REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

PFRON: Dopłata 120 000 zł do samochodu osobowego. Wzory dokumentów od sprzedawcy samochodu

Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
PFRON, osoba niepełnosprawna
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

PFRON udostępnił wzory dokumentów od sprzedawcy samochodu. Dokumenty służą rozliczeniu dofinansowania do samochodu dla osoby niepełnosprawnej. Można otrzymać nawet 120 000 zł.  

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością

O programie informowaliśmy w szeregu publikacji:

REKLAMA

PFRON dopłata do samochodu osobowego: informacja dla sprzedawców pojazdów

REKLAMA

W ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością uruchomiona została nowa forma wsparcia aktywności osób z niepełnosprawnościami, która polega na dofinansowaniu zakupu dostosowanego samochodu osobowego.

Pod pojęciem „dostosowany samochód osobowy” należy rozumieć pojazd, w którym dokonano technicznych dostosowań pod kątem indywidualnych potrzeb kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego w sposób, który umożliwia zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od ceny zakupu dostosowanego samochodu osobowego i wynosi:

 1. dla samochodów dostosowanych do ich prowadzenia przez osobę niepełnosprawną:
 • do kwoty 150.000,00 zł - 80%,
 • nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł - 50%,
 • nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł - 30%,
 • nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł - 0%;
 1. dla samochodów dostosowanych do podróży osoby z niepełnosprawnością jako pasażera,:
 • do kwoty 130.000,00 zł - 85%,
 • nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł - 50%,
 • nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł - 30%,
 • nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł - 0%.

Przykładowo, dla samochodu dostosowanego do prowadzenia przez osobę z niepełnosprawnością, którego cena zakupu to 280 tys. zł, maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 179 tys. zł. Pozostałą kwotę (101 tys. zł) osoba z niepełnosprawnością pokrywa z własnych środków.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dostosowany samochód osobowy może być samochodem nowym lub używanym, przy czym dofinansowanie zakupu samochodu używanego możliwe jest po spełnieniu następujących warunków:

 1. data pierwszej rejestracji pojazdu, którego zakup ma być dofinansowany nie może być wcześniejsza niż 72 miesiące przed datą podpisania umowy na dofinansowanie. Nie ma znaczenia czy podczas pierwszej rejestracji pojazd został określony jako dostosowany;
 2. dostosowany samochód osobowy będzie zakupiony od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, której przedmiotem jest handel hurtowy i detaliczny samochodami osobowymi, naprawa samochodów osobowych (dział: 45 Polskiej Klasyfikacji Działalności), potwierdzony wpisem do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON lub tożsamych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej;
 3. dostosowany samochód osobowy na dzień wystawienia faktury o płatność końcową będzie dopuszczony do ruchu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

REKLAMA

Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup dostosowanego samochodu osobowego, na który osoba z niepełnosprawnością otrzyma gwarancję na okres co najmniej 12 miesięcy od daty zakupu, w przypadku samochodu używanego albo na okres co najmniej 24 miesięcy od daty zakupu, w przypadku samochodu nowego.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania podejmowana jest na podstawie wniosku osoby z niepełnosprawnością, który składany jest do PFRON wraz oświadczeniem, że wnioskodawca nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz, że nie jest w stanie samodzielnie przesiadać się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu i z siedzenia samochodu na wózek inwalidzki.

We wniosku o dofinasowanie wnioskodawca podaje przewidywaną cenę zakupu dostosowanego samochodu osobowego. Nie jest wymagane załączenie do wniosku oferty czy faktury proforma od sprzedawcy.

Maksymalna kwota dofinasowania oraz sposób wypłaty i rozliczenia dofinansowania określa umowa zawierana pomiędzy PFRON, a osobą z niepełnosprawnością albo jej opiekunem prawnym.

Dofinansowanie wypłacane będzie jednorazowo albo w dwóch transzach:

 1. w przypadku wypłaty dofinansowania jednorazowo, wypłata nastąpi po dostarczeniu do PFRON faktury końcowej wraz z wypełnionym i podpisanym protokołem odbioru dostosowanego samochodu osobowego (wzór protokołu - Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji);
 2. w przypadku wypłaty dofinansowania w transzach:
 • pierwsza transza dofinasowania w kwocie nie większej niż 50% kwoty dofinansowania zostanie wypłacona po dostarczeniu do PFRON faktury częściowej wraz z ważną umową sprzedaży dostosowanego samochodu osobowego oraz oświadczenia złożonego przez strony umowę sprzedaży pojazdu (wzór oświadczenia – Załącznik nr 2 do niniejszej Informacji);
 • druga transza dofinansowania zostanie wypłacona po dostarczeniu do PFRON faktury końcowej wraz z wypełnionym i podpisanym protokołem odbioru dostosowanego samochodu osobowego (wzór protokołu - Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji).

UWAGA. Oświadczenie i protokół odbioru dostosowanego samochodu osobowego podpisywane są przez sprzedawcę dostosowanego samochodu osobowego. Niedostarczenie do PFRON tych dokumentów uniemożliwia wypłatę dofinasowania. Oba dokumenty zawierają oświadczenie, że pojazd którego dotyczą jest pojazdem, w którym dokonano technicznych dostosowań pod kątem indywidualnych potrzeb kierowcy albo pasażera z niepełnosprawnością (…), który umożliwia zajęcie miejsca kierowcy albo pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego.

