REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Informator dla nowych radnych

Informator dla nowych radnych./ fot. Fotolia
Informator dla nowych radnych./ fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Dieta, ochrona przed zwolnieniem z pracy oraz status funkcjonariusza publicznego to niewątpliwe plusy bycia radnym. Aby jednak móc się z nich cieszyć, trzeba zaakceptować niedogodności wiążące się ze sprawowaniem mandatu. Są to przede wszystkim konieczność wyspowiadania się ze swojego majątku oraz przepisy antykorupcyjne, które zwłaszcza dla osób prowadzących działalność gospodarczą są barierą w ubieganiu się o miejsce w radzie.

Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat - głosi art. 24f ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.). Oczywiście prowadzenie takiej działalności nie uniemożliwia startu w wyborach, ale po uzyskaniu mandatu staje się kłopotem. Ustawodawca bowiem daje prosty wybór: albo rezygnacja z działalności, albo utrata mandatu.

REKLAMA

Trzy miesiące na rezygnację z zabronionej działalności

Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność gospodarczą z wykorzystaniem majątku komunalnego gminy, której jest radnym, to jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia ślubowania (art. 24h ust. 1a u.s.g.). Niewypełnienie tego obowiązku stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 383 ustawy z 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (dalej: k.w.). Warto wyjaśnić, jak należy rozumieć zakaz prowadzenia działalności komunalnej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Ustawodawca tego pojęcia bowiem nie precyzuje. Na szczęście w odpowiedzi na to pytanie pomocne jest rozbudowane orzecznictwo sądów administracyjnych, jak również Trybunału Konstytucyjnego. Zacznę może od wyjaśnienia, jakie korzystanie z mienia komunalnego nie jest objęte zakazem z art. 24h ust. 1 u.s.g. Jak wyjaśnił Trybunał Konstytucyjny w uchwale z 2 czerwca 1993 r. (sygn. akt W 17/93): "nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej korzystanie z powszechnie dostępnych usług, zakładów, przedsiębiorstw, instytucji i urządzeń miejskich na warunkach ogólnych oraz stosunków wynikających z najmu pomieszczeń dla własnych celów mieszkalnych lub handlowo-przemysłowych i dzierżawy drobnych parceli, jeżeli najem lub dzierżawa oparte są na warunkach ustalonych powszechnie dla danego typu przedmiotów najmu lub dzierżawy".

REKLAMA

Radny prowadzący przedsiębiorstwo przewozowe korzysta w swej działalności z mienia komunalnego, jakim są gminne drogi. Oczywiście takie korzystanie z majątku komunalnego gminy nie uzasadnia stwierdzenia, że mandat radnego wygasł z powodu naruszenia art. 24h ust. 1 u.s.g.

Takie przypadki wykorzystania mienia komunalnego na powszechnych i dostępnych dla wszystkich zasadach to w zasadzie jedyne odstępstwa od zakazu sformułowanego w art. 24h ust. 1 u.s.g. Jak bowiem wynika z orzecznictwa sądów administracyjnych: "przepis art. 24f ust. 1 u.s.g. nie wymienia rodzajów działalności gospodarczej lub sposobu prowadzenia takiej działalności, które nie będą wiązały się z koniecznością zaprzestania jej prowadzenia. W ocenie Sądu, należy zatem przyjąć, że wobec braku ustawowego zróżnicowania, w przepisie tym chodzi o wszelkie przypadki wykorzystania mienia gminy, pozostającego w związku z funkcjonowaniem działalności gospodarczej radnego" (por. wyrok NSA z 9 maja 2017 r., sygn. akt II OSK 784/17). Tak szerokie rozumienie zakazu z art. 24h ust. 1 u.s.g. wynika z ratio legis przepisu. Jak bowiem wyjaśnił WSA w Białymstoku w wyroku z 6 grudnia 2016 r. (sygn. akt II SA/Bk 708/16): "celem wprowadzonego przez ustawodawcę przepisu art. 24f ust. 1 u.s.g. jest niedopuszczenie do sytuacji wykorzystywania funkcji radnego do osiągnięcia własnych korzyści majątkowych kosztem mienia gminnego. Ratio legis zakazu wynikającego z art. 24f ust. 1 u.s.g. opiera się na założeniu, że należy dążyć do wykluczenia sytuacji, w której radny, wykonując mandat w gminie, będąc członkiem organu stanowiącego i podejmującego, m.in. decyzje dotyczące zasad zarządu mieniem tej gminy, mógłby wpływać na korzystne dla siebie, bliskich lub innych podmiotów, w imieniu których działa, rozporządzenie tym mieniem, które pozostaje w jego władaniu, korzystniejsze niż to, jakie mogliby uzyskać inni nieposiadający statusu radnego".

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kiedy mija termin

Nowo wybrani w 2018 roku radni będą składać ślubowanie pomiędzy 17 a 23 listopada 2018 r. W konsekwencji trzymiesięczny termin na rezygnację z działalności gospodarczej zabronionej art. 24h ust. 1 u.s.g. upłynie między 17 a 23 lutego 2019 r.

