Kategorie

RODO a zmiana umów o zamówienie publiczne

RODO a zmiana umów o zamówienie publiczne./ fot. Fotolia
RODO a zmiana umów o zamówienie publiczne./ fot. Fotolia
Z dniem 25 maja 2018 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych, które nakładają szereg szczegółowych obowiązków na administratorów oraz podmioty przetwarzające dane osób fizycznych. Czy stosowanie RODO może skutkować koniecznością zmiany umów o zamówienie publiczne podpisanych do dnia 24 maja 2018 roku?

Art. 28 RODO dopuszcza powierzenie przez administratora (zamawiającego) przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi (wykonawcy) i określa minimalne standardy powierzenia tych danych. Dane osób fizycznych mogą być powierzane tylko takim podmiotom, które dają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą (art. 28 ust. 1 RODO). Po wtóre, na podstawie art. 28 ust. 3 RODO umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych powinna m.in.:

 1. określać przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora;
 2. nakładać na podmiot przetwarzający obowiązki w szczególności:
  1. przetwarzania danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora – co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na niego przepis prawa, któremu podlega podmiot przetwarzający; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
  2. zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
  3. podejmowania wszelkich środków wymaganych na mocy art. 32 RODO (wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych);
  4. przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w RODO;
  5. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomocy administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;
  6. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomocy administratorowi w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO;
  7. po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji administratora usunięcia lub zwrotu mu wszelkich danych osobowych oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii, chyba że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych;
  8. udostępniania administratorowi wszelkich informacji niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwienia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczyniania się do nich.

Analizowany art. 28 RODO prowadzi do wniosku, że zakres obowiązków wykonawcy z umowy o zamówienie publiczne w zakresie przetwarzania danych osobowych może ulec zmianie od 25 maja 2018 roku jeżeli wcześnie nie uwzględniono wymogów RODO. Wykonawca powinien zapewnić zgodność przetwarzania danych osób fizycznych z RODO, a zamawiający powinien mieć możliwość kontroli tego procesu. Powierzenie przetwarzania danych osobowych nie zwalnia zamawiającego z odpowiedzialność za zgodność tego przetwarzania z prawem, w szczególności RODO.

Zobacz: Postępowanie administracyjne

Reklama

RODO zostało uchwalone 27 kwietnia 2016 r. i na mocy art. 99 ust. 1 RODO weszło w życie dwudziestego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, czyli 24 maja 2016 roku. Jednocześnie art. 99 ust. 1 RODO brzmi: „Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.”.  Zgodnie z Motywem 171 do RODO „przetwarzanie, które w dniu rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia już się toczy, powinno w terminie dwóch lat od wejścia niniejszego rozporządzenia w życie zostać dostosowane do jego przepisów”. Pomimo nieprecyzyjnej redakcji Motywu 171 w publikacjach i komentarzach podkreśla, że okres przejściowy zakończy się z dniem 24 maja 2018 r. i następnego dnia wszelkie procesy przetwarzania danych osobowych powinny być zgodne z RODO. Innymi słowy, RODO znajdzie zastosowanie także do umów o udzielenie zamówienia publicznego zawartych przed 25 maja 2018 r. w zakresie, w jakim dotyczą one przetwarzania danych osobowych.

Z powyższego wynika potrzeba analizy zawartych kontraktów oraz planowanych zamówień publicznych pod kątem organizacji, przebiegu i kontroli powierzenia przetwarzania danych osób fizycznych. W wielu przypadkach może okazać się, że zapisy umowy o zamówienie publiczne nie zapewniają przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. Zakres szczegółowych obowiązków wykonawcy na gruncie RODO będzie zależeć m.in. od rodzaju i kategorii powierzonych danych, ilości, celu przetwarzania, poziomu ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.  

Zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest zasadniczo zakazana, ale ustawodawca dopuszcza zmianę takiej umowy w przypadkach określonych w art. 144 prawa zamówień publicznych[2]:

1)zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;

2)zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a)zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

Polecamy: RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

b)zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

c)wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

3)zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a)konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

b)wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

4)wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

a)na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,

b)w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

c)w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;

5)zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e;

6)łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Zobacz: Zamówienia publiczne

Reklama

W świetle cytowanego art. 144 prawa zamówień publicznych dopuszczalność i podstawa prawna zmiany umowy o zamówienie publiczne zależy każdorazowo od okoliczności danego przypadku, w szczególności znaczenia proponowanej zmiany dla całego przedmiotu zamówienia. W niektórych umowach o zamówienie publiczne przetwarzanie danych osobowych stanowi główny lub jeden z głównych przedmiotów zamówienia publicznego (np. usługi badawcze, statystyczne, informatyczne, pomoc społeczna, e-administracja), w innych - ma wtórne lub ograniczone znaczenie (np. usługi szkoleniowe, ochroniarskie, opieka medyczna, edukacja). Z tego powodu należy odrębnie ocenić każdą umowę o zamówienie publiczne i potrzebę ewentualnego dostosowania jej zapisów do zasad powierzania przetwarzania danych osób fizycznych określonych w RODO.

[1] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

[2] ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

Urszula Szefler

radca prawny, specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych i bieżącej obsłudze przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa w Poznaniu

www.ziemski.com.pl

Artykuł pochodzi z Portalu: www.prawodlasamorzadu.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy? Jest to niezwykle istotna kwestia pod kątem roku szkolnego i bezproblemowego powrotu dzieci do szkół.

  Compliance - od czego zacząć wdrożenie systemu?

  Compliance - od czego należy zacząć wdrożenie systemu w organizacji? Coraz więcej podmiotów z sektora prywatnego oraz z sektora publicznego rozumie, że posiadanie systemów Compliance jest niezbędne, by podmiot mógł bezpiecznie funkcjonować lub się rozwijać.