Faktura końcowa musi zostać wystawiona przez sprzedawcę - jeden podmiot gospodarczy na dostosowany samochód. Dofinansowanie dotyczy zakupu samochodu już dostosowanego. Nie może być wystawiona faktura oddzielnie za samochód i oddzielnie za dostosowanie.

Dofinansowanie zostanie wypłacone przez PFRON bezpośrednio na wskazany w umowie sprzedaży dostosowanego samochodu osobowego oraz potwierdzony na fakturze częściowej albo fakturze końcowej rachunek bankowy sprzedawcy dostosowanego samochodu osobowego.

Po otrzymaniu faktury częściowej wraz z oświadczeniem i umową sprzedaży albo faktury końcowej wraz protokołem odbioru dostosowanego samochodu osobowego w ciągu 10 dni PFRON wypłaca na rachunek bankowy podmiotu realizującego umowę sprzedaży kwotę dofinansowania.

W przypadku, gdy walutą rozliczeniową jest waluta inna niż polski złoty (PLN), płatność nastąpi według kursu sprzedaży danej waluty w Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia wystawienia faktury.

Zawierana pomiędzy PFRON i osobą z niepełnosprawnością umowa dofinansowania ważna jest przez 15 miesięcy od daty podpisania. W tym okresie należy dopełnić wszelkich formalności związanych z zakupem dostosowanego samochodu osobowego.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-mobilnosc-osob-z-niepelnosprawnoscia/

Można zapoznać się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące programu: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zamieszczamy-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-przez-panstwa-pytania-dotyczace-programu-samo/

Wzory dokumentów od PFRON: protokół odbioru dostosowanego samochodu osobowego

Załącznik nr 1 do Informacji:

Imię i nazwisko Beneficjenta:                        Dane podmiotu realizującego umowę sprzedaży:

(nazwa, NIP, REGON lub tożsamy rejestr, adres)

Oświadczamy, że w dniu ____________ w _______________podmiot realizujący umowę sprzedaży przekazał a beneficjent odebrał dostosowany samochód osobowy zakupiony na podstawie umowy z dnia ________________

marka pojazdu: _____________________________________________________________________ 

model pojazdu: _____________________________________________________________________ 

rodzaj nadwozia: _____________________________________________________________________ 

numer rejestracyjny pojazdu: _____________________________________________________________________ 

rok produkcji pojazdu: _____________________________________________________________________ 

data pierwszej rejestracji pojazdu: _____________________________________________________________________ 

numer nadwozia / VIN pojazdu: _____________________________________________________________________ 

Oświadczamy, że wyżej wymieniony samochód osobowy

1)    jest pojazdem, w którym dokonano technicznych dostosowań pod kątem indywidualnych potrzeb kierowcy/pasażera z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego w sposób, który umożliwia zajęcie miejsca kierowcy bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego;

2)    jest dopuszczony do ruchu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

3)    jest objęty gwarancją, której termin wynosi _____________(liczba miesięcy albo data upływu okresu gwarancji).

Przyjmujemy do wiadomości, że niniejsze oświadczenie stanowi podstawę do wypłaty dofinasowania udzielonego przez PFRON w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” - Mobilność osób z niepełnosprawnością w związku z umową nr _________ z dnia ________________

Podpis Beneficjenta                                                                                  Podpis osoby/osób występującej 
w imieniu podmiotu realizującego 

umowę sprzedaży pojazdu

 Wzory dokumentów od PFRON: Oświadczenie stron umowy sprzedaży

__________________ , dnia: __________________ 

(miejscowość)

Imię i nazwisko Beneficjenta:                        Dane podmiotu realizującego umowę sprzedaży:

(nazwa, NIP, REGON lub tożsamy rejestr, adres)

Oświadczamy, że pojazd 

marka pojazdu: ____________________________________________________________________ ,

rok produkcji pojazdu: ____________________________________________________________________ ,

data pierwszej rejestracji pojazdu: ____________________________________________________________________ ,

numer nadwozia / VIN pojazdu: ____________________________________________________________________ ,

którego sprzedaży dotyczy zawarta między nami umowa z dnia_______________________ 

1)    jest pojazdem, w którym dokonano technicznych dostosowań pod kątem indywidualnych potrzeb kierowcy/pasażera z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego w sposób, który umożliwia zajęcie miejsca kierowcy bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego;

2)    data pierwszej rejestracji pojazdu nie jest wcześniejsza niż 72 miesiące przed datą podpisania umowy dofinasowania nr _____ z dnia ____________ udzielonego przez PFRON w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” - Mobilność osób z niepełnosprawnością. 

Oświadczamy, że powyższe informacje są zgodne z prawdą.

Przyjmujemy do wiadomości, że niniejsze oświadczenie stanowi podstawę do wypłaty pierwszej transzy dofinasowania udzielonego przez PFRON w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” - Mobilność osób z niepełnosprawnością w związku z umową nr _________ z dnia ________________.

