Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zarządzanie kryzysowe w województwie, powiecie i gminie

Łukasz Sobiech
Finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim ma być planowane w budżetach odpowiednio gmin, powiatów i samorządów województw.  Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu jest starosta, a na terenie gminy wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej będą miały nowe obowiązki w związku z obowiązującą od 22 sierpnia 2007 r. ustawą o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. nr 89, poz. 590). Nowe przepisy tworzą system zarządzania kryzysowego na wypadek wystąpienia zagrożeń wymagających podjęcia szczególnych działań w sytuacjach, które nie spełniają przesłanek wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych (stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej). Wchodząca w życie ustawa ma za zadanie uzupełnienie obowiązujących przepisów o te, które regulują funkcjonowanie podmiotów w sytuacjach kryzysowych - narastających zagrożeń.

Z zastosowaniem nowych przepisów będziemy mogli spotkać się w przypadku różnego rodzaju zdarzeń naturalnych lub awarii technicznych. Wśród nich można wyróżnić zdarzenie związane z działaniem sił natury takich jak wyładowania atmosferyczne czy wstrząsy sejsmologiczne. Zarządzanie kryzysowe może być także wywołane powodziami, suszami, pożarami, masowym występowaniem szkodników, chorób zwierząt lub roślin. Czynności podejmowane przez właściwe organy na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym może wywołać także awaria techniczna, czyli gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości. Chodzi np. o: pożary, katastrofy komunikacyjne, budowlane, górnicze, oraz awarie i wypadki technologiczne, w tym także awarie urządzeń infrastruktury. Działania organów administracji publicznej mają więc zapobiegać sytuacjom kryzysowym, a w przypadku ich wystąpienia ich celem jest przywrócić stan sprzed wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Polecamy: VAT w samorządach (książka)

Sytuacje kryzysowe to stan narastającej destabilizacji, niepewności i napięcia społecznego, stwarzający zagrożenie dla integralności terytorialnej, życia, zdrowia, mienia, dziedzictwa kulturowego, środowiska lub infrastruktury krytycznej.

System zarządzania kryzysowego będzie obejmował organy administracji rządowej i samorządowej, Siły Zbrojne RP oraz wybrane podmioty sektora prywatnego (właścicieli i posiadaczy tzw. infrastruktury krytycznej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Planowanie cywilne

Osiągnięciu przez organy administracji publicznej właściwego poziomu przygotowania do działań w sytuacjach kryzysowych służyć ma planowanie cywilne. Planowanie cywilne to całokształt przedsięwzięć organizacyjnych, polegających na opracowywaniu planów reagowania kryzysowego, i programów, mających na celu optymalne wykorzystanie sił i środków w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny.

Planowanie cywilne musi przewidywać wsparcie dla wojska w razie jego użycia w sytuacjach kryzysowych.

Zadania planowania cywilnego to m.in.:

l gromadzenie i przetwarzanie informacji o możliwych użyciach sił i środków w sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny;

l opracowywanie procedur postępowania na wypadek zagrożeń;

l przygotowywanie planów reagowania kryzysowego.

Powyższe zadania powinny równocześnie uwzględniać możliwości funkcjonowania administracji publicznej oraz odtworzenie infrastruktury lub przywrócenia jej pierwotnego stanu. Ponadto planowanie cywilne powinno zapewniać ludziom warunki przetrwania w sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i wojny.

Zadania administracji rządowej

Na terytorium kraju za zarządzanie kryzysowe odpowiedzialna będzie Rada Ministrów. Natomiast w przypadkach niecierpiących zwłoki za zarządzanie kryzysowe odpowiedzialny będzie minister właściwy do spraw wewnętrznych. Decyzje podjęte przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych będą podlegały rozpatrzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów. Prezes Rady Ministrów w drodze zarządzenia niepodlegającego ogłoszeniu określać będzie wykaz zadań i procedur Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego(NSPK), w tym sposoby i tryb ich uruchamiania. Powstać ma Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. W jego skład wejdą ministrowie odpowiadający za strategiczne i wrażliwe na występowanie zagrożeń dziedziny życia społecznego i gospodarczego, szefowie służb specjalnych oraz inne podmioty. W skład zespołu będą wchodzili ministrowie odpowiedzialni za: administrację publiczną, budownictwo, gospodarkę przestrzenną i mieszkaniową, finanse publiczne, gospodarkę, informatyzację, łączność, środowisko, transport i zdrowie.

