Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przygotowanie samorządów do wykorzystania funduszy z RPO

Andrzej Okrasiński
inforCMS
Gminy i powiaty wsparcia finansowego dla przedsięwzięć o wartości kilku mln euro w pierwszej kolejności powinny szukać w 16 regionalnych programach operacyjnych. RPO zostały już zaakceptowane przez Komisję Europejską. Pierwsze terminy naboru wniosków o współfinansowanie będą ogłoszone na początku 2008 roku.

Każdy z 16 funkcjonujących już RPO ma inne priorytety i działania, w ramach których będzie udzielane dofinansowanie. Jednak wiele jest cech wspólnych. Pomoc z RPO jest adresowana głównie do samorządów gminnych i powiatowych. Jednym z nadrzędnych zadań każdego RPO jest wspieranie realizacji zadań inwestycyjnych, które przyczynią się do wzrostu konkurencyjności gminy, pod względem gospodarczym, inwestycyjnym i turystycznym.

W każdym województwie będzie funkcjonował jeden RPO. Instytucją zarządzająca (IZ) programem będzie zarząd województwa. Będzie on odpowiedzialny za nabór wniosków o dofinansowanie, ich ocenę i udzielenie dotacji. Dokładne procedury przyjmowania wniosków i udzielenie dofinansowania zostaną ogłoszone także przez te instytucje.

Wsparcie w ramach RPO przeznaczone jest na przedsięwzięcia inwestycyjne o mniejszej skali, mniej kosztowne, o wartości kilku mln euro. Ponadto pomoc oferowana w ramach RPO jest łatwiejsza do otrzymania niż w ramach innych programów operacyjnych zarządzanych centralnie. Prostsze będą procedury. Przewiduje się, że pierwsze terminy naboru wniosków będą ogłoszone na początku 2008 roku.

Podobnie jak w innych programach operacyjnych w okresie 2007-2013, również przy RPO beneficjent musi posiadać wkład własny w realizowaniu przedsięwzięcia. Zasadą będzie, że pomoc będzie udzielona do połowy kosztów kwalifikowanych. Koszty kwalifikowane to wydatki, które beneficjent ponosi w ramach realizowanego przedsięwzięcia. W obecnych programach kosztem kwalifikowanym może być wydatek poniesiony od dnia 1 stycznia 2007 r., tj. niekoniecznie od daty zawarcia umowy o dotacje.

Dobre przygotowanie wniosku

Gdy już są znane opisy i podstawowe założenia poszczególnych RPO, i zostały one zatwierdzone przez KE, to już możemy przestudiować warunki i zasady udzielania pomocy, i pod tym kontem tworzyć projekt inwestycyjny. Należy pamiętać, że pomoc unijna w ramach regionalnych programów operacyjnych będzie przyznawana nie tylko w przyszłym czy w 2009 roku, ale wszystko na to wskazuje, że do 2013 roku. W tym przypadku nie ma zastosowania maksyma, że kto pierwszy, ten lepszy.

Jednostki samorządu terytorialnego powinny tak tworzyć i opisywać swój projekt, by odpowiadał konkretnemu priorytetowi i poszczególnemu działaniu, jakie jest skonkretyzowane w danym RPO. Tworząc projekt, należy pamiętać, by:

• był w miarę możliwości innowacyjny,

• przyczyniał się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej,

• miał charakter proekologiczny

• był konkurencyjny.

Na te elementy członkowie komisji oceniającej, w IZ (albo w instytucji pośredniczącej), wnioski, będą zwracać baczną uwagę. Brak szczególnie takiej cechy w projekcie jak wzrost konkurencyjności regionu lub gminy może zdyskwalifikować wniosek. Komisja oceniająca wnioski nie przyjmie do dofinansowania przedsięwzięcia, które będzie zagrażać środowisku naturalnemu. Dlatego należy pamiętać o ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne. Inwestycja musi mieć charakter proekologiczny.

Trzeba mieć na uwadze, że zasady mogą ulec zmianom w okresie 2007-2013. Jednak trzy wymienione cechy mają charakter niezmienny.

Każda gmina, każdy powiat powinien starać się na wszelkie sposoby, by jej projekt uzyskał akceptację komisji oceniającej wnioski.

