Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dofinansowanie kosztów kształcenia dla żołnierzy WOT. Wzór umowy

Tomasz Król
prawnik - prawo sektora publicznego, prawo cywilne, gospodarcze, prawo administracyjne, podatki
.
.
Dofinansowanie kosztów kształcenia dla żołnierzy WOT. Wzór umowy
Infor.pl

Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni terytorialną służbę wojskową, może przyznać temu żołnierzowi, na jego pisemny wniosek złożony w formie papierowej, dofinansowanie kosztów kształcenia.

Wniosek o dofinansowanie do kształcenia żołnierzy WOT

Wniosek zawiera:

1)     rodzaj, zakres i wysokość wnioskowanego dofinansowania;

2)     nazwę i rodzaj podmiotu prowadzącego kształcenie;

3)     nazwę i rodzaj podmiotu prowadzącego kształcenie;

4)     terminy i miejsce odbywania kształcenia;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

5)     planowany termin ukończenia kształcenia;

6)     kwalifikacje (tytuły), które uzyska po ukończeniu kształcenia;

7)     całkowity koszt kształcenia naliczony przez podmiot prowadzący kształcenie.

Do wniosku dołącza się zaświadczenie o rozpoczęciu kształcenia wystawiane przez podmiot prowadzący kształcenie wraz z programem kształcenia.

WAŻNE! W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni terytorialną służbę wojskową, wzywa żołnierza OT do uzupełnienia tego wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia.

Umowa w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia żołnierza WOT

Dowódca jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu finansowym znajduje się jednostka wojskowa, w której żołnierz OT pełni terytorialną służbę wojskową, dofinansowuje koszty kształcenia na podstawie umowy, o której mowa w art. 323 ust. 3 ustawy, zaświadczenia o ukończeniu kształcenia lub zaświadczenia potwierdzającego zaliczenie kolejnego okresu kształcenia oraz dowodu uiszczenia opłaty pobranej przez podmiot prowadzący kształcenie.

Wzór umowy

Wzór umowy między dowódcą jednostki wojskowej a żołnierzem OT, określającej zasady, wysokość i sposób dofinansowania oraz warunki jego zwrotu jest określony w załączniku do rozporządzenia.

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej 

z dnia ............. (Dz. U. poz. .......)

 

WZÓR

                                                                  UMOWA

o udzielenie dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji*

zawarta w dniu ......................................... r. w ..............................................................

między:

dowódcą jednostki wojskowej .......................................................................................,

                                                             (oznaczenie jednostki wojskowej)

zwanym dalej "dowódcą jednostki wojskowej", reprezentowanym przez*

.........................................................................................................................................,

            (stopień wojskowy, imię i nazwisko dowódcy jednostki wojskowej)

a

.........................................................................................................................................,

                        (stopień wojskowy, imię i nazwisko żołnierza OT)

s./c. ............................................ ur. ................................. w ..........................................,

                (imię ojca)                            (data urodzenia)              (miejsce urodzenia)

numer PESEL .................................., zamieszkałym w ...................................................

..........................................................................................................................................,

(adres zamieszkania oraz adres zameldowania, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)

zwanym dalej "żołnierzem OT", o następującej treści:

 

                                                                    § 1

1. Dowódca jednostki wojskowej zobowiązuje się do udzielenia żołnierzowi OT

dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji*

............................................................................................................................................

                                   (poziom, kierunek i tryb kształcenia)

w ........................................................................................................................................

                  (nazwa i rodzaj szkoły, uczelni, instytucji prowadzącej kształcenie)

............................................................................................................................................

                                          (terminy i miejsce odbywania zajęć)

............................................................................................................................................

          (planowany termin ukończenia studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji*)

.............................................................................................................................................

(kwalifikacje (tytuły) uzyskane po ukończeniu studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji*)

.............................................................................................................................................

           (łączna wysokość kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji*)

2. Żołnierz OT zobowiązuje się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej przez okres

...................... lat od dnia zakończenia studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji*.

3. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi ............................................................

 

                                                                    § 2.

