Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Problemy ze sprawozdawczością odpadową

Małgorzata Brzóska
Problemy ze sprawozdawczością odpadową/ Fot. Fotolia
Problemy ze sprawozdawczością odpadową/ Fot. Fotolia
Photographer Andrey Popov
Fotolia
Niejasne przepisy dotyczące sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi powodują, że mają z nimi problemy zarówno przedsiębiorcy zobowiązani do ich składania, jak i gminy przygotowujące na tej podstawie własne sprawozdania. Część wątpliwości można jednak wyjaśnić.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości ma obowiązek sporządzania kwartalnych sprawozdań (art. 9n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; dalej: u.c.p.g.). Sprawozdanie przekazuje się wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta (dalej: wójt) w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy (czyli za I kwartał do 30 kwietnia, za II kwartał do 31 lipca, za III kwartał do 31 października, a za IV kwartał do 30 stycznia kolejnego roku). W praktyce pojawia się wiele pytań dotyczących tego obowiązku. Własne problemy ze sprawozdaniami rocznymi mają też gminy.

Termin złożenia sprawozdania

Dyspozycja art. 9n ust. 2 u.c.p.g. posługuje się terminem „przekazać sprawozdanie”, a nie „złożyć”, co ma znaczenie dla interpretacji tego przepisu. Niestety, praktyka stosowania u.c.p.g. w tym zakresie nie wykształciła jeszcze orzecznictwa. Pomocne mogą być natomiast dotychczas wypracowana doktryna i orzecznictwo dotyczące konieczności składania sprawozdań przez przedsiębiorców na podstawie innych ustaw, np. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

W przypadku sprawozdań składanych na podstawie przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, ustawodawca także nie wymaga złożenia (składania) sprawozdania, co byłoby równoznaczne z obowiązkiem dostarczenia sprawozdania do adresata przed upływem ustawowego terminu. Przedsiębiorca ma przed upływem wyznaczonego przez prawodawcę terminu jedynie „przesłać” sprawozdanie. Według Słownika języka polskiego PWN (wydanie internetowe) słowo „przesłać” oznacza „posłać, wysłać coś do kogoś”. Z przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych nie wynika więc, by przed upływem określonego terminu przedsiębiorca miał obowiązek wykonać dalej idące czynności niż wysłanie przesyłki zawierającej sprawozdanie do właściwego organu. W szczególności nie można przyjąć, by obowiązek ten obejmował konieczność spowodowania, by przesyłka przed upływem terminu dotarła do adresata. Przepisów prawa określających obowiązki obywatela wobec organów państwa nie można wykładać w ten sposób, by wyprowadzać z nich wnioski co do istnienia obowiązków dalej idących niż wynikające z dosłownego brzmienia przepisu. Wyniki wykładni systemowej i celowościowej wskazują, że obowiązek przesłania sprawozdania na podstawie przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych należy wykonać z należytą starannością, co powinno obejmować podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia dotarcia przesyłki do adresata (wyrok NSA z 6 stycznia 2009 r., sygn. akt II GSK 578/08).

Dla rozważań dotyczących odpadów komunalnych oznacza to, że sprawozdanie kwartalne wystarczy w ostatnim dniu na jego złożenie przesłać za pośrednictwem poczty. Jeżeli gmina będzie miała do takiego trybu zastrzeżenia, to przedsiębiorca może złożyć odwołanie. Jednak podstawą prawną w tym zakresie nie może być art. 57 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Może nią być natomiast zastosowanie wykładni: językowej i celowościowej związanych z ustawowym sformułowaniem „przekazania”, a nie „skutecznego doręczenia” w gminie.

Zobacz również: Sprawozdanie roczne wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Przedsiębiorcy składający sprawozdanie

Co istotne, obowiązek składania kwartalnych sprawozdań dotyczy wszystkich przedsiębiorców wpisanych na terenie danej gminy do rejestru działalności regulowanej, czyli zarówno przedsiębiorców faktycznie odbierających odpady, jak i takich, którzy z różnych względów wpisali się do rejestru, ale odpadów nie odbierają. Ci ostatni składają tzw. sprawozdanie zerowe.

Sprawozdania zobowiązani są złożyć nie tylko przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych, z którymi gmina zawarła umowy w sprawie zamówienia publicznego, lecz także przedsiębiorcy, którzy nie działają na podstawie takich umów, np. gdy nie została przyjęta przez radę gminy uchwała o objęciu systemem nieruchomości niezamieszkanych.

