Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy najlepiej przekształcić (zlikwidować) szkołę

Jarosław Żarowski
Termin likwidacji (przekształcenia) szkół publicznych uzależniony jest m.in. od tego, z jaką placówką szkoła jest związana. Zmiany w szkole przy zakładzie poprawczym nie rządzą się takimi samymi zasadami, jak większość innych szkół publicznych.

Szkoła publiczna może być zlikwidowana (przekształcona) z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący. Natomiast w trakcie roku szkolnego dopuszczalna jest jedynie likwidacja (przekształcenie) szkoły w zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich, przy zakładzie karnym lub areszcie śledczym (art. 59 ust. 1a i 6 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty; dalej: ustawa o systemie oświaty).

Rok szkolny we wszystkich szkołach rozpoczyna się 1 września, a kończy – 31 sierpnia następnego roku (art. 63 ustawy o systemie oświaty). Zatem jedyną możliwą datą likwidacji (przekształcenia) takiej placówki jest 31 sierpnia.

Okres wakacji (inaczej niż w potocznym rozumieniu) wlicza się do roku szkolnego. Tak też uznał:

1) wojewoda podlaski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 31 marca 2009 r. (sygn. NK.II.KK.0911-35/09), które dotyczyło uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie zamiaru przekształcenia szkoły podstawowej w szkołę filialną – w myśl uchwały przekształcenie miało nastąpić 1 września, wojewoda stwierdził nieważność fragmentu uchwały określającej taką datę przekształcenia, ponieważ stanowi to istotne naruszenie prawa;

2) Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z 5 maja 1998 r. (sygn. akt II SA/Wr 1472/97) orzekając, że rażącym naruszeniem art. 63 ustawy o systemie oświaty jest określenie innego terminu wejścia w życie uchwały w sprawie przekształcenia szkoły podstawowej w oddział zamiejscowy innej szkoły.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Samorząd zawiadamia o przekształceniu

W odniesieniu do szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego decyzję o ich likwidacji (przekształceniu) podejmuje rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa (art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1 i 6 ustawy o systemie oświaty). Muszą one na 6 miesięcy przed terminem likwidacji (przekształcenia) szkoły o takim zamiarze zawiadomić:

● rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych – uczniów),

● organ sprawujący nadzór pedagogiczny (tj. kuratora oświaty, a w przypadku szkół artystycznych – ministra kultury i dziedzictwa narodowego),

● wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu lub zarząd województwa.

Czynności związane z powiadomieniem rodziców czy kuratora można zlecić np. wójtowi gminy (patrz: Z orzecznictwa).

Czytaj także: List ZNP do premiera w sprawie zamykania szkół przez samorządy>>

Podjęcie uchwały

Rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa powinny najpierw podjąć uchwałę o zamiarze likwidacji (przekształcenia) szkoły (tzw. uchwała intencyjna). Będzie ona stanowić podstawę do zawiadomienia rodziców uczniów, nadzoru pedagogicznego itd. o takich planach. Uchwała zatem powinna zostać podjęta na 6 miesięcy przed terminem planowanej likwidacji (przekształcenia) placówki.

Projekt uchwały o zamiarze likwidacji (przekształcenia) należy przedstawić do zaopiniowania związkom zawodowym zgodnie z zasadami określonymi w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (patrz: wyrok NSA z 30 listopada 2007 r., sygn. akt I OSK 1282/07). Organizacje związkowe powinny mieć co najmniej 30 dni na przedstawienie opinii. Termin można skrócić do 21 dni ze względu na ważny interes publiczny.

Szkoła prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana (przekształcona) po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny (art. 59 ust. 2 i 6 ustawy o systemie oświaty). Dlatego nadzór pedagogiczny po zawiadomieniu o takim zamiarze powinien wydać opinię. Treść opinii nie jest już dla samorządu wiążąca. Jej wydanie przez organ nadzoru pedagogicznego powinno nastąpić w ciągu 14 dni (art. 89 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; dalej: ustawa o samorządzie gminnym, art. 77b ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 80a ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. ustawy o samorządzie województwa).

Rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa, po uzyskaniu opinii nadzoru pedagogicznego, powinny podjąć uchwałę o likwidacji (przekształceniu) szkoły. Jeżeli likwidacja (przekształcenie) wiążą się ze zwolnieniami nauczycieli i innych pracowników szkoły, uchwałę należy podjąć w terminie umożliwiającym przeprowadzenie procesu rozwiązania stosunków pracy.