1. Wypłaty środków tytułem dofinansowania dokonuje się okresowo/jednorazowo* po zaliczeniu przez żołnierza OT kolejnych okresów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji albo zakończeniu kształcenia i przedstawieniu zaświadczenia potwierdzającego zaliczenie ich

kolejnych okresów albo dokumentu stwierdzającego zakończenie kształcenia* oraz

przedstawieniu dowodu uiszczenia opłaty.

2. Wypłaty dofinansowania dokonuje się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez

żołnierza OT:

...................................................................................................................................................

                 (nazwa i numer rachunku bankowego wskazanego przez żołnierza OT)

lub wypłaca się je bezpośrednio żołnierzowi.

 

                                                                    § 3.

Żołnierz OT zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego dofinansowania w całości, jeżeli:

1) w trakcie studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji* albo po jego/ich zakończeniu,

w terminie ....................., zostanie zwolniony z terytorialnej służby wojskowej z przyczyn

niezależnych od organów wojskowych, z wyjątkiem przypadku wynikającego z orzeczenia o niezdolności do czynnej służby wojskowej lub orzeczenia psychologicznego stwierdzającego przeciwwskazania do pełnienia tej służby albo powołania do zawodowej służby

2) przerwał kształcenie*.

 

                                                                    § 4.

Zwrot otrzymanego dofinansowania następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez

żołnierza OT wezwania od dowódcy jednostki wojskowej, które określa kwotę podlegającą

zwrotowi i wskazuje numer rachunku bankowego, na który żołnierz OT ma dokonać wpłaty.

 

                                                                    § 5.

Wypowiedzenie niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

 

                                                                     § 6.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia

11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

 

                                                                    § 7.

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego

dla siedziby dowódcy jednostki wojskowej.

 

                                                                    § 8.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

      ..................................................                               ....................................................

                   (żołnierz OT)                                               (dowódca jednostki wojskowej)

____________

* Niepotrzebne skreślić.

Dofinansowanie do kosztów kształcenia następuje przez dokonanie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez żołnierza OT lub jest wypłacane bezpośrednio temu żołnierzowi, w terminie 14 dni od dnia złożenia przez niego dokumentów.

Zwrot dofinansowania kosztów kształcenia

Zwrot dofinansowania kosztów kształcenia w przypadkach, o których mowa w art. 323 ust. 8 ustawy, następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez żołnierza OT wezwania do zapłaty od dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni terytorialną służbę wojskową.

W wezwaniu określa się kwotę, która podlega zwrotowi, oraz wskazuje się numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot i nazwę posiadacza tego rachunku.

Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie udzielania żołnierzom OT dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji

Rozporządzenie określi:

1)     tryb udzielania żołnierzom OT dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji, zwanych dalej „kształceniem”;

2)     sposób dokumentowania poniesionych przez żołnierza OT wydatków objętych dofinansowaniem;

3)     wzór umowy, o której mowa w art. 323 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Art. 323 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347)

Etap legislacyjny - projekt

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  M. Pietrzak: wyższe diety dla członków obwodowych komisji wyborczych

  Będą wyższe diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - zapowiedziała szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

  Program Dobrowolnych Nabyć nieruchomości pod CPK tylko do 7 kwietnia. Później wywłaszczenia

  Właściciele nieruchomości położonych na terenie przyszłego lotniska Centralnego Portu Komunikacyjnego na zgłoszenie się do Programu Dobrowolnych Nabyć mają czas do 7 kwietnia. Później grunty pod lotnisko będą wywłaszczane. Wkrótce ruszy podobny program obejmujący tereny wokół planowanego lotniska. 

  Brakuje 13 000 policjantów. Dlaczego mundurowi odchodzą?

  Podwyżki, dodatki stażowe, waloryzacja, czyli dorzucanie pieniędzy, bez reformy struktur, nic nie dało. W tym roku ze służby odeszło już 6,5 tys. osób, przyjęto 772. Policjanci są przeciążeni pracą i zniechęceni. Efekty? Nie ma patroli na ulicach, częściej dochodzi do pospolitych przestępstw, np. kradzieży w 2022 r. było 124 tys. – to o 12 tys. więcej.