Jedną z wątpliwości natury praktycznej jest pytanie o interpretację art. 9n ust. 4 i 5 u.c.p.g., zwłaszcza w przypadku podwykonawców, których zakres zadań jest uwidaczniany w sprawozdaniu składanym przez głównego wykonawcę umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 9n ust. 4 i 5 u.c.p.g., podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który:

1) nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 u.c.p.g., i

2) nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 u.c.p.g.

– ma obowiązek zamieścić w sprawozdaniu także informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Podmiot taki dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości. W praktyce oznacza to, że gmina może otrzymać sprawozdania, które zamiast rozjaśnić, mogą jedynie zaciemnić sytuację związaną nie tylko z ilościami odpadów, lecz także z ww. poziomami – te same dane zostaną bowiem uwidocznione w sprawozdaniu zarówno głównego wykonawcy, jak i jego podwykonawcy.

Roczne sprawozdania gmin

Wójt ma obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (art. 9q u.c.p.g.). Dane ujmowane w takim sprawozdaniu pochodzą ze sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne na obszarze danej gminy, które są wpisane do rejestru działalności regulowanej. Roczne sprawozdanie wójta (zgodnie z art. 9q ust. 3 u.c.p.g.) powinno zawierać:

1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru danej gminy odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;

2) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

● przekazanych do składowania na składowisku odpadów,

● nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania;

3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;

4) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem;

5) informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

6) informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy.

Roczne sprawozdanie dzieli się na 11 części, przy czym z punktu widzenia art. 9q ust. 3 u.c.p.g. istotne są cztery spośród nich, czyli:

1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz o sposobie ich zagospodarowania (część II),

2) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (część III),

3) osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (część IV),

4) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy (część V).

W informacji o masie odpadów ulegających biodegradacji należy uwzględnić następujące rodzaje odpadów (część III):

● 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury),

● 15 01 03 (opakowania z drewna),

● ex 15 01 09 (opakowania z włókien naturalnych),

● 20 01 01 (papier i tektura),

● 20 01 08 (odpady kuchenne ulegające biodegradacji),

● ex 20 01 10 (odzież z włókien naturalnych),

● ex 20 01 11 (tekstylia z włókien naturalnych),

● 20 01 25 (oleje i tłuszcze jadalne),

● 20 01 38 (drewno niezawierające substancji niebezpiecznych),

● 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji),

● 20 03 02 (odpady z targowisk).

Tym samym wójt powinien uwzględnić w sprawozdaniu dane uzyskane nie tylko od przedsiębiorców, z którymi gmina (jako zamawiający) zawarła umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze swojego obszaru, lecz także od przedsiębiorców prowadzących punkty skupu surowców wtórnych na terenie danej gminy. Potwierdzają to nie tylko wskazane kody i rodzaje odpadów, lecz także wykładnia literalna art. 9n ust. 1 u.c.p.g. Przepis ten wprost odnosi się bowiem do podmiotów odbierających odpady komunalne wpisanych do rejestru działalności regulowanej – bez względu na podstawę prawną takich odbiorów (tj. bez względu na: to, czy podmiot został wybrany w drodze przetargu, zamówienia z wolnej ręki, indywidualną obsługę nieruchomości niezamieszkanych na podstawie umów cywilnoprawnych czy prowadzenie punktów skupu surowców wtórnych lub punktów skupu materiałów rozbiórkowych).

Podobnie, w części V sprawozdania rocznego, odnoszącej się do poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy, konieczne jest uwzględnienie odpadów o kodach:

● 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury),

● 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych),

● 15 01 04 (opakowania z metali),

● 15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe),

● 15 01 07 (opakowania ze szkła),

● 20 01 01 (papier i tektura),

● 20 01 02 (szkło),

● 20 01 39 (tworzywa sztuczne),

● 20 01 40 (metale),

● ex 20 01 99 (odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła).

Natomiast dla sprawozdania dotyczącego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (część VI sprawozdania) przypisy nakazują uwzględnić następujące rodzajów odpadów:

● 17 01 01 (odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów),

● 17 01 02 (gruz ceglany),

● 17 01 03 (odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia),

● 17 01 07 (zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia niezawierające substancji niebezpiecznych),

● 17 02 01 (drewno),

● 17 02 02 (szkło),

● 17 02 03 (tworzywa sztuczne),

● 17 03 02 (asfalt niezawierający smoły),

● 17 04 01 (miedź, brąz, mosiądz)

● 17 04 02 (aluminium),

● 17 04 03 (ołów),

● 17 04 04 (cynk),

● 17 04 05 (żelazo i stal),

● 17 04 06 (cyna),

● 17 04 07 (mieszaniny metali),

● 17 04 11 (kable niezawierające ropy naftowej, smoły i innych substancji niebezpiecznych),

● 17 05 08 (tłuczeń torowy – kruszywo niezawierające substancji niebezpiecznych),

● 17 06 04 (materiały izolacyjne niezawierające azbestu i substancji niebezpiecznych),

● 17 08 02 (materiały konstrukcyjne zawierające gips, niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi),

● 17 09 04 (zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu niezawierające rtęci, PCB i innych substancji niebezpiecznych),

● ex 20 03 99 (inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe).