Oświadczenia majątkowe

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez gminnych radnych wynika z art. 24f u.s.g. Oświadczenia te radny składa:

na początku kadencji - w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania,

corocznie - w terminie do 31 kwietnia, opisując w nim stan swojego majątku na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,

na koniec kadencji - na dwa miesiące przed jej upływem.

Zobacz: Ustrój i jednostki

Co do zasady oświadczenia majątkowe radni składają przewodniczącemu rady. Dotyczy to także tych radnych, którzy pełnią funkcję zastępców przewodniczącego. Zaś przewodniczący rady gminy swoje oświadczenie majątkowe składa na ręce wojewody.

Treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub od związku metropolitalnego mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych,

dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,

mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 tys. zł,

zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 tys. zł, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

Niezłożenie oświadczenia majątkowego może w konsekwencji być przyczyną wygaśnięcia mandatu radnego. Nie jest to jednak skutek automatyczny. Ustawodawca przewidział bowiem procedurę "drugiej szansy" dla tych radnych, którzy swojego oświadczenia majątkowego nie złożyli w ustawowym terminie. Taki zapominalski radny składa oświadczenie majątkowe na wezwanie przewodniczącego rady (przewodniczący rady na wezwanie wojewody). Dopiero niedochowanie tego drugiego, wyznaczonego terminu skutkuje wygaśnięciem mandatu radnego (por. art. 24f ust. 5a w zw. z art. 24k ust. 1 pkt 1 u.s.g.). Natomiast podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego (art. 24l u.s.g.).

Zakaz wykonywania pracy przez radnego

Osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, w której uzyskała mandat, oraz wykonywać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej tej gminy. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu osoba ta obowiązana jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Co istotne, niezłożenie takiego wniosku w terminie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu (art. 24b ust. 5 u.s.g.). Udzielenie takiego bezpłatnego urlopu radnemu - pracownikowi jest obowiązkiem pracodawcy, co wprost wynika z art. 24b u.s.g. Urlop ten trwa przez cały czas sprawowania mandatu radnego, a ponadto przez dodatkowe trzy miesiące po wygaśnięciu mandatu.

Pracownik urzędu gminy, który uzyskał mandat w "swojej" gminie, otrzymuje urlop bezpłatny na maksymalnie 5 lat i 3 miesiące.

Z zakazem wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy przez radnego w urzędzie gminy, w której sprawuje on mandat skorelowany, jest zakaz powierzania takiemu radnemu wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej (art. 24d u.s.g.). Jak wskazał NSA w wyroku z 22 stycznia 2010 r. (sygn. akt II OSK 1834/09), zakaz wprowadzony w art. 24d u.s.g. jest obok zakazu nawiązywania stosunku pracy (art. 24a ust. 1, art. 24b ust. 1) gwarancją antykorupcyjną, obejmującą wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, do której nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy. Jednocześnie jednak sądy administracyjne wskazują, że z brzmienia art. 24d u.s.g. nie sposób skutecznie wywodzić, by regulowanym zakazem objęte były przypadki, w których zobowiązanie dotyczyło incydentalnego wykonania przez radnego usługi na rzecz gminy. Rozszerzenie stosowania tego zakazu na wszystkie stosunki cywilnoprawne może również budzić wątpliwość w świetle konstytucyjnej zasady państwa prawa (por. wyrok NSA z 2 września 2014 r., sygn. akt II OSK 1654/14).

Wykorzystywanie mandatu radnego

Wykonując mandat, radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy, czyli wszystkich jej mieszkańców. Obowiązany jest ponadto przestrzegać obowiązującego w Polsce porządku prawnego. Nie bez znaczenia jest tutaj rota składanego przez radnych ślubowania, która brzmi: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców". Swoją pracę dla dobra wspólnoty samorządowej radny realizuje nie tylko przez sumienne wykonywanie obowiązków związanych z uczestnictwem w pracach rady i jej komisji, ale także unikając sytuacji, w których mógłby zostać posądzony o to, że powierzony mu przez wyborców mandat wykorzystuje dla swoich partykularnych celów.

Z ORZECZNICTWA

Podważenie zaufania wyborców nie musi wiązać się wyłącznie z sytuacjami korupcjogennymi czy deliktowymi.

Wyrok NSA z 10 stycznia 2012 r., sygn. akt II OSK 2318/11

Ponadto ustawodawca zawarł w art. 24e u.s.g. zakazy mające stwarzać gwarancję wykonywania mandatu zgodnie z treścią złożonego przez radnego ślubowania. Przepis ten, po pierwsze, zabrania radnym podejmowania dodatkowych zajęć oraz przyjmowania darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu. Po drugie, zakazuje im powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami. I chociaż niezastosowanie się przez radnego do tego przepisu (nawet wielokrotne) nie skutkuje sankcją w postaci wygaśnięcia mandatu, to naruszający zakazy z art. 24e radny powinien się liczyć z odpowiedzialnością polityczną. Zwłaszcza że nieetyczne postępowanie radnych jest świetnym materiałem dla prasy, nie tylko tej lokalnej.

Aleksandra Grabowska

dziennikarka specjalizująca się w tematyce samorządowej

Podstawa prawna

art. 23a-24l ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 994; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1432)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  MEN: Rozporządzenie zostało podpisane - nauczyciele mają już zagwarantowane podwyżki wynagrodzeń

  Minister Edukacji oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisały rozporządzenie zwiększające wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli. Wzrost wynagrodzenia nauczycieli początkujących wyniesie 33%, natomiast wynagrodzenie nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrośnie o 30%.

  Zmiany w KRS 2024 - rząd Tuska przyjął projekt nowelizacji

  Na posiedzeniu 20 lutego 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS), przygot4owany przez Ministra Sprawiedliwości. 

  Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku - rozporządzenie podpisane

  W dniu 20 lutego 2024 r. Minister Edukacji oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisały rozporządzenie określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Wynagrodzenie nauczycieli początkujących rośnie o 33%, a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrost wynosi 30%. Podpisane rozporządzenie skierowano do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wzrost wynagrodzeń jest możliwy z powodu zwiększenia subwencji oświatowej.

  Ile jest osób w kryzysie bezdomności w Polsce? W nocy z 28 na 29 odbędzie się liczenie

  Ile jest w Polsce osób w kryzysie bezdomności? Dokładne szacunki nie są znane. Ostatnie badanie miało miejsce w 2019 r. W tym roku, w nocy z 28 na 29 lutego w całej Polsce zostanie przeprowadzone liczenie osób w kryzysie bezdomności. 

  REKLAMA

  Podwyżki w budżetówce 2024. Komu +10%,+20% a nawet +47%? Wyższe kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach zaszeregowania [projekt rozporządzenia]

  W dniu 20 lutego 2024 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych. Jakie podwyżki wynikają z tego projektu? O ile wzrosną wynagrodzenia?

  Protest rolników. Warszawa będzie zablokowana 27 lutego, tzw. "Gwiaździsty marsz na Warszawę"

  Protest rolników. Warszawa będzie zablokowana w dniu 27 lutego 2024 roku, odbędzie się tzw. "Gwiaździsty marsz na Warszawę". Tak zapowiadają strajkujący rolnicy, którzy chcą m.in. żeby rząd zadeklarował wycofanie się z Zielonego Ładu.

  Badania naukowe: Nadmiar białka w diecie szkodzi tętnicom. To wyższe ryzyko miażdżycy

  Spożywanie zbyt dużych ilości białka zwiększa ryzyko miażdżycy. Winę za to ponosi aminokwas leucyna – informuje pismo “Nature Metabolism”. Odkryty przez naukowców z University of Pittsburgh School of Medicine mechanizm molekularny sprawia, że nadmierna ilość białka w diecie może zwiększać ryzyko miażdżycy.

  Protest rolników 20 lutego. "Chcemy, żeby rząd zadeklarował wycofanie się z Zielonego Ładu"

  Protest rolników 20 lutego. "Chcemy, żeby rząd zadeklarował wycofanie się z Zielonego Ładu" - wskazał przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski. Rolnicy oczekują też wstrzymania niekontrolowanego importu produktów rolnych z Ukrainy oraz utrzymania w Polsce hodowli zwierząt futerkowych.

  REKLAMA

  Dofinansowaniem inwestycji w OZE i poprawę efektywności energetycznej gospodarstw [wnioski do 23 lutego]

  Inwestycje w OZE i poprawę efektywności energetycznej gospodarstw. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej można składać do 23 lutego 2024 roku.

  Lek na porost zębów jeszcze w tej dekadzie? Dr Takahashi w połowie 2024 roku rozpocznie badania kliniczne. Jak daleko do rewolucji w stomatologii?

  W ostatnich tygodniach w mediach toczyła się dyskusja o tym, że japoński naukowiec zapowiedział, iż jeszcze w tej dekadzie powstanie lek na porost zębów. Ta wiadomość zelektryzowała środowisko medyczne, a także pacjentów implantologicznych i protetycznych. Ale zdaniem dr n. med. Piotra Przybylskiego należy trochę ostudzić emocje w tym zakresie. Lek na porost zębów, jak każdy lek, musiałby przejść wiele badań klinicznych, aby potwierdzono jego skuteczność i bezpieczeństwo, a następnie dopuszczono do obrotu. Jak wskazuje ekspert, sam ewentualny proces odrastania zębów musi być też dokładnie monitorowany, aby nie wywołał poważnych problemów z układem zgryzowym i funkcją żucia. Nawet jeśli lek rozpocznie nową erę w stomatologii, to upłynie jeszcze wiele lat, zanim w ogóle trafi do Polski. Sami lekarze będą musieli też przejść liczne szkolenia, aby móc go podawać pacjentom. I to też nie będzie łatwy proces do zrealizowania.

  REKLAMA