REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

PFRON: Dopłata 120 000 zł do samochodu osobowego. Wzory dokumentów od sprzedawcy samochodu

Tomasz Król
prawnik - prawo sektora publicznego, prawo cywilne, gospodarcze, prawo administracyjne, podatki
PFRON, osoba niepełnosprawna
PFRON, osoba niepełnosprawna
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

PFRON udostępnił wzory dokumentów od sprzedawcy samochodu. Dokumenty służą rozliczeniu dofinansowania do samochodu dla osoby niepełnosprawnej. Można otrzymać nawet 120 000 zł.  

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością

O programie informowaliśmy w szeregu publikacji:

REKLAMA

PFRON dopłata do samochodu osobowego: informacja dla sprzedawców pojazdów

REKLAMA

W ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością uruchomiona została nowa forma wsparcia aktywności osób z niepełnosprawnościami, która polega na dofinansowaniu zakupu dostosowanego samochodu osobowego.

Pod pojęciem „dostosowany samochód osobowy” należy rozumieć pojazd, w którym dokonano technicznych dostosowań pod kątem indywidualnych potrzeb kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego w sposób, który umożliwia zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od ceny zakupu dostosowanego samochodu osobowego i wynosi:

 1. dla samochodów dostosowanych do ich prowadzenia przez osobę niepełnosprawną:
 • do kwoty 150.000,00 zł - 80%,
 • nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł - 50%,
 • nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł - 30%,
 • nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł - 0%;
 1. dla samochodów dostosowanych do podróży osoby z niepełnosprawnością jako pasażera,:
 • do kwoty 130.000,00 zł - 85%,
 • nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł - 50%,
 • nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł - 30%,
 • nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł - 0%.

Przykładowo, dla samochodu dostosowanego do prowadzenia przez osobę z niepełnosprawnością, którego cena zakupu to 280 tys. zł, maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 179 tys. zł. Pozostałą kwotę (101 tys. zł) osoba z niepełnosprawnością pokrywa z własnych środków.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dostosowany samochód osobowy może być samochodem nowym lub używanym, przy czym dofinansowanie zakupu samochodu używanego możliwe jest po spełnieniu następujących warunków:

 1. data pierwszej rejestracji pojazdu, którego zakup ma być dofinansowany nie może być wcześniejsza niż 72 miesiące przed datą podpisania umowy na dofinansowanie. Nie ma znaczenia czy podczas pierwszej rejestracji pojazd został określony jako dostosowany;
 2. dostosowany samochód osobowy będzie zakupiony od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, której przedmiotem jest handel hurtowy i detaliczny samochodami osobowymi, naprawa samochodów osobowych (dział: 45 Polskiej Klasyfikacji Działalności), potwierdzony wpisem do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON lub tożsamych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej;
 3. dostosowany samochód osobowy na dzień wystawienia faktury o płatność końcową będzie dopuszczony do ruchu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

REKLAMA

Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup dostosowanego samochodu osobowego, na który osoba z niepełnosprawnością otrzyma gwarancję na okres co najmniej 12 miesięcy od daty zakupu, w przypadku samochodu używanego albo na okres co najmniej 24 miesięcy od daty zakupu, w przypadku samochodu nowego.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania podejmowana jest na podstawie wniosku osoby z niepełnosprawnością, który składany jest do PFRON wraz oświadczeniem, że wnioskodawca nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz, że nie jest w stanie samodzielnie przesiadać się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu i z siedzenia samochodu na wózek inwalidzki.

We wniosku o dofinasowanie wnioskodawca podaje przewidywaną cenę zakupu dostosowanego samochodu osobowego. Nie jest wymagane załączenie do wniosku oferty czy faktury proforma od sprzedawcy.

Maksymalna kwota dofinasowania oraz sposób wypłaty i rozliczenia dofinansowania określa umowa zawierana pomiędzy PFRON, a osobą z niepełnosprawnością albo jej opiekunem prawnym.

