REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rezerwujesz grunty pod inwestycje - uważaj na odszkodowanie

ŁUKASZ WARDYN
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Gminy, które zarezerwowały grunty prywatne pod inwestycje publiczne, muszą liczyć się z pozwami o odszkodowanie. Polskie przepisy regulujące zasady tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego przed rokiem 1995 są bowiem niezgodne z prawem międzynarodowym. Ograniczały prawo właścicieli do rozporządzania oraz korzystania ze swojej własności.

Już trzeci raz w ciągu kilku miesięcy Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że Polska nie wywiązała się z przyjętych na siebie międzynarodowych standardów praw człowieka. Naruszyła prawa własności poprzez nadanie gminie kompetencji do rezerwowania bez odszkodowania gruntów pod przyszłe inwestycje publiczne.

REKLAMA

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu (dalej Trybunał lub ETPCz) 14 listopada 2006 r. (sprawa małżeństwa S., sygn. akt 52589/99), 17 lipca 2007 r. (sprawa Jerzego R., sygn. akt 17373/02) oraz 6 września 2007 r. (sprawa Piotra S., sygn. akt 38672/02) wydał orzeczenia uznające naruszenie przez Polskę art. 1 pierwszego protokołu Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. W obu wyrokach Trybunał zasądził na rzecz pozwanych odszkodowania za zarezerwowanie na wiele lat gruntów pod inwestycje publiczne.

Prawo europejskie

REKLAMA

Najważniejszym europejskim instrumentem ochrony praw człowieka jest Europejska Konwencja z 1950 r. o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (dalej Konwencja). Jej celem jest zapewnienie praw obywatelskich i politycznych na poziomie zbliżonym do zakresu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r. Jednak prawa zagwarantowane w Konwencji są bardziej precyzyjne i ich ochrona podlega ocenie przez niezależny Europejski Trybunał Praw Człowieka. Choć sama Konwencja składa się tylko z 66 artykułów, to została ona uzupełniona przez jedenaście dodatkowych protokołów.

Prawo do poszanowania mienia zarówno osób fizycznych, jak i prawnych zagwarantowane zostało w pierwszym protokole dodatkowym. Z jego art. 1 wynika, że nikt nie może zostać pozbawiony swojej własności. Zapis ten ma jednak charakter względny, gdyż umożliwia pozbawienie prawa własności, jeżeli w grę wchodzi interes publiczny. Interes publiczny musi jednak wynikać z przepisów ustawy i nie może naruszać podstawowych zasad prawa międzynarodowego. Prawo własności nie oznacza również, że państwa-strony Konwencji nie mogą przyjmować ustaw potrzebnych dla uregulowania sposobu korzystania z własności zgodnie z interesem powszechnym.

Prawo krajowe

REKLAMA

Ustawa z 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1989 r. nr 17, poz. 99), nie przewidziała dla właścicieli gruntów, dla których plan miejscowy ustalał inne przeznaczenie, możliwości uzyskania odszkodowania. Właściciele uzyskali tylko prawo do „wykorzystywania w sposób dotychczasowy gruntów, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem” (art. 34).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Uchwalona już w nowej rzeczywistości prawnej ustawa z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 89, poz. 415) przewidziała odrębny Rozdział 3, w którym unormowane zostały skutki prawne uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku gdy korzystanie z nieruchomości lub jej części, w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości miał roszczenie do gminy o odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, o wykupienie nieruchomości lub jej części albo o zamianę nieruchomości na inną (art. 36). Ustawa weszła w życie 1 stycznia 1995 r. i na podstawie art. 68 ust. 1 wykluczyła prawo właścicieli, których prawa własności zostały naruszone przed datą wejścia w życie nowych przepisów. Tym samym zostali pozbawieni prawa do odszkodowania, wykupienia lub zamiany nieruchomości. Podobny zapis znajduje się w art. 36 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717).

