Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dokumenty w aktach postępowania administracyjnego a informacja publiczna

Dokumenty, informacja publiczna/ Fot. Fotolia
Dokumenty, informacja publiczna/ Fot. Fotolia
Akta postępowania administracyjnego zawierają różne dokumenty służące organowi administracji publicznej do wydania rozstrzygnięcia w sprawie indywidualnej. Generalny dostęp do tych dokumentów mają strony postępowania, zaś inne osoby do części ze zgromadzonych w aktach sprawy dokumentów mogą uzyskać wgląd w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Określenie granic przedmiotowych dostępu do informacji publicznej, czyli ustalenie, o jakie dokumenty obywatele i inne podmioty mogą pytać organy władzy publicznej, stanowi w praktyce kwestię najbardziej sporną przy realizacji ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.). Wątpliwości mogą wynikać z pewnej niespójności definicji konstytucyjnej i ustawowej informacji publicznej. Zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., informacją publiczną jest przede wszystkim informacja o działalności organów władzy publicznej. Niewątpliwie wydawanie rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych, z którym wiąże się prowadzenie postępowania administracyjnego i gromadzenie potrzebnych dokumentów, stanowi formę działalności organu administracyjnego. Definicja ustawowa zawarta w art. 1 ust. 1 u.d.i.p. kładzie jednak nacisk nie na samą działalność organu, lecz na rodzaj informacji, wskazując, że informacją publiczną jest informacja o sprawach publicznych.

W art. 6 ust. 1 u.d.i.p. zawarty został przykładowy katalog informacji mających charakter publiczny. Do informacji tej zaliczono, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a, treść i postać aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć. Nie wskazano natomiast jako źródła informacji publicznej aktu postępowania administracyjnego czy poszczególnych dokumentów znajdujących się w aktach. Nie oznacza to jednak wyłączenia powyższych dokumentów z udostępnienia, ponieważ katalog w art. 6 ust. 1 u.d.i.p. ma wyłącznie charakter przykładowy.

Zobacz również: Udzielanie informacji publicznych prasie - podmioty zobowiązane

Reguła interpretacyjna

Urzędnik rozpatrujący wniosek o udostępnienie informacji publicznej poprzez udostępnienie konkretnych dokumentów z akt postępowania administracyjnego powinien pamiętać o wypracowanej w orzecznictwie regule interpretacyjnej. Na tę regułę wskazał m.in. NSA w wyroku z 10 stycznia 2014 r. (sygn. akt I OSK 2213/13), wskazując, że w demokratycznym państwie prawnym jawność działania organów państwa ma charakter uprzywilejowany i w związku z tym wszelkie wątpliwości co do udostępnienia informacji publicznej powinny działać na korzyść dostępu. W tym ujęciu informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych. WSA w Białymstoku w wyroku z 3 czerwca 2014 r. (sygn. akt II SAB/Bk 22/14) podkreślił, że informacją publiczną jest treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej, związanych z organem bądź w jakikolwiek sposób dotyczący organu bez względu na to, co jest ich przedmiotem. Są nią zarówno treść dokumentów bezpośrednio wytworzonych przez organ, jak i te, których organ używa przy realizacji przewidzianych prawem zadań, a nawet te, które tylko w części dotyczą organu, nawet gdy nie pochodzą wprost od niego.

Akta postępowania administracyjnego

Nieograniczony dostęp do akt postępowania mają, zgodnie z art. 73 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.), wyłącznie strony postępowania. Uprawnienie to przysługuje stronom także po zakończeniu postępowania. Zgodnie z wyrokiem WSA w Krakowie z 7 marca 2014 r. (sygn. akt II SA/Kr 49/14), dostęp innych niż strony podmiotów do akt postępowania, w tym dostęp w trybie u.d.i.p., ma charakter limitowany. NSA w wyroku z 28 października 2009 r. (sygn. akt I OSK 545/09) zwrócił uwagę, że strona postępowania nie może korzystać z uprawnień wynikających z u.d.i.p., bowiem przysługują jej uprawnienia z art. 73 § 1 k.p.a.