Dofinansowanie wypłacane będzie jednorazowo albo w dwóch transzach:

 1. w przypadku wypłaty dofinansowania jednorazowo, wypłata nastąpi po dostarczeniu do PFRON faktury końcowej wraz z wypełnionym i podpisanym protokołem odbioru dostosowanego samochodu osobowego (wzór protokołu - Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji);
 2. w przypadku wypłaty dofinansowania w transzach:
 • pierwsza transza dofinasowania w kwocie nie większej niż 50% kwoty dofinansowania zostanie wypłacona po dostarczeniu do PFRON faktury częściowej wraz z ważną umową sprzedaży dostosowanego samochodu osobowego oraz oświadczenia złożonego przez strony umowę sprzedaży pojazdu (wzór oświadczenia – Załącznik nr 2 do niniejszej Informacji);
 • druga transza dofinansowania zostanie wypłacona po dostarczeniu do PFRON faktury końcowej wraz z wypełnionym i podpisanym protokołem odbioru dostosowanego samochodu osobowego (wzór protokołu - Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji).

UWAGA. Oświadczenie i protokół odbioru dostosowanego samochodu osobowego podpisywane są przez sprzedawcę dostosowanego samochodu osobowego. Niedostarczenie do PFRON tych dokumentów uniemożliwia wypłatę dofinasowania. Oba dokumenty zawierają oświadczenie, że pojazd którego dotyczą jest pojazdem, w którym dokonano technicznych dostosowań pod kątem indywidualnych potrzeb kierowcy albo pasażera z niepełnosprawnością (…), który umożliwia zajęcie miejsca kierowcy albo pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego.

Faktura końcowa musi zostać wystawiona przez sprzedawcę - jeden podmiot gospodarczy na dostosowany samochód. Dofinansowanie dotyczy zakupu samochodu już dostosowanego. Nie może być wystawiona faktura oddzielnie za samochód i oddzielnie za dostosowanie.

Dofinansowanie zostanie wypłacone przez PFRON bezpośrednio na wskazany w umowie sprzedaży dostosowanego samochodu osobowego oraz potwierdzony na fakturze częściowej albo fakturze końcowej rachunek bankowy sprzedawcy dostosowanego samochodu osobowego.

Po otrzymaniu faktury częściowej wraz z oświadczeniem i umową sprzedaży albo faktury końcowej wraz protokołem odbioru dostosowanego samochodu osobowego w ciągu 10 dni PFRON wypłaca na rachunek bankowy podmiotu realizującego umowę sprzedaży kwotę dofinansowania.

W przypadku, gdy walutą rozliczeniową jest waluta inna niż polski złoty (PLN), płatność nastąpi według kursu sprzedaży danej waluty w Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia wystawienia faktury.

Zawierana pomiędzy PFRON i osobą z niepełnosprawnością umowa dofinansowania ważna jest przez 15 miesięcy od daty podpisania. W tym okresie należy dopełnić wszelkich formalności związanych z zakupem dostosowanego samochodu osobowego.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-mobilnosc-osob-z-niepelnosprawnoscia/

Można zapoznać się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące programu: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zamieszczamy-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-przez-panstwa-pytania-dotyczace-programu-samo/

Wzory dokumentów od PFRON: protokół odbioru dostosowanego samochodu osobowego

Załącznik nr 1 do Informacji:

Imię i nazwisko Beneficjenta:                        Dane podmiotu realizującego umowę sprzedaży:

(nazwa, NIP, REGON lub tożsamy rejestr, adres)

Oświadczamy, że w dniu ____________ w _______________podmiot realizujący umowę sprzedaży przekazał a beneficjent odebrał dostosowany samochód osobowy zakupiony na podstawie umowy z dnia ________________

marka pojazdu: _____________________________________________________________________ 

model pojazdu: _____________________________________________________________________ 

rodzaj nadwozia: _____________________________________________________________________ 

numer rejestracyjny pojazdu: _____________________________________________________________________ 

rok produkcji pojazdu: _____________________________________________________________________ 

data pierwszej rejestracji pojazdu: _____________________________________________________________________ 

numer nadwozia / VIN pojazdu: _____________________________________________________________________ 

