Kategorie

Jakie warunki trzeba spełnić, aby korzystać z pomocy na zalesianie

Monika Burzyńska
inforCMS
Bardzo często posiadane grunty rolne nie nadają się pod uprawę. Z tego powodu warto pomyśleć o ich zalesieniu. Rolnicy mogą uzyskać pomoc finansową na realizację tego przedsięwzięcia. Aby ją otrzymać, a później nie stracić, należy spełnić określone w przepisach warunki.

Czy premię pielęgnacyjną będę dostawać przez 15 lat

Zastanawiam się nad zalesieniem posiadanych gruntów rolnych. Wiem, że można otrzymać pomoc finansową na jego realizację. Słyszałam, że także później rolnicy otrzymują dodatkowe świadczenia za zajmowanie się uprawą leśną. Czy to prawda, że taką premię pielęgnacyjną można otrzymywać przez 15 lat?

Nie

Premia pielęgnacyjna należy do świadczeń, które rolnik może otrzymywać przez pięć lat, licząc od wykonania zalesienia.

Reklama

W ramach pomocy finansowej na zalesianie wyróżnia się trzy rodzaje płatności. Pierwsza z nich to tzw. wsparcie na zalesienie. Stanowi ono jednorazową, zryczałtowaną płatność za poniesione koszty zalesienia i ewentualnego ogrodzenia uprawy leśnej w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów. Jest ono wypłacane w pierwszym roku po dniu wykonania zalesienia.

Drugi rodzaj świadczeń to premia pielęgnacyjna, czyli zryczałtowana płatność za poniesione koszty prac pielęgnacyjnych, również w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów. Można ją otrzymywać co roku przez pięć lat, począwszy od dnia wykonania zalesienia.

Poza tym można otrzymać jeszcze premię zalesieniową, która ma zrekompensować utracone dochody w związku z przeznaczeniem gruntów rolnych na grunty leśne (w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów). Jest ona wypłacana co roku przez 15 lat, licząc od dnia wykonania zalesienia. Wysokość tej premii jest uzależniona od wysokości dochodów z rolnictwa uzyskanych przez osobę zainteresowaną jej otrzymywaniem. Muszą one stanowić co najmniej 20 proc. jej wszystkich dochodów.

Podstawa prawna

• Par. 7 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 114, poz. 786).

Czy nabywca gruntu może uzyskać płatności

Rozważam propozycję zakupu gruntu, który dwa lata temu został zalesiony. Nie zamierzam likwidować tej uprawy leśnej i wydaje mi się, że spełniam warunki do otrzymywania premii pielęgnacyjnej oraz zalesieniowej. Czy nabywca zalesionego gruntu może mieć prawo do tego rodzaju płatności?

Tak

Reklama

Osoby kupujące zalesiany grunt mogą otrzymywać pomoc finansową w związku z kontynuacją tego przedsięwzięcia. Jeśli czytelnik rzeczywiście spełnia warunki wymagane przy przyznawaniu pomocy finansowej na zalesianie, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ją dostanie.

W przepisach jest mowa o dwóch sytuacjach, tzn. takich, kiedy sprzedaż zalesianego gruntu ma miejsce już w okresie od dnia złożenia wniosku o pomoc do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie. Wówczas rolnik, na rzecz którego została przeniesiona własność lub współwłasność gruntów, wstępuje do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy. Przepisy odnoszą się również do sytuacji, gdy przeniesienie własności lub współwłasności gruntów objętych wnioskiem o pomoc nastąpiło po dniu wydania decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie.

W obu tych przypadkach przyznanie pomocy finansowej nie odbywa się automatycznie. Nabywcy zainteresowani jej otrzymaniem powinni w terminie 35 dni od dnia przeniesienia własności lub współwłasności tych gruntów złożyć wniosek o pomoc do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Poza tym muszą zobowiązać się do kontynuowania realizacji zalesiania. Powinni również wykazać, że uzyskują co najmniej 20 proc. dochodów z rolnictwa. Jest to istotne szczególnie w zakresie ustalania prawa do premii zalesieniowej.

Do wniosku należy dołączyć umowę sprzedaży lub inną umowę, w wyniku której została przeniesiona własność lub współwłasność gruntów objętych wnioskiem o pomoc. Można też przedstawić kopię takiej umowy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Trzeba również przygotować dokumenty dotyczące uzyskiwanych dochodów oraz kopię części mapy ewidencji gruntów uwzględniającą zalesianą nieruchomość.

