Kategorie

Jakie są zasady udostępniania informacji publicznej

Katarzyna Wilko
inforCMS
O działalności organów administracji obywatel ma prawo się dowiedzieć, np. obserwując posiedzenia organów kolegialnych władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Prawo dostępu do informacji publicznej to również dostęp do materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących posiedzenia tych organów.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniu, jeżeli wynika to z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic chronionych. Od osoby korzystającej z prawa do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Polecamy: VAT w samorządach (książka)

Reklama

Prawo do informacji podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Nie dotyczy to informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku gdy osoba fizyczna rezygnuje z przysługującego jej prawa do ograniczenia dostępu do informacji.

Nie można, z zastrzeżeniem sytuacji, o których mowa wyżej, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne (w zakresie tych zadań lub funkcji).

Prawo do informacji publicznej to uprawnienia do:

l uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

l wglądu do dokumentów urzędowych,

l dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Sposób udostępniania informacji

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Udostępnianie informacji publicznych następuje:

l poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej,

l na wniosek, jeżeli informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,

l w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie,

l poprzez wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych,

l poprzez zainstalowanie w miejscach ogólnie dostępnych urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją,

l poprzez wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.

Reklama

Informacje publiczne udostępniane na wniosek czy poprzez wyłożenie ich w miejscu ogólnie dostępnym muszą być oznaczane: danymi określającymi podmiot udostępniający tę informację, danymi określającymi tożsamość osoby, która przygotowała lub odpowiada za treść informacji, danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniła informację, oraz datą udostępnienia.

Organ administracji udostępniający informację publiczną jest zobowiązany zapewnić możliwość: kopiowania ich albo wydruk, przesłania albo przeniesienia informacji publicznej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik.

Informacja na wniosek

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację. Nie może to jednak trwać dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ administracji, umożliwiają to. W takiej sytuacji konieczne jest pisemne powiadomienie wnioskodawcy o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek organ administracji ma ponieść dodatkowe koszty, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Organ administracji powinien w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomić wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że dokonał on w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Posiedzenia organów

Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów (w tym jednostek samorządu terytorialnego) są jawne i dostępne.

Organy publiczne są zobowiązane zapewnić lokalowe lub techniczne środki umożliwiające śledzenie posiedzeń. W miarę potrzeby zapewniona powinna być transmisja audiowizualna lub teleinformatyczna.

Ograniczenie dostępu do posiedzeń organów władzy publicznej z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego zapewnienia dostępu tylko wybranym podmiotom lub osobom. Organy kolegialne administracji publicznej pochodzące z wyboru muszą sporządzać i udostępniać protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że są dostępne materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady.

KTO MUSI UDOSTĘPNIAĆ INFORMACJĘ PUBLICZNĄ

Do udostępniania informacji publicznej zobowiązane są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, takie jak:

l organy władzy publicznej,

l organy samorządów gospodarczych i zawodowych,

l podmioty reprezentujące Skarb Państwa,

l podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,

l podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego mają pozycję dominującą,

l organizacje związkowe i pracodawców reprezentatywne w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz partie polityczne.

JAKIE INFORMACJE MUSZĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE

Informacje publiczne, które muszą być udostępnione, to te dotyczące m.in.:

l polityki wewnętrznej i zagranicznej, w tym te mówiące o: zamierzeniach władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, projektowaniu aktów normatywnych, programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji,

l organów władzy publicznej oraz podmiotów reprezentujących państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego,

l trybu działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, osób prawnych samorządu terytorialnego, sposobów stanowienia aktów publicznoprawnych oraz przyjmowania i załatwiania spraw,

l danych publicznych, w tym: treści i postaci dokumentów urzędowych, stanowisk w sprawach publicznych zajętych przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych, treści innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej oraz informacji o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,

l majątku publicznego, czyli m.in. majątku Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz pomocy publicznej i ciężarach publicznych.

