Kategorie

Zły plan zagospodarowania przestrzennego

Działka, na której chcemy postawić budynki używane do celów produkcyjnych, ma być przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania pod niską zabudowę mieszkalną. Wynika to z wyłożonego w gminie studium. Jeśli w uchwalonym planie zagospodarowania będzie zapisane takie postanowienie, to utracimy możliwość zbudowania w tym miejscu przedsiębiorstwa. Czy wobec tego przysługują nam jakieś środki prawne? Jeśli tak, to jak i do kogo mamy je wnosić?

 

W sprawie czytelnika znajdują zastosowanie przepisy art. 11 i art. 12 oraz art. 17-20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na etapie uchwalania przez gminę studium a następnie planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku gdy plan zostanie już uchwalony z naruszeniem interesu prawnego czytelnika, przysługuje mu skarga w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym.


W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium sporządza burmistrz. Nie jest ono aktem prawa miejscowego.


Burmistrz po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium dokonuje czynności wymaganych prawem, m.in.: ogłasza o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków i termin nie krótszy niż 21 dni od ogłoszenia; ogłasza o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu; wyznacza w ogłoszeniu termin, w którym osoby zainteresowane mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium, nie krótszy niż 21 dni od zakończenia okresu wyłożenia studium; przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Studium uchwala rada, decydując w sprawie wniesionych do niego uwag.


W celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to akt prawa miejscowego. Sporządza go burmistrz i dokonuje prawem wskazanych czynności, m.in.: ogłasza o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od ogłoszenia; rozpatruje wnioski w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania; ogłasza o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu i wykłada ten projekt na co najmniej 21 dni; wyznacza w ogłoszeniu termin, w którym osoby zainteresowane mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od zakończenia okresu wyłożenia planu; rozpatruje uwagi w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania; wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego, wynikające z rozpatrzenia uwag, a następnie w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia; przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Pisemne uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu. Plan miejscowy uchwala rada gminy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. Po podjęciu uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego możliwe jest już tylko dochodzenie praw na drodze sądowo-administracyjnej przez wniesienie skargi. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia stosuje się przepisy o terminach załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym.


Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem interes prawny skarżącego musi wynikać z normy prawnej. Nie może to być interes faktyczny (wyrok WSA w Białymstoku II SA/Bk 763/05, wyrok NSA W-wa OSK 1563/04, wyrok NSA sygn. akt OSK 476/04).


EKSPERT WYJAŚNIA


Zgodnie z art. 11 ustawy, podmiotom zainteresowanym, które nie zgadzają się z postanowieniami projektu studium, przysługuje prawo wniesienia uwag w terminie nie krótszym niż 21 dni od zakończenia okresu wyłożenia projektu studium.
Powinni więc państwo sprawdzić, kiedy upływa termin wyłożenia i wnieść do burmistrza uwagi na piśmie lub drogą elektroniczną (jeśli w gminie działa system poczty elektronicznej). Burmistrz albo uwzględni stanowisko czytelnika, albo jako nieuwzględnione przekaże z projektem radzie. Ta może je jeszcze uwzględnić i dokonać zmian w projektowanym studium. Gdyby jednak uwagi spółki nie zostały uwzględnione w tej procedurze, to może ona przedłożyć swoje racje na etapie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W pierwszej fazie, czyli po podjęciu przez radę uchwały o przystąpieniu do uchwalenia miejscowego planu, spółka może składać wnioski do planu (w terminie 21 dni od ogłoszenia o tym fakcie przez burmistrza). Burmistrz ma obowiązek rozpatrzenia ich w terminie 21 dni od upływu terminu do ich składania. Burmistrz sporządza plan, w którym uwzględni, bądź nie, wnioski zainteresowanych podmiotów.
Następnie wykłada projekt planu na nie krócej niż 21 dni i wyznacza nie krótszy niż 14-dniowy termin do wnoszenia uwag. Następnie ma 21 dni na ich rozpatrzenie. Po upływie tego terminu przedkłada radzie projekt oraz niezatwierdzone uwagi. Rada może uznać uwagi za zasadne i postanowić o dokonaniu zmian w projekcie. Wtedy procedury w tej części projektowanego planu należy powtórzyć.