Do rządowego zespołu będą również wchodzili szefowie administracji zespolonej i niezespolnej oraz kierownicy urzędów centralnych. Zaliczyć do nich można: głównego geodetę kraju, głównego inspektora sanitarnego, głównego lekarza weterynarii, komendanta głównego państwowej straży pożarnej, komendanta głównego policji, komendanta głównego straży granicznej, prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szefa Agencji Wywiadu, szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, szefa Służby Wywiadu Wojskowego.

Dodatkowo Prezydent RP może skierować do prac zespołu, na prawach członka, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego lub innego przedstawiciela. Przewodniczący w ramach swoich kompetencji może zapraszać do udziału w posiedzeniach zespołu, na prawach członka, także inne osoby.

W przypadku nieobecności przewodniczącego, pracami zespołu kierować będzie wyznaczony przez niego zastępca albo członek zespołu.

Do zadań Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego należeć będzie m.in.: przygotowywanie propozycji użycia sił i środków niezbędnych do opanowania sytuacji kryzysowych oraz doradzanie w zakresie koordynacji działań organów administracji rządowej, instytucji państwowych i służb. Zespół będzie również opiniował sprawozdania końcowe z działań podejmowanych w związku z zarządzaniem kryzysowym oraz opiniował potrzeby w zakresie odtwarzania infrastruktury lub przywrócenia jej pierwotnego charakteru. Wśród pozostałych kompetencji zespołu znajdzie się również opiniowanie i przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Ministrów krajowego planu reagowania kryzysowego, krajowego i wojewódzkich planów ochrony infrastruktury krytycznej oraz opiniowanie projektów zarządzeń prezesa Rady Ministrów dotyczących wykazu przedsięwzięć Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego(NSPK). Zespół rządowy będzie również organizował współdziałanie ze związkami ochotniczych straży pożarnych w sytuacjach kryzysowych.

CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Zadania wojewódzkich, powiatowych i gminnych centrów zarządzania kryzysowego to:

l pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego (w przypadku centrów gminnych jest to zadanie fakultatywne, ze względu na zgłaszane przez przedstawicieli samorządu terytorialnego podczas konsultacji społecznych problemów, jakie mogłyby się pojawić w związku z niewystarczającym zapleczem kadrowym, zwłaszcza w gminach mniejszych. Wiązałoby się to ze wzrostem dodatkowych kosztów funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gminnym),

l współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

l współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze i humanitarne.

Zespoły i centra kryzysowe

Powstaną wojewódzkie, powiatowe i gminne zespoły zarządzania kryzysowego, które zastąpią odpowiednio zespoły funkcjonujące w oparciu o przepisy ustawy o stanie klęski żywiołowej. Na każdym szczeblu administracji publicznej (wojewodów, starostów, wójtów/burmistrzów/prezydentów miast) powstaną centra zarządzania kryzysowego. Centra te powstaną w ramach jednostek organizacyjnych właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego urzędów obsługujących wyżej wymienione organy. Na szczeblu centralnym utworzone zostanie natomiast Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które będzie państwową jednostką budżetową podległą prezesowi Rady Ministrów. Do zadań Rządowego Centrum Bezpieczeństwa należeć będzie m.in.:

l realizacja spraw z zakresu planowania cywilnego,

l monitorowanie potencjalnych zagrożeń,

l uruchamianie, w przypadku zaistnienia zagrożeń, procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym,

l współpraca ze strukturami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej oraz innymi organizacjami międzynarodowymi,

l zapewnienie obiegu informacji między krajowymi i zagranicznymi organami i strukturami zarządzania kryzysowego.