Podstawa prawna

• Par. 15 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 114, poz. 786).

 

Czy należy poczekać na postanowienie sądu

Kilka tygodni temu zmarł mój wuj, który zostawił mi w spadku kilka hektarów zalesionych w tym roku gruntów rolnych. Złożył wniosek w sprawie przyznania płatności z tym związanych. Wiem, że ja też spełniam warunki wymagane przy ich przyznawaniu. Chciałbym jak najszybciej nabyć do nich prawo. Kiedy mogę złożyć wniosek w tej sprawie? Czy muszę czekać na postanowienie w sprawie nabycia spadku? Obawiam się, że to może długo potrwać.

Tak

W sytuacji gdy spadkobiercą jest bratanek czy też siostrzeniec osoby uprawnionej do otrzymywania płatności za zalesianie, musi on dysponować prawomocnym postanowieniem w sprawie nabycia spadku, które powinien dołączyć do wniosku o przyznanie płatności.

Z obowiązujących przepisów wynika, że w przypadku śmierci rolnika, który złożył wniosek o pomoc finansową obejmującą grunty stanowiące jego własność lub współwłasność, płatność przysługuje rolnikowi, który nabędzie w wyniku dziedziczenia własność lub współwłasność tych gruntów. Taki spadkobierca powinien złożyć stosowny wniosek w tej sprawie do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należy to zrobić w terminie 35 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Jedynie małżonek zmarłego rolnika, który złożył wniosek o pomoc, obejmujący grunty stanowiące własność tego małżonka, nie musi czekać na postanowienie sądu w sprawie nabycia spadku. Dla niego ten termin liczy się od dnia śmierci tego rolnika. W takiej sytuacji małżonek zmarłego rolnika musi przedstawić odpis skrócony aktu zgonu.

Podstawa prawna

• Par. 16 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 114, poz. 786).

Czy trzeba będzie zwrócić płatności

Trzy lata temu zdecydowałem się na zalesienie należącego do mnie gruntu rolnego. Spełniłem określone w przepisach warunki i otrzymałem pieniądze z tym związane. Teraz zastanawiam się nad innym, bardziej korzystnym finansowo, wykorzystaniem tej nieruchomości. Czy w przypadku gdy zrezygnuję na tym etapie z kontynuacji zalesiania, to będę musiał zwracać otrzymane wcześniej pieniądze?

Tak

Osoby, które skorzystały z pomocy finansowej na zalesianie, a następnie rezygnują z realizacji tego przedsięwzięcia, muszą liczyć się z obowiązkiem zwrotu otrzymanych świadczeń.

Rolnik musi zwrócić wsparcie na zalesienie i premię pielęgnacyjną za dany rok kalendarzowy, jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że nie ma dowodów zakupu sadzonek i repelentów czy też plan zalesiania nie jest realizowany. Tak więc zaniedbywanie założonej uprawy leśnej może skutkować obowiązkiem zwrotu części niektórych płatności. Przykładowo, za niestosowanie indywidualnych środków ochrony roślin na założonej uprawie, zgodnie z planem zalesiania, grozi utrata 50 proc. premii pielęgnacyjnej. Trochę niższa kara może spotkać osoby, które nie usuwają roślinności zagłuszającej sadzonki. W takich przypadkach zwrot może obejmować 25 proc. premii pielęgnacyjnej.

Aby nie stracić pomocy na zalesianie, trzeba również pamiętać o przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na grunt leśny najpóźniej w piątym roku realizacji planu zalesienia. Obowiązek zwrotu pomocy powstaje także wtedy, gdy uprawa leśna zostanie zlikwidowana przed upływem 15 lat od dnia uzyskania pierwszej płatności na zalesianie. Nie dotyczy to jedynie sytuacji, gdy grunty zalesione zostaną wywłaszczone, zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami, albo dokonano scalenia gruntów objętych zobowiązaniem.

Także sprzedaż czy też darowizna zalesianego gruntu rolnego może skutkować koniecznością zwrotu otrzymanej pomocy finansowej. W takich sytuacjach duże znaczenie ma osoba nabywcy i jej plany co do nabywanej nieruchomości. Jeśli bowiem własność lub współwłasność wszystkich gruntów objętych wnioskiem o płatności albo ich części zostanie przeniesiona na rzecz innego rolnika w wyniku umowy sprzedaży lub innej umowy, a rolnik, który przejął własność lub współwłasność gruntów objętych wnioskiem o pomoc, nie spełnił określonych w przepisach warunków, należy oddać uzyskaną wcześniej pomoc finansową.

