Kategorie

Kiedy najlepiej przekształcić (zlikwidować) szkołę

Jarosław Żarowski
Termin likwidacji (przekształcenia) szkół publicznych uzależniony jest m.in. od tego, z jaką placówką szkoła jest związana. Zmiany w szkole przy zakładzie poprawczym nie rządzą się takimi samymi zasadami, jak większość innych szkół publicznych.

Szkoła publiczna może być zlikwidowana (przekształcona) z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący. Natomiast w trakcie roku szkolnego dopuszczalna jest jedynie likwidacja (przekształcenie) szkoły w zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich, przy zakładzie karnym lub areszcie śledczym (art. 59 ust. 1a i 6 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty; dalej: ustawa o systemie oświaty).

Rok szkolny we wszystkich szkołach rozpoczyna się 1 września, a kończy – 31 sierpnia następnego roku (art. 63 ustawy o systemie oświaty). Zatem jedyną możliwą datą likwidacji (przekształcenia) takiej placówki jest 31 sierpnia.

Okres wakacji (inaczej niż w potocznym rozumieniu) wlicza się do roku szkolnego. Tak też uznał:

Reklama

1) wojewoda podlaski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 31 marca 2009 r. (sygn. NK.II.KK.0911-35/09), które dotyczyło uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie zamiaru przekształcenia szkoły podstawowej w szkołę filialną – w myśl uchwały przekształcenie miało nastąpić 1 września, wojewoda stwierdził nieważność fragmentu uchwały określającej taką datę przekształcenia, ponieważ stanowi to istotne naruszenie prawa;

2) Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z 5 maja 1998 r. (sygn. akt II SA/Wr 1472/97) orzekając, że rażącym naruszeniem art. 63 ustawy o systemie oświaty jest określenie innego terminu wejścia w życie uchwały w sprawie przekształcenia szkoły podstawowej w oddział zamiejscowy innej szkoły.

Samorząd zawiadamia o przekształceniu

W odniesieniu do szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego decyzję o ich likwidacji (przekształceniu) podejmuje rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa (art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1 i 6 ustawy o systemie oświaty). Muszą one na 6 miesięcy przed terminem likwidacji (przekształcenia) szkoły o takim zamiarze zawiadomić:

● rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych – uczniów),

● organ sprawujący nadzór pedagogiczny (tj. kuratora oświaty, a w przypadku szkół artystycznych – ministra kultury i dziedzictwa narodowego),

● wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu lub zarząd województwa.

Czynności związane z powiadomieniem rodziców czy kuratora można zlecić np. wójtowi gminy (patrz: Z orzecznictwa).

Czytaj także: List ZNP do premiera w sprawie zamykania szkół przez samorządy>>

Podjęcie uchwały

Reklama

Rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa powinny najpierw podjąć uchwałę o zamiarze likwidacji (przekształcenia) szkoły (tzw. uchwała intencyjna). Będzie ona stanowić podstawę do zawiadomienia rodziców uczniów, nadzoru pedagogicznego itd. o takich planach. Uchwała zatem powinna zostać podjęta na 6 miesięcy przed terminem planowanej likwidacji (przekształcenia) placówki.

Projekt uchwały o zamiarze likwidacji (przekształcenia) należy przedstawić do zaopiniowania związkom zawodowym zgodnie z zasadami określonymi w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (patrz: wyrok NSA z 30 listopada 2007 r., sygn. akt I OSK 1282/07). Organizacje związkowe powinny mieć co najmniej 30 dni na przedstawienie opinii. Termin można skrócić do 21 dni ze względu na ważny interes publiczny.

Szkoła prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana (przekształcona) po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny (art. 59 ust. 2 i 6 ustawy o systemie oświaty). Dlatego nadzór pedagogiczny po zawiadomieniu o takim zamiarze powinien wydać opinię. Treść opinii nie jest już dla samorządu wiążąca. Jej wydanie przez organ nadzoru pedagogicznego powinno nastąpić w ciągu 14 dni (art. 89 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; dalej: ustawa o samorządzie gminnym, art. 77b ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 80a ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. ustawy o samorządzie województwa).

Rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa, po uzyskaniu opinii nadzoru pedagogicznego, powinny podjąć uchwałę o likwidacji (przekształceniu) szkoły. Jeżeli likwidacja (przekształcenie) wiążą się ze zwolnieniami nauczycieli i innych pracowników szkoły, uchwałę należy podjąć w terminie umożliwiającym przeprowadzenie procesu rozwiązania stosunków pracy.