DEFINICJA

Dokument urzędowy to treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.

Odmowa i umorzenie

Jeżeli organ władzy publicznej odmawia udostępnienia informacji publicznej oraz umarza postępowania o udostępnienie informacji w przypadku niemożności udostępnienia informacji we wnioskowanej formie, to następuje to w drodze decyzji.

Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni, a uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się, co do zasady prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

l przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

l skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Temu, komu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji. Podmiot, którego dotyczy wyłączenie informacji publicznej, ma interes prawny w przystąpieniu w charakterze interwenienta ubocznego po stronie pozwanej.

Biuletyn Informacji Publicznej

Aby dostęp do informacji publicznej był powszechny, utworzony został urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej - w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej.

Organy władzy publicznej są zobowiązane do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej m.in. informacji publicznych o:

l polityce wewnętrznej i zagranicznej,

l statusie prawnym lub formie prawnej,

l przedmiocie działalności i kompetencjach,

l organach i osobach sprawujących funkcje i ich kompetencjach,

l zasadach funkcjonowania podmiotów,

l treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności chodzi np. o: dokumentację przebiegu i efekty kontroli

l treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,

l stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,

l majątku publicznym.

W BIP można udostępniać również inne informacje publiczne. W przypadku wyłączenia jawności informacji, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres i podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia.

Minister właściwy do spraw informatyzacji utworzył stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie ze stronami podmiotów zobowiązanych do publikowania informacji BIP. Podmioty te tworzą własne strony BIP, na których udostępniają informacje publiczne.

Dostęp do informacji publicznych zawartych w BIP jest możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą URL - http://www.bip.gov.pl, według spisu podmiotów lub menu przedmiotowego albo poprzez strony podmiotowe BIP.

Informacje publiczne zawarte w BIP organizuje się w postaci baz danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych. Mechanizmy baz danych to elementy oprogramowania pozwalające na gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji. Informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych.

Informacje publiczne zawarte w BIP udostępnia się odwiedzającym BIP przez całą dobę bez przerwy. W przypadku awarii brak dostępności strony głównej BIP dla odwiedzającego stronę nie powinien być dłuższy niż osiem godzin. Gdy wystąpi awaria braku dostępności strony podmiotowej BIP, to nie powinna ona trwać dłużej niż 24 godziny.

OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z BIP

Podmioty publikujące informacje w BIP są zobowiązane do:

l zamieszczenia danych określających podmiot udostępniający informację,

l podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za jej treść,

l dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej,

l oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia,

l zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.

WYMOGI DLA STRONY BIP

Strona Biuletynu Informacji Publicznej powinna:

l spełniać minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. nr 212, poz. 1766);

l być zaprojektowana w sposób umożliwiający ich modyfikację, uwzględniając technologiczny rozwój systemu teleinformatycznego, w którym działa BIP;

l udostępniać zgromadzone treści w jakości niepozostawiającej wątpliwości co do ich zawartości;

l umożliwiać drukowanie i kopiowanie.

PRZYKŁAD

POZWOLENIE NA BUDOWĘ TO INFORMACJA PUBLICZNA

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na bezczynność starosty w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Rzecznik wyjaśnił, że zwrócił się do starostwa powiatowego z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej o liczbie wydanych w 2003 r. decyzji o pozwoleniu na budowę z wyszczególnieniem numerów decyzji, nazw i adresów inwestycji oraz nazwisk autorów części architektonicznej projektu. Wobec braku reakcji organu administracji, rzecznik ponowił wniosek. Mimo to żadna informacja publiczna nie została udzielona. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które rozpoznawało zażalenia na bezczynność organu oraz odwołanie od decyzji starosty odmawiającej udzielenia informacji, kilkakrotnie wskazywało w swoich rozstrzygnięciach, że żądana informacja ma charakter informacji publicznej. W odpowiedzi na skargę starosta wniósł o jej oddalenie, bardzo obszernie uzasadniając swoje stanowisko, że rzecznik odpowiedzialności zawodowej okręgowej izby architektów żąda informacji wykraczających poza zakres przedmiotowy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wojewódzki sąd administracyjny uznał skargę rzecznika za uzasadnioną. Sąd ten stwierdził m.in., że prawo do informacji publicznej obejmuje uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. W ocenie sądu, wydawane przez organ architektoniczno-budowlany decyzje o pozwoleniu na budowę stanowią informację publiczną.