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem następuje po trzymiesięcznym wypowiedzeniu. Może on być skrócony do miesiąca, z tym że wówczas nauczycielowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia (art. 20 ust. 3 i 5 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela).

W przypadku pracowników niebędących nauczycielami okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi maksimum 3 miesiące. Może być skrócony do miesiąca, jeżeli wypowiedzenie następuje z:

● powodu likwidacji lub upadłości pracodawcy,

● innych przyczyn niedotyczących pracowników, tzn. leżących po stronie pracodawcy

– art. 33–361 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

W takim przypadku również przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Niekiedy pracodawca zobowiązany jest skonsultować zamiar wypowiedzenia stosunków pracy ze związkami zawodowymi (np. przy zamiarze zwolnienia nauczyciela w związku z przekształceniami szkoły reprezentująca go organizacja związkowa może w ciągu 7 dni zgłosić zastrzeżenia, które dyrektor szkoły musi rozpatrzyć przed podjęciem decyzji w sprawie wypowiedzenia).

Czytaj także: Wpływ organu prowadzącego na decyzje kadrowe dyrektora szkoły>>

Co to jest przekształcenie

W ustawie o systemie oświaty nie ma definicji przekształcenia szkoły. Pojawiają się więc niekiedy wątpliwości, czy określone zmiany wymagają stosowania przepisów tej ustawy dotyczących likwidacji i przekształcenia szkół.

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Białymstoku w wyroku 22 czerwca 2006 r. (sygn. akt II SA/Bk 189/06) uznał, że z przekształceniem szkoły, o którym mowa w art. 59 ustawy o systemie oświaty, mamy do czynienia wówczas, gdy zaistniała taka zmiana organizacyjna, która doprowadziła do rozszerzenia, zwężenia lub wprowadzenia nowego zakresu edukacji danej placówki przy częściowej lub całkowitej eliminacji dotychczasowego zakresu edukacji. Inaczej mówiąc, przekształcenie organizacyjne spowodowało zmianę charakteru, stanu prawnego, struktury, formy, nadając jej inną, nową postać i funkcję.

W praktyce przekształcenie polega m.in. na:

● obniżeniu stopnia organizacyjnego szkoły (np. w miejscu sześcioklasowej szkoły podstawowej – szkoła obejmująca tylko klasy I – III),

● zmianie statusu szkoły samodzielnej na szkołę filialną.

W świetle wyroku WSA w Warszawie z 15 stycznia 2008 r. (sygn. akt I SA/Wa 1655/07) przekształceniem nie jest zmiana siedziby szkoły.

Przepisy o likwidacji i przekształceniu należy stosować przy likwidacji szkoły filialnej (wyrok NSA z 8 września 1998 r., sygn. akt I SA 798/98). Przepisów tych nie stosuje się zaś w przypadku:

● wyłączenia szkoły z zespołu lub rozwiązania zespołu szkół,

● przekazania przez jednostkę samorządu terytorialnego prowadzenia szkoły osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu lub osobie fizycznej

– art. 59 ust. 8 i art. 62 ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Z orzecznictwa

(...) Czynność zawiadomienia (o likwidacji lub przekształceniu – przyp. red.) chociaż nie jest czynnością prawną, lecz tzw. materialno-techniczną, pośrednio wywołuje skutki prawne, gdyż warunkuje prawidłowość procedury likwidacyjnej. Informacja o zamiarze likwidacji szkoły powinna zostać skierowana imiennie do każdego z rodziców i musi do niego dotrzeć. Forma, w jakiej to nastąpi, nie ma istotnego znaczenia. Powiadomienie może nastąpić w każdej formie, ważne jest jednak, aby faktycznie miało miejsce. O tym, czy rodzic zostanie powiadomiony o zamiarze likwidacji szkoły, nie można domniemywać.