Jeżeli i ta procedura nie powiedzie się i uwagi spółki nie zostaną uwzględnione w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania, spółka może wnieść skargę na uchwałę rady gminy do miejscowo właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Spółka musi jednak wykazać interes prawny (naruszony uchwałą) w oparciu o konkretny przepis prawa. Skarga musi być oparta o naruszenie konkretnego przepisu prawa, np. naruszenie prawa własności. Przed wniesieniem skargi do sądu należy wezwać organ do usunięcia naruszenia. Dopiero po otrzymaniu odpowiedzi na wezwanie lub po upływie terminu do jej otrzymania można wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Od wyroku tego sądu przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Gdyby i w ten sposób nie doszło do uchylenia uchwały rady gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, spółce przysługuje wniosek o odszkodowanie do gminy w związku niemożnością korzystania z nieruchomości w dotychczasowy sposób lub z dotychczasowym przeznaczeniem. Można też żądać nieruchomości zamiennej.


NA CO TRZEBA ZWRÓCIĆ UWAGĘ


n
 W czasie procedury uchwalania studium i planu zainteresowani mogą wnosić wnioski i uwagi.

n Obowiązującą uchwałę można zaskarżyć do sądu administracyjnego.

n Z tytułu niemożności korzystania z nieruchomości wolno żądać odszkodowania od gminy.ALEKSANDRA MARSZAŁEK

aplikantka radcowska, doktorantka z Uniwersytetu ŚląskiegoPODSTAWA PRAWNA

n Artykuły 11, 12, 17-20, 36, 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. nr 80, poz. 717 ze zm.).

n Art. 101 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. z 2001 r. Dz.U. nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  28 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Możliwe przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni

  Stan wyjątkowy. Kwestią przedłużenia stanu wyjątkowego zajmie się rząd podczas najbliższego posiedzenia - zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest nadal poważna i wymaga szczególnych działań. Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapowiedział, że będzie rekomendował rządowi przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.

  Whistleblowing – co z ustawą?

  Whistleblowing – co z ustawą? Czego nie wiemy o ustawie wdrażającej dyrektywę o sygnalistach? Czy warto na nią czekać?

  Zmiany dla nauczycieli - godziny karciane

  Godziny karciane wrócą do szkół? Zdaniem nauczycieli dojdzie do tego poprzez zwiększenie czasu pracy. Propozycje zmian przedstawiło MEiN.

  Co się musi znaleźć w aktach budynku?

  Dokumentacja techniczna budynku jest bardzo ważna. Przedstawiamy podstawowe informacje na jej temat i wyjaśniamy, czy może ona zostać odtworzona.

  6 dla nauczyciela - propozycje MEiN

  6 dla nauczyciela - propozycje MEiN. Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło propozycje zmian dla nauczycieli, w tym podwyżek wynagrodzeń. Nauczyciele mają jednak pracować więcej.

  Do 8 lat więzienia za zakażenie koronawirusem?

  Zakażenie koronawirusem. Wiceminister sprawiedliwości zapowiada wysokie kary, takie jak np. za zakażenie wirusem HIV. Sprawcy może grozić nawet 8 lat więzienia.

  Awans zawodowy nauczycieli - zmiany

  Awans zawodowy nauczycieli - zmiany. Zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego, egzamin na mianowanie oraz zmiany w urlopach dla nauczycieli - to niektóre propozycje MEiN.

  Podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2022 r.

  Podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2022 r. - ile wyniosą? Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło propozycję wynagrodzeń. Nauczyciel dyplomowany zarobi nawet 7750 zł.

  Trzecia dawka szczepionki na COVID-19

  Trzecia dawka szczepionki na COVID-19 – dla kogo? Jakim preparatem będzie można się zaszczepić?

  Darmowe przejazdy komunikacją w Dzień bez Samochodu - 22 września

  22 września w Dzień bez Samochodu darmowe przejazdy komunikacją zbiorową w Warszawie i w wielu innych miastach.

  Polski Ład - dochody gmin w 2022 r.

  Polski Ład. Wiceminister Finansów Sebastian Skuza zapewnia, że żadna gmina w 2022 nie będzie miała mniejszych dochodów niż prognozowała przed Polskim Ładem.

  Wynagrodzenia i zatrudnienie w samorządach

  Wynagrodzenia w samorządach - czy będą podwyżki w 2022 roku? Czy spodziewana jest redukcja etatów w urzędach?

  Stan wyjątkowy - do kiedy?

  Stan wyjątkowy - do kiedy? Czy stan nadzwyczajny przy granicy polsko-białoruskiej zostanie przedłużony?

  Podwyżki cen za wodę i ścieki 2021-2024

  Podwyżki cen za wodę i ścieki. Wiceszef Wód Polskich poinformował, że do regulatora trafiło ok. 2,6 tys. wniosków taryfowych od przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. W ponad 90 proc. przypadków przedsiębiorstwa zawnioskowano o podwyżki cen za wodę i ścieki. Propozycje nowych taryf są składane na trzy lata (2021-2024).

  4 fala COVID - kiedy lockdown?

  4 fala COVID - kiedy lockdown? Minister Zdrowia poinformował w jakiej sytuacji rząd będzie wprowadzał obostrzenia.

  Program Poznaj Polskę - do kiedy nabór wniosków?

  Program Poznaj Polskę - do kiedy nabór wniosków na dofinansowanie do wycieczek szkolnych? Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, są dodatkowe środki.

  Protest medyków 2021 [PODCAST]

  Protest medyków - jakie są postulaty protestujących? Jak wygląda obecnie praca w służbie zdrowia? Na te pytania, w rozmowie z Martą Zdanowską (Infor.pl) odpowiada ratownik medyczny, Jan Świtała. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony".

  Laboratoria Przyszłości - miliard na wyposażenie dla szkół

  Laboratoria Przyszłości - rusza największa rządowa inwestycja w nowoczesną edukację. Na co będzie można uzyskać wsparcie z programu?

  Whistleblowing – stan gotowości sektora publicznego

  Whistleblowing. Zostały trzy miesiące dni do wdrożenia systemów dla sygnalistów przez podmioty prawne w sektorze publicznym, a więc i jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty w sektorze prywatnym. Do dnia dzisiejszego, pomimo upływu blisko 22 miesięcy od dnia publikacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, nie pojawił się nawet projekt ustawy implementującego ww. Dyrektywę do polskiego porządku prawnego.

  Brakuje nauczycieli - czy prawo do nauki jest zagrożone?

  Prawo do nauki może być zagrożone przez brak nauczycieli.

  Do kiedy wniosek o 300+?

  Wniosek o 300+ wciąż można złożyć. Do kiedy ZUS przyjmuje wnioski o "Dobry start" w 2021 r.?

  "Dla lasu, dla ludzi" - kampania społeczna Lasów Państwowych

  Lasy Państwowe przygotowały kampanię społeczną "Dla lasu, dla ludzi". Jakie są cele kampanii?

  Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do ZUS - ważny termin

  Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do ZUS to ważny dokument dla uczniów i studentów pobierających rentę rodzinną. Do kiedy należy go złożyć?

  Środki dla samorządów na działania edukacyjne

  Samorządy do 17 września 2021 r. mają otrzymać środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na działania edukacyjne.

  Whistleblowing – czemu sygnaliści nie zgłaszają naruszeń?

  Whistleblowing. Kluczowym testem dla systemów będzie to czy wpłyną zgłoszenia od sygnalistów i jak na nie zareagujemy. Ilu pracowników jest gotowych zgłosić nadużycie w pracy? Dlaczego pracownicy nie powiadamiają swoich pracodawców o nadużyciach w pracy?