Kategorie

Przygotowanie samorządów do wykorzystania funduszy z RPO

Andrzej Okrasiński
inforCMS
Gminy i powiaty wsparcia finansowego dla przedsięwzięć o wartości kilku mln euro w pierwszej kolejności powinny szukać w 16 regionalnych programach operacyjnych. RPO zostały już zaakceptowane przez Komisję Europejską. Pierwsze terminy naboru wniosków o współfinansowanie będą ogłoszone na początku 2008 roku.

Każdy z 16 funkcjonujących już RPO ma inne priorytety i działania, w ramach których będzie udzielane dofinansowanie. Jednak wiele jest cech wspólnych. Pomoc z RPO jest adresowana głównie do samorządów gminnych i powiatowych. Jednym z nadrzędnych zadań każdego RPO jest wspieranie realizacji zadań inwestycyjnych, które przyczynią się do wzrostu konkurencyjności gminy, pod względem gospodarczym, inwestycyjnym i turystycznym.

Reklama

W każdym województwie będzie funkcjonował jeden RPO. Instytucją zarządzająca (IZ) programem będzie zarząd województwa. Będzie on odpowiedzialny za nabór wniosków o dofinansowanie, ich ocenę i udzielenie dotacji. Dokładne procedury przyjmowania wniosków i udzielenie dofinansowania zostaną ogłoszone także przez te instytucje.

Wsparcie w ramach RPO przeznaczone jest na przedsięwzięcia inwestycyjne o mniejszej skali, mniej kosztowne, o wartości kilku mln euro. Ponadto pomoc oferowana w ramach RPO jest łatwiejsza do otrzymania niż w ramach innych programów operacyjnych zarządzanych centralnie. Prostsze będą procedury. Przewiduje się, że pierwsze terminy naboru wniosków będą ogłoszone na początku 2008 roku.

Podobnie jak w innych programach operacyjnych w okresie 2007-2013, również przy RPO beneficjent musi posiadać wkład własny w realizowaniu przedsięwzięcia. Zasadą będzie, że pomoc będzie udzielona do połowy kosztów kwalifikowanych. Koszty kwalifikowane to wydatki, które beneficjent ponosi w ramach realizowanego przedsięwzięcia. W obecnych programach kosztem kwalifikowanym może być wydatek poniesiony od dnia 1 stycznia 2007 r., tj. niekoniecznie od daty zawarcia umowy o dotacje.

Dobre przygotowanie wniosku

Reklama

Gdy już są znane opisy i podstawowe założenia poszczególnych RPO, i zostały one zatwierdzone przez KE, to już możemy przestudiować warunki i zasady udzielania pomocy, i pod tym kontem tworzyć projekt inwestycyjny. Należy pamiętać, że pomoc unijna w ramach regionalnych programów operacyjnych będzie przyznawana nie tylko w przyszłym czy w 2009 roku, ale wszystko na to wskazuje, że do 2013 roku. W tym przypadku nie ma zastosowania maksyma, że kto pierwszy, ten lepszy.

Jednostki samorządu terytorialnego powinny tak tworzyć i opisywać swój projekt, by odpowiadał konkretnemu priorytetowi i poszczególnemu działaniu, jakie jest skonkretyzowane w danym RPO. Tworząc projekt, należy pamiętać, by:

• był w miarę możliwości innowacyjny,

• przyczyniał się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej,

• miał charakter proekologiczny

• był konkurencyjny.

Na te elementy członkowie komisji oceniającej, w IZ (albo w instytucji pośredniczącej), wnioski, będą zwracać baczną uwagę. Brak szczególnie takiej cechy w projekcie jak wzrost konkurencyjności regionu lub gminy może zdyskwalifikować wniosek. Komisja oceniająca wnioski nie przyjmie do dofinansowania przedsięwzięcia, które będzie zagrażać środowisku naturalnemu. Dlatego należy pamiętać o ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne. Inwestycja musi mieć charakter proekologiczny.

Trzeba mieć na uwadze, że zasady mogą ulec zmianom w okresie 2007-2013. Jednak trzy wymienione cechy mają charakter niezmienny.

Każda gmina, każdy powiat powinien starać się na wszelkie sposoby, by jej projekt uzyskał akceptację komisji oceniającej wnioski.

