Kategorie

Przedsięwzięcia znacząco oddziałujące na środowisko

Zbigniew Kornat
Decyzje w sprawie uwarunkowań środowiskowych w zależności od przedsięwzięcia wydaje wojewoda, starosta lub wójt. W przypadku gdy inwestorem ubiegającym się o wydanie decyzji jest gmina, wydaje ją wójt gminy (burmistrz albo prezydent miasta), na obszarze której ma być realizowane przedsięwzięcie.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, których przedmiotem jest budowa dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych lub instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się dla całego przedsięwzięcia realizowanego w granicach województwa.

Reklama

Przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, które dla tego samego przedsięwzięcia przeprowadza się jednokrotnie.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie jednej z decyzji, która musi być wydana przed decyzją o uwarunkowaniu (patrz obok). Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin, o którym mowa, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wniosek o decyzje

Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia. Dla przedsięwzięcia, dla którego zgodnie z przepisami odrębnymi jest wymagana decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się z urzędu.

Właściwość organów

Reklama

Określone przedsięwzięcia wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Chodzi tu generalnie o planowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Obowiązek sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia w określonych wypadkach stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określając jednocześnie zakres raportu.

Wojewoda jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, takich jak drogi, linie kolejowe, napowietrzne linie elektroenergetyczne, instalacje do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztuczne zbiorniki wodne. Wojewoda jest organem właściwym do wydania decyzji o uwarunkowaniach również dla przedsięwzięć na terenach zamkniętych i realizowanych na obszarach morskich, a także zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny.

Z kolei starosta jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów.

Właściwym organem w przypadku decyzji, o której mowa, w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny, jest dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydają decyzje o uwarunkowaniu w przypadków wszystkich innych przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko w przypadkach niewymienionych wcześniej.

W przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast.

 

Zasady postępowania

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, dostępność do złóż kopalin.

W tym samym postępowaniu trzeba ocenić również możliwości oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wymagany zakres monitoringu.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu jej z właściwymi organami, czyli np. z organem ochrony środowiska oraz państwowym wojewódzkim lub powiatowym inspektorem sanitarnym.

KIEDY MUSI BYĆ WYDANA DECYZJA

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje m.in. przed uzyskaniem:

• decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zm.),

• pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na podstawie ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,

• decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, na podstawie przepisów ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

• decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów na podstawie ustawy z 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2003 r. nr 178, poz. 1749 oraz z 2004 r. nr 116, poz. 1206),

• decyzji o zmianie lasu na użytek rolny na podstawie ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2005 r. nr 45, poz. 435),

• decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej na podstawie ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. nr 80, poz. 721 i nr 217, poz. 2124) - art. 46 Prawa ochrony środowiska.

WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA WAŻNOŚĆ DECYZJI I KONIECZNY WNIOSEK

Jak wyjaśnia Ministerstwo Ochrony Środowiska, przepis art. 46 ust. 4b ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi o terminie, w jakim, po uprawomocnieniu się decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, należy złożyć wniosek o wydanie decyzji określonych w art. 46 ust. 4 ustawy i dokonać zgłoszenia, o którym mowa w art. 46 ust. 4a ustawy - bez konieczności uzyskiwania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Od 19 sierpnia 2007 r. termin ten wynosi cztery lata. W przypadku przedsięwzięć realizowanych etapowo termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne dwa lata, pod warunkiem że nie zmienią się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Określony w przepisach termin jako taki nie jest terminem ważności decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach, lecz terminem, w jakim należy złożyć wniosek o wydanie decyzji określonych w art. 46 ust. 4 Prawa ochrony środowiska. Termin ten jest określony prawem i obowiązuje wobec wszystkich przedsięwzięć jednakowo. Oznacza to, że inwestorzy posiadający wydane już decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, które uprawomocniły się nie wcześniej niż dwa lata przed 19 sierpnia 2007 r., otrzymali kolejne dwa lata na złożenie wniosku o wydanie decyzji określonych w art. 46 ust. 4 prawa ochrony środowiska.

Przez etapową realizację przedsięwzięcia z pewnością nie można rozumieć działań polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniu wniosków o lokalizację inwestycji celu publicznego. Realizacją inwestycji jest jej budowa. Etapowa realizacja tego przedsięwzięć polega na budowie poszczególnych odcinków danego obiektu w określonych odstępach czasowych - pismo Ministerstwa Ochrony Środowiska z 18 września 2007 r., DOOŚ-072-46/6785/07/ef.

Zbigniew Kornat

gp@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 ze zm.).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  31 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?