Potrzebę utworzenia międzyresortowej komórki właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego jednoznacznie potwierdzają wnioski formułowane po organizowanych corocznie międzynarodowych i krajowych ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego (m.in. CMX NATO 2001, POMERANIA 2002, WODA 2002, CMX NATO 2002, MAZURY 2003, CME UE 2004, KIEROWNICTWO 2004, CMX NATO 2005, CMX NATO 2006), a także opinie wielu ekspertów, zwłaszcza z Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Polecamy serwis: Bezpieczeństwo

Wojewódzkie, powiatowe i gminne centra zarządzania kryzysowego zastąpią odpowiednio centra funkcjonujące w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz.U. nr 215, poz. 1818 ze zm.).

Obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na tym organie właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację o wystąpieniu zagrożenia. Organ ten niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach.

Plany reagowania kryzysowego

Na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym stworzone mają być plany reagowania kryzysowego. Plan reagowania kryzysowego składa się z planu głównego zawierającego charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego oraz charakterystykę sił i środków, jak również stan rezerw państwowych, oraz ocenę możliwości ich wykorzystania. W dalszej kolejności plan główny zawiera analizę funkcjonowania administracji publicznej, jej skuteczności i możliwości wykorzystania w sytuacjach kryzysowych oraz przewidywane warianty działań w sytuacjach kryzysowych wraz ze wskazaniem trybu aktualizacji planu oraz poszczególnych załączników funkcjonalnych. Plan reagowania kryzysowego zawiera także procedury reagowania kryzysowego określające zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny. Składają się na nie zadania w zakresie monitorowania zagrożeń, bilans i tryb uruchamiania sił i środków niezbędnych do usuwania skutków zagrożeń, oraz uruchamianie działań przewidzianych w planie reagowania kryzysowego oraz zasady współdziałania, a także sposoby ograniczania rozmiarów strat i usuwania skutków zagrożeń. Ostatnim elementem planu reagowania kryzysowego są załączniki funkcjonalne planu głównego określające:

l standardowe procedury operacyjne, opisujące sposoby działania podmiotów realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz organizację łączności między tymi podmiotami,

l organizację systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania,

l zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń,

l organizację ewakuacji z obszarów zagrożonych,

l organizację opieki społecznej i medycznej, z uwzględnieniem planów zabezpieczenia ratownictwa medycznego,

l organizację ochrony przed zagrożeniami radiacyjnymi, biologicznymi i chemicznymi,

l wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych w planie reagowania kryzysowego,

l zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód.

Załączniki funkcjonalne planu głównego określające organizację ochrony przed zagrożeniami radiacyjnymi zawierają tylko plany reagowania kryzysowego, tworzone na poziomie krajowym i wojewódzkim. Plany reagowania kryzysowego muszą być korygowane nie rzadziej niż co dwa lata.

Zarządzanie kryzysowe w powiecie

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu jest starosta jako przewodniczący zarządu powiatu. Do zadań starosty w sprawach zarządzania kryzysowego należy kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu oraz realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego. Starosta ma: opracowywać i przedkładać wojewodzie do zatwierdzenia powiatowy plan reagowania kryzysowego, realizować zalecenia do powiatowego planu reagowania kryzysowego, oraz wydawać organom gminy zalecenia do gminnych planów reagowania kryzysowego. Dodatkowo starosta będzie właściwy do zatwierdzania gminnego planu reagowania kryzysowego. Starosta będzie także odpowiedzialny za zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia. Do jego kompetencji będzie również należało wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatu oraz przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Także na staroście spoczywać będzie realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. Omawiane zadania starosta będzie wykonywał przy pomocy komórki organizacyjnej starostwa powiatowego właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego. W wykonywaniu zadań nałożonych na starostę pomocny będzie powiatowy zespół zarządzania kryzysowego. To starosta będzie właściwy do jego powołania oraz określenia jego składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy. Do kompetencji powiatowego zespół zarządzania kryzysowego będzie należało ocenianie występujących i potencjalnych zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń oraz przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w powiatowym planie reagowania kryzysowego. Zespół ten będzie właściwy w sprawach przekazywania do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami. Będzie również opiniował powiatowe plany reagowania kryzysowego oraz plany ochrony infrastruktury krytycznej.

