Kategorie

Za co odpowiada zastępca wójta

Andrzej Szczerbowski
Prawnik, ekspert prawa cywilnego, podatkowego i handlowego.
Kompetencje wójta (burmistrza, prezydenta) są precyzyjnie określone ustawowo. Jaki natomiast może być zakres kompetencji zastępców?

Kompetencje zastępcy  wójta wynikają w głównej mierze z art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm., dalej jako u.s.g.). Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę.

Zgodnie z art. 33 ust. 4 u.s.g. wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Przepis ten nie wskazuje przy tym ani zakresu, ani rodzaju spraw gminy, które mogą być delegowane na zastępcę wójta lub sekretarza gminy, nie zastrzega też żadnych spraw do wyłącznej kompetencji wójta (w powołanym przepisie mowa jest o określonych, a nie tylko niektórych kompetencjach wójta).

Powyższy przepis jest dość ogólny i nie wskazuje precyzyjnie na zakres obowiązków, które może wykonywać zastępca wójta. Wynika z niego to, iż wójt w drodze zarządzenia może powierzyć swojemu zastępcy w zasadzie każdy zakres obowiązków, o ile nie jest on oczywiście sprzeczny i nie koliduje z pewnymi zakazami dotyczącymi obowiązków i kompetencji pracowników samorządowych określonych w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o pracownikach samorządowych oraz ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Ustawodawca nie wskazuje bezpośrednio zadań, które powinien wykonywać zastępca wójta, ponieważ tak naprawdę sytuacja organizacyjna oraz personalna w każdej gminie jest zróżnicowana. Natomiast wójt, powierzając danej osobie stanowisko zastępcy, powinien kierować się przede wszystkim tym, aby usprawnić pracę urzędu.

W związku z tym, iż zastępca wójta nie ma własnych, ustawowo określonych kompetencji, a o zakresie i formach jego obowiązków decyduje wójt gminy, wskażać można pewien ogólny zakres kompetencji zastępcy wójta:   

a) w zakresie spraw administracyjnych – może posiadać upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych (art. 39 ust. 2 u.s.g.),

b) w zakresie spraw cywilnych – może posiadać upoważnienie do składania samodzielnie albo wraz z inną odpowiednio przez wójta umocowaną osobą oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem komunalnym (art. 46 ust. 1 u.s.g.).

c) w razie nieobecności wójta albo innej przyczyny powodującej niemożność wykonywania przez wójta jego obowiązków - ich realizację przejmuje zastępca wójta. Wszelkie związane z tym sprawy, a zwłaszcza warunki upoważniające zastępcę wójta do przejęcia zadań wójta, jak również stosowane w takim przypadku procedury, a w razie istnienia więcej niż jednego stanowiska zastępcy - kolejność przejmowania tych kompetencji, powinien - zgodnie z art. 22 ust. 1 u.s.g. - normować statut gminy.

 

Czytaj także: Nowe obowiązki starostów >>

 

Wymienione powyżej zakresy kompetencji swoje umocowanie mają odpowiednio w:

- statucie gminy;

- regulaminie organizacyjnym gminy;

- zarządzeniu wójta powołującym zastępcę i określającym jego obowiązki,

- pisemnym upoważnieniu wójta.

Statut określa kompetencje zastępcy wójta zazwyczaj w sposób bardzo ogólny i na dobrą sprawę niewiele odbiegający od regulacji zawartych w u.s.g. W sposób bardziej konkretny i uszeregowany obowiązki zastępcy wójta, przedstawia z reguły regulamin organizacyjny danej gminy, którymi mogą być np. aprobowanie wniosków kadrowych kierowników referatów, przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,  występowanie do Wójta z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wycince drzew i krzewów, itp.

Zarządzenie wójta powołujące zastępcę co do zasady powinno w sposób wyczerpujący określać jego obowiązki. W przypadku jednak, gdy zarządzenie o powołaniu zastępcy wójta milczy na temat jego obowiązków, tak powołana osoba nie posiada żadnych kompetencji i powinna czekać na stosowne upoważnienie w tej sprawie (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 12 marca 2008 r. syg. akt II SA/Ol 1044/07).

W tej mierze upoważnienia są również niezbędne w sytuacji, gdy wójt chce rozszerzyć pierwotny zakres obowiązków swojego zastępcy wynikający z zarządzenia o powołaniu. Bez wątpienia w sposób najbardziej szczegółowy i konkretny kompetencje zastępcy wójta są określone w pisemnym upoważnieniu. W tym dokumencie wójt szczegółowo określa zakres obowiązków swojego zastępcy. W upoważnieniu takim wójt może np. powierzyć zastępcy kompetencje do wydawania decyzji indywidualnych w sprawach podatkowych, przygotowanie konkretnego projektu uchwał rady gminy itp.