Należy więc tworzyć dobry i czytelny projekt. Należy podkreślić potrzebę realizacji konkretnego przedsięwzięcia. Trzeba uzasadnić konieczność jego realizacji, przydatność dla mieszkańców gminy lub powiatu. Podkreślona powinna być funkcjonalność inwestycji.

Trzeba też pamiętać, że jeżeli projekt nie uzyska wsparcia finansowego podczas pierwszej tury przyjmowania wniosków, to jeszcze nie zamyka to drogi do środków unijnych. Będą istniały zawsze szanse na otrzymanie wsparcia w następnych terminach. Po pierwszych nieudanych próbach należy poprawić wniosek, uatrakcyjnić go. Naprawdę nie należy zrażać się pierwszym niepowodzeniem - tak twierdzą eksperci od funduszy unijnych.

 

Pierwsze kroki do dofinansowania

Co prawda, jeszcze minie trochę czasu, nim ruszą poszczególne regionalne programy operacyjne, ale trzeba już teraz aktywnie pracować nad projektami nad stworzeniem studium wykonalności przedsięwzięcia, nad konieczną dokumentacją. Najpierw musi powstać wizja projektu. Przy jej tworzeniu trzeba odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań:

• co chcemy zrobić, by pozyskać dofinansowanie z RPO,

• czy nasz pomysł będzie użyteczny i znajdzie akceptację wśród mieszkańców gminy, powiatu,

• czy przedsięwzięcie inwestycyjne jest potrzebne dla mieszkańców gminy, powiatu, regionu,

• czy w gminie bardziej jest potrzebna obecnie oczyszczalnia ścieków, stacja uzdatniania wody, nowy budynek opieki zdrowotnej, nowa droga, dostęp do szerokopasmowego internetu, a może baza noclegowa dla turystów lub uzbrojenie terenu inwestycyjnego.

Odpowiedzi nie powinny być formułowane tylko przez samych autorów projektu lub tylko przez urzędników. Należy szukać odpowiedzi wśród mieszkańców gminy, szczególnie wśród liderów społecznych. Należy skontaktować się w tej sprawie z lokalnymi liderami, ważniejszymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi działającym na danym terenie. W miarę możliwości należy zorganizować konsultacje społeczne. Tego typu konsultacje powinny być organizowane w formie m.in.: zebrań, innych spotkań nieformalnych, podczas lokalnych uroczystości.

Zarząd gminy bądź powiatu musi być wyposażony w dokumenty określające przyszły i planowany rozwój, w tym głównie:

• aktualny, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo co najmniej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

• lokalny plan inwestowania,

• strategię rozwoju gminy, na co najmniej okres kadencji konkretnej rady gminy.

Brak tych planów może zaszkodzić gminie przy ocenie wniosku o pomoc unijną w ramach RPO lub innych programów pomocowych. Gmina bez posiadania takich planów może być postrzegana jako zły gospodarz. Brak posiadania wizji rozwoju gminy to pewna utrata szansy na pozyskanie pomocowych środków unijnych. Ciężko będzie pozyskać dofinansowanie, jeżeli nie ma planu rozwoju, budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej.

W planach i strategiach trzeba wyraźnie wskazać np., że w gminie dba się o lokalnych przedsiębiorców, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej. Na tego typu elementy, darczyńcy będą zwracać szczególną uwagę.

7 KROKÓW JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

1 SWOT

Należy dokonać dogłębnej analizy potrzeb inwestycyjnych gminy. Dobrym narzędziem do tego jest analiza SWOT, która określa plusy i minusy danej inwestycji oraz jej zalety i wady.

2 Plan zagospodarowania

Konieczny jest aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Najlepiej gdy pokrywa on obszar całej gminy.

3 Plany i strategie rozwojowe

Gmina albo powiat, jeżeli chcą być postrzegane jako dobrzy gospodarze swojego terenu, powinni stworzyć m.in.: plan lub strategię rozwoju lokalnego, plan finansowania albo plan rozwoju przedsiębiorczości.

4 Program

Należy przeanalizować dostępne materiały przedstawione na, witrynie internetowej: www.funduszestrukturalne.gov.pl

5 Założenia projektu

Na podstawie analizy priorytetów i działań RPO, i w powiązaniu z planami gminnymi, stworzone powinny być założenia projektu inwestycyjnego.

6 Studium wykonalności

Jest to dokument niezbędny przy każdym programie operacyjnym, przy ubieganiu się o dotacje na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego.