Choć aktualne orzecznictwo jest zgodne, że akta sprawy jako całość nie stanowią informacji publicznej, to pojawiają się odosobnione orzeczenia, np. wyrok NSA z 1 grudnia 2011 r. (sygn. akt I OSK 1621/11), akcentujące, że w praktyce wszelkie dokumenty znajdujące się w aktach sprawy, nawet dokumenty prywatne, powinny podlegać udostępnieniu.

Dokumenty stanowiące element rozstrzygnięcia

W niektórych postępowaniach administracyjnych dokumenty prywatne dostarczone przez stronę postępowania stają się elementem decyzji administracyjnej. Przykładem takiego dokumentu jest projekt budowlany, który stanowi załącznik do wniosku o zatwierdzenie projektu i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. WSA we Wrocławiu w wyroku z 16 września 2014 r. (sygn. akt IV SAB/Wr 116/14) podkreślił, że w wyniku wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany staje się on integralną częścią rozstrzygnięcia administracyjnego. Dlatego, zgodnie z wyrokiem WSA we Wrocławiu z 31 stycznia 2014 r. (sygn. akt IV SAB/Wr 198/13), projekt budowlany podlegający zatwierdzeniu w drodze decyzji właściwego organu stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a u.d.i.p. Podobnie należy ocenić, że informację publiczną stanowi treść wszelkich dokumentów podlegających zatwierdzeniu w postępowaniu administracyjnym.

Dokumenty wytworzone przez organ

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, udostępnieniu podlegają wszelkie dokumenty wytworzone przez organ administracji publicznej w toku lub na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego. Przykładem takiego dokumentu może być analiza urbanistyczno-architektoniczna opracowywana przed wydaniem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

WAŻNE

Organ administracyjny może w wyniku prowadzenia postępowania administracyjnego pozyskać dokument wytworzony przez inny organ administracji publicznej. Treść takiego dokumentu stanowi informację publiczną, a ponieważ ustawodawca powiązał obowiązek udostępnienia informacji z faktem jej posiadania, to organ nie może odmówić udostępnienia dokumentu, który posiada, i wskazać wnioskodawcy na konieczność zwrócenia się do organu, który dokument wytworzył.

Dokumentem podlegającym udostępnieniu, zgodnie z wyrokiem NSA z 21 lipca 2015 r. (sygn. akt I OSK 1607/14), będzie m.in. opinia prawna sporządzona przez zatrudnionego w urzędzie radcę prawnego w związku z konkretnym postępowaniem administracyjnym. Opinia taka nie może być traktowana jako dokument wewnętrzny, jeżeli została wytworzona na potrzeby sprawy publicznej.

Dokumenty wytworzone przez podmioty prywatne

W toku postępowania w aktach sprawy gromadzone są dokumenty pochodzące przede wszystkim od wnioskodawcy, ale również od pozostałych stron postępowania. NSA w wyroku z 11 maja 2006 r. (sygn. akt II OSK 812/05) wyraził pogląd, że dokumenty prywatne jako takie nie stanowią informacji publicznej. WSA w wyroku z 4 czerwca 2012 r. (sygn. akt II SAB/Wa 102/12) podkreślił, że korespondencja kierowana do organu wszczynająca postępowanie administracyjne współtworzy wespół z innymi dokumentami całość akt postępowania.

Jednak sam fakt, że dokument prywatny trafia do organu i służy realizacji powierzonych mu zadań bądź poinformowania organu o danej sytuacji nie oznacza przez to, że nabiera on cech dokumentu urzędowego. Z drugiej strony, należy zgodzić się z wyrokiem NSA z 29 lutego 2012 r. (sygn. akt I OSK 2215/11), że informacja publiczna obejmuje szerszy zakres pojęciowy niż dokumenty urzędowe.

Ochrona prawnoautorska

Niektóre dokumenty, które znajdą się w aktach sprawy, mogą stanowić jednocześnie utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: prawo autorskie). Dlatego między ochroną prawnoautorską a społecznym prawem do informacji publicznej może dochodzić do konfliktu. W pewnych przypadkach procedury dostępu do informacji publicznej mogą zostać wykorzystane w celu pozyskania przez wnioskodawcę kopii utworu przedłożonego do akt postępowania administracyjnego. Częściowo wątpliwości co do możliwości udostępnienia informacji rozwiewa art. 4 pkt 1 prawa autorskiego, który wyłącza ochronę prawnoautorską dokumentów urzędowych. Niewątpliwie zatem nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego znajdujące się w aktach sprawy dokumenty wytworzone przez organy administracji publicznej. Dlatego, zgodnie z wyrokiem WSA w Poznaniu z 24 lipca 2014 r. (sygn. akt II SAB/Po 54/14), podlegają udostępnieniu w trybie informacji publicznej i nie podlegają ochronie prawa autorskiego m.in. wyceny rzeczoznawców majątkowych dotyczące gospodarowania nieruchomościami publicznymi.