W skład zespołu powiatowego, którego pracami kieruje starosta, będą wchodziły osoby powołane spośród pracowników zatrudnionych w starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży powiatowych oraz przedstawiciele społecznych organizacji ratowniczych. W skład zespołu powiatowego mogą wchodzić również inne osoby zaproszone przez starostę.

Powstaną również powiatowe centra zarządzania kryzysowego. Powiatowe centra zarządzania kryzysowego będą odpowiedzialne za pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej. Centra te będą również sprawowały nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności. Zajmą się współpracą z podmiotami realizującymi monitoring środowiska. Powiatowe centra będą współdziałały z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne oraz dokumentowaniem podejmowanych przez siebie działań. Centrum będzie odpowiedzialne za zapewnienie stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz pełnienie całodobowego dyżuru lekarza koordynatora ratownictwa medycznego.

ZARZĄDZANIE W WOJEWÓDZTWIE

Wojewoda ma wiele zadań, często wykraczających poza zadania komórki właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego, co oznacza, że w ich realizacji muszą brać udział wszystkie wydziały urzędu wojewódzkiego, a także zespolone służby, inspekcje i straże, wojewódzkie zespoły zarządzania kryzysowego (WZZK) wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego (WCZK) oraz wydział zarządzania kryzysowego w urzędzie wojewódzkim (WZK)

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.
 

Zarządzanie w województwie

Zarządzanie kryzysowe w gminie

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Do zadań wójta w sprawach zarządzania kryzysowego należy kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy oraz realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego. Wśród zadań z planowania cywilnego do obowiązków wójta należeć będzie realizacja zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego oraz opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego. Wójt na terenie gmin będzie również właściwy do zarządzania, organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia oraz wykonywania przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta.

Wśród kompetencji wójta będzie można również wyróżnić przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym oraz zadania z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. Swoje zadania wójt będzie wykonywał przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu gminy (miasta) właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego. Organem pomocniczym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w zarządzaniu kryzysowym będzie również gminny zespół zarządzania kryzysowego. Będzie on powoływany przez wójta, który określi jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy. Zespół ten wykonuje na obszarze gminy zadania przewidziane dla zespołu powiatowego. W skład gminnego zespołu, którego pracami kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta, wchodzić będą osoby powołane spośród osób zatrudnionych w urzędzie gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych oraz pracownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowani przez do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz przedstawiciele społecznych organizacji ratowniczych. Wójt, na obszarze gminy (miasta), zapewnić ma także realizację takich zadań, jak:

l pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;

l współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;

l nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

l współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

l współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

l stały dyżur na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

W celu realizacji powyższych zadań wójt (burmistrz, prezydent miasta) może tworzyć gminne (miejskie) centra zarządzania kryzysowego.

Współdziałanie z wojskiem

Jeżeli w sytuacji kryzysowej użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub może okazać się niewystarczające, minister obrony narodowej może - o ile inne przepisy nie stanowią inaczej - na wniosek wojewody, przekazać do jego dyspozycji pododdziały lub oddziały wojska, wraz ze skierowaniem ich do wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego mogą uczestniczyć oddziały wojska zgodnie z wojewódzkim planem reagowania kryzysowego.