7 Ekspertyzy i oceny

Konieczna jest analiza przedsięwzięcia inwestycyjnego. W zależności od rodzaju projektu muszą być niekiedy dołączone do wniosku ekspertyzy. Do tego potrzebne jest studium lub ocena oddziaływania, inwestycji na środowisko.

Czy potrzebny SWOT

SWOT to podstawa opracowania nie tylko studium wykonalności. To także podstawa opracowywania planów i strategii inwestycyjnych. Jest to dobre narzędzie analityczne. Akceptowane jest w szczególności przy realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach funduszy strukturalnych.

Tworząc analizę SWOT, należy brać po uwagę głosy liderów lokalnych, przedsiębiorców działających na terenie gminy lub przedstawicieli organizacji społeczno-gospodarczych.

W planach i strategiach albo w studium wykonalności oprócz wizji rozwoju lokalnego musi być określone finansowe źródło przedsięwzięcia.

Po stworzeniu planów rozwoju, w tym analizy SWOT, można zabrać się za tworzenie projektu i studium wykonalności przedsięwzięcia komunalnego lub pozainwestycyjnego.

Stworzenie dobrego projektu i jego opisanie nie jest sprawą prostą. Jest to zajęcie czasochłonne i wymaga dużo wysiłku. Przy jego tworzeniu powinno być zaangażowanych wiele osób. Nie może być tworzony przez jednego lub dwu urzędników - to zdecydowanie za mało.

Projekt, jak i studium wykonalności powinien tworzyć zespół ekspertów z kilku dziedzin. Jeżeli brak jest do tego osób w urzędzie, to lepiej zlecić stworzenie projektu i studium wykonalności firmie specjalizującej się w problematyce funduszy unijnych.

Podstawową zasadą dobrego projektu jest jego profesjonalizm. Oceniający projekt także i na to będą zwracać uwagę. Trzeba też pamiętać, że przy ocenie projektu brane są pod uwagę cele, jakie przyświecają projektowi, czy po zrealizowaniu przedsięwzięcia przyczyni się ono do wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności gminy i regionu. Musi być pokazana przejrzystość cyklu inwestowania.

Przy ocenie wniosku brane są pod uwagę korzyści, jakie przyniesie projekt mieszkańcom jako ostatecznym beneficjentom pomocy, a nie, jakie korzyści przyniesie np. urzędowi. W zasadzie nie będzie od tego odstępstw.

 

Gdy brakuje pieniędzy na projekt

Jeżeli urząd gminy ma chwilowe braki, by stworzyć dobry projekt inwestycyjny, studium wykonalności ekspertyzy i analizy ekonomicznej lub innej analizy i ekspertyzy w tym studium oddziaływania inwestycji na środowisko, to może otrzymać pieniądze z linii kredytowej Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK). Fundusz jest administrowany przez BGK. Oczywiście kredyt można pozyskać z innych źródeł bankowych, ale w drodze zorganizowanego przetargu publicznego ogłoszonego wśród instytucji finansowych.

Atrakcyjność kredytu z FRIK to prosty tryb pozyskiwania, niskie odsetki, małe koszty pozyskania kredytu. Ta linia kredytowa przeznaczony jest na przygotowanie przez gminę projektów przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz stworzenie stosownej dokumentacji. Dotyczy to projektu przewidzianego do dofinansowania dotacjami ze środków RPO, jak i innych programów pomocowych.

Maksymalna suma kredytu to 500 tys. zł i nie więcej niż 80 proc. wartości poniesionych kosztów przygotowania dokumentacji. Kredyt jest udzielany na okres do trzech lat. Istnieje możliwość pozyskania karencji w spłacie zadłużenia na półtora roku. Oprocentowanie kredytu z FRIK wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli NBP. Oznacza to, że obecnie obciążenie kredytobiorcy odsetkami wynosi 2,5 proc. w skali roku, bo redyskonto weksli NBP wynosi 5 proc.

Bank bierze prowizje w wysokości 1 proc. od sumy kredytu. Zabezpieczeniem głównym jest weksel własny.

