| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Sport i turystyka > Dotacja dla klubu sportowego 2018 i 2019 r.

Dotacja dla klubu sportowego 2018 i 2019 r.

Czy dotacja udzielona na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie i przekazana przez gminę stowarzyszeniom, klubom sportowym i fundacjom może zostać przez te podmioty wykorzystana między innymi na zakup usług gastronomicznych albo zakup suplementów diety dla zawodników sportowych? Czy można ww. koszty potraktować jako bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego?

Odpowiedź

Jednostki samorządu terytorialnego przekazują - podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku - dotacje celowe na cele publiczne. Dotacje te są udzielane po przeprowadzeniu konkursu i na podstawie zawartej z organizacją pożytku publicznego umowy. To w tych dokumentach trzeba przede wszystkim szukać odpowiedzi, czy zamierzony przez beneficjenta sposób wydatkowania pochodzących z dotacji środków jest zgodny z celem realizowanego celu publicznego, czy też nie.

Zobacz: Ustrój i jednostki

Uzasadnienie

Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: u.d.p.p.w.) stanowi w art. 5 ust. 1, że organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta odbywa się m.in. w formach zlecania organizacjom pozarządowym ich realizacji (art. 5 ust. 2 pkt 1 u.d.p.p.w.). Natomiast z art. 5 ust. 4 u.d.p.p.w. wynika, że zlecanie realizacji zadań publicznych, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 u.d.p.p.w., jako zadań zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 151 ust. 1 oraz art. 221 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: u.f.p.), może mieć formy: 1) powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub 2) wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Z art. 13 ust. 1 u.d.p.p.w. wynika, że organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym ogłasza otwarty konkurs ofert. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:

 • rodzaju zadania;
 • wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania,
 • zasadach przyznawania dotacji,
 • terminach i warunkach realizacji zadania,
 • terminie składania ofert,
 • trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert,
 • zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

Zobacz: Zadania

Natomiast przekazanie zadania do realizacji, a także przekazanie dotacji odbywa się na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.

Jak wynika z art. 221 u.f.p., umowa taka powinna określać:

 1. szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania,
 2. wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności, 3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego,
 3. tryb kontroli wykonywania zadania,
 4. termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
 5. termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż terminy zwrotu dotacji określone w niniejszym dziale.

Zatem podmiot, który realizuje zadanie publiczne i otrzymał na ten cel dotację, możliwość wydatkowania tych środków na konkretne "zakupy", powinien oceniać na podstawie specyfikacji zadania zawartej w dokumentacji konkursowej, a przede wszystkim na podstawie zawartej z organem dotującym umowy. ©℗

Michał Cyrankiewicz

dziennikarz specjalizujący się w tematyce samorządowej

Podstawy prawne

 • art. 127, art. 151, art. 221 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1366)

 • art. 5, art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 450; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1365)

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Wnuczek

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »