Kategorie

Dodatki mieszkaniowe. Komu przysługują i na jakich zasadach?

Czajkowska-Matosiuk Katarzyna
dodatek mieszkaniowy
dodatek mieszkaniowy
ShutterStock
Dodatki mieszkaniowe funkcjonują już kilkanaście lat. Zasady ich przyznawania reguluje ustawa z 21.6.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zm.) obowiązująca od 1.1.2002 r. Przepisy tego aktu budzą wiele kontrowersji, o czym świadczyć może chociażby fakt, iż Trybunał Konstytucyjny aż dwukrotnie orzekł o niezgodności niektórych jej przepisów z Konstytucją RP.

Mimo, iż od wyroków Trybunału upłynęło już kilka lat ustawa nie doczekała się sygnalizowanej przez Trybunał nowelizacji. Niejasne przepisy ustawy powodują, iż pojawiają się coraz to nowe problemy związane z jej stosowaniem. Zmienia się orzecznictwo sądów administracyjnych, a jego niejednolitość potwierdza trudności interpretacyjne przepisów regulujących zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych.

Czym jest dodatek mieszkaniowy?

Pojęcie "dodatek mieszkaniowy", użyte zarówno w tytule ustawy, jak i w wielu jej artykułach, nie zostało w niej zdefiniowane. Ustawa określa jedynie, komu dodatek przysługuje, w jakich przypadkach, w jakiej wysokości i jak się go oblicza.

Przyjmuje się, że dodatek mieszkaniowy jest szczególnym świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę na rzecz wskazanych w ustawie osób o niskich dochodach, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu, w celu umożliwienia im zapłaty czynszu oraz pokrycia innych obciążających je wydatków za zajmowany lokal mieszkalny (opłaty dodatkowe, eksploatacyjne oraz niektóre koszty związane z zamieszkaniem w lokalu). Najprościej wyrażając jego istotę - jest to dopłata do wydatków na mieszkanie.

Masz pytanie? Zadaj je na Forum

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Uwaga!
Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z wyżej wymienionych tytułów.

Dodatek nie zostanie jednak przyznany, w przypadku gdy w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ustali, że występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego), wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe, lub gdy faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.

Na czym polega tzw. kryterium dochodowe?

Od 1.1.2005 r. dodatek mieszkaniowy przysługuje wyżej wymienionym osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Jest to tzw. kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy. Nie oznacza to jednak, że osoby, których dochód jest wyższy niż ustalony w tym przepisach, nie mogą się w ogóle ubiegać o dodatek mieszkaniowy. Jeżeli bowiem średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego powyżej, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Przy określaniu kryterium dochodowego, jak i przy wydawaniu decyzji w sprawie przyznania dodatku, bierze się pod uwagę kwotę najniższej emerytury, obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłaszaną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Uwaga!
Od 1.3.2012 r. kwota najniższej emerytury wynosi 799,18 zł miesięcznie.

Zobacz również: Potrzeby mieszkaniowe gmin - jak je realizować?

Zaświadczenia o wysokości dochodów

Dodatek przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty. Zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 28.12.2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817 ze zm.), osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powinna złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklarację o wysokości dochodów według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 i 2 do rozporządzenia.

Z przepisów tych nie wynika zatem, by przedłożenie zaświadczenia o wysokości dochodów było warunkiem koniecznym do wydania decyzji w sprawie dodatku. Inaczej mówiąc, w przypadku gdy strona złoży wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego i dołączy do niego prawidłowo wypełnioną deklarację o wysokości dochodów, organ nie ma prawa uzależniać rozpatrzenia wniosku od potwierdzenia dochodów w formie zaświadczenia. Podobne stanowisko zajął WSA w Białymstoku w wyr. z 25.10.2007 r. (II SAB/BK 29/07, Legalis).

Jednakże na żądanie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy osoba pobierająca dodatek jest obowiązana udostępnić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji. Ponadto osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać takie dokumenty przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tego dodatku.

W jakiej formie powinien być złożony wniosek?

Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie rozstrzygają, w jakiej formie winien być złożony wniosek o złożenie oświadczenia. Może on być złożony zarówno pisemnie, jak i ustnie do protokołu. Złożenie takiego wniosku sprawia, że organ administracji publicznej nie może odmówić przyjęcia oświadczenia strony, gdy spełniony jest jednocześnie warunek braku konieczności przedłożenia zaświadczenia.

