REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dofinansowanie kosztów kształcenia dla żołnierzy WOT. Wzór umowy

Tomasz Król
prawnik - prawo sektora publicznego, prawo cywilne, gospodarcze, prawo administracyjne, podatki
.
.
Dofinansowanie kosztów kształcenia dla żołnierzy WOT. Wzór umowy
Infor.pl

REKLAMA

REKLAMA

Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni terytorialną służbę wojskową, może przyznać temu żołnierzowi, na jego pisemny wniosek złożony w formie papierowej, dofinansowanie kosztów kształcenia.

Wniosek o dofinansowanie do kształcenia żołnierzy WOT

Wniosek zawiera:

REKLAMA

1)     rodzaj, zakres i wysokość wnioskowanego dofinansowania;

2)     nazwę i rodzaj podmiotu prowadzącego kształcenie;

3)     nazwę i rodzaj podmiotu prowadzącego kształcenie;

4)     terminy i miejsce odbywania kształcenia;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

5)     planowany termin ukończenia kształcenia;

6)     kwalifikacje (tytuły), które uzyska po ukończeniu kształcenia;

7)     całkowity koszt kształcenia naliczony przez podmiot prowadzący kształcenie.

Do wniosku dołącza się zaświadczenie o rozpoczęciu kształcenia wystawiane przez podmiot prowadzący kształcenie wraz z programem kształcenia.

WAŻNE! W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni terytorialną służbę wojskową, wzywa żołnierza OT do uzupełnienia tego wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia.

Umowa w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia żołnierza WOT

Dowódca jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu finansowym znajduje się jednostka wojskowa, w której żołnierz OT pełni terytorialną służbę wojskową, dofinansowuje koszty kształcenia na podstawie umowy, o której mowa w art. 323 ust. 3 ustawy, zaświadczenia o ukończeniu kształcenia lub zaświadczenia potwierdzającego zaliczenie kolejnego okresu kształcenia oraz dowodu uiszczenia opłaty pobranej przez podmiot prowadzący kształcenie.

Wzór umowy

Wzór umowy między dowódcą jednostki wojskowej a żołnierzem OT, określającej zasady, wysokość i sposób dofinansowania oraz warunki jego zwrotu jest określony w załączniku do rozporządzenia.

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej 

z dnia ............. (Dz. U. poz. .......)

 

WZÓR

                                                                  UMOWA

o udzielenie dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji*

zawarta w dniu ......................................... r. w ..............................................................

między:

dowódcą jednostki wojskowej .......................................................................................,

                                                             (oznaczenie jednostki wojskowej)

zwanym dalej "dowódcą jednostki wojskowej", reprezentowanym przez*

.........................................................................................................................................,

            (stopień wojskowy, imię i nazwisko dowódcy jednostki wojskowej)

a

.........................................................................................................................................,

                        (stopień wojskowy, imię i nazwisko żołnierza OT)

s./c. ............................................ ur. ................................. w ..........................................,

                (imię ojca)                            (data urodzenia)              (miejsce urodzenia)

numer PESEL .................................., zamieszkałym w ...................................................

..........................................................................................................................................,

(adres zamieszkania oraz adres zameldowania, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)

zwanym dalej "żołnierzem OT", o następującej treści:

 

                                                                    § 1

1. Dowódca jednostki wojskowej zobowiązuje się do udzielenia żołnierzowi OT

dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji*

............................................................................................................................................

                                   (poziom, kierunek i tryb kształcenia)

w ........................................................................................................................................

                  (nazwa i rodzaj szkoły, uczelni, instytucji prowadzącej kształcenie)

............................................................................................................................................

                                          (terminy i miejsce odbywania zajęć)

............................................................................................................................................

          (planowany termin ukończenia studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji*)

.............................................................................................................................................

(kwalifikacje (tytuły) uzyskane po ukończeniu studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji*)

.............................................................................................................................................

           (łączna wysokość kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji*)

2. Żołnierz OT zobowiązuje się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej przez okres

...................... lat od dnia zakończenia studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji*.

3. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi ............................................................

 

                                                                    § 2.

1. Wypłaty środków tytułem dofinansowania dokonuje się okresowo/jednorazowo* po zaliczeniu przez żołnierza OT kolejnych okresów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji albo zakończeniu kształcenia i przedstawieniu zaświadczenia potwierdzającego zaliczenie ich

kolejnych okresów albo dokumentu stwierdzającego zakończenie kształcenia* oraz

przedstawieniu dowodu uiszczenia opłaty.

2. Wypłaty dofinansowania dokonuje się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez

żołnierza OT:

...................................................................................................................................................

                 (nazwa i numer rachunku bankowego wskazanego przez żołnierza OT)

lub wypłaca się je bezpośrednio żołnierzowi.

 

                                                                    § 3.

Żołnierz OT zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego dofinansowania w całości, jeżeli:

1) w trakcie studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji* albo po jego/ich zakończeniu,

w terminie ....................., zostanie zwolniony z terytorialnej służby wojskowej z przyczyn

niezależnych od organów wojskowych, z wyjątkiem przypadku wynikającego z orzeczenia o niezdolności do czynnej służby wojskowej lub orzeczenia psychologicznego stwierdzającego przeciwwskazania do pełnienia tej służby albo powołania do zawodowej służby

2) przerwał kształcenie*.

 

                                                                    § 4.

Zwrot otrzymanego dofinansowania następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez

żołnierza OT wezwania od dowódcy jednostki wojskowej, które określa kwotę podlegającą

zwrotowi i wskazuje numer rachunku bankowego, na który żołnierz OT ma dokonać wpłaty.

 

                                                                    § 5.

Wypowiedzenie niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

 

                                                                     § 6.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia

11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

 

                                                                    § 7.

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego

dla siedziby dowódcy jednostki wojskowej.

 

                                                                    § 8.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

      ..................................................                               ....................................................

                   (żołnierz OT)                                               (dowódca jednostki wojskowej)

____________

* Niepotrzebne skreślić.

Dofinansowanie do kosztów kształcenia następuje przez dokonanie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez żołnierza OT lub jest wypłacane bezpośrednio temu żołnierzowi, w terminie 14 dni od dnia złożenia przez niego dokumentów.

Zwrot dofinansowania kosztów kształcenia

Zwrot dofinansowania kosztów kształcenia w przypadkach, o których mowa w art. 323 ust. 8 ustawy, następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez żołnierza OT wezwania do zapłaty od dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni terytorialną służbę wojskową.

W wezwaniu określa się kwotę, która podlega zwrotowi, oraz wskazuje się numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot i nazwę posiadacza tego rachunku.

Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie udzielania żołnierzom OT dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji

Rozporządzenie określi:

1)     tryb udzielania żołnierzom OT dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji, zwanych dalej „kształceniem”;

2)     sposób dokumentowania poniesionych przez żołnierza OT wydatków objętych dofinansowaniem;

3)     wzór umowy, o której mowa w art. 323 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Art. 323 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347)

Etap legislacyjny - projekt

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • Paweł
    2023-11-18 20:10:00
    Witam. Czy ten wzór jest aktualny? Może gdzieś pobrać w formie pliku?
    0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Doradca Prezydenta RP: kontrolę nad polskim szkolnictwem obejmie bezpośrednio UE

Profesor Andrzej Waśko, doradca prezydenta RP, przewodniczący Rady ds. Rodziny, Edukacji i Wychowania, odnosząc się do "Europejskiego obszaru edukacji" podkreślił, że polityka oświatowa, która dotąd była powierzona kompetencji rządów krajowych, stanie się częścią polityki unijnej. Zwrócił uwagę, że kontrole nad polskim szkolnictwem obejmie bezpośrednio UE.

