REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Cyberbezpieczeństwo - zadania dla samorządów

Cyberbezpieczeństwo - zadania dla samorządów./ fot. Shutterstock
Cyberbezpieczeństwo - zadania dla samorządów./ fot. Shutterstock
fot.Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Cyberbezpieczeństwo to odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy. Po wyjątkowo długim procesie legislacyjnym ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wreszcie została uchwalona. Jej wdrożenie stawia przed jednostkami samorządu terytorialnego wiele wyzwań organizacyjnych i regulacyjnych. Część z nich zostanie zasygnalizowana w tym materiale.

Stale rosnący wpływ technologii teleinformatycznych na rozwój społeczno-gospodarczy oraz wzrost ich wykorzystania sprawia, że oferowane produkty i usługi są obecnie coraz silniej zależne od zapewnienia cyberbezpieczeństwa. O skali zagrożeń, jakie wiążą się z rozwojem internetu, świadczą statystyki publikowane przez zespoły CERT (zespoły reagowania na incydenty komputerowe). W 2016 roku CERT Polska działający w NASK - Państwowym Instytucie Badawczym obsłużył 1926 incydentów, tj. o 32% więcej niż w 2015 roku. Do najczęściej zgłaszanych należą następujące kategorie incydentów: oszustwa komputerowe (55,5%), obraźliwe i nielegalne treści (12,31%), złośliwe oprogramowanie (10,96%), próby włamań (5,66%), gromadzenie informacji (3,37%), włamania (2,8%), dostępność zasobów (2,34%), atak na bezpieczeństwo informacji (2,34%), inne (4,72%). 6 lipca 2016 r. przyjęto dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii. Zawarte w jej treści regulacje wdraża do polskiego porządku prawnego uchwalona 5 lipca 2018 r. ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (dalej: ustawa).

REKLAMA

Adresat: podmioty publiczne

REKLAMA

Przepisy ustawy definiują cyberbezpieczeństwo jako "odporność systemów informacyjnych na wszelkie działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy". W tej definicji najważniejsze jest określenie przedmiotu ochrony - tj. danych lub związanych z nimi usług. Co prawda nie zdefiniowano w ustawie, czym są dane, ale uznać trzeba, że chodzi o wszelkiego rodzaju dane podlegające ochronie i te, na podstawie których świadczone są różnorakie usługi.

Cyberbezpieczeństwo to odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy.

Ustawa dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców zaliczonych do grupy tzw. operatorów usług kluczowych, czyli najważniejszych przedsiębiorstw z sektora energii, transportu, bankowości i infrastruktury rynków finansowych, ochrony zdrowia, zaopatrzenia w wodę pitną i infrastruktury cyfrowej. Mniejszy zakres obowiązków dotyczy dostawców usług cyfrowych, tj. dostarczycieli internetowych platform handlowych, usług przetwarzania w chmurze oraz wyszukiwarek internetowych. Jednakże najliczniejszą grupą podmiotów objętych nowymi obowiązkami ustawowymi będą podmioty publiczne, w tym m.in.: jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze; NBP, BGK, Urząd Dozoru Technicznego; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także spółki prawa handlowego wykonujące zadania o charakterze użyteczności publicznej. To grupa bardzo liczna, obejmująca całą administrację, samorządy terytorialne i spółki komunalne.

Zadania dla samorządów

Pierwszym zadaniem będzie wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Powinna nią być osoba, która odpowiada w urzędzie za bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych i bezpieczeństwo informacji. Szczególnie w małych jednostkach, z uwagi na ograniczoną ilość obowiązków, mogą to być te same osoby, które pełnią funkcję inspektorów ochrony danych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zobacz: RODO 2018

SŁOWNICZEK

Skrótem CSIRT określa się Zespoły Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego. Przepisy ustawy wyróżniają trzy zespoły CSIRT:

● CSIRT GOV - Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działający na poziomie krajowym, prowadzony przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

● CSIRT MON - Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działający na poziomie krajowym, prowadzony przez Ministra Obrony Narodowej,

● CSIRT NASK - Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działający na poziomie krajowym, prowadzony przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy.

REKLAMA

Zgodnie z przyjętymi przepisami, jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła wyznaczyć jedną osobę odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa dla jej wszystkich jednostek organizacyjnych i przekazanie danych kontaktowych tej osoby do właściwego CSIRT. Jednakże wyznaczenie osoby kontaktowej to za mało. Konieczne będzie przygotowanie struktur i procedur, które pozwolą zrealizować następujące obowiązki:

1) zapewnienie zarządzania incydentem, tj. zapewnienie obsługi incydentu, wyszukiwania powiązań między incydentami, usuwania przyczyn ich wystąpienia oraz opracowania wniosków z obsługi incydentu,

2) zgłoszenie incydentu do właściwego CSIRT w czasie do 24 godzin od momentu jego wykrycia,

3) zapewnienie obsługi incydentu i incydentu krytycznego we współpracy z właściwym CSIRT poprzez przekazanie niezbędnych danych, w tym danych osobowych,

4) zapewnienie osobom, na rzecz których dana jednostka samorządu terytorialnego realizuje zadania publiczne, dostępu do wiedzy pozwalającej na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami; wspomniany dostęp do wiedzy powinien być realizowany w szczególności przez publikowanie informacji w tym zakresie na stronie internetowej jednostki.