Ważne oświadczenie…

Często zdarzają się przypadki wykazywania w deklaracjach o dochodach "pomocy rodziny", szczególnie w przypadkach bardzo niskich własnych dochodów lub ich braku. Najczęściej pomoc rodziny lub znajomych określana jest w przybliżeniu i nie jest poparta żadnym dowodem. Podstawę wpisu do deklaracji stanowi oświadczenie strony, w którym deklaruje ona otrzymywanie określonej pomocy i jej wysokość. Z tych względów ważne jest, aby oświadczenie zostało od strony odebrane prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Kwestie te reguluje art. 75 § 2 KPA, stanowiąc: "Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania". Oświadczenie może być odebrane od strony, jeżeli spełnione są łącznie dwie przesłanki: po pierwsze, przepis prawa nie wymaga wprost przedłożenia zaświadczenia, po drugie - strona zgłasza wniosek, że chce złożyć oświadczenie.

Uwaga!
Strona składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Przed odebraniem oświadczenia organ administracji uprzedza stronę o odpowiedzialności za fałszywe zeznania, bo jest to przesłanka konieczna do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej

W jakiej postaci przyznawany jest dodatek mieszkaniowy?

Dodatek może przybierać różną postać. Pomoc pieniężna może mieć charakter bezzwrotny i wtedy jest traktowana jako darowizna, lub charakter zwrotny, jeżeli jest udzielona w formie pożyczki. Może to też być forma zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia za wykonanie jakiejś ustalonej usługi.

Może to być również pomoc rzeczowa, np. artykuły żywnościowe, środki czystości czy drobne upominki. Pomoc ta jest różnie definiowana, czasami strona określa wprost, że otrzymywała pomoc pieniężną, często nazywaną pożyczką, lub też pomoc w postaci żywności i drobnych prezentów dla dzieci. Aby pomoc taka mogła być uznana za dochód, oświadczenie strony, poza wymienionymi wyżej wymogami, musi być zrozumiałe i musi z niego wynikać wprost, jakiej pomocy udzieliła mu rodzina lub inne osoby.

Uwaga!
Jeśli zachodzą jakiekolwiek wątpliwości, należy wyjaśnić ze stroną, o jaki rodzaj pomocy chodzi.

Podstawa prawna:
• ustawa z 21.6.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zm.)

Poznaj pierwszą w Polsce Platformę Rachunkowości Budżetowej przygotowaną z myślą o księgowych w budżecie.

Skorzystaj z bezpłatnego dostępu przez 30 dni! Szczegóły promocji znajdziesz na www.inforrb.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  22 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Awans zawodowy nauczycieli - zmiany

  Awans zawodowy nauczycieli - zmiany. Zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego, egzamin na mianowanie oraz zmiany w urlopach dla nauczycieli - to niektóre propozycje MEiN.

  Podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2022 r.

  Podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2022 r. - ile wyniosą? Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło propozycję wynagrodzeń. Nauczyciel dyplomowany zarobi nawet 7750 zł.

  Trzecia dawka szczepionki na COVID-19

  Trzecia dawka szczepionki na COVID-19 – dla kogo? Jakim preparatem będzie można się zaszczepić?

  Darmowe przejazdy komunikacją w Dzień bez Samochodu - 22 września

  22 września w Dzień bez Samochodu darmowe przejazdy komunikacją zbiorową w Warszawie i w wielu innych miastach.

  Polski Ład - dochody gmin w 2022 r.

  Polski Ład. Wiceminister Finansów Sebastian Skuza zapewnia, że żadna gmina w 2022 nie będzie miała mniejszych dochodów niż prognozowała przed Polskim Ładem.

  Wynagrodzenia i zatrudnienie w samorządach

  Wynagrodzenia w samorządach - czy będą podwyżki w 2022 roku? Czy spodziewana jest redukcja etatów w urzędach?

  Stan wyjątkowy - do kiedy?

  Stan wyjątkowy - do kiedy? Czy stan nadzwyczajny przy granicy polsko-białoruskiej zostanie przedłużony?

  Podwyżki cen za wodę i ścieki 2021-2024

  Podwyżki cen za wodę i ścieki. Wiceszef Wód Polskich poinformował, że do regulatora trafiło ok. 2,6 tys. wniosków taryfowych od przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. W ponad 90 proc. przypadków przedsiębiorstwa zawnioskowano o podwyżki cen za wodę i ścieki. Propozycje nowych taryf są składane na trzy lata (2021-2024).