Wyrok NSA z 3 kwietnia 2007 r., sygn. akt I OSK 66/07

Powiadomienie osób obecnych na zebraniu (wywiadówce – przyp. red.) oraz skierowanie pisemnych zawiadomień do pozostałych rodziców uczniów czyni zadość wymaganiom, o których stanowi art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Wyrok NSA z 24 października 2002 r., sygn. akt I SA 1381/02

Z orzecznictwa

1. Artykuł 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty nie rozstrzyga, w jakiej formie ma wypowiedzieć się rada gminy co do zamiaru likwidacji szkoły. Nie oznacza to jednak, że forma działania rady gminy jest niewiadoma, gdyż, jak to wynika z art. 14 ustawy o samorządzie gminnym, formą tą jest uchwała. Zatem o zamiarze likwidacji szkoły, jak i o jej likwidacji rada wypowiada się, podejmując uchwałę na zasadach przewidzianych w art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

2. Z art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty nie można wywieść wniosku, że jeśli przystępuje się do likwidacji szkoły, to nie ma obowiązku podjęcia uchwały o zamiarze likwidacji, poprzedzającej uchwałę o likwidacji.

Wyrok NSA z 27 kwietnia 2006 r., sygn. akt I OSK 209/06

Podstawy prawne

● Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 146)

● Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 146)

● Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. nr 54, poz. 320)

● Ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. nr 90, poz. 562)

● Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 146)

● Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1706)

● Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1704)

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Apel pracodawców szpitali powiatowych do ministra zdrowia

  Pracodawcy szpitali powiatowych apelują do ministra zdrowia – czego oczekują? OZPSP zwrócił się do ministra zdrowia o niezwłoczne podjęcie działań, które w realny sposób zmienią i poprawią sytuację finansową placówek medycznych w Polsce. Potrzeba realnych zmian. 

  Czy warto studiować w 2023 r.?

  Decyzja o podjęciu studiów jest bardzo indywidualna i zależy od wielu czynników, takich jak interesy, cele kariery, sytuacja finansowa i inne osobiste okoliczności.

  Suplementacja chromem i lekkostrawna dieta korzystne dla wątroby

  Wątroba to organ bardzo narażony na skutki wysokotłuszczowej diety. Badania naukowców z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie wykazały, że najlepszym sposobem na poprawę jej funkcjonowania jest przejście na dietę lekkostrawną wraz z suplementowaniem chromu.

  Kiedy pracownik zdalny otrzyma do pracy jednocześnie laptop i monitor stacjonarny?

  Pracownicy pracujący przy użyciu laptopa powinni korzystać z monitora stacjonarnego. Pracodawca może alternatywnie wyposażyć stanowisko pracy w podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu laptopa tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz. 

  10 godzin pracy od poniedziałku do czwartku. Piątek wolny. Pracodawcy wprowadzają skompresowany tydzień pracy [4 dni pracy]

  Deloitte testuje wdrożenie skompresowanego tygodnia pracy.

  W 2023 r. od rządu 616 mln zł więcej dla rolników

  Od 3 czerwca wyższa stawka zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego.

  305 mln zł od rządu dla strażaków

  Minister Moskwa: w tym roku 305 mln zł na wozy ratowniczo-gaśnicze dla OSP.

  W Polsce sprzedano 200 000 pomp ciepła. Wiesz ile wyprodukowano w naszym kraju? [Wywiad]

  W 2022 roku sprzedano w naszym kraju ok. 200 tys. pomp ciepła, z czego jedynie 5 proc. wyprodukowano w Polsce. Importerzy zamawiają produkty pod własnym "brandem" i oferują jako polskie – powiedziała w rozmowie z PAP wiceprezes Izby Gospodarczej Urządzeń (IGU) OZE Aleksandra Jurkowska.

  Nowość: Krople do oczu spowalniają postęp krótkowzroczności u dzieci [Badania]

  Krople do oczu z niską dawką atropiny mogą spowolnić postęp krótkowzroczności u dzieci, ponieważ hamują nadmierne powiększanie się oka – informuje pismo „JAMA Ophthalmology”.

  Sposób na rekreację ruchową: taniec

  Regularne uprawianie aktywności fizycznej ma ogromne znaczenie. Szczególnie polecaną formą sportu jest taniec. Ma on wiele właściwości prozdrowotnych, poprawia samopoczucie, dodaje energii oraz pozwala nawiązać nowe kontakty towarzyskie. Warto więc już dziś udać się na zajęcia taneczne

  Kto może skorzystać z zamrożenia cen energii? Kiedy trzeba złożyć wniosek?

  Rolnicy, osoby z niepełnosprawnościami oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny muszą pamiętać, że jeszcze tylko do końca czerwca br. mają czas na złożenie wniosków umożliwiających skorzystanie w tym roku z preferencyjnych rozliczeń cen energii ujętych w Tarczy Solidarnościowej.