Należy więc tworzyć dobry i czytelny projekt. Należy podkreślić potrzebę realizacji konkretnego przedsięwzięcia. Trzeba uzasadnić konieczność jego realizacji, przydatność dla mieszkańców gminy lub powiatu. Podkreślona powinna być funkcjonalność inwestycji.

Trzeba też pamiętać, że jeżeli projekt nie uzyska wsparcia finansowego podczas pierwszej tury przyjmowania wniosków, to jeszcze nie zamyka to drogi do środków unijnych. Będą istniały zawsze szanse na otrzymanie wsparcia w następnych terminach. Po pierwszych nieudanych próbach należy poprawić wniosek, uatrakcyjnić go. Naprawdę nie należy zrażać się pierwszym niepowodzeniem - tak twierdzą eksperci od funduszy unijnych.

 

Pierwsze kroki do dofinansowania

Co prawda, jeszcze minie trochę czasu, nim ruszą poszczególne regionalne programy operacyjne, ale trzeba już teraz aktywnie pracować nad projektami nad stworzeniem studium wykonalności przedsięwzięcia, nad konieczną dokumentacją. Najpierw musi powstać wizja projektu. Przy jej tworzeniu trzeba odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań:

• co chcemy zrobić, by pozyskać dofinansowanie z RPO,

• czy nasz pomysł będzie użyteczny i znajdzie akceptację wśród mieszkańców gminy, powiatu,

• czy przedsięwzięcie inwestycyjne jest potrzebne dla mieszkańców gminy, powiatu, regionu,

• czy w gminie bardziej jest potrzebna obecnie oczyszczalnia ścieków, stacja uzdatniania wody, nowy budynek opieki zdrowotnej, nowa droga, dostęp do szerokopasmowego internetu, a może baza noclegowa dla turystów lub uzbrojenie terenu inwestycyjnego.

Odpowiedzi nie powinny być formułowane tylko przez samych autorów projektu lub tylko przez urzędników. Należy szukać odpowiedzi wśród mieszkańców gminy, szczególnie wśród liderów społecznych. Należy skontaktować się w tej sprawie z lokalnymi liderami, ważniejszymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi działającym na danym terenie. W miarę możliwości należy zorganizować konsultacje społeczne. Tego typu konsultacje powinny być organizowane w formie m.in.: zebrań, innych spotkań nieformalnych, podczas lokalnych uroczystości.

Zarząd gminy bądź powiatu musi być wyposażony w dokumenty określające przyszły i planowany rozwój, w tym głównie:

• aktualny, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo co najmniej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

• lokalny plan inwestowania,

• strategię rozwoju gminy, na co najmniej okres kadencji konkretnej rady gminy.

Brak tych planów może zaszkodzić gminie przy ocenie wniosku o pomoc unijną w ramach RPO lub innych programów pomocowych. Gmina bez posiadania takich planów może być postrzegana jako zły gospodarz. Brak posiadania wizji rozwoju gminy to pewna utrata szansy na pozyskanie pomocowych środków unijnych. Ciężko będzie pozyskać dofinansowanie, jeżeli nie ma planu rozwoju, budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej.

W planach i strategiach trzeba wyraźnie wskazać np., że w gminie dba się o lokalnych przedsiębiorców, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej. Na tego typu elementy, darczyńcy będą zwracać szczególną uwagę.

7 KROKÓW JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

1 SWOT

Należy dokonać dogłębnej analizy potrzeb inwestycyjnych gminy. Dobrym narzędziem do tego jest analiza SWOT, która określa plusy i minusy danej inwestycji oraz jej zalety i wady.

2 Plan zagospodarowania

Konieczny jest aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Najlepiej gdy pokrywa on obszar całej gminy.

3 Plany i strategie rozwojowe

Gmina albo powiat, jeżeli chcą być postrzegane jako dobrzy gospodarze swojego terenu, powinni stworzyć m.in.: plan lub strategię rozwoju lokalnego, plan finansowania albo plan rozwoju przedsiębiorczości.

4 Program

Należy przeanalizować dostępne materiały przedstawione na, witrynie internetowej: www.funduszestrukturalne.gov.pl

5 Założenia projektu

Na podstawie analizy priorytetów i działań RPO, i w powiązaniu z planami gminnymi, stworzone powinny być założenia projektu inwestycyjnego.

6 Studium wykonalności

Jest to dokument niezbędny przy każdym programie operacyjnym, przy ubieganiu się o dotacje na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego.