Zarządzanie i procedury

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego będzie prowadzić nadzór i monitoring nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu realizacji RPO. Resort rozwoju regionalnego będzie też pełnił funkcje instytucji koordynującej w stosunku do wszystkich 16 RPO. Do zadań tej instytucji należy m.in. zapewnienie spójności stosowanych wytycznych, monitorowanie efektów wdrażania RPO w regionach, a także weryfikacja RPO pod względem ich zgodności z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013 (NSRO). Więcej informacji na temat dokumentów dotyczących NSRO 2007-2013 można znaleźć na stronie internetowej www.funduszestrukturalne.gov.pl/nss.

Do zadań i uprawnień ministerstwa należy też negocjowanie RPO z Komisją Europejską, oczywiście we współpracy z instytucjami zarządzającymi regionalnymi programami operacyjnymi.

Zarządzanie każdym RPO odbywać się będzie na poziomie regionalnym, jak wskazuje sama nazwa programu.

Będzie to w gestii zarządu poszczególnego województwa i zgodne z regulaminem organizacyjnym urzędu marszałkowskiego konkretnego województwa. Najczęściej bezpośrednio, funkcję zarządcy w imieniu zarządu województwa pełnić będą poszczególne departamenty regionalnych programów operacyjnych lub instytucje o podobnych nazwach i uprawnieniach. Będzie to wykonywane z reguły we współpracy z departamentami budżetowymi i finansowymi oraz z odpowiednimi pionami dyrektora generalnego i wydziałem audytu wewnętrznego.

Instytucja zarządzająca (IZ) może zlecić wykonywanie części swoich zadań o charakterze zarządczym lub operacyjnym innym instytucjom poprzez system delegowania.

Zgodnie z art. 60 rozporządzenia Rady nr 1083/2006, zadania i uprawnienia IZ są bardzo istotne dla prawidłowej realizacji zadań, celów i priorytetów RPO.

IZ musi zapewnić, aby projekty i operacje inwestycyjne były wybierane do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do regionalnych programów operacyjnych. A także, że spełniają one wymogi określone w prawie wspólnotowym i krajowym.

IZ odpowiada przed KE za weryfikację, czy współfinansowanie jest zgodne m.in. z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Istnieje konieczność zapewnienia informatycznego systemu rejestracji i przechowywania zapisów księgowych dla każdej operacji w ramach regionalnych programów operacyjnych. Dlatego wszystkie wydatki beneficjentów będą skrupulatnie badane i rejestrowane w specjalnych systemach informatycznych poszczególnych regionów. Będzie to tworzone m.in. z myślą o prawidłowo prowadzonym monitoringu programu, audycie i ocenie realizowanych przedsięwzięć.

Instytucje zarządzające mają także zapewnić beneficjentom, podczas realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, odrębny system księgowania, ale z zachowaniem zasad i reguł rachunkowości istniejących obecnie w finansach publicznych.

Musi być także zapewniona realizacja zasad i warunków monitorowania całego RPO oraz poszczególnych projektów.

Co roku Komisji Europejskiej będą przedstawiane roczne opracowania i sprawozdania z realizacji RPO.

Część swoich uprawnień IZ może delegować na rzecz innych instytucji. Taka instytucja może być wybrana w drodze przetargu zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Będzie to instytucja pośrednicząca (IP). Za całość jednak będzie odpowiadać instytucja zarządzająca i ona będzie obsługiwać procedury naboru wniosków. To IZ będzie interpretować na prośbę beneficjentów ewentualne zawiłości w procedurach przyjmowania wniosków i udzielania pomocy unijnej.

Dokładne zasady funkcjonowania instytucji pośredniczących określone będą w umowach zawieranych przez instytucję zarządzającą.

PRZYKŁAD

E-URZĄD ZA UNIJNE PIENIĄDZE

Gmina miejsko-wiejska z Podlasia stworzyła już projekt informatyzacji urzędu, tzw. instytucji e-urzędu, i stworzenia publicznego dostępu do kilku punktów internetowych na terenie gminy, nie tylko w budynku urzędu. Inwestycja będzie kosztować 1,5 mln euro. Gmina powinna starać się o pomoc z Podlaskiego RPO z priorytetu IV - Społeczeństwo informacyjne.

PRZYKŁAD

ODNOWA ZABYTKÓW

Gmina z Dolnego Śląska będzie starała się o dotację w wysokości 3 mln euro na rewitalizację rynku miasta. Na terenie rynku jest kilka kamienic z XVII i XVIII w. Budowle te są wpisane do rejestru wojewódzkiego konserwatora zabytków i wymagają renowacji. Miasto będzie starało się o niewielką dotację w ramach Priorytetu IX Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w RPO Dolnego Śląska. Gmina ma jeszcze szanse otrzymania dotacji ze środków krajowych.