Wojsko może mieć za zadanie współdziałać w monitorowaniu zagrożeń oraz przeprowadzić ocenę skutków zjawisk na obszarze występowania zagrożeń. Wojsko może być również wykorzystane do wykonywania zadań poszukiwawczo-ratowniczych oraz ewakuowania poszkodowanej ludności i mienia. Może być także pomocne przy izolowaniu obszaru występowania zagrożeń lub miejsca prowadzenia akcji ratowniczej oraz wykonywać prace zabezpieczające, ratownicze i ewakuacyjne przy zagrożonych obiektach budowlanych i zabytkach, oraz usuwać materiały niebezpieczne i je unieszkodliwiać.

Finansowanie zarządzania

Finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim planuje się w ramach budżetów odpowiednio gmin, powiatów i samorządów województw. Na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywały z budżetu państwa dotacje celowe. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego powstanie rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1 proc. bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać także dotacje celowe z budżetu państwa.

Na poziomie krajowym natomiast finansowanie wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planuje się w ramach budżetu państwa w częściach, którymi dysponują wojewodowie, minister właściwy do spraw wewnętrznych i inni ministrowie kierujący działami administracji rządowej oraz centralne organy administracji rządowej.

Stany nadzwyczajne

Konstytucja zwiera przepisy dotyczące stanów nadzwyczajnych, które mogą zostać wprowadzone w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające. Konstytucja zezwala na wprowadzenia takich stanów nadzwyczajnych, jak stan wojenny, stan wyjątkowy oraz stan klęski żywiołowej. Określone zostają tryb ich wprowadzenia, możliwy czas ich trwania, zasady działania najwyższych władz publicznych w czasie stanu nadzwyczajnego, zakres ewentualnych ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela. Działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa

Stan wojenny może być wprowadzony przez Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów w formie rozporządzenia na części albo na całym terytorium państwa, w razie zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium RP lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego prezydent musi przedstawić Sejmowi w ciągu 48 godzin od podpisania. Sejm ma obowiązek niezwłocznie rozpatrzyć owo rozporządzenie, może je również uchylić bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Stan wyjątkowy to także jeden z nadzwyczajnych stanów państwa, którego wprowadzenie powoduje w szczególności ograniczenie określonych praw i swobód obywatelskich. Stan wyjątkowy może wprowadzić prezydent na czas oznaczony, lecz nie dłuższy niż 90 dni, na części albo na całym terytorium Polski, jeśli zagrożone zostało bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Prezydent może przedłużyć ten stan tylko raz (na okres nie dłuższy niż 60 dni) za zgodą Sejmu.

W celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa. Przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu.

Na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej stan ten wprowadzany jest przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia na wniosek właściwego wojewody lub z własnej inicjatywy. Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony na obszarze, na którym wystąpiła klęska, a także na obszarze, na którym wystąpiły lub mogą wystąpić skutki jej skutki. Wprowadza się go na czas oznaczony, niezbędny dla zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

CENTRUM RZĄDOWE

Kompetencje Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w zakresie planowania cywilnego to:

l przedstawianie szczegółowych sposobów i środków reagowania na zagrożenia oraz ograniczania ich skutków,

l opracowywanie i aktualizowanie krajowego planu reagowania kryzysowego,

l analiza i ocena możliwości wystąpienia zagrożeń lub ich rozwoju,

l gromadzenie informacji o zagrożeniach i analiza zebranych materiałów,

l wypracowywanie wniosków i propozycji zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom,

l planowanie wsparcia przez organy administracji publicznej realizacji zadań wojska.Łukasz Sobiech

lukasz.sobiech@infor.pl


Podstawa prawna

l Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. nr 89, poz. 590).

l Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.).

l Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. nr 62, poz. 558 ze zm.).