  4 fala COVID - kiedy lockdown?

  4 fala COVID - kiedy lockdown? Minister Zdrowia poinformował w jakiej sytuacji rząd będzie wprowadzał obostrzenia.

  Program Poznaj Polskę - do kiedy nabór wniosków?

  Program Poznaj Polskę - do kiedy nabór wniosków na dofinansowanie do wycieczek szkolnych? Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, są dodatkowe środki.

  Protest medyków 2021 [PODCAST]

  Protest medyków - jakie są postulaty protestujących? Jak wygląda obecnie praca w służbie zdrowia? Na te pytania, w rozmowie z Martą Zdanowską (Infor.pl) odpowiada ratownik medyczny, Jan Świtała. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony".

  Laboratoria Przyszłości - miliard na wyposażenie dla szkół

  Laboratoria Przyszłości - rusza największa rządowa inwestycja w nowoczesną edukację. Na co będzie można uzyskać wsparcie z programu?

  Whistleblowing – stan gotowości sektora publicznego

  Whistleblowing. Zostały trzy miesiące dni do wdrożenia systemów dla sygnalistów przez podmioty prawne w sektorze publicznym, a więc i jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty w sektorze prywatnym. Do dnia dzisiejszego, pomimo upływu blisko 22 miesięcy od dnia publikacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, nie pojawił się nawet projekt ustawy implementującego ww. Dyrektywę do polskiego porządku prawnego.

  Brakuje nauczycieli - czy prawo do nauki jest zagrożone?

  Prawo do nauki może być zagrożone przez brak nauczycieli.

  Do kiedy wniosek o 300+?

  Wniosek o 300+ wciąż można złożyć. Do kiedy ZUS przyjmuje wnioski o "Dobry start" w 2021 r.?

  "Dla lasu, dla ludzi" - kampania społeczna Lasów Państwowych

  Lasy Państwowe przygotowały kampanię społeczną "Dla lasu, dla ludzi". Jakie są cele kampanii?

  Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do ZUS - ważny termin

  Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do ZUS to ważny dokument dla uczniów i studentów pobierających rentę rodzinną. Do kiedy należy go złożyć?

  Środki dla samorządów na działania edukacyjne

  Samorządy do 17 września 2021 r. mają otrzymać środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na działania edukacyjne.

  Whistleblowing – czemu sygnaliści nie zgłaszają naruszeń?

  Whistleblowing. Kluczowym testem dla systemów będzie to czy wpłyną zgłoszenia od sygnalistów i jak na nie zareagujemy. Ilu pracowników jest gotowych zgłosić nadużycie w pracy? Dlaczego pracownicy nie powiadamiają swoich pracodawców o nadużyciach w pracy?

  Stan wyjątkowy w Polsce 2021 - czy jest zgodny z prawem? [PODCAST]

  2 września 2021 na części terytorium Polski wprowadzono stan wyjątkowy. Jest to odpowiedź polskich władz na, trwający od kilku tygodni, kryzys uchodźczy na granicy z Białorusią. Co to właściwie oznacza dla obywateli? Czy działania rządu są zgodne z prawem? Te kwestie w rozmowie z Martą Zdanowską (Infor.pl) wyjaśnia mec. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony".

  Podział uczniów na zaszczepionych i niezaszczepionych - czy jest dozwolony?

  Podział uczniów na zaszczepionych i niezaszczepionych - czy jest dozwolony? Oto odpowiedź Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

  Całodobowa infolinia dla dzieci, młodzieży i rodziców

  Całodobowa infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i już działa pod numerem telefonu 800 800 605. Można na niej uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów oraz prawników. Połączenia są bezpłatne.

  Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli?

  Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli? Nauczyciel, który nie będzie chciał pracować przy wyższym pensum, będzie mógł odejść na wcześniejszą emeryturę na obowiązujących wcześniej zasadach – dowiedział się DGP.

  Podwyżki dla nauczycieli i wyższe pensum w 2022 r.?

  Podwyżki dla nauczycieli i wyższe pensum w 2022 roku? Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowuje kolejne propozycje dotyczące reformy systemu wynagradzania nauczycieli.

  Stan wyjątkowy a stan wojenny

  Stan wyjątkowy a stan wojenny - czym się różnią, kiedy można je wprowadzić? Jakie stany nadzwyczajne przewiduje Konstytucja?