Podobnie orzecznictwo traktuje operaty szacunkowe nieruchomości. Większe wątpliwości może natomiast budzić zakres ochrony prawnoautorskiej dokumentów, które zostały przedłożone w toku postępowania przez strony tego postępowania.

Skoro to treść i wykorzystanie dokumentu przesądza o zakwalifikowaniu go jako nośnika informacji publicznej, to ewentualna odmowa udostępnienia mogłaby zostać oparta wyłącznie na przesłankach wskazanych w art. 5 u.d.i.p. WSA we Wrocławiu w wyroku z 8 maja 2015 r. (sygn. akt IV SA/Wr 39/15) podkreślił jednak, że ochrona prawnoautorska dokumentu nie mieści się w zakresie żadnej z przesłanek uzasadniających wydanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

Forma rozstrzygnięcia

Jeżeli organ uzna, że znajdujący się w aktach postępowania dokument stanowi nośnik informacji publicznej, to powinien udostępnić taki dokument w drodze tzw. czynności materialno-technicznej. W przypadku zaś uznania, że wnioskowany dokument nie posiada waloru informacji publicznej, zgodnie z wyrokiem NSA z 16 czerwca 2015 r. (sygn. akt I OSK 1421/14), należy pisemnie powiadomić o tym wnioskodawcę. W szczególności nie jest dopuszczalne wydanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji, ponieważ taka decyzja zarezerwowana jest dla przypadków, gdy wnioskowana informacja jest informacją publiczną, ale zaistniały wskazane w art. 5 u.d.i.p. przesłanki negatywne uniemożliwiające jej udostępnienie.

Z orzecznictwa

Przy kwalifikowaniu danej informacji jako informacji publicznej nie wystarczy kierować się jedynie tym, kto wytworzył daną informację i jaką ma formę czy postać. Istotne jest bowiem przede wszystkim to, co dana informacja zawiera, a więc czy dotyczy sprawy publicznej.

Wyrok NSA z 5 marca 2013 r., sygn. akt I OSK 2888/12

NSA w wyroku z 5 marca 2013 r. (sygn. akt I OSK 2889/12) podkreślił, że ustawa nie reguluje kwestii ogólnej dostępności pełnych akt sprawy, a akta postępowania w całości nie powinny być udostępniane. Akta postępowania nie mogą być traktowane jako tzw. dokument urzędowy. WSA w Rzeszowie w wyroku z 17 stycznia 2012 r. (sygn. akt II SA/Rz 1157/11) orzekł, że wyłącznie niektóre dokumenty znajdujące się w aktach sprawy mogą podlegać udostępnieniu jako zawierające informację publiczną.

Z orzecznictwa

Niektóre dokumenty poprzez przedłożenie do organu władzy tracą walor dokumentu prywatnego i ulegają przekształceniu w źródło informacji publicznej.

Wyrok WSA w Łodzi z 20 sierpnia 2014 r., sygn. akt II SAB/Łd 88/14

Z orzecznictwa

Konieczną i wystarczającą przesłanką udostępnienia dokumentu jest stwierdzenie, że jest on nośnikiem informacji publicznej. Zatem kwestia praw autorskich do dokumentu, pod warunkiem że zawiera on informację publiczną, pozostaje bez znaczenia dla możliwości jego udostępnienia.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 16 września 2014 r., sygn. akt IV SAB/Wr 116/14

KAZIMIERZ PAWLIK

Autor jest radcą prawnym, specjalizuje się w prawie administracyjnym

PODSTAWY PRAWNE

● art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 114, poz. 946)

● art. 1 ust. 1, art. 5, art. 6 ust. 1, ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 782; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662)

● art. 73 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 267; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1274)

Polecamy serwis: Prawo administracyjne

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Radca prawny, adiunkt na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , dawniej pracownik administracji publicznej, obecnie prowadzi w Krakowie i w Radomiu własną kancelarię radcowską zajmującą się reprezentacją w postępowaniach administracyjnych. Specjalizuje się w zagadnieniach dostępu do informacji publicznej (z tego zakresu obroniona praca doktorska w 2016 r.), planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym. Współautor książki Dyplom z Internetu (2015 r.) oraz komentarza do Ustawy o samorządzie gminnym (2015 r.) i autor przeszło trzystu artykułów, głównie z zakresu prawa samorządowego, publikowanych m.in. w „Gazecie Samorządu i Administracji”, „Wspólnocie Mieszkaniowej”, „Inwestorze”, „Sekretarzu i Organizacji Urzędu” oraz „Skarbniku i Finansach Publicznych” czy „Inwestycjach Sektora Publicznego”.
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Rozporządzenie z 18 maja 2022 r. o wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zmiana dodatków i grup zaszeregowania
  Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym w zależności od stopnia awansu zawodowego wzrasta o kwotę od 130 zł brutto do 178 zł brutto. Weszło w życie rozporządzenie ministra edukacji i nauki dotyczące wynagrodzeń.
  Małpia ospa w Szwecji i Hiszpanii. Po chorobie powstają blizny, które utrzymują się przez kilka lat
  Małpia ospa to choroba odzwierzęca. Rezerwuarem i źródłem zakażenia dla ludzi są głównie gryzonie (zwłaszcza wiewiórki), rzadziej małpy (wbrew nazwie choroby).
  Platforma Yoopies rusza z inicjatywą wsparcia dla ukraińskich uchodźców
  Platforma Yoopies pomaga znaleźć pracę uciekinierom przed wojną
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z fizyki [PDF]
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z fizyki [PDF]
  Egzamin ósmoklasisty 2021/2022. Co uczeń musi wiedzieć o tegorocznym egzaminie, by mieć dobry wynik?
  Egzamin ósmoklasisty potrwa od 24 do 26 maja 2022 r. Jest obowiązkowy, a pojawienie się ucznia na egzaminie jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
  Ułatwienia dla uczniów ukraińskich na egzaminie ósmoklasisty [RPO, MEiN]
  MEiN: Przepisy na egzaminie ósmoklasisty gwarantują uczniom ukraińskim nie tylko takie samo traktowanie jak polskim, ale obejmują także wiele ułatwień i dostosowań
  Poradnik CKE dla ósmoklasistów. Ósmoklasisto idź przed egzaminem na spacer
  Poradnik "Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym? Zalecenia dla ósmoklasistów" opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna z myślą o uczniach klas VIII szkół podstawowych, którzy w dniach 24-26 maja przystąpią do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty.
  Wynagrodzenie 4560 zł miesięcznie za dobrowolną zasadniczą służbę wojskową [od 21 maja 2022 r.]
  Od 21 maja 2022 r. można wnioskować o odbycie rocznej, dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej
  Matura 2022 r.: fizyka i historia sztuki [19 maja 2022 r.]
  Na maturze w czwartek 19 maja 2022 r. odbędzie się pisemny egzamin z fizyki, a po południu pisemny z historii sztuki. Oba nie są obowiązkowe.
  1300 zł przez dwa lata dla 31 000 Polaków. Skonsumują czy zainwestują te pieniądze? Bezwarunkowy dochód podstawowy rusza w Polsce
  W Polsce rusza bezwarunkowy dochód podstawowy. Nawet 31 000 osób będzie przez dwa lata otrzymywać 1300 zł miesięcznie. Po co? Ekonomiści chcą sprawdzić, czy skonsumują czy zainwestują te pieniądze. Czy będą się uczyć, próbować awansować albo tworzyć firmy.
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z geografii [PDF]
  Na maturze w środę 18 maja 2022 r. odbył się pisemny egzamin z geografii.
  Warszawa: Można już legalnie pić alkohol nad Wisłą
  Od poniedziałku 16 maja 2022 r. został zniesiony stan epidemii. W związku z tym przestał obowiązywać wprowadzony przez radnych zakaz spożywania alkoholu na bulwarach i plaży Poniatówka.
  "DGP": Ile osób otrzyma odszkodowania po szczepionkach? Jakie to są kwoty?