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Sposób na rekreację ruchową: taniec

  Regularne uprawianie aktywności fizycznej ma ogromne znaczenie. Szczególnie polecaną formą sportu jest taniec. Ma on wiele właściwości prozdrowotnych, poprawia samopoczucie, dodaje energii oraz pozwala nawiązać nowe kontakty towarzyskie. Warto więc już dziś udać się na zajęcia taneczne

  Kto może skorzystać z zamrożenia cen energii? Kiedy trzeba złożyć wniosek?

  Rolnicy, osoby z niepełnosprawnościami oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny muszą pamiętać, że jeszcze tylko do końca czerwca br. mają czas na złożenie wniosków umożliwiających skorzystanie w tym roku z preferencyjnych rozliczeń cen energii ujętych w Tarczy Solidarnościowej.

  Kiedy święto Bożego Ciała w 2023 r? Historia. Koszt długiego weekendu 2023 r.

  W 2023 r. Boże Ciało przypada 8 czerwca 2023 r. Polacy wzięli urlopy w piątek 9 czerwca. I pojadą na długi weekend. Sporo zapłacą za wypoczynek. Wiadomo inflacja. 

  Do końca czerwca strażacy mogą otrzymać 10 000 zł na każdą jednostkę OSP

  Jednostki OSP mogą do 10 000 zł w programie dofinansowania Fundacji Grupy PERN. 

  Rak piersi: Moim zdaniem diagnostyka genetyczna leży [wywiad]

  Dziś pacjentki mogą mieć szybki dostęp do terapii bez konieczności hospitalizacji, bez spotykania się z grupą pacjentów, bez wysłuchiwania trudnych historii korytarzowych w oczekiwaniu w kolejce. Idziemy na szybki zastrzyk i spędzamy bardzo mało czasu w miejscu leczenia - mówi Magdalena Kardynał (Fundacja OmeaLife)

  Aerozol na migrenę. Kiedy pacjenci będą mogli skorzystać? [Badania]

  Ketamina przyjmowana w postaci aerozolu do nosa może okazać się bezpieczną i skuteczną metodą terapii opornej na leczenie przewlekłej migreny - informuje najnowszy numer czasopisma „Regional Ansthetic & Pain Medicine”.

  Nowe podręczniki HIT dla klasy II

  Wydawnictwo Biały Kruk i WSiP ubiegają się o dopuszczenie podręczników do HiT dla klasy II

  Rekrutacja na studia 2023 r. Nowe kierunki studiów. Ile miejsc dla studentów?

  Nowe kierunki studiów: na Uniwersytecie Rzeszowskim - zarządzanie państwem, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza - archeometria, na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie - gastronomia i catering dietetyczny.

  Polska opieka zdrowotna należy do najbardziej niedofinansowanych w UE

  Polski system zdrowia skrytykowany – jakie są zastrzeżenia? Według analizy prof. Johna Yfantopoulosa z greckiego Instytutu Badań Polityczno-Ekonomicznych i Społecznych IPOKE, polska opieka zdrowotna należy do najbardziej niedofinansowanych w UE. Dlatego koszty ponoszone przez pacjentów są bardzo wysokie, a 2/3 z nich dotyczy leków. Czy da się poprawić rentowność systemu zdrowia? 

  1 czerwca 2023 r. dodatkowa sesja maturalna [Matura 2023]

  W czwartek o godz. 9.00 egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. 

  Sesja letnia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie [Formuła: 2012, 2017, 2019]

  W czwartek rozpoczyna się letnia sesja egzaminów zawodowych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Egzaminy składają się z dwóch części: pisemnej i z części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym.

  Od 1 czerwca 2023 r. bezpłatne szczepienia dzieci przeciwko HPV

  Dziewczynki i chłopcy w wieku 12 i 13 lat mogą już szczepić się przeciw HPV.

  Pierwsza od 13 lat podwyżka wynagrodzeń konsultantów zdrowia. Rocznie nie więcej niż 17 000 zł - 23 000 zł

  W II kwartale 2023 r. podwyżka wynagrodzeń dla konsultantów w ochronie zdrowia. Pierwsza od 13 lat.