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem starosty, że informacją publiczną byłyby tylko te rozstrzygnięcia, które dotyczyłyby inwestycji celu publicznego albo inwestycji wykonywanych przez podmioty pełniące funkcje publiczne. Takie rozumienie informacji publicznej ogranicza prawo do informacji i nie znajduje oparcia w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej. Starosta jako organ architektoniczno-budowlany jest organem władzy publicznej w rozumieniu ustawy, posiadającym informacje o prowadzonych przez siebie postępowaniach i wydanych pozwoleniach na budowę. Jest on więc zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej.

Wniosek

Decyzje o pozwoleniu na budowę, wydawane przez organ architektoniczno-budowlany, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Na podstawie

wyroku WSA w Lublinie z 8 czerwca 2006 r., II SAB/Lu 19/06 ZNSA 2007/1/113

PRZYKŁAD

WYDANIE DOKUMENTÓW

Spółka zwróciła się do urzędu marszałkowskiego o wydanie m.in. statutu mazowieckiego zarządu dróg wojewódzkich. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, po rozpatrzeniu zażalenia spółki na bezczynność marszałka województwa, wyznaczyło mu dodatkowy termin jednego miesiąca do rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Spółka otrzymała pismo z urzędu marszałkowskiego, w którym poinformowano spółkę, że dokumenty, o które występowała wraz z odpowiedziami na jej pisma, są do odbioru w sekretariacie departamentu nieruchomości i infrastruktury urzędu marszałkowskiego.

W skardze do wojewódzkiego sądu administracyjnego na bezczynność marszałka spółka, załączając postanowienie SKO, podniosła, że marszałek nie wykonał tego postanowienia, ponieważ m.in. nie udostępnił statutu MZDW.

Wojewódzki sąd administracyjny stwierdził m.in., że udzielenie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni. W wyjątkowych sytuacjach przewidzianych w przepisach termin ten może być przedłużony, o czym należy poinformować stronę.

W przedmiotowej sprawie bezczynność marszałka województwa ustała w dacie doręczenia skarżącej informacji, że żądane dokumenty są do odebrania pod wskazanym adresem.

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnymi z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot zobowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Wniosek spółki zawierał prośbę o wydanie dokumentów, a nie o przesłanie ich pocztą. Tym samym organ uczynił zadość przepisowi art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wniosek

Jeżeli wniosek strony złożony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm.) zawierał prośbę o wydanie dokumentów, a nie przesłanie ich pocztą, to organ informując stronę, że dokumenty są do obioru w sekretariacie organu, uczynił zadość powołanemu przepisowi.

Na podstawie

postanowienia WSA w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2004 r., II SAB/Wa 145/04 LEX nr 193474

PRZYKŁAD

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE I OPŁATY

Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność wprowadzonych zmian do zarządzenia prezydenta miasta w sprawie instrukcji udostępniania informacji publicznych nieumieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wysokości opłat pobieranych za udostępnienie informacji publicznej. Wojewoda stwierdził, że zarządzenie zostało podjęte m.in. z istotnym naruszeniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Prezydent ustalił również wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej, stanowiący załącznik do zarządzenia.

Zarządzeniem prezydent ustalił opłatę w wysokości 25 zł za jedną godzinę pracy pracownika, który wykonuje pracę dodatkową związaną z przygotowaniem informacji publicznej.