W przedmiocie samego upoważnienia należy wskazać na jego formę, która dla swej ważności musi mieć postać pisemną. Wójt nie może powierzyć swojemu zastępcy wykonania określonego zadania w drodze ustnego polecenia. Czynność taka musi wynikać z pisemnego upoważnienia (o ile wprost nie wynika ze statutu, regulaminu bądź zarządzenia).

Takie stanowisko zajął NSA w wyroku z dnia  10 maja 2007 r. ., sygn. akt  II FSK 622/06 „ treści art. 39 ust. 1 i 2 … nie wskazuje na to, że upoważnienie udzielone przez wójta lub burmistrza powinno być udzielone na piśmie. Jednakże brak takiego zapisu nie oznacza, że dopuszczalna jest inna forma, a w szczególności ustna. Zwrócić bowiem uwagę trzeba na to, że upoważnienie jest aktem o charakterze indywidualnym w sensie podmiotowym i konkretnym w sensie przedmiotowym”.

W związku z powyższym należy wskazać, że udzielone upoważnienie musi mieć odpowiednią treść i formę. Ma to fundamentalne znaczenie, ponieważ błędna konstrukcja upoważnienia powoduje to, że czynność prawna dokonana przez zastępcę jest nieważna. Zaznaczyć należy, iż powodem bezskuteczność czynności prawnej zastępcy wójta jest również przekroczenie granic kompetencyjnych określonych w upoważnieniu.

 

Czytaj także: Prawidłowe uchwały Rady Gminy >>

 

Z praktycznego punktu widzenia, zastępca wójta może wykonywać m.in. następujące zadania (o ile w tym zakresie posiada odpowiednie umocowanie):

- przygotowywanie projektów uchwał Rady,

- gospodarowanie mieniem komunalnym,      

- wykonywanie uchwał Rady oraz określanie sposobu ich realizacji,

- zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,

- przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej gminy,

- wydawanie indywidualnych decyzji w sprawach z zakresu administracji publicznej,

- zapewnia w powierzonym zakresie kompleksową merytoryczną realizację zadań oraz nadzoruje referaty i inne jednostki organizacyjne realizujące te zadania,

- składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy.

Podstawa prawna:

•  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.).

Andrzej Szczerbowski

 

Poszerzaj swoją wiedzę korzystając z naszego programu >>
INFORLEX Sprawozdawczość Budżetowa – program dla księgowych jednostek budżetowych
INFORLEX Sprawozdawczość Budżetowa – program dla księgowych jednostek budżetowych
Tylko teraz
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  27 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Whistleblowing – co z ustawą?

  Whistleblowing – co z ustawą? Czego nie wiemy o ustawie wdrażającej dyrektywę o sygnalistach? Czy warto na nią czekać?

  Zmiany dla nauczycieli - godziny karciane

  Godziny karciane wrócą do szkół? Zdaniem nauczycieli dojdzie do tego poprzez zwiększenie czasu pracy. Propozycje zmian przedstawiło MEiN.

  Co się musi znaleźć w aktach budynku?

  Dokumentacja techniczna budynku jest bardzo ważna. Przedstawiamy podstawowe informacje na jej temat i wyjaśniamy, czy może ona zostać odtworzona.

  6 dla nauczyciela - propozycje MEiN

  6 dla nauczyciela - propozycje MEiN. Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło propozycje zmian dla nauczycieli, w tym podwyżek wynagrodzeń. Nauczyciele mają jednak pracować więcej.

  Do 8 lat więzienia za zakażenie koronawirusem?

  Zakażenie koronawirusem. Wiceminister sprawiedliwości zapowiada wysokie kary, takie jak np. za zakażenie wirusem HIV. Sprawcy może grozić nawet 8 lat więzienia.

  Awans zawodowy nauczycieli - zmiany

  Awans zawodowy nauczycieli - zmiany. Zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego, egzamin na mianowanie oraz zmiany w urlopach dla nauczycieli - to niektóre propozycje MEiN.

  Podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2022 r.

  Podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2022 r. - ile wyniosą? Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło propozycję wynagrodzeń. Nauczyciel dyplomowany zarobi nawet 7750 zł.

  Trzecia dawka szczepionki na COVID-19

  Trzecia dawka szczepionki na COVID-19 – dla kogo? Jakim preparatem będzie można się zaszczepić?

