Kategorie

Za co odpowiada zastępca wójta

Andrzej Szczerbowski
Prawnik, ekspert prawa cywilnego, podatkowego i handlowego.
Kompetencje wójta (burmistrza, prezydenta) są precyzyjnie określone ustawowo. Jaki natomiast może być zakres kompetencji zastępców?

Kompetencje zastępcy  wójta wynikają w głównej mierze z art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm., dalej jako u.s.g.). Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę.

Reklama

Zgodnie z art. 33 ust. 4 u.s.g. wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Przepis ten nie wskazuje przy tym ani zakresu, ani rodzaju spraw gminy, które mogą być delegowane na zastępcę wójta lub sekretarza gminy, nie zastrzega też żadnych spraw do wyłącznej kompetencji wójta (w powołanym przepisie mowa jest o określonych, a nie tylko niektórych kompetencjach wójta).

Powyższy przepis jest dość ogólny i nie wskazuje precyzyjnie na zakres obowiązków, które może wykonywać zastępca wójta. Wynika z niego to, iż wójt w drodze zarządzenia może powierzyć swojemu zastępcy w zasadzie każdy zakres obowiązków, o ile nie jest on oczywiście sprzeczny i nie koliduje z pewnymi zakazami dotyczącymi obowiązków i kompetencji pracowników samorządowych określonych w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o pracownikach samorządowych oraz ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Ustawodawca nie wskazuje bezpośrednio zadań, które powinien wykonywać zastępca wójta, ponieważ tak naprawdę sytuacja organizacyjna oraz personalna w każdej gminie jest zróżnicowana. Natomiast wójt, powierzając danej osobie stanowisko zastępcy, powinien kierować się przede wszystkim tym, aby usprawnić pracę urzędu.

W związku z tym, iż zastępca wójta nie ma własnych, ustawowo określonych kompetencji, a o zakresie i formach jego obowiązków decyduje wójt gminy, wskażać można pewien ogólny zakres kompetencji zastępcy wójta:   

a) w zakresie spraw administracyjnych – może posiadać upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych (art. 39 ust. 2 u.s.g.),

b) w zakresie spraw cywilnych – może posiadać upoważnienie do składania samodzielnie albo wraz z inną odpowiednio przez wójta umocowaną osobą oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem komunalnym (art. 46 ust. 1 u.s.g.).

c) w razie nieobecności wójta albo innej przyczyny powodującej niemożność wykonywania przez wójta jego obowiązków - ich realizację przejmuje zastępca wójta. Wszelkie związane z tym sprawy, a zwłaszcza warunki upoważniające zastępcę wójta do przejęcia zadań wójta, jak również stosowane w takim przypadku procedury, a w razie istnienia więcej niż jednego stanowiska zastępcy - kolejność przejmowania tych kompetencji, powinien - zgodnie z art. 22 ust. 1 u.s.g. - normować statut gminy.

 

Czytaj także: Nowe obowiązki starostów >>

 

Wymienione powyżej zakresy kompetencji swoje umocowanie mają odpowiednio w:

- statucie gminy;

- regulaminie organizacyjnym gminy;

- zarządzeniu wójta powołującym zastępcę i określającym jego obowiązki,

- pisemnym upoważnieniu wójta.

Reklama

Statut określa kompetencje zastępcy wójta zazwyczaj w sposób bardzo ogólny i na dobrą sprawę niewiele odbiegający od regulacji zawartych w u.s.g. W sposób bardziej konkretny i uszeregowany obowiązki zastępcy wójta, przedstawia z reguły regulamin organizacyjny danej gminy, którymi mogą być np. aprobowanie wniosków kadrowych kierowników referatów, przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,  występowanie do Wójta z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wycince drzew i krzewów, itp.

Zarządzenie wójta powołujące zastępcę co do zasady powinno w sposób wyczerpujący określać jego obowiązki. W przypadku jednak, gdy zarządzenie o powołaniu zastępcy wójta milczy na temat jego obowiązków, tak powołana osoba nie posiada żadnych kompetencji i powinna czekać na stosowne upoważnienie w tej sprawie (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 12 marca 2008 r. syg. akt II SA/Ol 1044/07).

W tej mierze upoważnienia są również niezbędne w sytuacji, gdy wójt chce rozszerzyć pierwotny zakres obowiązków swojego zastępcy wynikający z zarządzenia o powołaniu. Bez wątpienia w sposób najbardziej szczegółowy i konkretny kompetencje zastępcy wójta są określone w pisemnym upoważnieniu. W tym dokumencie wójt szczegółowo określa zakres obowiązków swojego zastępcy. W upoważnieniu takim wójt może np. powierzyć zastępcy kompetencje do wydawania decyzji indywidualnych w sprawach podatkowych, przygotowanie konkretnego projektu uchwał rady gminy itp.

W przedmiocie samego upoważnienia należy wskazać na jego formę, która dla swej ważności musi mieć postać pisemną. Wójt nie może powierzyć swojemu zastępcy wykonania określonego zadania w drodze ustnego polecenia. Czynność taka musi wynikać z pisemnego upoważnienia (o ile wprost nie wynika ze statutu, regulaminu bądź zarządzenia).