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem następuje po trzymiesięcznym wypowiedzeniu. Może on być skrócony do miesiąca, z tym że wówczas nauczycielowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia (art. 20 ust. 3 i 5 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela).

W przypadku pracowników niebędących nauczycielami okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi maksimum 3 miesiące. Może być skrócony do miesiąca, jeżeli wypowiedzenie następuje z:

● powodu likwidacji lub upadłości pracodawcy,

● innych przyczyn niedotyczących pracowników, tzn. leżących po stronie pracodawcy

– art. 33–361 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

W takim przypadku również przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Niekiedy pracodawca zobowiązany jest skonsultować zamiar wypowiedzenia stosunków pracy ze związkami zawodowymi (np. przy zamiarze zwolnienia nauczyciela w związku z przekształceniami szkoły reprezentująca go organizacja związkowa może w ciągu 7 dni zgłosić zastrzeżenia, które dyrektor szkoły musi rozpatrzyć przed podjęciem decyzji w sprawie wypowiedzenia).

Czytaj także: Wpływ organu prowadzącego na decyzje kadrowe dyrektora szkoły>>

Co to jest przekształcenie

W ustawie o systemie oświaty nie ma definicji przekształcenia szkoły. Pojawiają się więc niekiedy wątpliwości, czy określone zmiany wymagają stosowania przepisów tej ustawy dotyczących likwidacji i przekształcenia szkół.

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Białymstoku w wyroku 22 czerwca 2006 r. (sygn. akt II SA/Bk 189/06) uznał, że z przekształceniem szkoły, o którym mowa w art. 59 ustawy o systemie oświaty, mamy do czynienia wówczas, gdy zaistniała taka zmiana organizacyjna, która doprowadziła do rozszerzenia, zwężenia lub wprowadzenia nowego zakresu edukacji danej placówki przy częściowej lub całkowitej eliminacji dotychczasowego zakresu edukacji. Inaczej mówiąc, przekształcenie organizacyjne spowodowało zmianę charakteru, stanu prawnego, struktury, formy, nadając jej inną, nową postać i funkcję.

W praktyce przekształcenie polega m.in. na:

● obniżeniu stopnia organizacyjnego szkoły (np. w miejscu sześcioklasowej szkoły podstawowej – szkoła obejmująca tylko klasy I – III),

● zmianie statusu szkoły samodzielnej na szkołę filialną.

W świetle wyroku WSA w Warszawie z 15 stycznia 2008 r. (sygn. akt I SA/Wa 1655/07) przekształceniem nie jest zmiana siedziby szkoły.

Przepisy o likwidacji i przekształceniu należy stosować przy likwidacji szkoły filialnej (wyrok NSA z 8 września 1998 r., sygn. akt I SA 798/98). Przepisów tych nie stosuje się zaś w przypadku:

● wyłączenia szkoły z zespołu lub rozwiązania zespołu szkół,

● przekazania przez jednostkę samorządu terytorialnego prowadzenia szkoły osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu lub osobie fizycznej

– art. 59 ust. 8 i art. 62 ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Z orzecznictwa

(...) Czynność zawiadomienia (o likwidacji lub przekształceniu – przyp. red.) chociaż nie jest czynnością prawną, lecz tzw. materialno-techniczną, pośrednio wywołuje skutki prawne, gdyż warunkuje prawidłowość procedury likwidacyjnej. Informacja o zamiarze likwidacji szkoły powinna zostać skierowana imiennie do każdego z rodziców i musi do niego dotrzeć. Forma, w jakiej to nastąpi, nie ma istotnego znaczenia. Powiadomienie może nastąpić w każdej formie, ważne jest jednak, aby faktycznie miało miejsce. O tym, czy rodzic zostanie powiadomiony o zamiarze likwidacji szkoły, nie można domniemywać.

Wyrok NSA z 3 kwietnia 2007 r., sygn. akt I OSK 66/07

Powiadomienie osób obecnych na zebraniu (wywiadówce – przyp. red.) oraz skierowanie pisemnych zawiadomień do pozostałych rodziców uczniów czyni zadość wymaganiom, o których stanowi art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Wyrok NSA z 24 października 2002 r., sygn. akt I SA 1381/02

Z orzecznictwa

1. Artykuł 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty nie rozstrzyga, w jakiej formie ma wypowiedzieć się rada gminy co do zamiaru likwidacji szkoły. Nie oznacza to jednak, że forma działania rady gminy jest niewiadoma, gdyż, jak to wynika z art. 14 ustawy o samorządzie gminnym, formą tą jest uchwała. Zatem o zamiarze likwidacji szkoły, jak i o jej likwidacji rada wypowiada się, podejmując uchwałę na zasadach przewidzianych w art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

2. Z art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty nie można wywieść wniosku, że jeśli przystępuje się do likwidacji szkoły, to nie ma obowiązku podjęcia uchwały o zamiarze likwidacji, poprzedzającej uchwałę o likwidacji.