Oświadczamy, że wyżej wymieniony samochód osobowy

1)    jest pojazdem, w którym dokonano technicznych dostosowań pod kątem indywidualnych potrzeb kierowcy/pasażera z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego w sposób, który umożliwia zajęcie miejsca kierowcy bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego;

2)    jest dopuszczony do ruchu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

3)    jest objęty gwarancją, której termin wynosi _____________(liczba miesięcy albo data upływu okresu gwarancji).

Przyjmujemy do wiadomości, że niniejsze oświadczenie stanowi podstawę do wypłaty dofinasowania udzielonego przez PFRON w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” - Mobilność osób z niepełnosprawnością w związku z umową nr _________ z dnia ________________

Podpis Beneficjenta                                                                                  Podpis osoby/osób występującej 
w imieniu podmiotu realizującego 

umowę sprzedaży pojazdu

 Wzory dokumentów od PFRON: Oświadczenie stron umowy sprzedaży

__________________ , dnia: __________________ 

(miejscowość)

Imię i nazwisko Beneficjenta:                        Dane podmiotu realizującego umowę sprzedaży:

(nazwa, NIP, REGON lub tożsamy rejestr, adres)

Oświadczamy, że pojazd 

marka pojazdu: ____________________________________________________________________ ,

rok produkcji pojazdu: ____________________________________________________________________ ,

data pierwszej rejestracji pojazdu: ____________________________________________________________________ ,

numer nadwozia / VIN pojazdu: ____________________________________________________________________ ,

którego sprzedaży dotyczy zawarta między nami umowa z dnia_______________________ 

1)    jest pojazdem, w którym dokonano technicznych dostosowań pod kątem indywidualnych potrzeb kierowcy/pasażera z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego w sposób, który umożliwia zajęcie miejsca kierowcy bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego;

2)    data pierwszej rejestracji pojazdu nie jest wcześniejsza niż 72 miesiące przed datą podpisania umowy dofinasowania nr _____ z dnia ____________ udzielonego przez PFRON w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” - Mobilność osób z niepełnosprawnością. 

Oświadczamy, że powyższe informacje są zgodne z prawdą.

Przyjmujemy do wiadomości, że niniejsze oświadczenie stanowi podstawę do wypłaty pierwszej transzy dofinasowania udzielonego przez PFRON w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” - Mobilność osób z niepełnosprawnością w związku z umową nr _________ z dnia ________________.

 

Podpis Beneficjenta                                                                                Podpis osoby/osób występującej 
w imieniu podmiotu realizującego 

umowę sprzedaży pojazdu

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(2)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Js
  2023-03-23 17:00:29
  Reszta osób nie pełnosprawnych np chodzących o kukach i z innymi niepełnosprawnościami niech się wali
  0
 • Lucky
  2023-03-26 21:58:52
  Poważnie zazdrościsz ludziom na wózkach?
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ustawa o dostępności w produktach i usługach od 28 czerwca 2025 roku

Ustawa o zapewnieniu dostępności w produktach i usługach dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami ma wejść w życie dnia 28 czerwca 2025 roku. O jakie produkty i usługi chodzi ustawodawcy wdrażającemu unijną dyrektywę zwaną "Europejskim Aktem o Dostępności” (EAA)?

Ekoschematy 2024 - rozporządzenie wprowadza zmiany od 15 marca

Ekoschematy 2024 - oświadczenie zastąpi zdjęcia geotagowane. Jest projekt rozporządzenia dotyczącego zmian w dopłatach dla rolników w ramach ekoschematów. Zmiany wejdą w życie 15 marca 2024 roku.

Co to jest transport sanitarny? Dla kogo jest bezpłatny?