Takie stanowisko zajął NSA w wyroku z dnia  10 maja 2007 r. ., sygn. akt  II FSK 622/06 „ treści art. 39 ust. 1 i 2 … nie wskazuje na to, że upoważnienie udzielone przez wójta lub burmistrza powinno być udzielone na piśmie. Jednakże brak takiego zapisu nie oznacza, że dopuszczalna jest inna forma, a w szczególności ustna. Zwrócić bowiem uwagę trzeba na to, że upoważnienie jest aktem o charakterze indywidualnym w sensie podmiotowym i konkretnym w sensie przedmiotowym”.

W związku z powyższym należy wskazać, że udzielone upoważnienie musi mieć odpowiednią treść i formę. Ma to fundamentalne znaczenie, ponieważ błędna konstrukcja upoważnienia powoduje to, że czynność prawna dokonana przez zastępcę jest nieważna. Zaznaczyć należy, iż powodem bezskuteczność czynności prawnej zastępcy wójta jest również przekroczenie granic kompetencyjnych określonych w upoważnieniu.

 

Czytaj także: Prawidłowe uchwały Rady Gminy >>

 

Z praktycznego punktu widzenia, zastępca wójta może wykonywać m.in. następujące zadania (o ile w tym zakresie posiada odpowiednie umocowanie):

- przygotowywanie projektów uchwał Rady,

- gospodarowanie mieniem komunalnym,      

- wykonywanie uchwał Rady oraz określanie sposobu ich realizacji,

- zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,

- przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej gminy,

- wydawanie indywidualnych decyzji w sprawach z zakresu administracji publicznej,

- zapewnia w powierzonym zakresie kompleksową merytoryczną realizację zadań oraz nadzoruje referaty i inne jednostki organizacyjne realizujące te zadania,

- składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy.

Podstawa prawna:

•  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.).

Andrzej Szczerbowski

 

Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Do kiedy wystawienie ocen 2021?

  Do kiedy wystawienie ocen 2021? Ile czasu mają uczniowie na poprawienie ocen końcowych? Kiedy jest zakończenie roku szkolnego?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki? W ramach Polskiego Ładu rząd przedstawił plan 10 ustaw do przygotowania w ciągu 100 najbliższych dni. W pakiecie tym niemal nie przewidziano działań zawartych w części „Złota jesień życia”. Wyjątkiem są emerytury bez podatku, ale ta planowana zmiana, bez równoległych korekt w innych obszarach wsparcia, niesie również skutki uboczne dla części osób starszych – zwłaszcza niesprawnych, wymagających opieki i ich rodzin.

  Praca zdalna w urzędach – czerwiec 2021 r.

  Praca zdalna w urzędach – do kiedy przedłużona? Jak długo będzie ograniczona praca urzędów? Jaka jest dopuszczalna liczba osób (interesantów) w urzędzie w czerwcu 2021 roku?

  Certyfikat COVID na telefonie

  Certyfikat COVID na telefonie - od kiedy? Odpowiadamy na pytania - gdzie go teraz szukać i kiedy paszport covidowy pojawi się w aplikacji mObywatel.

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat od 7 czerwca 2021

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat ruszyły. Jak młodzież może zapisać się na szczepienie? Czy konieczna jest zgoda i obecność rodziców?

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy. Do 15 czerwca 2021 r. jest czas na zgłoszenia nowych gmin do programu „Czyste Powietrze”, a do 15 lipca br. wydłużono termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy, które już wcześniej wyraziły chęć skorzystania z finansowych bonusów.

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda?

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda? Przedstawiamy najważniejsze informacje o unijnym certyfikacie COVID.

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca - poinformował w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Wtedy planowane jest kolejne luzowanie obostrzeń dotyczących COVID-19.

  Zgromadzenia spontaniczne - czy są legalne?

  Zgromadzenia spontaniczne - czy są legalne? Rząd łagodzi obostrzenia covidowe, ale utrzymuje całkowity zakaz zgromadzeń spontanicznych. RPO przesłał swoje stanowisko do premiera Mateusza Morawieckiego.

  Rola najwyższego kierownictwa we wdrażaniu Compliance i systemów dla sygnalistów 

  Najwyższe kierownictwo - rola we wdrażaniu Compliance i systemów dla sygnalistów. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, zwaną potocznie dyrektywą o sygnalistach, pozostało 6 i pół miesiąca, aby sektor publiczny oraz duże przedsiębiorstwa wdrożyły systemy dla sygnalistów. Odpowiedzialność za to ponosi najwyższe kierownictwo.

  Program "Sportowe Wakacje+" w 2021 roku

  "Sportowe Wakacje+". Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z Fundacją Lotto im. Haliny Konopackiej przeznaczyły 30 milionów złotych na drugą edycję programu "Sportowe Wakacje+" - poinformował szef resortu, wicepremier Piotr Gliński.

  Polski Ład - utrata dochodów samorządów

  Polski Ład - w dużej mierze zapłacą za niego samorządy. Z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że ich dochody mają spaść o ok. 10–11 mld zł, ale rząd obiecuje, że ten ubytek pokryje specjalna subwencja inwestycyjna. Według ekspertów może ona jednak się okazać niewystarczająca.

  Młodzieżowe rady gmin, powiatu i sejmiki województwa

  Młodzieżowe rady gmin, powiatu i sejmiki województwa - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów dotyczących samorządów lokalnych. Dzięki nowym rozwiązaniom, młode osoby będą miały szersze możliwości do angażowania się w życie publiczne i obywatelskie.