  Darmowe przejazdy komunikacją w Dzień bez Samochodu - 22 września

  22 września w Dzień bez Samochodu darmowe przejazdy komunikacją zbiorową w Warszawie i w wielu innych miastach.

  Polski Ład - dochody gmin w 2022 r.

  Polski Ład. Wiceminister Finansów Sebastian Skuza zapewnia, że żadna gmina w 2022 nie będzie miała mniejszych dochodów niż prognozowała przed Polskim Ładem.

  Wynagrodzenia i zatrudnienie w samorządach

  Wynagrodzenia w samorządach - czy będą podwyżki w 2022 roku? Czy spodziewana jest redukcja etatów w urzędach?

  Stan wyjątkowy - do kiedy?

  Stan wyjątkowy - do kiedy? Czy stan nadzwyczajny przy granicy polsko-białoruskiej zostanie przedłużony?

  Podwyżki cen za wodę i ścieki 2021-2024

  Podwyżki cen za wodę i ścieki. Wiceszef Wód Polskich poinformował, że do regulatora trafiło ok. 2,6 tys. wniosków taryfowych od przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. W ponad 90 proc. przypadków przedsiębiorstwa zawnioskowano o podwyżki cen za wodę i ścieki. Propozycje nowych taryf są składane na trzy lata (2021-2024).

  4 fala COVID - kiedy lockdown?

  4 fala COVID - kiedy lockdown? Minister Zdrowia poinformował w jakiej sytuacji rząd będzie wprowadzał obostrzenia.

  Program Poznaj Polskę - do kiedy nabór wniosków?

  Program Poznaj Polskę - do kiedy nabór wniosków na dofinansowanie do wycieczek szkolnych? Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, są dodatkowe środki.

  Protest medyków 2021 [PODCAST]

  Protest medyków - jakie są postulaty protestujących? Jak wygląda obecnie praca w służbie zdrowia? Na te pytania, w rozmowie z Martą Zdanowską (Infor.pl) odpowiada ratownik medyczny, Jan Świtała. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony".

  Laboratoria Przyszłości - miliard na wyposażenie dla szkół

  Laboratoria Przyszłości - rusza największa rządowa inwestycja w nowoczesną edukację. Na co będzie można uzyskać wsparcie z programu?

  Whistleblowing – stan gotowości sektora publicznego

  Whistleblowing. Zostały trzy miesiące dni do wdrożenia systemów dla sygnalistów przez podmioty prawne w sektorze publicznym, a więc i jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty w sektorze prywatnym. Do dnia dzisiejszego, pomimo upływu blisko 22 miesięcy od dnia publikacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, nie pojawił się nawet projekt ustawy implementującego ww. Dyrektywę do polskiego porządku prawnego.

  Brakuje nauczycieli - czy prawo do nauki jest zagrożone?

  Prawo do nauki może być zagrożone przez brak nauczycieli.

  Do kiedy wniosek o 300+?

  Wniosek o 300+ wciąż można złożyć. Do kiedy ZUS przyjmuje wnioski o "Dobry start" w 2021 r.?

  "Dla lasu, dla ludzi" - kampania społeczna Lasów Państwowych

  Lasy Państwowe przygotowały kampanię społeczną "Dla lasu, dla ludzi". Jakie są cele kampanii?

  Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do ZUS - ważny termin

  Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do ZUS to ważny dokument dla uczniów i studentów pobierających rentę rodzinną. Do kiedy należy go złożyć?

  Środki dla samorządów na działania edukacyjne

  Samorządy do 17 września 2021 r. mają otrzymać środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na działania edukacyjne.

  Whistleblowing – czemu sygnaliści nie zgłaszają naruszeń?

  Whistleblowing. Kluczowym testem dla systemów będzie to czy wpłyną zgłoszenia od sygnalistów i jak na nie zareagujemy. Ilu pracowników jest gotowych zgłosić nadużycie w pracy? Dlaczego pracownicy nie powiadamiają swoich pracodawców o nadużyciach w pracy?

  Stan wyjątkowy w Polsce 2021 - czy jest zgodny z prawem? [PODCAST]

  2 września 2021 na części terytorium Polski wprowadzono stan wyjątkowy. Jest to odpowiedź polskich władz na, trwający od kilku tygodni, kryzys uchodźczy na granicy z Białorusią. Co to właściwie oznacza dla obywateli? Czy działania rządu są zgodne z prawem? Te kwestie w rozmowie z Martą Zdanowską (Infor.pl) wyjaśnia mec. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony".