REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kontrola i nadzór w jednostkach pomocy społecznej

Alicja Brzozowska

REKLAMA

REKLAMA

W jaki sposób i przez kogo przeprowadza się kontrole w jednostkach zajmujących się pomocą społeczną?

Zapamiętaj!

REKLAMA

Czynności kontrolne przeprowadza się na podstawie planu kontroli na dany rok kalendarzowy. Plan ten opracowuje zespół inspektorów, a zatwierdza go dyrektor właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego (§ 3 rozporządzenia).

Czynności z zakresu kontroli wykonują zespoły inspektorów w ramach:

• kontroli kompleksowych - obejmujących wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; dalej: ustawa o pomocy społecznej (kontrole takie przeprowadza się nie rzadziej niż raz na trzy lata według planu kontroli);

REKLAMA

• kontroli problemowych - polegających na sprawdzaniu wybranych sfer organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążących się z realizacją zadania określonego w ustawie o pomocy społecznej (kontrole te przeprowadza się według planu kontroli);

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• kontroli doraźnych - przeprowadzanych w celu zbadania prawidłowości organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli w określonym zakresie; kontrola taka może być przeprowadzona w każdym czasie, a podstawą jej przeprowadzenia mogą być informacje uzyskane przez właściwy do spraw pomocy społecznej wydział urzędu wojewódzkiego dotyczące nieprawidłowości w organizacji i funkcjonowaniu jednostki podlegającej kontroli;

• kontroli sprawdzających - przeprowadzaną w celu zbadania, czy i w jakim zakresie są zrealizowane zalecenia pokontrolne.

Słowniczek

Placówki to placówki opiekuńczo-wychowawcze,

Ośrodki - ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,

Jednostka podlegająca kontroli to:

• jednostka organizacyjna pomocy społecznej;

• urząd gminy, starostwo powiatowe i urząd marszałkowski, w zakresie zadań pomocy społecznej,

• podmiot niepubliczny wykonujący zadanie z zakresu pomocy społecznej na podstawie umowy z organami administracji rządowej lub samorządowej,

• placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzoną na podstawie przepisów dotyczących działalności gospodarczej (§ 2 rozporządzenia).

UpowaŻnienie do kontroli

Kontrolę przeprowadza się na podstawie upoważnienia, które musi zawierać:

• oznaczenie organu, który je wystawiał,

• datę i miejsce jego wystawienia,

• wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli,

• imiona i nazwiska inspektorów oraz rodzaje i numery dokumentów potwierdzających ich tożsamość, a także wskazanie inspektora kierującego zespołem,

• nazwę jednostki podlegającej kontroli,

• zakres kontroli oraz miejsce jej przeprowadzania,

• przewidywany termin przeprowadzania czynności kontrolnych,

• podpis osoby udzielającej upoważnienia (§ 9 rozporządzenia).

O przedmiocie i terminie rozpoczęcia kontroli zarządzający kontrolę ma obowiązek powiadomić organ założycielski oraz kierownika jednostki podlegającej kontroli na 7 dni przed jej rozpoczęciem. Obowiązek ten nie dotyczy kontroli doraźnej.

Czynności kontrolne przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w jednostce podlegającej kontroli, a w jednostkach całodobowych - od 700 do 1700. Wyjątek stanowią kontrole doraźne, które w razie potrzeby mogą być przeprowadzane w innych dniach i godzinach niż opisane wcześniej.

Prowadzenie kontroli

Na kierowniku kontrolowanej jednostki ciążą określone obowiązki związane z prowadzeniem kontroli. Powinien on:

• zapewnić warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli,

• umożliwić zespołowi inspektorów wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej jednostki, a także przeprowadzenie oględzin obiektów, składników majątkowych oraz przebiegu określonych czynności objętych obowiązującym standardem,

• przedstawić na żądanie zespołu inspektorów informacje, dokumenty i dane dotyczące przedmiotu kontroli,

• udzielić zespołowi inspektorów ustnych lub pisemnych wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą,

• sporządzić uwierzytelnione odpisy lub wyciągi z dokumentów oraz zestawień i danych niezbędnych do kontroli (§ 13 rozporządzenia).

Jeżeli kierownik nie może zapewnić warunków umożliwiających wykonywanie czynności kontrolnych związanych z badaniem dokumentacji, polegających np. na udostępnieniu inspektorom pomieszczenia i miejsca do przechowywania dokumentów, to zespół inspektorów może żądać wydania niezbędnych dokumentów za pokwitowaniem.

Zapamiętaj!

Czynności kontrolne muszą być wykonywane z poszanowaniem praw oraz godności osób i rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

W czasie dokonywania kontroli musi być obecny kierownik lub wyznaczonego przez niego pracownika jednostki. Wyjątek stanowi tutaj kontrola doraźna, która może być prowadzona w obecności znajdującego się na terenie jednostki jej pracownika.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zespół inspektorów może wnioskować o zwołanie w toku kontroli przez kierownika narady z pracownikami kontrolowanej jednostki w celu omówienia kwestii związanych z przeprowadzaną kontrolą.

 

WyŁĄczenie inspektora

Inspektor podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogą dotyczyć jego praw lub obowiązków albo praw lub obowiązków jego małżonka lub osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia albo osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia kontrolującego trwają mimo ustania małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli.

Inspektor podlega wyłączeniu również w razie zaistnienia w toku kontroli okoliczności mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

Zapamiętaj!

O wyłączeniu inspektora od udziału w kontroli decyduje wojewoda na wniosek inspektora lub dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego.

SporzĄdzenie protokoŁu

Ustalenia, których zespół inspektorów dokonał w postępowaniu kontrolnym, muszą zostać przez nich opisane w protokole w uporządkowany, zwięzły i przejrzysty sposób. Protokół należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz inspektor przekazuje, za poświadczeniem odbioru, kierownikowi kontrolowanej jednostki, a drugi włącza do akt kontroli.

W protokole powinny znaleźć się następujące informacje:

• oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedziba i adres, imię i nazwisko kierownika (jeżeli w tym zakresie w czasie kontroli zaszły zmiany, należy je uwzględnić w protokole, np. jeśli zmienił się kierownik jednostki kontrolowanej),

• imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i datę upoważnienia do przeprowadzania kontroli,

• data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w kontrolowanej jednostce (w protokole należy wymienić dni będące przerwami w kontroli),

• określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą,

• opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków,

• wskazanie podstaw dokonanych ustaleń,

• pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu,

• wzmianka o zgłoszeniu zastrzeżeń oraz o stanowisku zajętym wobec nich przez zespół inspektorów,

• omówienie dokonanych w protokole kontroli poprawek, skreśleń i uzupełnień,

• wzmianka o doręczeniu protokołu kontroli kierownikowi jednostki podlegającej kontroli,

• adnotacja o wpisie do rejestru kontroli w jednostce podlegającej kontroli,

• podpisy członków zespołu inspektorów i kierownika jednostki podlegającej kontroli na każdej stronie protokołu,

• podpisy członków zespołu inspektorów i kierownika jednostki podlegającej kontroli oraz miejsce i datę podpisania protokołu kontroli, z tym że kierownik kontrolowanej placówki może odmówić podpisania protokołu, musi jednak w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu wyjaśnić przyczyny swojej odmowy,

• w razie odmowy podpisania protokołu kontroli - wzmianka o tym fakcie (§ 15 rozporządzenia).

Zapamiętaj!

Jeżeli protokół kontroli zawiera informacje niejawne, protokół lub jego fragment oznacza się odpowiednią klauzulą tajności.

REKLAMA

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli. Musi on jednak w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania złożyć wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa taka nie uniemożliwia jednak podpisania go przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Kierownikowi jednostki przed podpisaniem protokołu przysługuje także prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia powinny być zgłoszone na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez kierownika termin odmowy jego podpisania wraz z podaniem przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki stanowiska wobec zastrzeżeń zajętego przez dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego.

Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia. Z przeprowadzonych dodatkowych czynności kontrolnych zespół inspektorów sporządza protokół.

W przypadku gdy inspektorzy stwierdzą, że zastrzeżenia kierownika były zasadne, dokonuje się zmian w protokole kontroli poprzez dołączenie do niego następującego tekstu:

1) „Ustalenia na str. .......... skreśla się.”,

2) „Protokół kontroli na str. .......... uzupełnia się przez dopisanie .....................................................................”,

3) „Treść ustaleń na str. .......... otrzymuje brzmienie: .......................................................................................”.

Jeżeli natomiast zastrzeżenia kierownika nie zostaną uwzględnione w całości lub w części, zespół inspektorów zajmuje stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

Po zakończeniu postępowania kontrolnego, w którym stwierdzono uchybienia, inspektorzy sporządzają zalecenia pokontrolne zawierające ocenę działalności jednostki podlegającej kontroli wynikającą z ustaleń zawartych w protokole kontroli, opis przyczyn powstania, zakres i skutki stwierdzonych nieprawidłowości, wskazanie osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz uwagi, wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia.

Zapamiętaj!

Zasady dotyczące czynności kontrolnych należy stosować również do czynności nadzorczych.

Kto moŻe być inspektorem

Inspektorzy upoważnieni do wykonywania kontroli i nadzoru, w zależności od rodzaju kontrolowanej (lub nadzorowanej) jednostki, muszą mieć różne kwalifikacje, których zestawienie przestawia tabela.

Alicja Brzozowska

Podstawy prawne

• Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)

• Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 543; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 210, poz. 1750)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • Optymista
    2021-06-29 11:50:36
    Jaki ma sens kontrola kiedy kierownik DPS jest o tym informowany 7 dni wczesniej? Gdzie sens, gdzie logika?
    0
QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
MEN: Rozporządzenie zostało podpisane - nauczyciele mają już zagwarantowane podwyżki wynagrodzeń

Minister Edukacji oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisały rozporządzenie zwiększające wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli. Wzrost wynagrodzenia nauczycieli początkujących wyniesie 33%, natomiast wynagrodzenie nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrośnie o 30%.

Zmiany w KRS 2024 - rząd Tuska przyjął projekt nowelizacji

Na posiedzeniu 20 lutego 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS), przygot4owany przez Ministra Sprawiedliwości. 

Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku - rozporządzenie podpisane

W dniu 20 lutego 2024 r. Minister Edukacji oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisały rozporządzenie określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Wynagrodzenie nauczycieli początkujących rośnie o 33%, a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrost wynosi 30%. Podpisane rozporządzenie skierowano do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wzrost wynagrodzeń jest możliwy z powodu zwiększenia subwencji oświatowej.

Ile jest osób w kryzysie bezdomności w Polsce? W nocy z 28 na 29 odbędzie się liczenie

Ile jest w Polsce osób w kryzysie bezdomności? Dokładne szacunki nie są znane. Ostatnie badanie miało miejsce w 2019 r. W tym roku, w nocy z 28 na 29 lutego w całej Polsce zostanie przeprowadzone liczenie osób w kryzysie bezdomności. 

REKLAMA

Podwyżki w budżetówce 2024. Komu +10%,+20% a nawet +47%? Wyższe kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach zaszeregowania [projekt rozporządzenia]

W dniu 20 lutego 2024 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych. Jakie podwyżki wynikają z tego projektu? O ile wzrosną wynagrodzenia?

Protest rolników. Warszawa będzie zablokowana 27 lutego, tzw. "Gwiaździsty marsz na Warszawę"

Protest rolników. Warszawa będzie zablokowana w dniu 27 lutego 2024 roku, odbędzie się tzw. "Gwiaździsty marsz na Warszawę". Tak zapowiadają strajkujący rolnicy, którzy chcą m.in. żeby rząd zadeklarował wycofanie się z Zielonego Ładu.

Badania naukowe: Nadmiar białka w diecie szkodzi tętnicom. To wyższe ryzyko miażdżycy

Spożywanie zbyt dużych ilości białka zwiększa ryzyko miażdżycy. Winę za to ponosi aminokwas leucyna – informuje pismo “Nature Metabolism”. Odkryty przez naukowców z University of Pittsburgh School of Medicine mechanizm molekularny sprawia, że nadmierna ilość białka w diecie może zwiększać ryzyko miażdżycy.

Protest rolników 20 lutego. "Chcemy, żeby rząd zadeklarował wycofanie się z Zielonego Ładu"

Protest rolników 20 lutego. "Chcemy, żeby rząd zadeklarował wycofanie się z Zielonego Ładu" - wskazał przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski. Rolnicy oczekują też wstrzymania niekontrolowanego importu produktów rolnych z Ukrainy oraz utrzymania w Polsce hodowli zwierząt futerkowych.

REKLAMA

Dofinansowaniem inwestycji w OZE i poprawę efektywności energetycznej gospodarstw [wnioski do 23 lutego]

Inwestycje w OZE i poprawę efektywności energetycznej gospodarstw. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej można składać do 23 lutego 2024 roku.

Lek na porost zębów jeszcze w tej dekadzie? Dr Takahashi w połowie 2024 roku rozpocznie badania kliniczne. Jak daleko do rewolucji w stomatologii?

W ostatnich tygodniach w mediach toczyła się dyskusja o tym, że japoński naukowiec zapowiedział, iż jeszcze w tej dekadzie powstanie lek na porost zębów. Ta wiadomość zelektryzowała środowisko medyczne, a także pacjentów implantologicznych i protetycznych. Ale zdaniem dr n. med. Piotra Przybylskiego należy trochę ostudzić emocje w tym zakresie. Lek na porost zębów, jak każdy lek, musiałby przejść wiele badań klinicznych, aby potwierdzono jego skuteczność i bezpieczeństwo, a następnie dopuszczono do obrotu. Jak wskazuje ekspert, sam ewentualny proces odrastania zębów musi być też dokładnie monitorowany, aby nie wywołał poważnych problemów z układem zgryzowym i funkcją żucia. Nawet jeśli lek rozpocznie nową erę w stomatologii, to upłynie jeszcze wiele lat, zanim w ogóle trafi do Polski. Sami lekarze będą musieli też przejść liczne szkolenia, aby móc go podawać pacjentom. I to też nie będzie łatwy proces do zrealizowania.

REKLAMA