PRZYKŁAD

DOFINANSOWANIE DROGI GMINNEJ

Gmina z woj. warmińsko-mazurskiego w ramach Priorytetu I Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna miejscowego RPO będzie starała się o środki finansowe na modernizację drogi gminnej i zakup dwu autobusów na dowóz dzieci do szkoły. Gmina ma duże szanse na otrzymanie dotacji, ponieważ droga jest obecnie w fatalnym stanie, a autobusy są niezbędne do dowozu dzieci z okolicznych wsi.

PRZYKŁAD

DOFINANSOWANIE SKANSENU

Gmina wiejska z Wielkopolski będzie starała się o dotację w ramach miejscowego RPO. Wysokość dofinansowania na budowę skansenu i muzeum wsi ma przyczynić się do wzrostu atrakcyjności turystycznej gminy. W gminie jest wiele gospodarstw agroturystycznych. Gośćmi tych gospodarstw są głównie turyści z Niemiec, Danii i Holandii. Skansen i muzeum ma obrazować folklor wsi, nie tylko w budownictwie wiejskim. Przy muzeum wsi ma powstać zespół folklorystyczny.

Certyfikowanie i audyt

W ramach RPO funkcjonować będą nie tylko instytucje zarządcze i pośredniczące. Będzie istnieć także instytucja certyfikująca (IC) i instytucja adutytowa (IA). Obecnie rolę IC pełni departament instytucji certyfikującej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Do zadań tej instytucji należy m.in.:

• opracowanie i przedkładanie KE poświadczonych deklaracji wydatków i wniosków o płatność,

• poświadczenie, że deklaracja wydatków jest dokładna i wynika z wiarogodnych systemów księgowych oraz że jest oparta na weryfikowalnej dokumentacji,

• poświadczenie, że poniesione koszty są zgodne z prawem unijnym i polskim,

• utrzymywanie w formie elektronicznej zapisów księgowych dotyczących wydatków zadeklarowanych,

• uwzględnienie do celów poświadczenia informacji o wykrytych nieprawidłowościach w RPO.

Instytucja certyfikująca jest uprawniona także do wizytowania instytucji podległych IZ lub niekiedy bezpośrednio beneficjentów. Większość tych uprawnień IC deleguje do poszczególnych urzędów wojewódzkich.

Do zadań natomiast instytucji audytu (IA) należeć będzie wykonywanie prac związanych z wydaniem zapewnienia, że system zarządzania i kontroli RPO spełnia wymogi unijne, w szczególności wymogi rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Zadania wykonywane przez IA nie dotyczą bezpośrednio beneficjentów. Musi ona zapewnić prowadzenie audytu w zakresie prawidłowego funkcjonowania RPO.

Kto będzie dotował i kontrolował

Środki na rzecz gmin czy powiatów przekazywane będą przez instytucje zarządzające lub instytucje pośredniczące. One będą odpowiedzialne za przyjmowanie, ocenę i weryfikację wniosków od jednostek samorządu terytorialnego.

Wymienione instytucje będą prowadzić kontrolę realizacji projektów zgodnie z przedstawionym przez wnioskodawcę harmonogramem realizacji inwestycji. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia musi wynikać z samej treści wniosku, jak i z samego studium wykonalności.

Kontrola będzie także polegała na weryfikacji, czy kontrolowany projekt został wybrany zgodnie z kryteriami wyboru w programie operacyjnym.

Sprawdzana i oceniana będzie funkcjonalność i przydatność inwestycji, jej użyteczność dla mieszkańców gminy oraz to, czy przedsięwzięcie osiąga wyznaczone cele. Będzie to czynione na wszystkich etapach realizacji inwestycji, także podczas oceny wniosku o dofinansowanie podczas realizacji projektu, jak i po zakończeniu budowy, np. drogi gminnej lub stacji uzdatniania wody dla miasta.

Podczas kontroli weryfikowane będzie to, czy deklarowane wydatki znajdują swoje odzwierciedlenie w zapisach księgowych i dokumentach wspierających rachunkowość urzędu i beneficjenta. Ale sprawdzane też będzie (na rzecz beneficjenta), czy dotacje są wypłacane w całości i terminowo.