  Prezes ZUS: pierwsze "trzynastki" trafią do emerytów przed Wielkanocą [Harmonogram]

  Pierwsze "trzynastki" trafią do emerytów i rencistów jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi - przekazała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Aby otrzymać to świadczenie nie trzeba składać żadnego wniosku, ZUS zrobi to automatycznie.

  PFRON: Dopłata 120 000 zł do samochodu osobowego. Wzory dokumentów od sprzedawcy samochodu

  PFRON udostępnił wzory dokumentów od sprzedawcy samochodu. Dokumenty służą rozliczeniu dofinansowania do samochodu dla osoby niepełnosprawnej. Można otrzymać nawet 120 000 zł.  

  Rząd chwali się 30 korzystnymi dla Polaków zmianami w podatkach

  Ministerstwo opublikowało listę korzystnych zmian w podatkach wprowadzonych od 2016 r. Jest to prawdopodobnie odpowiedź na zestawienie szeregu podwyżek podatków, opłat i niekorzystnych rozwiązań przez money.pl. 

  Duża podwyżka: 4765,32 zł brutto dla osoby niepełnosprawnej. Świadczenie wspierające i jednocześnie renta socjalna w 2024 r.

  Projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych został w środę skierowany pod obrady Rady Ministrów. Projekt przewiduje również możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego - poinformowało MRiPS.

  Niewyjaśnione problemy trawienne. Zespół alfa-gal. Czy to skutek ukąszenia kleszcza?

  The American Gastroenterological Association (AGA) opublikowało nowe wytyczne kliniczne, aby pomóc lekarzom i pacjentom w określeniu, czy niewyjaśnione objawy ze strony przewodu pokarmowego są spowodowane zespołem alfa-gal, alergią pokarmową na mięso i inne produkty pochodzenia zwierzęcego powodowaną przez ukąszenie kleszcza amerykańskiego. W Polsce pierwszy przypadek zespołu alfa-gal odnotowano w roku 2021 w Krakowie.

  MF: nie będzie waloryzacji 500+ do 1000+

  Nie dyskutujemy i nie ma mowy o podniesieniu 500 plus do 1000 plus - poinformowała w środę minister finansów Magdalena Rzeczkowska. W tym roku priorytetem, jaki stanął przed polskim budżetem, jest szeroko pojęte bezpieczeństwo - dodała.

  "Trenuj z wojskiem" - weekendowe szkolenia w kwietniu 2023 r.

  Kolejna edycja programu "Trenuj z wojskiem" będzie przybliżać różne specjalizacje w Wojsku Polskim, by zachęcić młodych ludzi do służby – zapowiedział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

  DGP: Szurm emerytów na ZUS. Eksperci chcą to zatrzymać zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn

  Polacy ignorują zachęty do dłuższej pracy przed emeryturą. 

  Plan Strategiczny WPR. Jest harmonogram naboru wniosków

  Harmonogram naboru wniosków o wsparcie dla rolników w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 opublikowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy mogą występować o dopłaty bezpośrednie od połowy marca.

  W środę kolejna akcja NURD. Będzie więcej policji na drogach

  Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego (NURD) – to nazwa ogólnopolskich działań kontrolno-prewencyjnych, jakie drogówka przeprowadzi w środę 22 marca. Funkcjonariusze będą kontrolować, czy kierowcy ustępują pierwszeństwa pieszym na przejściach.

  Kto, gdzie, kiedy składa wniosek o dopłaty w rolnictwie w 2023 r. [Harmonogram dla rolników pszczelarzy, producentów owoców]

  ARiMR opublikowała harmonogram naboru wniosków w ramach Planu Strategicznego WPR

  1,2 mln laptopów dla uczniów za 3 mld zł - szczegóły programu

  1,2 mln laptopów, za łączną kwotę blisko 3 mld zł; komputery trafią zarówno szkół publicznych jak i niepublicznych, dostarczone będą wraz z oprogramowaniem; powstanie specjalny portal zgłoszeniowy, który pozwoli zgłaszać potencjalne problemy ze sprzętem - to niektóre z wyjaśnień kancelarii premiera w odpowiedzi na pytania posłów w sprawie zakupu laptopów dla czwartoklasistów i nauczycieli.