  Kiedy święto Bożego Ciała w 2023 r? Historia. Koszt długiego weekendu 2023 r.

  W 2023 r. Boże Ciało przypada 8 czerwca 2023 r. Polacy wzięli urlopy w piątek 9 czerwca. I pojadą na długi weekend. Sporo zapłacą za wypoczynek. Wiadomo inflacja. 

  Do końca czerwca strażacy mogą otrzymać 10 000 zł na każdą jednostkę OSP

  Jednostki OSP mogą do 10 000 zł w programie dofinansowania Fundacji Grupy PERN. 

  Rak piersi: Moim zdaniem diagnostyka genetyczna leży [wywiad]

  Dziś pacjentki mogą mieć szybki dostęp do terapii bez konieczności hospitalizacji, bez spotykania się z grupą pacjentów, bez wysłuchiwania trudnych historii korytarzowych w oczekiwaniu w kolejce. Idziemy na szybki zastrzyk i spędzamy bardzo mało czasu w miejscu leczenia - mówi Magdalena Kardynał (Fundacja OmeaLife)

  Aerozol na migrenę. Kiedy pacjenci będą mogli skorzystać? [Badania]

  Ketamina przyjmowana w postaci aerozolu do nosa może okazać się bezpieczną i skuteczną metodą terapii opornej na leczenie przewlekłej migreny - informuje najnowszy numer czasopisma „Regional Ansthetic & Pain Medicine”.

  Nowe podręczniki HIT dla klasy II

  Wydawnictwo Biały Kruk i WSiP ubiegają się o dopuszczenie podręczników do HiT dla klasy II

  Rekrutacja na studia 2023 r. Nowe kierunki studiów. Ile miejsc dla studentów?

  Nowe kierunki studiów: na Uniwersytecie Rzeszowskim - zarządzanie państwem, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza - archeometria, na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie - gastronomia i catering dietetyczny.

  Polska opieka zdrowotna należy do najbardziej niedofinansowanych w UE

  Polski system zdrowia skrytykowany – jakie są zastrzeżenia? Według analizy prof. Johna Yfantopoulosa z greckiego Instytutu Badań Polityczno-Ekonomicznych i Społecznych IPOKE, polska opieka zdrowotna należy do najbardziej niedofinansowanych w UE. Dlatego koszty ponoszone przez pacjentów są bardzo wysokie, a 2/3 z nich dotyczy leków. Czy da się poprawić rentowność systemu zdrowia? 

  1 czerwca 2023 r. dodatkowa sesja maturalna [Matura 2023]

  W czwartek o godz. 9.00 egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. 

  Sesja letnia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie [Formuła: 2012, 2017, 2019]

  W czwartek rozpoczyna się letnia sesja egzaminów zawodowych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Egzaminy składają się z dwóch części: pisemnej i z części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym.

  Od 1 czerwca 2023 r. bezpłatne szczepienia dzieci przeciwko HPV

  Dziewczynki i chłopcy w wieku 12 i 13 lat mogą już szczepić się przeciw HPV.

  Pierwsza od 13 lat podwyżka wynagrodzeń konsultantów zdrowia. Rocznie nie więcej niż 17 000 zł - 23 000 zł

  W II kwartale 2023 r. podwyżka wynagrodzeń dla konsultantów w ochronie zdrowia. Pierwsza od 13 lat.

  Stopnie alarmowe na terenie całej Polski do 31 sierpnia 2023 r.

  Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało 31 maja 2023 r., że premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które przedłużają do 31 sierpnia 2023 roku obowiązywanie stopni alarmowych: 3. stopnia CHARLIE-CRP, 2. stopnia BRAVO na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  Mamo, Twój pokarm to najlepszy i najzdrowszy sposób żywienia

  Karmienie piersią jest tematem kolejnej "Środy z Profilaktyką", przypadającej 31 maja w ramach akcji edukacyjnej Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 26 maja do 1 czerwca trwa Ogólnopolski Tydzień Promocji Karmienia Piersią.

  Dzień Dziecka w Warszawie. Jakie atrakcje dla dzieci?

  Jakie atrakcje przygotowały stołeczne instytucje kultury w Warszawie na Dzień Dziecka?