  Stopnie alarmowe na terenie całej Polski do 31 sierpnia 2023 r.

  Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało 31 maja 2023 r., że premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które przedłużają do 31 sierpnia 2023 roku obowiązywanie stopni alarmowych: 3. stopnia CHARLIE-CRP, 2. stopnia BRAVO na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  Mamo, Twój pokarm to najlepszy i najzdrowszy sposób żywienia

  Karmienie piersią jest tematem kolejnej "Środy z Profilaktyką", przypadającej 31 maja w ramach akcji edukacyjnej Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 26 maja do 1 czerwca trwa Ogólnopolski Tydzień Promocji Karmienia Piersią.

  Dzień Dziecka w Warszawie. Jakie atrakcje dla dzieci?

  Jakie atrakcje przygotowały stołeczne instytucje kultury w Warszawie na Dzień Dziecka?

  ZUS informuje: Jeżeli PUE-ZUS nie zadziałał i nie stworzyliśmy wniosku o zwrot składki, powinieneś sam go stworzyć

  Jeżeli z rozliczenia rocznego wynika nadpłata a na profilu płatnika na PUE ZUS nie utworzył się wniosek o jej zwrot, od 30 maja 2023 r. płatnik składek może sporządzić taki wniosek samodzielnie.

  DGP: Sejm zlikwidował specjalny zasiłek opiekuńczy [nowelizacja, zmiany]

  Po 11 latach od wprowadzenia z systemu świadczeń rodzinnych zniknie specjalny zasiłek opiekuńczy, choć osoby, które nabędą do niego prawo jeszcze do końca tego roku, będą mogły je zachować również po 1 stycznia 2024 r.

  Nowelizacja: Masz służbowy laptop? Pracodawca musi Ci udostępnić monitor stacjonarny. Może się z tego wykpić podstawką, myszką i klawiaturę

  Pracodawcy będą musieli wyposażyć pracowników korzystających z przenośnych komputerów w dodatkowy monitor stacjonarny lub podstawkę do laptopa oraz odrębną mysz i klawiaturę.

  Wojsko proponuje: rezerwiści będą ćwiczyć raz na kwartał. Co najmniej

  Aktywni rezerwiści będą ćwiczyć w swoich jednostkach co najmniej raz na kwartał. 

  Pierwsza taka diagnoza w Polsce. Pacjent chory przez smog

  Mimo, że wpływ oddychania zanieczyszczonym powietrzem na zdrowie jest dobrze udokumentowany w badaniach naukowych, czynnik ten nie był rozpoznawany w diagnozach lekarskich jako główna przyczyna problemów ze zdrowiem. Aż do teraz.

  30 maja - Światowy Dzień Świadomości SM. Za ryzyko zachorowania aż w 70% odpowiadają czynniki środowiskowe

  Na stwardnienie rozsiane (SM) choruje w Polsce blisko 50 tys. osób. Początek choroby przypada zwykle na okres między 20 a 40 rokiem życia, częściej chorują kobiety. 30 maja obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości SM.

  Darmowe leki dla dzieci i osób 65+ już od września 2023 r.?

  Program darmowych leków dla dzieci i osób 65+ wejdzie najpóźniej od początku 2024 r., ale rozważamy też scenariusz od września 2023 r. Jesteśmy po analizie, która pokazuje, że jesteśmy jeszcze w stanie kosztowo w tym roku zmieścić te leki - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

  Rewolucja w planowaniu przestrzennym: Jak nowe zmiany wpłyną na twoją gminę?

  Sejm przyjął przygotowaną przez MRiT nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  Analiza trendów: Dlaczego Polska boryka się ze wzrostem śmiertelności z powodu raka piersi?

  Zachodzi wiele pozytywnych zmian w leczeniu raka piersi. Polska wciąż jest jednak w Europie jedynym krajem, w którym rośnie śmiertelność z jego przyczyny.