Interpretacja art. 9n w związku z art. 9q u.c.p.g. prowadzi więc do wniosku, że w rocznych sprawozdaniach z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi należy uwzględniać wszystkie odpady komunalne odebrane z obszaru gminy. Także te o kodach wskazanych w przypisach nr 7, 10 i 12 do załącznika nr 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

MAŁGORZATA BRZÓSKA

Autorka jest partnerem w kancelarii BBP Brzóska Poniewski Adwokaci i Radcowie prawni Sp.p.

Podstawy prawne

● art. 9n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1593)

● art. 57 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 267; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 183)

● załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 630)

Polecamy serwis: Środowisko

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Deklaracja przystąpienia do matury 2023 r.
  Deklaracja przystąpienia do matury 2023 r. - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego.
  Czy piec kaflowy i koza na węgiel dają prawo do dodatku węglowego?
  Czy piec kaflowy i koza na węgiel dają prawo do dodatku węglowego?
  Kontrola prawa do dopłaty do pelletu i węgla [urzędnicy w gminach, straż miejska i kominiarze]
  W Rzeszowie do połowy zeszłego tygodnia korekty deklaracji zgłosiło 30 osób, a w Częstochowie w okresie od 20 lipca do 2 sierpnia było ich 26 (co stanowiło niemal jedną piątą wszystkich złożonych deklaracji w tym czasie). Ale już np. w Katowicach w zeszłym tygodniu urzędnicy szacowali, że zmiany wcześniejszych deklaracji mogło dokonać ponad 200 właścicieli i zarządców nieruchomości.
  Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r. [jednolite rozporządzenie]
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2017 r. z późn. zm.)
  Czy dodatek węglowy jest opodatkowany?
  Pytanie: Czy po otrzymaniu dodatku węglowego, mam zapłacić podatek dochodowy PIT od 3000 zł?
  Czy jest dopuszczalna egzekucja obowiązku szkolnego w wakacje
  Do organu prowadzącego szkołę podstawową wpłynął wniosek dyrektora tej szkoły o wszczęcie egzekucji administracyjnej wobec rodziców uchylających się od obowiązku zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. Wniosek wpłynął 14 czerwca 2022 r. Rolą organu egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji, czyli wymuszenie na rodzicach (prawnych opiekunach) pożądanych zachowań dziecka i (lub) samych rodziców, drogą zastosowania grzywny w celu przymuszenia. Czy zasadne jest by wójt gminy jako organ egzekucyjny wszczynał procedurę w sprawie egzekucji obowiązku szkolnego po zakończeniu roku szkolnego?
  Czy urzędnik na stanowisku kierowniczym może też być kierownikiem jednostki organizacyjnej w gminie?
  Czy pracownik na stanowisku urzędniczym kierowniczym w urzędzie gminy może jednocześnie pełnić obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej w gminie, na zasadzie wydania zarządzenia wójta w sprawie powierzenia obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej X z zaznaczeniem, że pełnienie tych obowiązków wygasa z dniem zatrudnienia kierownika tej jednostki?
  Jak wyjaśnić rażąco niską cenę zamówienia publicznego
  Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego. Złożono trzy oferty. Wartość jednej z ofert jest o 90% niższa od pozostałych dwóch ofert oraz o 90% od oszacowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma obawy co do możliwości prawidłowej realizacji zamówienia. Czy zamawiający może w tym przypadku zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie ceny rażąco niskiej?
  Ustawa z 22 lipca 2022 r. o dodatku węglowym [pełna treść]
  Poniżej treść ustawa z 22 lipca 2022 r. o dodatku węglowym:
  Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy 3000 zł? Do kiedy? Gdzie jest wzór? Czy trzeba wykazywać dochody? [Kompendium]
  Wniosek o wypłatę dodatku węglowego 3000 zł składa się do dnia 30 listopada 2022 r. Można go złożyć przez ePUAP, a wzór opracuje minister do spraw energii.
  Wniosek o dofinansowanie do pelletu, LPG, oleju, drewna. Co z dopłatami do gazu?
  Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zaprezentowała projekt ustawy dotyczącej wsparcia dla niektórych źródeł ciepła i ciepłowni. Według niego używający pelletu otrzymają 3 tys. zł, drewna kawałkowego – 1 tys. zł, oleju opałowego – 2 tys. zł, a gazu LPG – 500 zł.