 

Stan faktyczny

Wszystkie trzy sprawy prowadzone przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej zostały wszczęte na podstawie pozwu skierowanego do Trybunału zgodnie z art. 34 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

W pierwszej sprawie państwo S. posiadali grunty w Częstochowie, które od 1979 r. były zarezerwowane na cele publiczne (budowa ośrodka zdrowia). W 1991 r. na wniosek powodów wydana została decyzja o warunkach zabudowy (budowa domków). Rok później państwo S. otrzymali decyzję o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości na mniejsze działki. W 1994 r. rada miasta uchwaliła zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego, w którym uwzględniono budowę w nieokreślonej przyszłości drogi publicznej przebiegającej przez własność państwa S. Protesty powodów oraz wnioski o podział gruntu zgodnie z wydaną wcześniej decyzją nie zostały uwzględnione. Dopiero w 2004 r., wraz z utratą ważności dotychczasowego planu zagospodarowania przestrzennego, wniosek powodów uzyskał poparcie władz miasta.

W kolejnej sprawie powód, pan R., był posiadaczem ziemi rolnej w gminie M. W 1993 r. wraz z innymi mieszkańcami miasta zgłosił zarzuty do przygotowywanego planu zagospodarowania przestrzennego. W przyjętym planie jego grunt miał w przyszłości zostać wywłaszczony w celu budowy drogi również w bliżej nieokreślonym terminie.

Z kolei orzeczenie z 6 września dotyczy Piotra S. - właściciela ziemi rolnej w gminie M. W 1993 r. w wyniku uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego jego działka przeznaczona została pod budowę obwodnicy. Mimo upływu 8 lat, skarżący nie otrzymał odszkodowania i został poinformowany, że z powodu braku środków finansowych budowa obwodnicy rozpocznie się dopiero po roku 2010. W związku z tym wywłaszczenie i tym samym prawo do rekompensaty miało być dokonane w nieokreślonym terminie w przyszłości.

We wszystkich przypadkach powodowie skierowali sprawy na krajową drogę sądową. Ich argumenty nie zostały jednak podzielone przez polskie sądy. W sprawie wniosku pana R. o rekompensatę za ograniczenie jego prawa własności Naczelny Sąd Administracyjny powołał się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Było to możliwe, ponieważ 5 grudnia 1995 r. Trybunał Konstytucyjny, na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), wydał orzeczenie (sygn. akt K 6/95), w którym uznał za konstytucyjny art. 68 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie odnoszącym się do art. 36 ust. 1, 2 i 6 tej ustawy.

Trybunał podkreślił, że kryterium zróżnicowania sytuacji prawnej było merytorycznie uzasadnione, a w konsekwencji sprawiedliwe. Ponadto Trybunał, powołując się na swoje dotychczasowe orzecznictwo, zaznaczył, że mimo iż prawo własności jest jednym z podstawowych, nie jest jednak prawem absolutnym. Oznacza to, że nie każda ingerencja ustawodawcy w sferę własności osobistej stanowi naruszenie konstytucji. Trybunał podkreślił również, że konstytucja chroni dobro zarówno indywidualne, jak i społeczne. Jednak istnieje czasami konieczność uznania pierwszeństwa jednego dobra nad drugim.

Zdanie odrębne

Istotne znaczenie ma uzasadnienie do zdania odrębnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Ferdynanda Rymarza odnoszące się do zarówno wyżej omawianego orzeczenia, jak i jego uzasadnienia. W zdaniu odrębnym podkreślona została konstytucyjna zasada równości wobec prawa. Sędzia F. Rymarz podkreślił, że zasada ta charakteryzuje się tym, iż adresaci norm prawnych posiadający daną cechą wspólną, w równym stopniu mają być traktowani, tj. według jednakowej miary, bez zróżnicowań dyskryminujących i faworyzujących. Według F. Rymarza, zakwestionowane przez RPO przepisy dyskryminują pewną grupę osób. Mimo „zarezerwowania” danego gruntu na określoną inwestycję, przez dziesięciolecia nie dochodziło do ich realizacji. Skutkiem przymusowego „zamrożenia” gruntów było z jednej strony obniżenie ich wartości, z drugiej ograniczenie prawa własności (prawa do zabudowy, kapitalnych remontów budynków, praktyczne wyeliminowanie jej z obrotu).

 

Europejski trybunał broni prawa własnośc

ETPCz przypomniał, że art. 1 pierwszego protokółu Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności zawiera trzy istotne elementy, na które już wielokrotnie w dotychczasowym orzecznictwie zwracał uwagę.

