciele nieruchomości położonych na terenie przyszłego lotniska Centralnego Portu Komunikacyjnego na zgłoszenie się do Programu Dobrowolnych Nabyć mają czas do 7 kwietnia. Później grunty pod lotnisko będą wywłaszczane. Wkrótce ruszy podobny program obejmujący tereny wokół planowanego lotniska. 

Brakuje 13 000 policjantów. Dlaczego mundurowi odchodzą?

Podwyżki, dodatki stażowe, waloryzacja, czyli dorzucanie pieniędzy, bez reformy struktur, nic nie dało. W tym roku ze służby odeszło już 6,5 tys. osób, przyjęto 772. Policjanci są przeciążeni pracą i zniechęceni. Efekty? Nie ma patroli na ulicach, częściej dochodzi do pospolitych przestępstw, np. kradzieży w 2022 r. było 124 tys. – to o 12 tys. więcej.

Prezes ZUS: pierwsze "trzynastki" trafią do emerytów przed Wielkanocą [Harmonogram]

Pierwsze "trzynastki" trafią do emerytów i rencistów jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi - przekazała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Aby otrzymać to świadczenie nie trzeba składać żadnego wniosku, ZUS zrobi to automatycznie.

PFRON: Dopłata 120 000 zł do samochodu osobowego. Wzory dokumentów od sprzedawcy samochodu

PFRON udostępnił wzory dokumentów od sprzedawcy samochodu. Dokumenty służą rozliczeniu dofinansowania do samochodu dla osoby niepełnosprawnej. Można otrzymać nawet 120 000 zł.  

Rząd chwali się 30 korzystnymi dla Polaków zmianami w podatkach

Ministerstwo opublikowało listę korzystnych zmian w podatkach wprowadzonych od 2016 r. Jest to prawdopodobnie odpowiedź na zestawienie szeregu podwyżek podatków, opłat i niekorzystnych rozwiązań przez money.pl. 

Duża podwyżka: 4765,32 zł brutto dla osoby niepełnosprawnej. Świadczenie wspierające i jednocześnie renta socjalna w 2024 r.

Projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych został w środę skierowany pod obrady Rady Ministrów. Projekt przewiduje również możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego - poinformowało MRiPS.

Niewyjaśnione problemy trawienne. Zespół alfa-gal. Czy to skutek ukąszenia kleszcza?

The American Gastroenterological Association (AGA) opublikowało nowe wytyczne kliniczne, aby pomóc lekarzom i pacjentom w określeniu, czy niewyjaśnione objawy ze strony przewodu pokarmowego są spowodowane zespołem alfa-gal, alergią pokarmową na mięso i inne produkty pochodzenia zwierzęcego powodowaną przez ukąszenie kleszcza amerykańskiego. W Polsce pierwszy przypadek zespołu alfa-gal odnotowano w roku 2021 w Krakowie.

MF: nie będzie waloryzacji 500+ do 1000+

Nie dyskutujemy i nie ma mowy o podniesieniu 500 plus do 1000 plus - poinformowała w środę minister finansów Magdalena Rzeczkowska. W tym roku priorytetem, jaki stanął przed polskim budżetem, jest szeroko pojęte bezpieczeństwo - dodała.

"Trenuj z wojskiem" - weekendowe szkolenia w kwietniu 2023 r.

Kolejna edycja programu "Trenuj z wojskiem" będzie przybliżać różne specjalizacje w Wojsku Polskim, by zachęcić młodych ludzi do służby – zapowiedział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

DGP: Szurm emerytów na ZUS. Eksperci chcą to zatrzymać zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn

Polacy ignorują zachęty do dłuższej pracy przed emeryturą. 

Plan Strategiczny WPR. Jest harmonogram naboru wniosków

Harmonogram naboru wniosków o wsparcie dla rolników w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 opublikowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy mogą występować o dopłaty bezpośrednie od połowy marca.

W środę kolejna akcja NURD. Będzie więcej policji na drogach

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego (NURD) – to nazwa ogólnopolskich działań kontrolno-prewencyjnych, jakie drogówka przeprowadzi w środę 22 marca. Funkcjonariusze będą kontrolować, czy kierowcy ustępują pierwszeństwa pieszym na przejściach.