Jednostki samorządu terytorialnego muszą dodatkowo pamiętać, że ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w sposób szczególny podlegają również podmioty nadzorowane przez te jednostki lub takie, w których te jednostki posiadają udziały. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorców, którzy mogą być zaliczeni do kategorii operatorów usług kluczowych. Jak wspomniałem wcześniej, będą to przedsiębiorcy z następujących sektorów: energii, transportu, bankowości i infrastruktury rynków finansowych, ochrony zdrowia, zaopatrzenia w wodę pitną i infrastruktury cyfrowej. O jakich zatem mówimy przedsiębiorcach w kontekście jednostek samorządu terytorialnego? Mogą to być szpitale, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, operatorzy lotnisk. To na takich przedsiębiorcach spoczywać będzie najwięcej obowiązków związanych z budowaniem cyberbezpieczeństwa.

Zobacz: Ustrój i jednostki

Koordynacja z przepisami innych ustaw

Przed jednostkami samorządu terytorialnego stanie również wyzwanie skoordynowania obowiązków wynikających z przepisów nowej ustawy o cyberbezpieczeństwie z obowiązkami wynikającymi z innych przepisów, w szczególności z RODO, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (w tym aktu wykonawczego do tej ustawy - Krajowych Ram Interoperacyjności czy ustawy o ochronie informacji niejawnych. Wszystkie te przepisy (a także kilka innych) splatają się ze sobą i wzajemnie się przenikają. Ważne jest, aby nie traktować ich odrębnie. Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, zarządzanie i ochrona informacji, a także ochrona danych osobowych muszą tworzyć spójny system.

Procedura zgłaszania incydentu (zdarzenia mogącego mieć negatywny wpływ na cyberbezpieczeństwo)

Incydent w podmiocie publicznym zgłasza się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu wykrycia. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) dane podmiotu zgłaszającego, w tym nazwę podmiotu, numer we właściwym rejestrze, siedzibę i adres;

2) imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej osoby składającej zgłoszenie;

3) imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do składania wyjaśnień dotyczących zgłaszanych informacji;

4) opis wpływu incydentu w podmiocie publicznym na realizowane zadanie publiczne, w tym:

a) wskazanie zadania publicznego, na które incydent miał wpływ,

b) liczbę osób, na które incydent miał wpływ,

c) moment wystąpienia i wykrycia incydentu oraz czas jego trwania,

d) zasięg geograficzny obszaru, którego dotyczy incydent,

e) przyczynę zaistnienia incydentu i sposób jego przebiegu oraz skutki jego oddziaływania na systemy informacyjne podmiotu publicznego;

5) informacje o przyczynie i źródle incydentu;

6) informacje o podjętych działaniach zapobiegawczych;

7) informacje o podjętych działaniach naprawczych;

8) inne istotne informacje.

W zgłoszeniu podmiot publiczny oznacza informacje stanowiące tajemnice prawnie chronione, w tym stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Właściwy CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV może zwrócić się do podmiotu publicznego o uzupełnienie zgłoszenia o informacje, w tym informacje stanowiące tajemnice prawnie chronione, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w ustawie.

Co zatem należy czynić? Przede wszystkim zachować spokój i zdrowy rozsądek. Nie ulegać histerii oraz nie słuchać marnych, ale hałaśliwych doradców, co stało się powszechnym zjawiskiem w przypadku RODO. Należy pamiętać, że wdrożenie odpowiednich systemów bezpieczeństwa nie może służyć jedynie spełnieniu formalnych wymogów stawianych przez prawo, ale ma przede wszystkim zabezpieczać organizację przed atakami cybernetycznymi.

Każda organizacja, w szczególności podmioty publiczne, takie jak samorząd terytorialny, musi być przygotowana nie tylko do odparcia ataków cybernetycznych, ale również do działania w sytuacji, kiedy atak cybernetyczny się powiedzie. Poważne incydenty cybernetyczne mogą mieć szerokie konsekwencje finansowe, prawne i wizerunkowe. Dlatego cyberbezpieczeństwo już dawno przestało być domeną jedynie działów IT i wyspecjalizowanych komórek ds. bezpieczeństwa. W system cyberbezpieczeństwa muszą być włączone również służby prawne, odpowiedzialne za komunikację zewnętrzną oraz zarządzający daną jednostką. Zarządzający jednostkami samorządu terytorialnego muszą zdać sobie sprawę, że cyberbezpieczeństwo już dziś jest jednym z najważniejszych tematów, jakim powinni poświęcać swoją uwagę i czas. ©℗

Wojciech Dziomdziora

radca prawny, Counsel w kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka

Podstawa prawna

 • art. 21 - 25 ustawy z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ustawa o dostępności w produktach i usługach od 28 czerwca 2025 roku

  Ustawa o zapewnieniu dostępności w produktach i usługach dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami ma wejść w życie dnia 28 czerwca 2025 roku. O jakie produkty i usługi chodzi ustawodawcy wdrażającemu unijną dyrektywę zwaną "Europejskim Aktem o Dostępności” (EAA)?