7 Ekspertyzy i oceny

Konieczna jest analiza przedsięwzięcia inwestycyjnego. W zależności od rodzaju projektu muszą być niekiedy dołączone do wniosku ekspertyzy. Do tego potrzebne jest studium lub ocena oddziaływania, inwestycji na środowisko.

Czy potrzebny SWOT

SWOT to podstawa opracowania nie tylko studium wykonalności. To także podstawa opracowywania planów i strategii inwestycyjnych. Jest to dobre narzędzie analityczne. Akceptowane jest w szczególności przy realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach funduszy strukturalnych.

Tworząc analizę SWOT, należy brać po uwagę głosy liderów lokalnych, przedsiębiorców działających na terenie gminy lub przedstawicieli organizacji społeczno-gospodarczych.

W planach i strategiach albo w studium wykonalności oprócz wizji rozwoju lokalnego musi być określone finansowe źródło przedsięwzięcia.

Po stworzeniu planów rozwoju, w tym analizy SWOT, można zabrać się za tworzenie projektu i studium wykonalności przedsięwzięcia komunalnego lub pozainwestycyjnego.

Stworzenie dobrego projektu i jego opisanie nie jest sprawą prostą. Jest to zajęcie czasochłonne i wymaga dużo wysiłku. Przy jego tworzeniu powinno być zaangażowanych wiele osób. Nie może być tworzony przez jednego lub dwu urzędników - to zdecydowanie za mało.

Projekt, jak i studium wykonalności powinien tworzyć zespół ekspertów z kilku dziedzin. Jeżeli brak jest do tego osób w urzędzie, to lepiej zlecić stworzenie projektu i studium wykonalności firmie specjalizującej się w problematyce funduszy unijnych.

Podstawową zasadą dobrego projektu jest jego profesjonalizm. Oceniający projekt także i na to będą zwracać uwagę. Trzeba też pamiętać, że przy ocenie projektu brane są pod uwagę cele, jakie przyświecają projektowi, czy po zrealizowaniu przedsięwzięcia przyczyni się ono do wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności gminy i regionu. Musi być pokazana przejrzystość cyklu inwestowania.

Przy ocenie wniosku brane są pod uwagę korzyści, jakie przyniesie projekt mieszkańcom jako ostatecznym beneficjentom pomocy, a nie, jakie korzyści przyniesie np. urzędowi. W zasadzie nie będzie od tego odstępstw.

 

Gdy brakuje pieniędzy na projekt

Jeżeli urząd gminy ma chwilowe braki, by stworzyć dobry projekt inwestycyjny, studium wykonalności ekspertyzy i analizy ekonomicznej lub innej analizy i ekspertyzy w tym studium oddziaływania inwestycji na środowisko, to może otrzymać pieniądze z linii kredytowej Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK). Fundusz jest administrowany przez BGK. Oczywiście kredyt można pozyskać z innych źródeł bankowych, ale w drodze zorganizowanego przetargu publicznego ogłoszonego wśród instytucji finansowych.

Atrakcyjność kredytu z FRIK to prosty tryb pozyskiwania, niskie odsetki, małe koszty pozyskania kredytu. Ta linia kredytowa przeznaczony jest na przygotowanie przez gminę projektów przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz stworzenie stosownej dokumentacji. Dotyczy to projektu przewidzianego do dofinansowania dotacjami ze środków RPO, jak i innych programów pomocowych.

Maksymalna suma kredytu to 500 tys. zł i nie więcej niż 80 proc. wartości poniesionych kosztów przygotowania dokumentacji. Kredyt jest udzielany na okres do trzech lat. Istnieje możliwość pozyskania karencji w spłacie zadłużenia na półtora roku. Oprocentowanie kredytu z FRIK wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli NBP. Oznacza to, że obecnie obciążenie kredytobiorcy odsetkami wynosi 2,5 proc. w skali roku, bo redyskonto weksli NBP wynosi 5 proc.

Bank bierze prowizje w wysokości 1 proc. od sumy kredytu. Zabezpieczeniem głównym jest weksel własny.