Pacjent, który nie może się samodzielnie poruszać, a chce udać się do przychodni lub szpitala, może skorzystać z transportu sanitarnego. Jak to się odbywa?

Podwyżki o 30%-33% dla nauczycieli z kłopotem. Samorządy chcą pieniędzy na dodatki. MEN wyda interpretację?

Samorządowcy pytają ministerstwo edukacji o zasady wypłaty wyrównań dla nauczycieli. Czy min. edukacji Barbara Nowacka wyjaśni zasady postępowania?

REKLAMA

Wywiad Ukrainy: Rosja nasila operację dezinformacyjną Majdan-3; punkt kulminacyjny w marcu-maju 2024 roku

Rosja nasila operację informacyjną Majdan-3 w celu wywołania konfliktów wewnętrznych w Ukrainie oraz krajach ją popierających, by następnie uderzyć i pokonać wojska ukraińskie na wschodzie – ostrzegł prezydencki komitet ds. wywiadu w Kijowie.

Znasz portal Diety NFZ? Korzysta z niego już prawie 870 tys. osób

Portal diety.nfz.gov.pl to baza bezpłatnych przepisów na zdrowe i proste w przygotowaniu dania do samodzielnego przygotowania. Narodowy Fundusz Zdrowia podał, że z planów żywieniowych korzysta już blisko 870 tys. osób. 

Min. rolnictwa Cz. Siekierski: Różne, nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu muszą zostać wycofane

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski w dniu 27 lutego 2024 r. w czasie posiedzenia unijnej Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), powiedział: – Różne, nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu muszą zostać wycofane. Komisja Europejska musi zrozumieć protestujących rolników. Rolnicy mówią: nic o nas, bez nas. List przewodniczącego Norberta Linsa pokazuje, że Parlament Europejski też oczekuje szybkich działań.

Doradca Prezydenta RP: kontrolę nad polskim szkolnictwem obejmie bezpośrednio UE

Profesor Andrzej Waśko, doradca prezydenta RP, przewodniczący Rady ds. Rodziny, Edukacji i Wychowania, odnosząc się do "Europejskiego obszaru edukacji" podkreślił, że polityka oświatowa, która dotąd była powierzona kompetencji rządów krajowych, stanie się częścią polityki unijnej. Zwrócił uwagę, że kontrole nad polskim szkolnictwem obejmie bezpośrednio UE.

REKLAMA

Min. Siekierski: KE narzuciła nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu; musimy zrozumieć protesty rolników. 27 lutego posiedzenie unijnej rady ministrów w Brukseli. 29 lutego rozmowy z rolnikami w Ministerstwie

Komisja Europejska narzuciła zbyt duże, nieracjonalne, kosztowne wymogi Zielonego Ładu, które miały służyć środowisku, przeciwdziałać zmianom klimatu, a w rzeczywistości doprowadziły do bankructwa wielu gospodarstw - oświadczył w 26 lutego 2024 r. na konferencji prasowej w Brukseli minister rolnictwa RP Czesław Siekierski. Wcześniej tego samego dnia, jeszcze będąc w Polsce w czasie konferencji prasowej kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, minister Siekierski powiedział: Musimy zrozumieć protesty rolników i o to będę zabiegał na jutrzejszym posiedzeniu unijnej rady ministrów w Brukseli.

KPO 2024. Polska nie dostanie wszystkich pieniędzy? Ekspert: 43 inwestycje i ich refinansowanie zagrożone. Konieczna rewizja polskiego KPO

Zdaniem Łukasza Kościjańczuka, eksperta firmy doradczej CRIDO, ok. 43 inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy (z 56 zaplanowanych) może nie zostać zrealizowanych do 31 sierpnia 2026 r, co oznacza, że Polska nie otrzyma refinansowania z UE. Dlatego niezbędna jest rewizja KPO, która - jak oszacował ekspert - może objąć nawet połowę planowanych przedsięwzięć.

REKLAMA