  Ekoschematy 2024 - rozporządzenie wprowadza zmiany od 15 marca

  Ekoschematy 2024 - oświadczenie zastąpi zdjęcia geotagowane. Jest projekt rozporządzenia dotyczącego zmian w dopłatach dla rolników w ramach ekoschematów. Zmiany wejdą w życie 15 marca 2024 roku.

  Co to jest transport sanitarny? Dla kogo jest bezpłatny?

  Pacjent, który nie może się samodzielnie poruszać, a chce udać się do przychodni lub szpitala, może skorzystać z transportu sanitarnego. Jak to się odbywa?

  Podwyżki o 30%-33% dla nauczycieli z kłopotem. Samorządy chcą pieniędzy na dodatki. MEN wyda interpretację?

  Samorządowcy pytają ministerstwo edukacji o zasady wypłaty wyrównań dla nauczycieli. Czy min. edukacji Barbara Nowacka wyjaśni zasady postępowania?

  REKLAMA

  Wywiad Ukrainy: Rosja nasila operację dezinformacyjną Majdan-3; punkt kulminacyjny w marcu-maju 2024 roku

  Rosja nasila operację informacyjną Majdan-3 w celu wywołania konfliktów wewnętrznych w Ukrainie oraz krajach ją popierających, by następnie uderzyć i pokonać wojska ukraińskie na wschodzie – ostrzegł prezydencki komitet ds. wywiadu w Kijowie.

  Znasz portal Diety NFZ? Korzysta z niego już prawie 870 tys. osób

  Portal diety.nfz.gov.pl to baza bezpłatnych przepisów na zdrowe i proste w przygotowaniu dania do samodzielnego przygotowania. Narodowy Fundusz Zdrowia podał, że z planów żywieniowych korzysta już blisko 870 tys. osób. 

  Min. rolnictwa Cz. Siekierski: Różne, nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu muszą zostać wycofane

  Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski w dniu 27 lutego 2024 r. w czasie posiedzenia unijnej Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), powiedział: – Różne, nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu muszą zostać wycofane. Komisja Europejska musi zrozumieć protestujących rolników. Rolnicy mówią: nic o nas, bez nas. List przewodniczącego Norberta Linsa pokazuje, że Parlament Europejski też oczekuje szybkich działań.

  Doradca Prezydenta RP: kontrolę nad polskim szkolnictwem obejmie bezpośrednio UE

  Profesor Andrzej Waśko, doradca prezydenta RP, przewodniczący Rady ds. Rodziny, Edukacji i Wychowania, odnosząc się do "Europejskiego obszaru edukacji" podkreślił, że polityka oświatowa, która dotąd była powierzona kompetencji rządów krajowych, stanie się częścią polityki unijnej. Zwrócił uwagę, że kontrole nad polskim szkolnictwem obejmie bezpośrednio UE.

  REKLAMA

  Min. Siekierski: KE narzuciła nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu; musimy zrozumieć protesty rolników. 27 lutego posiedzenie unijnej rady ministrów w Brukseli. 29 lutego rozmowy z rolnikami w Ministerstwie

  Komisja Europejska narzuciła zbyt duże, nieracjonalne, kosztowne wymogi Zielonego Ładu, które miały służyć środowisku, przeciwdziałać zmianom klimatu, a w rzeczywistości doprowadziły do bankructwa wielu gospodarstw - oświadczył w 26 lutego 2024 r. na konferencji prasowej w Brukseli minister rolnictwa RP Czesław Siekierski. Wcześniej tego samego dnia, jeszcze będąc w Polsce w czasie konferencji prasowej kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, minister Siekierski powiedział: Musimy zrozumieć protesty rolników i o to będę zabiegał na jutrzejszym posiedzeniu unijnej rady ministrów w Brukseli.

  KPO 2024. Polska nie dostanie wszystkich pieniędzy? Ekspert: 43 inwestycje i ich refinansowanie zagrożone. Konieczna rewizja polskiego KPO

  Zdaniem Łukasza Kościjańczuka, eksperta firmy doradczej CRIDO, ok. 43 inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy (z 56 zaplanowanych) może nie zostać zrealizowanych do 31 sierpnia 2026 r, co oznacza, że Polska nie otrzyma refinansowania z UE. Dlatego niezbędna jest rewizja KPO, która - jak oszacował ekspert - może objąć nawet połowę planowanych przedsięwzięć.

  REKLAMA