Pierwszy dotyczy prawa do poszanowania mienia zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Z drugiego elementu wynika, że prawo własności nie jest prawem bezwzględnym. Ostatni element jest bezpośrednio związany z drugim i umożliwia pozbawienie prawa własności na podstawie przepisów prawa, jeżeli zachodzi interes publiczny. Wszystkie elementy art. 1 nie mogą być jednak interpretowane w oderwaniu od intencji wynikającej z przepisu, czyli poszanowania mienia.

Trybunał podkreślił, że właściciele nie byli bezpośrednio ograniczeni poprzez sam fakt zapowiedzianego wywłaszczenia. Główne ograniczenie obejmowało brak sprecyzowania terminu tego wywłaszczenia. W konsekwencji, mimo istnienia prawa własności, powodowie zostali ograniczeni w efektywnym wykonywaniu swoich praw na bliżej nieokreślony termin. Tym samym prawo własności stało się wątpliwe i niepewne.

W związku z tym ETPCz uznał, że doszło do naruszenia prawa własności. Zastosowane wobec powodów środki krajowe nie były w rzeczywistości ukierunkowane na wywłaszczenie powodów i podlegają analizie pod względem zgodności z normą wynikającą z art. 1. Nie ulega wątpliwości, że omawiane ograniczenia wynikają z przepisów krajowych. Tym samym Trybunał sprawdził, czy ograniczenie prawa własności mogło być uzasadnione „interesem publicznym” i tym samym nie podlegałoby ochronie wynikającej z art. 1.

ETPCz już wielokrotnie uznawał prawo państw do wolności w regulacji planów zagospodarowania przestrzennego. W obu przypadkach ETPCz nie doszukał się jednak w ograniczeniu prawa własności powodów proporcjonalnego postępowania władz krajowych. Zarezerwowanie własności na przyszłe, bliżej w czasie nieokreślone inwestycje nie służą bezpośredniemu interesowi publicznemu w krótkim lub średnim okresie. Dodatkowo okres niepewności powodów dotyczący przyszłości ich nieruchomości trwał zbyt długo. Żadna późniejsza zmiana prawna nie miała wpływu na sytuację prawną powodów, gdyż przyznane w nich nowe prawa dla „zarezerwowanych” gruntów nie uwzględniają przypadków, które miały miejsce przed wejściem w życie tych ustaw.

ETPCz odniósł się również do podnoszonych przez rząd polski argumentów uregulowania kwestii rekompensat na zarezerwowane grunty po roku 1995. ETPCz zauważył, że z jednej strony nowe przepisy przedłużyły obowiązywanie starych planów miejscowych i tym samym uniemożliwiły ubieganie się o odpowiednie rekompensaty. Z drugiej strony, nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. również wykluczała stosowanie przepisów do stanów faktycznych sprzed 1995 r.

WAŻNE

Trybunał uznał, że okres przechodzenia z gospodarki socjalistycznej, która z w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego lekceważyła prawa własności, do gospodarki wolnorynkowej i poszanowania praw jednostki związany jest z kosztami i problemami. Nie oznacza to jednak, że zwalnia to państwo z obowiązku wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Konwencji.

Konsekwencje orzeczenia dla Polski

Nie ulega wątpliwości, że oba orzeczenia mogą wywrzeć istotny wpływ na budżety polskich gmin. Krajowe sądy są bowiem zobligowane do stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Nie ulega wątpliwości, że oba orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka będą dla nich wskazówką oraz pomocą przy ustalaniu odszkodowań dla właścicieli gruntów latami zarezerwowanych pod inwestycje publiczne, których termin realizacji nie jest określony lub zbyt odległy.

ŁUKASZ WARDYN

asystent w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  MEN: Rozporządzenie zostało podpisane - nauczyciele mają już zagwarantowane podwyżki wynagrodzeń

  Minister Edukacji oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisały rozporządzenie zwiększające wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli. Wzrost wynagrodzenia nauczycieli początkujących wyniesie 33%, natomiast wynagrodzenie nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrośnie o 30%.

  Zmiany w KRS 2024 - rząd Tuska przyjął projekt nowelizacji

  Na posiedzeniu 20 lutego 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS), przygot4owany przez Ministra Sprawiedliwości. 

  Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku - rozporządzenie podpisane

  W dniu 20 lutego 2024 r. Minister Edukacji oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisały rozporządzenie określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Wynagrodzenie nauczycieli początkujących rośnie o 33%, a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrost wynosi 30%. Podpisane rozporządzenie skierowano do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wzrost wynagrodzeń jest możliwy z powodu zwiększenia subwencji oświatowej.

  Ile jest osób w kryzysie bezdomności w Polsce? W nocy z 28 na 29 odbędzie się liczenie

  Ile jest w Polsce osób w kryzysie bezdomności? Dokładne szacunki nie są znane. Ostatnie badanie miało miejsce w 2019 r. W tym roku, w nocy z 28 na 29 lutego w całej Polsce zostanie przeprowadzone liczenie osób w kryzysie bezdomności. 

  REKLAMA

  Podwyżki w budżetówce 2024. Komu +10%,+20% a nawet +47%? Wyższe kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach zaszeregowania [projekt rozporządzenia]

  W dniu 20 lutego 2024 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych. Jakie podwyżki wynikają z tego projektu? O ile wzrosną wynagrodzenia?

  Protest rolników. Warszawa będzie zablokowana 27 lutego, tzw. "Gwiaździsty marsz na Warszawę"

  Protest rolników. Warszawa będzie zablokowana w dniu 27 lutego 2024 roku, odbędzie się tzw. "Gwiaździsty marsz na Warszawę". Tak zapowiadają strajkujący rolnicy, którzy chcą m.in. żeby rząd zadeklarował wycofanie się z Zielonego Ładu.

  Badania naukowe: Nadmiar białka w diecie szkodzi tętnicom. To wyższe ryzyko miażdżycy

  Spożywanie zbyt dużych ilości białka zwiększa ryzyko miażdżycy. Winę za to ponosi aminokwas leucyna – informuje pismo “Nature Metabolism”. Odkryty przez naukowców z University of Pittsburgh School of Medicine mechanizm molekularny sprawia, że nadmierna ilość białka w diecie może zwiększać ryzyko miażdżycy.

  Protest rolników 20 lutego. "Chcemy, żeby rząd zadeklarował wycofanie się z Zielonego Ładu"

  Protest rolników 20 lutego. "Chcemy, żeby rząd zadeklarował wycofanie się z Zielonego Ładu" - wskazał przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski. Rolnicy oczekują też wstrzymania niekontrolowanego importu produktów rolnych z Ukrainy oraz utrzymania w Polsce hodowli zwierząt futerkowych.

  REKLAMA

  Dofinansowaniem inwestycji w OZE i poprawę efektywności energetycznej gospodarstw [wnioski do 23 lutego]

  Inwestycje w OZE i poprawę efektywności energetycznej gospodarstw. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej można składać do 23 lutego 2024 roku.

  Lek na porost zębów jeszcze w tej dekadzie? Dr Takahashi w połowie 2024 roku rozpocznie badania kliniczne. Jak daleko do rewolucji w stomatologii?

  W ostatnich tygodniach w mediach toczyła się dyskusja o tym, że japoński naukowiec zapowiedział, iż jeszcze w tej dekadzie powstanie lek na porost zębów. Ta wiadomość zelektryzowała środowisko medyczne, a także pacjentów implantologicznych i protetycznych. Ale zdaniem dr n. med. Piotra Przybylskiego należy trochę ostudzić emocje w tym zakresie. Lek na porost zębów, jak każdy lek, musiałby przejść wiele badań klinicznych, aby potwierdzono jego skuteczność i bezpieczeństwo, a następnie dopuszczono do obrotu. Jak wskazuje ekspert, sam ewentualny proces odrastania zębów musi być też dokładnie monitorowany, aby nie wywołał poważnych problemów z układem zgryzowym i funkcją żucia. Nawet jeśli lek rozpocznie nową erę w stomatologii, to upłynie jeszcze wiele lat, zanim w ogóle trafi do Polski. Sami lekarze będą musieli też przejść liczne szkolenia, aby móc go podawać pacjentom. I to też nie będzie łatwy proces do zrealizowania.

  REKLAMA