 

Podpis Beneficjenta                                                                                Podpis osoby/osób występującej 
w imieniu podmiotu realizującego 

umowę sprzedaży pojazdu

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Projekt "Szkoły międzypokoleniowej" ruszy jesienią, w formie pilotażu

Projekt "Szkoły międzypokoleniowej", czyli wspólna przestrzeń dla uczniów i seniorów, sprzyjająca wymianie informacji i integracji międzypokoleniowej, ruszy jesienią w formie pilotażu. Tak przekazała minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.

Minister finansów: płace w budżetówce wzrosną nieznacznie więcej niż 4,1% w 2025 roku. Realna wartość wynagrodzeń ma być utrzymana

Resort finansów zaproponuje Radzie Ministrów wyższą niż 4,1 proc. waloryzację wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2025 r. - poinformował 15 lipca 2024 r. minister finansów Andrzej Domański podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. Nie wskazał jednak żadnego konkretnego wskaźnika podwyżek dla budżetówki w przyszłym roku.

Darmowa rehabilitacja z ZUS dla nauczycieli i innych pracujących głosem. Dla kogo 24 dni w sanatorium? Jak uzyskać skierowanie?

ZUS informuje, że osoby, dla których głos jest głównym narzędziem pracy (np. nauczyciele) są narażone na zaburzenia funkcji narządu głosu i tym samym grozi im utrata zdolności do pracy. Jeżeli chcą temu zapobiec, mogą skorzystać z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS w schorzeniach narządu głosu. Rehabilitacja lecznicza w zakresie schorzenia narządu głosu, na którą kieruje ZUS, trwa 24 dni w ośrodku rehabilitacyjnym w takich miejscowościach jak: Ciechocinek, Jelenia Góra, Ostróda, Świeradów-Zdrój, Uniejów. Jak uzyskać skierowanie do sanatorium?

Wakacje 2024: dokąd najchętniej jeżdżą Polacy i jakie mają budżety?

Większość Polaków (84 proc.) planuje wyjechać na wakacje, i większość spędzi je w Polsce (64 proc.). Tak wynika z  raportu International Travel Confidence Index 2024 opracowanego na zlecenie Allianz Partners.

REKLAMA

Rekordowa liczba pasażerów z lotniska Chopina

Ponad 2 mln odprawionych w ciągu miesiąca pasażerów. To rekord, który padł w czerwcu na lotnisku Chopina. Z szacunków wynika, ze w całym roku ta liczba będzie wynosić 20 mln. 

Darmowe potańcówki w Warszawie

Wracają potańcówki na Grochowskiej. Od 12 lipca mieszkańcy dzielnicy Praga-Południe i okolic będą mogli tańczyć do muzyki z różnych stron świata. 

Koncert życzeń związków nauczycielskich: 500 zł dodatku za wychowawstwo, 15% lub 20% podwyżki w 2025 roku, 4 dni urlopu na żądanie, zmiany w zastępstwach, odprawach, godzinach ponadwymiarowych i inne postulaty

Związek Nauczycielstwa Polskiego i  Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wystosowały 10 lipca 2024 r. odrębne pisma do Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierające obszerne listy spraw wymagających pilnego uregulowania. Są to odpowiedzi na ustalenia grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli z 26 czerwca br. działającej w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. Czego domagają się związkowcy?

Mięsak. Poznaj objawy tego nowotworu

Mięsak to rzadki nowotwór. Stanowi około 1% wszystkich nowotworów u dorosłych i około 15% u dzieci. Lipiec to miesiąc poświęcony budowaniu świadomości na temat mięsaków. Warto wiedzieć, czym są te nowotwory, jakie dają objawy i jak ważna jest szybka diagnoza. 

REKLAMA

Czy warto iść na tradycyjne studia w 2024 roku? Gdzie zdobyć praktyczne umiejętności przydatne w pracy?

Dziś coraz więcej osób kwestionuje sens tradycyjnego modelu akademickiego, który koncentruje się głównie na zdobywaniu wiedzy teoretycznej, bez jednoczesnego zapewnienia praktycznych umiejętności przydatnych na rynku pracy. Także rosnące koszty edukacji oraz obawy o przyszłe zatrudnienie skłaniają młodych ludzi do poszukiwania alternatywnych ścieżek rozwoju zawodowego, takich jak kursy, szkolenia praktyczne czy praca zdalna. Czy warto zatem jeszcze iść na tradycyjne studia?

Dyrektor CKE: Będą zmiany w maturach i egzaminie ósmoklasisty w 2025 r. Rok szkolny 2024/2025: Odchudzona o 20% podstawa programowa

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik w rozmowie z Polską Agencją Prasową udzielił informacji odnośnie zmian w maturach i egzaminie ósmoklasisty wynikających z uszczuplenia podstawy programowej od roku szkolnego 2024/2025. Najwięcej zmian ma być na egzaminie maturalnym z języka polskiego, tak pisemnym, jak i ustnym, np. znacznie skrócona zostanie lista pytań jawnych.

REKLAMA