Obowiązek zwrotu wsparcia na zalesienie może też dotyczyć jego części przeznaczonej na ogrodzenie uprawy leśnej. Dzieje się tak wtedy, gdy osoba, która je otrzymała, nie wykona tego ogrodzenia, a obowiązek jego wykonania wynika z planu zalesienia.

Lepiej więc wywiązać się z wszystkich zobowiązań przyjętych w związku z korzystaniem z płatności na zalesianie. W przeciwnym razie trzeba będzie ponieść dotkliwe konsekwencje niezachowania określonych w przepisach warunków.

Podstawa prawna

• Par. 18 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 114, poz. 786).

 

Czy odległość powinna wynosić trzy metry

Mam zamiar zalesić należący do mnie grunt. Chciałbym postąpić zgodnie z obowiązującymi zasadami, tak by później sąsiedzi nie mieli do mnie pretensji. W jakiej odległości od granicy sąsiadującej łąki powinienem posadzić drzewa iglaste? Czy wystarczą 3 metry?

Tak

W takim przypadku wystarczy 3-metrowa odległość, ponieważ grunt należący do sąsiada ma charakter łąki. Inaczej byłoby w sytuacji, gdy po sąsiedzku rósłby las. Wówczas mogłaby być jeszcze krótsza. Stosownie do postanowień obowiązujących w tym zakresie przepisów rolnik zakłada uprawę leśną w odległości co najmniej 1,5 m od granicy sąsiedniego gruntu użytkowanego jako grunt leśny albo 3 m od granicy sąsiedniego gruntu użytkowanego jako grunt rolny, stanowiących własność sąsiada. Można więc stwierdzić, że w sytuacji gdy nasz czytelnik w ramach zalesiania posadzi drzewa w odległość 3 m od gruntu sąsiada, to zachowa określone w przepisach normy.

Podstawa prawna

• Par. 11 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 114, poz. 786).

Czy wlicza się dochody z działów specjalnych

Myślę o zalesianiu posiadanego gruntu rolnego. Jednak mogę mieć kłopoty z wykazaniem odpowiedniej kwoty dochodów z rolnictwa. Czy przy ich obliczaniu bierze się pod uwagę dochody z działów specjalnych produkcji rolnej? Chciałbym bowiem otrzymywać także premię zalesieniową.

Tak

Premia zalesieniowa jest przyznawana rolnikom, którzy uzyskują co najmniej 20 proc. dochodów z rolnictwa. Jest to pewne minimum, które musi być zachowane. Do tego rodzaju dochodów zalicza się również dochody, których źródłem jest prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o pomoc finansową.

Podstawa prawna

• Par. 13 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 114, poz. 786).

MONIKA BURZYŃSKA

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  23 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021?

  Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 – kiedy? Gdzie i jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty? Przedstawiamy ważne informacje dla uczniów kończących w tym roku szkołę podstawową.

  Unijny Certyfikat COVID - jak pobrać na telefon?

  Unijny Certyfikat COVID - tzw. paszport covidowy (szczepionkowy) od dziś jest już dostępny w aplikacji mObywatel i można go pobrać na telefon komórkowy. Jak pobrać paszport covidowy?

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla samorządów

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rusza nowy rządowy program, który zapewni pieniądze na inwestycje dla samorządów. Na co i na jakich zasadach będzie można otrzymać dofinansowanie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach? Czy mogą być one prowadzone w formie zdalnej? Z jakich przedmiotów organizuje się zajęcia wspomagające? Jak poinformować o nich rodziców? Jak prawidłowo wyliczyć przysługującą szkole liczbę zajęć wspomagających? Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące dodatkowych lekcji po powrocie do szkół.

  Zmiany w programie Aktywna tablica 2020-2024

  Aktywna tablica 2020-2024 - zmiany. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą m.in. wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu, który będzie można zakupić w ramach programu i rozszerzenia na kolejne lata (2021-2024) możliwości zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu. Trwają konsultacje społeczne, opinie można przesyłać do 9 lipca 2021 r.

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.