Na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody złożona została skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd ten stwierdził m.in., że słusznie wojewoda uznał, że część przedmiotowego zarządzenia narusza art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.). Przepis ten uprawnienia do stanowienia zasad dostępu i korzystania z dokumentów powierzył radzie gminy. Żaden inny organ nie może wydawać aktów dotyczących tej kwestii. W związku z tym prezydent mógł wydać zarządzenie określające wzór wniosku o udzieleniu dostępu tylko do takich informacji, które nie są objęte treścią powołanego art. 11b.

Słusznie wskazał wojewoda, że przepis art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w sytuacjach wyjątkowych upoważnia organ zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej do pobrania opłaty, jeżeli sposób udostępnienia informacji wskazany we wniosku osoby żądającej dostępu do takiej informacji powoduje powstanie dodatkowych kosztów. Taka regulacja ustawowa oznacza, że pobieranie opłaty przez organ zobowiązany do udostępnienia informacji stanowi wyjątek od zasady bezpłatności dostępu do informacji publicznej. Prawo do pobierania opłaty może więc dotyczyć tylko dodatkowych kosztów związanych z żądanym sposobem udostępnienia informacji.

Wniosek

Artykuł 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) powierzył radzie gminy uprawnienia do stanowienia zasad dostępu i korzystania ze szczególnego rodzaju informacji publicznej, tj. dokumentów. Żaden inny organ nie może wydawać aktów dotyczących tej kwestii. Ustalenie stawki opłaty za godzinę pracy pracownika, który w imieniu podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej wykonuje pracę dodatkową związaną z przygotowaniem informacji publicznej, jest niezgodne z art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

PRZYKŁAD

ODMOWA DOSTĘPU

Czterech radnych gminy zażądało udzielenia informacji - kto (jakie podmioty), w jakim trybie i za ile nabył nieruchomości gruntowe i budynki, pozostałe w następstwie likwidacji placówek oświatowych. Burmistrz w drodze decyzji odmówił udzielenia takiej informacji. Jako podstawy prawne powołano między innymi przepisy art. 5 ust. 2 i art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 ze zm.). Odmowę uzasadniono potrzebą ochrony danych osobowych (na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), prywatności osoby fizycznej oraz tajemnicy przedsiębiorcy. Od takiej decyzji radni złożyli odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. SKO stwierdziło m.in. że odwołanie jest niedopuszczalne.

Burmistrz źle zamieścił w zaskarżonej decyzji klauzulę odwołalności. Przeczyło to treści art. 22 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej - podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

W rozpatrywanym przypadku odmowa udostępnienia informacji publicznej nastąpiła z powołaniem się na wymienione wyżej okoliczności. Zostały zatem spełnione przesłanki wniesienia powództwa do sądu powszechnego. To zaś wyklucza jednoczesną drogę administracyjną.

Bez znaczenia jest brak wzmianki w przytoczonym przepisie o niedopuszczalności odwołania. Wystarczy wskazanie drogi przed sądem powszechnym jako właściwej.

Wniosek

Jeżeli odmowa udostępnienia informacji publicznej nastąpiła z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę przedsiębiorcy, czyli tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, to zostały spełnione przesłanki wniesienia powództwa do sądu powszechnego (art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm.), co wyklucza jednoczesną drogę administracyjną.

Na podstawie

postanowienia SKO we Wrocławiu z 5 lutego 2005 r. SKO 4541/4/04 OwSS 2004/3/59

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Wzór wniosku o udostępnienie Informacji Publicznej

Strony główna i podmiotowa

Strona główna BIP zawiera w szczególności:

l logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;

l adres redakcji strony głównej BIP;

l imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę główną BIP;

l instrukcję korzystania z BIP;

l spis podmiotów;

l menu przedmiotowe,

l nformacje o podmiotach (w szczególności URL strony podmiotowej BIP) prowadzących strony podmiotowe BIP;

l moduł wyszukujący.