Min. Siekierski: KE narzuciła nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu; musimy zrozumieć protesty rolników. 27 lutego posiedzenie unijnej rady ministrów w Brukseli. 29 lutego rozmowy z rolnikami w Ministerstwie

Komisja Europejska narzuciła zbyt duże, nieracjonalne, kosztowne wymogi Zielonego Ładu, które miały służyć środowisku, przeciwdziałać zmianom klimatu, a w rzeczywistości doprowadziły do bankructwa wielu gospodarstw - oświadczył w 26 lutego 2024 r. na konferencji prasowej w Brukseli minister rolnictwa RP Czesław Siekierski. Wcześniej tego samego dnia, jeszcze będąc w Polsce w czasie konferencji prasowej kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, minister Siekierski powiedział: Musimy zrozumieć protesty rolników i o to będę zabiegał na jutrzejszym posiedzeniu unijnej rady ministrów w Brukseli.

KPO 2024. Polska nie dostanie wszystkich pieniędzy? Ekspert: 43 inwestycje i ich refinansowanie zagrożone. Konieczna rewizja polskiego KPO

Zdaniem Łukasza Kościjańczuka, eksperta firmy doradczej CRIDO, ok. 43 inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy (z 56 zaplanowanych) może nie zostać zrealizowanych do 31 sierpnia 2026 r, co oznacza, że Polska nie otrzyma refinansowania z UE. Dlatego niezbędna jest rewizja KPO, która - jak oszacował ekspert - może objąć nawet połowę planowanych przedsięwzięć.

D. Tusk odblokował unijne pieniądze na polskie KPO [137 mld euro, 600 mld zł]. W przyszłym tygodniu dwie ważne decyzje. von der Leyen: Razem będziemy bronić praworządności w całej Europie

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz premier Belgii Alexander De Croo w piątek 23 lutego 2023 r. rozmawiali w Warszawie z premierem Tuskiem. Przewodnicząca KE poinformowała po spotkaniu, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje ws. funduszy europejskich dla Polski. Uwolnią one do 137 mld euro z funduszu spójności i Funduszu Odbudowy.

REKLAMA

PFRON: Od 1 marca wnioski o samochody dla osób niepełnosprawnych. Dopłata 80% od 150 000 zł albo 85% od 130 000 zł

Maksymalna wartość samochodu objęta wsparciem wynosi 300 000 zł (osoba niepełnosprawna jest kierowcą) albo 230 000 zł (opiekun jest kierowcą). Muszą to być samochody dostosowane do potrzeb osób korzystających w poruszaniu się wózkiem inwalidzkim.

Depresja nie wybiera. Ale na dobrostan psychiczny może wpłynąć dieta albo... pies

23 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. To dobra okazja do tego, aby przypomnieć sobie, że ta choroba może dotknąć każdego. Gdzie szukać pomocy? Jak poprawić swój dobrostan psychiczny? 

Uposażenia żołnierzy zawodowych w 2024 roku [Tabela stawek]. Będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 16 lutego 2024 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych zostały określone te stawki ze skutkiem od 1 stycznia 2024 r. Rozporządzenie weszło w życie 21 lutego 2024 r. Od 1 kwietnia 2024 r. będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową żołnierzy zawodowych.

Będzie zakaz sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Już 64% młodzieży miało do czynienia z takimi papierosami

Aż 64 proc. młodych ludzi miało kontakt z jednorazowymi papierosami elektronicznymi. Czy wkrótce to się skończy? Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała w środę, że może rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. 

REKLAMA

Zakaz sprzedaży e-papierosów jednorazowych. I.Leszczyna: Zielone światło od Donalda Tuska dla zmiany przepisów

W dniu 21 lutego 2024 r. Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że może już rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Dodała, że chciałaby jak najszybszej ścieżki, bo aż 64 procent młodych ludzi miało z nimi kontakt.

Te województwa otrzymają milionowe dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

W województwie świętokrzyskim samorządy mogą otrzymać ponad 52 mln na opiekę dla osób niesamodzielnych. W małopolskim blisko 21 mln zł na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. Co trzeba zrobić? 

REKLAMA