Kto, gdzie, kiedy składa wniosek o dopłaty w rolnictwie w 2023 r. [Harmonogram dla rolników pszczelarzy, producentów owoców]

ARiMR opublikowała harmonogram naboru wniosków w ramach Planu Strategicznego WPR

1,2 mln laptopów dla uczniów za 3 mld zł - szczegóły programu

1,2 mln laptopów, za łączną kwotę blisko 3 mld zł; komputery trafią zarówno szkół publicznych jak i niepublicznych, dostarczone będą wraz z oprogramowaniem; powstanie specjalny portal zgłoszeniowy, który pozwoli zgłaszać potencjalne problemy ze sprzętem - to niektóre z wyjaśnień kancelarii premiera w odpowiedzi na pytania posłów w sprawie zakupu laptopów dla czwartoklasistów i nauczycieli.

Las – naturalne lekarstwo. I to bez recepty!

Las – naturalne lekarstwo. Przywitaliśmy już wiosnę, a w nocy z 25 na 26 marca zmieniamy czas na letni i dłużej będziemy cieszyć się światłem w ciągu dnia. To dobry moment, aby przebywać jak najwięcej na świeżym powietrzu, w otoczeniu natury. Dlaczego las ma na nas taki dobry wpływ?

Wdówik: Świadczenie wspierające 3176 zł będzie można łączyć z rentą socjalną albo zasiłkiem pielęgnacyjnym

Dla osób z najcięższą niepełnosprawność będziemy kierować dodatkowe świadczenie równe 200 proc. renty socjalnej, czyli 3176 zł. To działanie w ramach skali opartej o narzędzia międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania ICF - powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.

MRiPS: Badania psychiatryczne pacjenta DPS. Czy można trafić do DPS bez swojej zgody?

Niedopuszczalne jest przyjmowanie i przebywanie w placówkach zapewniających całodobową opiekę osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i osób w podeszłym wieku, bez wyrażenia przez te osoby świadomej zgody – wyjaśnił resort rodziny i polityki społecznej.

Wiceminister Szwed: 930 mln zł na środowiskowe domy samopomocy

W tym roku przekażemy łącznie ponad 930 mln zł na środowiskowe domy samopomocy - czyli ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - poinformował we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Rolniku! W tym roku nie tylko dopłaty. Możesz złożyć osobny wniosek o pieniądze na ekoschematy

Podstawowy termin składania wniosków upłynie 15 maja 2023 r. Jeżeli rolnik złoży wniosek po tym terminie, jednak nie później niż do 9 czerwca 2023 r. jego dopłata zostanie pomniejszona o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Pierwszy stały garnizon US Army w Polsce od 21 marca 2023 r. "Camp Kościuszko"

We wtorek 21 marca 2023 r. w poznańskim "Camp Kościuszko" odbędzie się uroczystość przekształcenia Regionalnej Grupy Wsparcia w Garnizon Sił Zbrojnych US Army w Polsce. Jak podkreśla Ministerstwo Obrony Narodowej, będzie to pierwszy stały garnizon wojsk amerykańskich w Polsce. 

Nowe świadczenie wspierające 3176,88 zł dla niepełnosprawnych. Czy trzeba zrezygnować z renty socjalnej i świadczenia pielęgnacyjnego?

Od 1 stycznia 2024 r. osoba niepełnosprawna może otrzymać świadczenie wspierające w kwocie dwa razy większej niż renta socjalna.  Na dziś jest to 3176,88 zł brutto. Czy skorzystanie z niego wymaga rezygnacji z renty socjalnej i świadczenia pielęgnacyjnego?

Jak rozliczyć składkę zdrowotną za 2022 r. w ZUS RCA [nowy wzór od 1 maja 2023 r.]

W 2023 r. po raz pierwszy masz obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. Rozliczenie roczne przekazujesz w dokumencie za kwiecień 2023 roku

Jak często Polacy myją zęby? Sytuacja nie wygląda najlepiej

Jak często Polacy myją zęby?  Z najnowszego badania opinii społecznej wynika, że blisko 60% Polaków myje zęby dwa razy dziennie, a niecałe 20% robi to tylko raz. Z kolei ponad 11% ankietowanych sięga po szczoteczkę trzy razy w ciągu dnia, a niespełna 3% – częściej. Tylko nieco ponad 2% czyści zęby po każdym posiłku. Sondaż pokazuje też, że blisko 3% ankietowanych nie szczotkuje ich codziennie. Brakuje polityki profilaktycznej. 

Co to jest wyspa ciepła w miastach? [wywiad]

W miastach powstają tzw. wyspy ciepła, które - w połączeniu z falami upałów - dla wielu mogą być niebezpieczne. Aby sprawdzić, jak zmiany klimatu wpływają na miasta, Polska Agencja Kosmiczna zleciła wykonanie analizy wysp ciepła dla pięciu dużych polskich miast - mówi Jolanta Orlińska z POLSA.