Z kolej strony podmiotowe BIP prowadzone są w formie odrębnych stron www. W przypadku gdy organ administracji publicznej posiada własną stronę www, stronę podmiotową BIP utworzoną przez ten organa wydziela się z tej strony przez umieszczenie na stronie głównej www linku zawierającego logo BIP, umożliwiającego bezpośredni dostęp do podmiotowej strony BIP. Strona www podmiotu może być jednocześnie stroną podmiotową BIP, o ile spełnia wszystkie wymogi określone w obowiązujących przepisach.

Na stronach podmiotowych BIP umieszcza się czytelny link do strony głównej BIP oraz do strony głównej istniejącego internetowego serwisu informacyjnego określonego organu administracji. Strona podmiotowa BIP nie może zawierać reklam.

Strona podmiotowa BIP zawiera:

l logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;

l adres redakcji strony podmiotowej BIP;

l imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę podmiotową BIP;

l instrukcję korzystania ze strony podmiotowej BIP;

l menu przedmiotowe;

l moduł wyszukujący.

Przekazywanie informacji

Organy administracji, w tym samorządowej, przekazują ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji (ministrowi spraw wewnętrznych i administracji) treści niezbędne do prowadzenia strony głównej BIP, w tym o URL utworzonej przez siebie strony podmiotowej BIP. Przekazywanie informacji, o których mowa, oraz powiadamianie ministra o zmianach w treści tych informacji następuje w terminie zapewniającym zachowanie zgodności treści strony głównej i stron podmiotowych BIP, niezwłocznie po wprowadzeniu na stronie podmiotowej BIP tych zmian. Przekazywanie informacji odbywa się poprzez moduł administracyjny strony głównej BIP. Administrator strony głównej BIP jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić odbiór i zamieścić na stronie głównej BIP informacje, które otrzymał od organów publicznych.

Zabezpieczania informacji

Organy zobowiązane do udostępniania informacji publicznej muszą wyznaczyć osoby odpowiedzialne za:

l przekazywanie ministrowi spraw wewnętrznych i administracji informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP oraz powiadamianie tego ministra o zmianach w treści tych informacji;

l dokonywanie zmian w treści informacji publicznych udostępnianych na stronach podmiotowych BIP.

Osoby odpowiedzialne za dokonywanie zmian w treści informacji publicznej mają dostęp do modułu administracyjnego strony podmiotowej BIP w oparciu o mechanizmy identyfikacji i autoryzacji nadzorowane przez administratora strony podmiotowej BIP. Moduł administracyjny to element oprogramowania zawierający mechanizm identyfikacji i autoryzacji umożliwiający dostęp do stron BIP, w szczególności w celu dokonania niezbędnych zmian w treści udostępnianych informacji publicznych.

Strony BIP są wyposażone w mechanizm dziennika, w którym odnotowywane są zmiany w treści informacji publicznych udostępnianych w BIP oraz próby dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione. Dzienniki dla tych stron prowadzone są w sposób automatyczny.

Administratorzy stron BIP dokonują kontroli dzienników, w zakresie podlegających im stron, w każdy dzień powszedni. Strony BIP ochrania się przez moduł bezpieczeństwa, czyli programowe lub sprzętowo-programowe rozwiązanie techniczne uniemożliwiające zniszczenie lub modyfikację informacji publicznych zawartych w BIP przez osoby nieuprawnione.

Informacje zgromadzone w bazie danych stron BIP kopiuje się na odrębne informatyczne nośniki informacji nie później niż dobę po zaistnieniu zmiany treści tych informacji. Jeżeli zmiany treści zachodzą częściej niż raz na dobę, informacje kopiuje się na odrębne informatyczne nośniki informacji raz na dobę. Strony BIP zawierają rozwiązania chroniące przed celowym spowolnieniem lub uniemożliwieniem dostępu do zasobów tych stron.

Minister spraw wewnętrznych i administracji jest odpowiedzialny za zapewnienie ciągłości dostępu do informacji zgromadzonych na stronie głównej BIP. Z kolej organy publiczne są zobowiązane do zapewnienia ciągłości dostępu do informacji zgromadzonych na ich stronach podmiotowych BIP.