Wyrok NSA z 27 kwietnia 2006 r., sygn. akt I OSK 209/06

Podstawy prawne

● Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 146)

● Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 146)

● Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. nr 54, poz. 320)

● Ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. nr 90, poz. 562)

● Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 146)

● Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1706)

● Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1704)

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Do kiedy wystawienie ocen 2021?

  Do kiedy wystawienie ocen 2021? Ile czasu mają uczniowie na poprawienie ocen końcowych? Kiedy jest zakończenie roku szkolnego?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki? W ramach Polskiego Ładu rząd przedstawił plan 10 ustaw do przygotowania w ciągu 100 najbliższych dni. W pakiecie tym niemal nie przewidziano działań zawartych w części „Złota jesień życia”. Wyjątkiem są emerytury bez podatku, ale ta planowana zmiana, bez równoległych korekt w innych obszarach wsparcia, niesie również skutki uboczne dla części osób starszych – zwłaszcza niesprawnych, wymagających opieki i ich rodzin.

  Praca zdalna w urzędach – czerwiec 2021 r.

  Praca zdalna w urzędach – do kiedy przedłużona? Jak długo będzie ograniczona praca urzędów? Jaka jest dopuszczalna liczba osób (interesantów) w urzędzie w czerwcu 2021 roku?

  Certyfikat COVID na telefonie

  Certyfikat COVID na telefonie - od kiedy? Odpowiadamy na pytania - gdzie go teraz szukać i kiedy paszport covidowy pojawi się w aplikacji mObywatel.

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat od 7 czerwca 2021

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat ruszyły. Jak młodzież może zapisać się na szczepienie? Czy konieczna jest zgoda i obecność rodziców?

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy. Do 15 czerwca 2021 r. jest czas na zgłoszenia nowych gmin do programu „Czyste Powietrze”, a do 15 lipca br. wydłużono termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy, które już wcześniej wyraziły chęć skorzystania z finansowych bonusów.

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda?

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda? Przedstawiamy najważniejsze informacje o unijnym certyfikacie COVID.

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca - poinformował w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Wtedy planowane jest kolejne luzowanie obostrzeń dotyczących COVID-19.

  Zgromadzenia spontaniczne - czy są legalne?

  Zgromadzenia spontaniczne - czy są legalne? Rząd łagodzi obostrzenia covidowe, ale utrzymuje całkowity zakaz zgromadzeń spontanicznych. RPO przesłał swoje stanowisko do premiera Mateusza Morawieckiego.

  Rola najwyższego kierownictwa we wdrażaniu Compliance i systemów dla sygnalistów 

  Najwyższe kierownictwo - rola we wdrażaniu Compliance i systemów dla sygnalistów. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, zwaną potocznie dyrektywą o sygnalistach, pozostało 6 i pół miesiąca, aby sektor publiczny oraz duże przedsiębiorstwa wdrożyły systemy dla sygnalistów. Odpowiedzialność za to ponosi najwyższe kierownictwo.

  Program "Sportowe Wakacje+" w 2021 roku

  "Sportowe Wakacje+". Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z Fundacją Lotto im. Haliny Konopackiej przeznaczyły 30 milionów złotych na drugą edycję programu "Sportowe Wakacje+" - poinformował szef resortu, wicepremier Piotr Gliński.

  Polski Ład - utrata dochodów samorządów

  Polski Ład - w dużej mierze zapłacą za niego samorządy. Z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że ich dochody mają spaść o ok. 10–11 mld zł, ale rząd obiecuje, że ten ubytek pokryje specjalna subwencja inwestycyjna. Według ekspertów może ona jednak się okazać niewystarczająca.

  Młodzieżowe rady gmin, powiatu i sejmiki województwa

  Młodzieżowe rady gmin, powiatu i sejmiki województwa - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów dotyczących samorządów lokalnych. Dzięki nowym rozwiązaniom, młode osoby będą miały szersze możliwości do angażowania się w życie publiczne i obywatelskie.