  Jakie są przedmioty w liceum ogólnokształcącym (LO)?
  Jakie są przedmioty w liceum ogólnokształcącym? Jaki akt prawny wprowadza te przedmioty do programu nauczania w liceum?
  Gdzie znaleźć listę szkół prowadzących rekrutację uzupełniającą do liceum, technikum, zawodówki?
  Jak znaleźć liceum, technikum, szkołę zawodową prowadzącą rekrutację uzupełniającą?
  MEiN: rekrutacja uzupełniająca i odwołanie od wyniku rekrutacji do liceum, technikum, zawodówki
  Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe młodzież przyjmuje się do publicznych szkół ponadpodstawowych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. Wskazane w ustawie kryteria są możliwe do spełnienia przez każdego ucznia publicznej szkoły podstawowej.
  Minister rolnictwa: 4-5 zł za 1 kg cukru. 10 zł za chleb to sianie paniki. Chyba, że wzrośnie cena gazu
  Mąki nam nie zabraknie, jesteśmy bezpieczni żywnościowo - zapewnił w piątek wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Mamy odpowiednie ilości zapasów cukru - dodał.
  Wczasy pod gruszą a wakacyjny wyjazd dziecka pracownika
  Wakacje, podobnie jak święta, to czas, w którym zainteresowanie pracowników możliwością uzyskania świadczeń z ZFŚS jest wzmożone. Wiąże się to z ponoszeniem w tym okresie większych wydatków związanych z organizacją wypoczynku rodzinnego oraz dla dzieci i młodzieży. Jakie środki mogą uzyskać pracownicy na te cele? Czy możliwe jest uzyskanie świadczenia zarówno na organizację wypoczynku własnego, jak i dziecka?
  Konferencja: Atom dla samorządu. Energetyka jądrowa szansą dla transformacji energetycznej Śląska i Zagłębia [13 września 2022 r.]
  Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaprasza do udziału w konferencji:
  Wykaz zajęć pedagogów, psychologów, terapeutów i doradców zawodowych [rozporządzenie z 22 lipca 2022 r.]
  Znany jest wykaz zajęć prowadzonych przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. Wynika z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych – Dz.U z 2022 r. Poz. 1610.
  Egzamin ósmoklasisty: Lista lektur w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024
  Minister edukacji Przemysław Czarnek określił listę lektur wymaganych na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.
  Walka z rakiem: naukowcy opracowali mapę układu odpornościowego
  Opublikowano właśnie pierwszą mapę powiązań i komunikacji między wszystkimi komórkami układu immunologicznego. Dzięki takiej wiedzy mogą powstać nowe terapie raka, chorób zakaźnych i innych schorzeń.
  Wymagania dla egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024
  Minister Edukacji i nauki określił wymagania egzaminacyjne dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w 2023 r. i 2024 r. Wynikają z rozporządzenia z 15 lipca 2022 r. (Dz.U z 2022 r. poz. 1591). Zawiera ono załącznik podzielony na trzy części:
  Postępowania dyscyplinarne wobec nauczycieli – od niewłaściwego słowa po uwodzenie. Anonimy na nauczycieli
  Przybywa postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych wobec pedagogów. Czego dotyczą?
  Czy można zmienić deklarację CEEB, aby dostać dodatek węglowy 3000 zł?
  Po wprowadzeniu dodatku węglowego 3000 zł wzrosło zainteresowanie Polaków korygowaniem wpisów w ewidencji CEEB tak, aby do zgłoszonego np. pieca gazowego dodać piec opalany węglem. Albo zgłosić w ewidencji, że wcześniej zgłoszony taki piec jest głównym źródłem ogrzewania domu. Przed nadużyciami w tym zakresie przestrzega rzecznik Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB).
  5,323 mld zł rekompensaty za zamrożenie taryfy na gaz w 2022 r. dla sprzedawcy gazu PGNiG Obrót Detaliczny
  Największy detaliczny sprzedawca gazu, PGNiG Obrót Detaliczny otrzymało 2,495 mld zł na poczet rekompensaty za zamrożenie taryfowych cen gazu - poinformowało 2 VIII 2002 r. PGNiG. Łącznie od 7 marca 2022 r. spółka otrzymała już 5,323 mld zł z tego tytułu.
  Wolne miejsca na uczelniach 2022 r. / 2023 r.
  Największym zainteresowaniem studentów cieszą się takie kierunki jak: informatyka, psychologia, prawo. Czy są jeszcze wolne miejsca?