KATARZYNA WILKO

gp@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

l Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm.).

l Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. nr 10, poz. 68).

l Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. nr 212, poz. 1766).

l Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270).

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  12 cze 2021
  Zakres dat:

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Do kiedy wystawienie ocen 2021?

  Do kiedy wystawienie ocen 2021? Ile czasu mają uczniowie na poprawienie ocen końcowych? Kiedy jest zakończenie roku szkolnego?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki? W ramach Polskiego Ładu rząd przedstawił plan 10 ustaw do przygotowania w ciągu 100 najbliższych dni. W pakiecie tym niemal nie przewidziano działań zawartych w części „Złota jesień życia”. Wyjątkiem są emerytury bez podatku, ale ta planowana zmiana, bez równoległych korekt w innych obszarach wsparcia, niesie również skutki uboczne dla części osób starszych – zwłaszcza niesprawnych, wymagających opieki i ich rodzin.

  Praca zdalna w urzędach – czerwiec 2021 r.

  Praca zdalna w urzędach – do kiedy przedłużona? Jak długo będzie ograniczona praca urzędów? Jaka jest dopuszczalna liczba osób (interesantów) w urzędzie w czerwcu 2021 roku?

  Certyfikat COVID na telefonie

  Certyfikat COVID na telefonie - od kiedy? Odpowiadamy na pytania - gdzie go teraz szukać i kiedy paszport covidowy pojawi się w aplikacji mObywatel.

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat od 7 czerwca 2021

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat ruszyły. Jak młodzież może zapisać się na szczepienie? Czy konieczna jest zgoda i obecność rodziców?

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy. Do 15 czerwca 2021 r. jest czas na zgłoszenia nowych gmin do programu „Czyste Powietrze”, a do 15 lipca br. wydłużono termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy, które już wcześniej wyraziły chęć skorzystania z finansowych bonusów.

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda?

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda? Przedstawiamy najważniejsze informacje o unijnym certyfikacie COVID.

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca - poinformował w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Wtedy planowane jest kolejne luzowanie obostrzeń dotyczących COVID-19.

  Zgromadzenia spontaniczne - czy są legalne?

  Zgromadzenia spontaniczne - czy są legalne? Rząd łagodzi obostrzenia covidowe, ale utrzymuje całkowity zakaz zgromadzeń spontanicznych. RPO przesłał swoje stanowisko do premiera Mateusza Morawieckiego.

  Rola najwyższego kierownictwa we wdrażaniu Compliance i systemów dla sygnalistów 

  Najwyższe kierownictwo - rola we wdrażaniu Compliance i systemów dla sygnalistów. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, zwaną potocznie dyrektywą o sygnalistach, pozostało 6 i pół miesiąca, aby sektor publiczny oraz duże przedsiębiorstwa wdrożyły systemy dla sygnalistów. Odpowiedzialność za to ponosi najwyższe kierownictwo.

  Program "Sportowe Wakacje+" w 2021 roku

  "Sportowe Wakacje+". Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z Fundacją Lotto im. Haliny Konopackiej przeznaczyły 30 milionów złotych na drugą edycję programu "Sportowe Wakacje+" - poinformował szef resortu, wicepremier Piotr Gliński.

  Polski Ład - utrata dochodów samorządów

  Polski Ład - w dużej mierze zapłacą za niego samorządy. Z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że ich dochody mają spaść o ok. 10–11 mld zł, ale rząd obiecuje, że ten ubytek pokryje specjalna subwencja inwestycyjna. Według ekspertów może ona jednak się okazać niewystarczająca.

  Młodzieżowe rady gmin, powiatu i sejmiki województwa

  Młodzieżowe rady gmin, powiatu i sejmiki województwa - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów dotyczących samorządów lokalnych. Dzięki nowym rozwiązaniom, młode osoby będą miały szersze możliwości do angażowania się w życie publiczne i obywatelskie.