 

Priorytety i działania

Każde województwo ustalało samodzielnie priorytety, działania, cele oraz założenia swoich regionalnych programów operacyjnych. Odmienność celów i priorytetów wynika z urozmaicenia potrzeb i celów, które powinny być zrealizowane, by konkretny regionalny program był prawidłowo wcielony w życie i by przyczyniał się do rozwoju.

Mimo odmienności dróg rozwojowych wiele priorytetów w RPO powtarza się albo są podobne cele tylko inna jest nazwa priorytetu. Najczęściej powtarzające się priorytety to:

• Infrastruktura ochrony środowiska, Inwestycje w ochronę środowiska lub środowisko,

• Infrastruktura informatyczna, społeczna lub Społeczeństwo informatyczne,

• Rewitalizacja i kultura,

• Rozwój turystyki,

• Infrastruktura transportowa i transport,

• Rozwój przedsiębiorczości.

Przyszli beneficjenci (m.in. gminy i powiaty) muszą poznać priorytety i działania. Wnioski i projekty inwestycyjne, aby zostały przyjęte przez instytucje zarządzające lub pośredniczące, muszą być przypisane w konkretne działanie i konkretny priorytet. Także opis i wypełnienie wniosku musi być temu podporządkowane. Danemu priorytetowi i działaniu przypisane są określone kwoty pieniędzy i wysokość dotacji.

Dla przykładu prawie w każdym RPO jest priorytet o nazwie Rozwój przedsiębiorczości albo Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Także tego typu priorytet jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego. Samorządy w jego ramach mogą tworzyć inkubatory przedsiębiorczości.

Za unijne pieniądze będzie można tworzyć wszelkiego rodzaju centra innowacyjności gospodarczej. Wspierane w formie dofinansowania będą inwestycje infrastrukturalne z zakresu budowy i rozbudowy parków przemysłowych, parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości technologicznej, centrów doskonalenia zawodowego.

Z kolei w ramach priorytetu o nazwie Transport lub Infrastruktura samorządy, szczególnie gminny, będą mogły otrzymać wsparcie unijne na rozwój i modernizacje sieci transportu miejskiego, dowóz dzieci do szkół. Wspierane w formie dotacji będą zintegrowane systemy transportu publicznego, dostępnego dla szerokiej grupy mieszkańców gminy lub powiatu.

W ramach RPO będą wspierane dotacjami m.in. projekty budowy dróg gminnych.

SŁOWNIK POJĘĆ

Analiza kosztów i korzyści - procedura oceny celowości realizacji projektu poprzez porównywanie korzyści i kosztów.

NSRO - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013. Jest to dokument strategiczny określający priorytety i działania, obszary wykorzystania, w tym system wdrażania funduszy unijnych. Dotyczy to: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w ramach limitowanego budżetu Wspólnoty na lata 2007 - 2013.

Obszar priorytetowy lub priorytety - to grupa kategorii udzielania pomocy ze źródeł programów operacyjnych. To także grupa interwencji odpowiadająca odpowiedniej sferze działalności człowieka, np. inwestycja w zakresie infrastruktury komunalnej, działania promocyjne oraz inne inwestycje realizowane m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego.

Plan inwestycyjny - plan, który zakłada, że pierwszeństwo będą miały inwestycje wcześniej zgłoszone przez samorządy gminne lub powiatowe. W każdym RPO istnieją takie inwestycyjne, których w przekonaniu zarządu województwa są potrzebne do rozwoju regionu i wzrostu jego konkurencyjności. Zostały one zaakceptowane przez KE i będą realizowane w pierwszej kolejności

SWOT - analiza badanego obiektu i określenie jego mocnych stron (Strenghts), słabych stron (Weaknesses) oraz szans (Opportunities) i zagrożeń (Threats).

Wartość dodana - chodzi w tym przypadku o korzyścią, jakie przyniesie zrealizowane przedsięwzięcie. W przypadku projektu realizowanego przez samorząd nie zawsze dotyczy korzyści typowo ekonomicznych, bo np. trudno jest ocenić i zmierzyć korzyści ekonomiczne po zbudowaniu mostu, wysypiska odpadów.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ile otrzymały pieniędzy regiony w ramach RPO, PROW, PO KL i PO RPW (w mln euro)

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Priorytety i osie priorytetowe w 16 RPO

ANDRZEJ OKRASIŃSKI

andrzej.okrasinski@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. nr 227, poz. 1658 oraz Dz.U. z 2007 r. nr 140, poz. 984).

• Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 ze zm.).

• Rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego z 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. nr 90, poz. 602).

• Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające (WE) nr 1269/1999 (Dz.Urz. UE 210/25 z 31 lipca 2006 r.).

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  24 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych

  Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu.

  Wpływ pandemii na firmy, edukację, urzędy, styl życia [RAPORT]

  Wpływ pandemii na firmy, edukację, urzędy. Jak zmieniło się nasze życie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy? Sprawdź 6 trendów nowej rzeczywistości widocznych w Raporcie #RegionyNEXERY2021.

  Ile mieszkań czynszowych budują najbogatsze miasta w Polsce? [RAPORT]

  Budowa mieszkań to kosztowne przedsięwzięcie, na które wiele miast nie może sobie pozwolić. Ale są i takie, które radzą sobie całkiem nieźle. Sprawdziliśmy, czy ich władze myślą o potrzebach mieszkaniowych mniej zamożnych mieszkańców?

  Nadużywanie teleporad przez lekarzy rodzinnych

  Nadużywanie teleporad przez lekarzy rodzinnych. Minister zdrowia Adam Niedzielski zdecydował, by z 70 placówkami podstawowej opieki zdrowotnej, w których udział teleporad wyniósł ponad 90 proc. nie przedłużyć umów. Minister wskazał, że główną barierą dla pacjentów w dostępie do lekarzy POZ jest w tej chwili nadużywanie teleporad przez lekarzy rodzinnych.

  Nowe limity osób na koncertach i wydarzeniach sportowych od 26 czerwca 2021 r.

  Limity na koncertach i wydarzeniach sportowych będą większe od 26 czerwca 2021 roku. Ile osób będzie mogło wejść na widownię?

  CEEB – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r.

  CEEB – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r. Czym jest deklaracja źródeł ciepła? Kogo dotyczy deklaracja? Jak można złożyć deklarację? Jakie są obowiązki gmin związane z Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków?

  Akademie praktyczne – nowa kategoria uczelni zawodowych

  Akademie praktyczne – nowa kategoria uczelni zawodowych. Jak będą funkcjonować?

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Ponad miliard złotych zostanie przeznaczonych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (NPRCz) 2.0 na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce.

  Wnioski paszportowe od 26 czerwca można składać w soboty

  Wnioski paszportowe - w związku ze zwiększonym zainteresowaniem sprawami paszportowymi, MSWiA przekazało wojewodom dyspozycję wydłużenia godzin pracy urzędów wojewódzkich. Wnioski paszportowe będzie można składać także w soboty, natomiast w dni powszednie obsługa będzie się odbywać w wydłużonych godzinach.

  Remont mieszkania spółdzielczego

  Remont mieszkania spółdzielczego. Spółdzielnia pozostaje właścicielem mieszkań użytkowanych na podstawie własnościowego i lokatorskiego prawa spółdzielczego. Warto wyjaśnić, czy remont takich lokali może być problematyczny.

  Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021?

  Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 – kiedy? Gdzie i jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty? Przedstawiamy ważne informacje dla uczniów kończących w tym roku szkołę podstawową.

  Unijny Certyfikat COVID - jak pobrać na telefon?

  Unijny Certyfikat COVID - tzw. paszport covidowy (szczepionkowy) od dziś jest już dostępny w aplikacji mObywatel i można go pobrać na telefon komórkowy. Jak pobrać paszport covidowy?

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla samorządów

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rusza nowy rządowy program, który zapewni pieniądze na inwestycje dla samorządów. Na co i na jakich zasadach będzie można otrzymać dofinansowanie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach? Czy mogą być one prowadzone w formie zdalnej? Z jakich przedmiotów organizuje się zajęcia wspomagające? Jak poinformować o nich rodziców? Jak prawidłowo wyliczyć przysługującą szkole liczbę zajęć wspomagających? Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące dodatkowych lekcji po powrocie do szkół.

  Zmiany w programie Aktywna tablica 2020-2024

  Aktywna tablica 2020-2024 - zmiany. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą m.in. wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu, który będzie można zakupić w ramach programu i rozszerzenia na kolejne lata (2021-2024) możliwości zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu. Trwają konsultacje społeczne, opinie można przesyłać do 9 lipca 2021 r.

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?