  Las – naturalne lekarstwo. I to bez recepty!

  Las – naturalne lekarstwo. Przywitaliśmy już wiosnę, a w nocy z 25 na 26 marca zmieniamy czas na letni i dłużej będziemy cieszyć się światłem w ciągu dnia. To dobry moment, aby przebywać jak najwięcej na świeżym powietrzu, w otoczeniu natury. Dlaczego las ma na nas taki dobry wpływ?

  Wdówik: Świadczenie wspierające 3176 zł będzie można łączyć z rentą socjalną albo zasiłkiem pielęgnacyjnym

  Dla osób z najcięższą niepełnosprawność będziemy kierować dodatkowe świadczenie równe 200 proc. renty socjalnej, czyli 3176 zł. To działanie w ramach skali opartej o narzędzia międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania ICF - powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.

  MRiPS: Badania psychiatryczne pacjenta DPS. Czy można trafić do DPS bez swojej zgody?

  Niedopuszczalne jest przyjmowanie i przebywanie w placówkach zapewniających całodobową opiekę osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i osób w podeszłym wieku, bez wyrażenia przez te osoby świadomej zgody – wyjaśnił resort rodziny i polityki społecznej.

  Wiceminister Szwed: 930 mln zł na środowiskowe domy samopomocy

  W tym roku przekażemy łącznie ponad 930 mln zł na środowiskowe domy samopomocy - czyli ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - poinformował we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

  Rolniku! W tym roku nie tylko dopłaty. Możesz złożyć osobny wniosek o pieniądze na ekoschematy

  Podstawowy termin składania wniosków upłynie 15 maja 2023 r. Jeżeli rolnik złoży wniosek po tym terminie, jednak nie później niż do 9 czerwca 2023 r. jego dopłata zostanie pomniejszona o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

  Pierwszy stały garnizon US Army w Polsce od 21 marca 2023 r. "Camp Kościuszko"

  We wtorek 21 marca 2023 r. w poznańskim "Camp Kościuszko" odbędzie się uroczystość przekształcenia Regionalnej Grupy Wsparcia w Garnizon Sił Zbrojnych US Army w Polsce. Jak podkreśla Ministerstwo Obrony Narodowej, będzie to pierwszy stały garnizon wojsk amerykańskich w Polsce. 

  Nowe świadczenie wspierające 3176,88 zł dla niepełnosprawnych. Czy trzeba zrezygnować z renty socjalnej i świadczenia pielęgnacyjnego?

  Od 1 stycznia 2024 r. osoba niepełnosprawna może otrzymać świadczenie wspierające w kwocie dwa razy większej niż renta socjalna.  Na dziś jest to 3176,88 zł brutto. Czy skorzystanie z niego wymaga rezygnacji z renty socjalnej i świadczenia pielęgnacyjnego?

  Jak rozliczyć składkę zdrowotną za 2022 r. w ZUS RCA [nowy wzór od 1 maja 2023 r.]

  W 2023 r. po raz pierwszy masz obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. Rozliczenie roczne przekazujesz w dokumencie za kwiecień 2023 roku

  Jak często Polacy myją zęby? Sytuacja nie wygląda najlepiej

  Jak często Polacy myją zęby?  Z najnowszego badania opinii społecznej wynika, że blisko 60% Polaków myje zęby dwa razy dziennie, a niecałe 20% robi to tylko raz. Z kolei ponad 11% ankietowanych sięga po szczoteczkę trzy razy w ciągu dnia, a niespełna 3% – częściej. Tylko nieco ponad 2% czyści zęby po każdym posiłku. Sondaż pokazuje też, że blisko 3% ankietowanych nie szczotkuje ich codziennie. Brakuje polityki profilaktycznej. 

  Co to jest wyspa ciepła w miastach? [wywiad]

  W miastach powstają tzw. wyspy ciepła, które - w połączeniu z falami upałów - dla wielu mogą być niebezpieczne. Aby sprawdzić, jak zmiany klimatu wpływają na miasta, Polska Agencja Kosmiczna zleciła wykonanie analizy wysp ciepła dla pięciu dużych polskich miast - mówi Jolanta Orlińska z POLSA.