  Najwyższa dotychczas kwota wypłacona jednemu pacjentowi to 87 tys. zł. W sumie to ok. 700 tys. zł. Standaryzacja przyspieszyła i uprościła uzyskiwanie rekompensat – poinformował rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec w wywiadzie opublikowanym w środę w "Dzienniku Gazecie Prawnej".
  Samorządom będzie łatwiej remontować pustostany i je wynajmować. 80% środków na remont z Funduszu Dopłat
  Rozważamy zmiany w Prawie budowlanym, które ułatwią samorządom remont lub przystosowywanie pustostanów do celów mieszkaniowych, uproszczą związane z tym procedury - powiedział wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.
  Matura 2022 r.: geografia i języki mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym [18 maja 2022 r.]
  Na maturze w środę 18 maja 2022 r. odbywa się pisemny egzamin z geografii. Po południu będą pisemne egzaminy z języków mniejszości narodowych: białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego na poziomie rozszerzonym.
  Dlaczego uczeń z Ukrainy w oddziale przygotowawczym nie podlega ocenie w ramach klasyfikacji rocznej?
  Dzieci będące obywatelami Ukrainy objęte obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki mają prawo uczęszczać do polskich szkół publicznych i niepublicznych na takich samych warunkach jak obywatele Polski.
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z historii [PDF]
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z historii [PDF]
  Niedzielski: rząd przyjął projekt ustawy dającej podwyżki w służbie zdrowia od 632 zł do 2009 zł. Koszt 7 mld zł
  Rząd przyjął projekt nowelizacji o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. To przełomowa ustawa dla medyków, gwarantująca systematyczny wzrost pensji – przekazał we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.
  Zmiany w Karcie Nauczyciela: ZNP odrzuca projekt rządu [17 V 2022 r.]
  Związek Nauczycielstwa Polskiego odrzuca propozycje nowelizacji ustawy Karta nauczyciela w 2022 r. w wersji przedstawionej przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Z tej ustawy wynika brak strategii tworzenia spójnego statusu zawodowego nauczyciela – powiedział we wtorek prezes ZNP Sławomir Broniarz.
  W lipcu 2022 r. podwyżki wynagrodzeń w szpitalach i przychodniach od 632 zł do 2000 zł [wywiad]
  Gwarantowane poziomy najniższych wynagrodzeń w podmiotach leczniczych wzrosną od lipca 2022 r. w zależności od grupy od 17 proc. do 41 proc.; średnio najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o 30 proc. - powiedział PAP wiceminister zdrowia Piotr Bromber.
  Matura 2022 r.: historia i języki mniejszości narodowych na poziomie podstawowym [17 maja 2022 r.]
  Na maturze we wtorek rano 17 maja 2022 r. trwa pisemny egzamin z historii. Po południu będą pisemne egzaminy z języków mniejszości narodowych: białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego na poziomie podstawowym.
  Ruszyła rekrutacja ósmoklasistów do liceów i techników w Warszawie [16 maja 2022 r.]
  Od 16 maja 2022 r. uczniowie klas ósmych szkół podstawowych mogą składać wnioski o przyjęcie do warszawskich liceów, techników i branżowych szkół I stopnia. Na wybór placówki i złożenie wniosku ósmoklasiści mają czas do 20 czerwca do godz. 15 - przekazał w poniedziałek stołeczny ratusz.
  MON: Rusza dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Gdzie i jak się zgłosić?
  21 maja rozpocznie się nabór do nowego rodzaju służby w wojsku – dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Z tej okazji, w 32 miejscowościach w całej Polsce, odbędą się pikniki wojskowe pod hasłem „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej”.
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z chemii [PDF]
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z chemii [PDF]
  RPO: Udzielali schronienia uchodźcom z Ukrainy. Dlaczego nie otrzymują świadczenia?
  Każdy wniosek złożony po 30 kwietnia 2022 r. o świadczenie 40 zł za dzień pomocy wymaga podania numeru PESEL uchodźcy korzystającego z zakwaterowania i wyżywienia osoby pomagającej. Nawet jeżeli Ukrainiec nie posiadał przed 30 IV numeru PESEL.