Zarządzanie i procedury

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego będzie prowadzić nadzór i monitoring nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu realizacji RPO. Resort rozwoju regionalnego będzie też pełnił funkcje instytucji koordynującej w stosunku do wszystkich 16 RPO. Do zadań tej instytucji należy m.in. zapewnienie spójności stosowanych wytycznych, monitorowanie efektów wdrażania RPO w regionach, a także weryfikacja RPO pod względem ich zgodności z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013 (NSRO). Więcej informacji na temat dokumentów dotyczących NSRO 2007-2013 można znaleźć na stronie internetowej www.funduszestrukturalne.gov.pl/nss.

Do zadań i uprawnień ministerstwa należy też negocjowanie RPO z Komisją Europejską, oczywiście we współpracy z instytucjami zarządzającymi regionalnymi programami operacyjnymi.

Zarządzanie każdym RPO odbywać się będzie na poziomie regionalnym, jak wskazuje sama nazwa programu.

Będzie to w gestii zarządu poszczególnego województwa i zgodne z regulaminem organizacyjnym urzędu marszałkowskiego konkretnego województwa. Najczęściej bezpośrednio, funkcję zarządcy w imieniu zarządu województwa pełnić będą poszczególne departamenty regionalnych programów operacyjnych lub instytucje o podobnych nazwach i uprawnieniach. Będzie to wykonywane z reguły we współpracy z departamentami budżetowymi i finansowymi oraz z odpowiednimi pionami dyrektora generalnego i wydziałem audytu wewnętrznego.

Instytucja zarządzająca (IZ) może zlecić wykonywanie części swoich zadań o charakterze zarządczym lub operacyjnym innym instytucjom poprzez system delegowania.

Zgodnie z art. 60 rozporządzenia Rady nr 1083/2006, zadania i uprawnienia IZ są bardzo istotne dla prawidłowej realizacji zadań, celów i priorytetów RPO.

IZ musi zapewnić, aby projekty i operacje inwestycyjne były wybierane do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do regionalnych programów operacyjnych. A także, że spełniają one wymogi określone w prawie wspólnotowym i krajowym.

IZ odpowiada przed KE za weryfikację, czy współfinansowanie jest zgodne m.in. z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Istnieje konieczność zapewnienia informatycznego systemu rejestracji i przechowywania zapisów księgowych dla każdej operacji w ramach regionalnych programów operacyjnych. Dlatego wszystkie wydatki beneficjentów będą skrupulatnie badane i rejestrowane w specjalnych systemach informatycznych poszczególnych regionów. Będzie to tworzone m.in. z myślą o prawidłowo prowadzonym monitoringu programu, audycie i ocenie realizowanych przedsięwzięć.

Instytucje zarządzające mają także zapewnić beneficjentom, podczas realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, odrębny system księgowania, ale z zachowaniem zasad i reguł rachunkowości istniejących obecnie w finansach publicznych.

Musi być także zapewniona realizacja zasad i warunków monitorowania całego RPO oraz poszczególnych projektów.

Co roku Komisji Europejskiej będą przedstawiane roczne opracowania i sprawozdania z realizacji RPO.

Część swoich uprawnień IZ może delegować na rzecz innych instytucji. Taka instytucja może być wybrana w drodze przetargu zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Będzie to instytucja pośrednicząca (IP). Za całość jednak będzie odpowiadać instytucja zarządzająca i ona będzie obsługiwać procedury naboru wniosków. To IZ będzie interpretować na prośbę beneficjentów ewentualne zawiłości w procedurach przyjmowania wniosków i udzielania pomocy unijnej.

Dokładne zasady funkcjonowania instytucji pośredniczących określone będą w umowach zawieranych przez instytucję zarządzającą.

PRZYKŁAD

E-URZĄD ZA UNIJNE PIENIĄDZE

Gmina miejsko-wiejska z Podlasia stworzyła już projekt informatyzacji urzędu, tzw. instytucji e-urzędu, i stworzenia publicznego dostępu do kilku punktów internetowych na terenie gminy, nie tylko w budynku urzędu. Inwestycja będzie kosztować 1,5 mln euro. Gmina powinna starać się o pomoc z Podlaskiego RPO z priorytetu IV - Społeczeństwo informacyjne.

PRZYKŁAD

ODNOWA ZABYTKÓW

Gmina z Dolnego Śląska będzie starała się o dotację w wysokości 3 mln euro na rewitalizację rynku miasta. Na terenie rynku jest kilka kamienic z XVII i XVIII w. Budowle te są wpisane do rejestru wojewódzkiego konserwatora zabytków i wymagają renowacji. Miasto będzie starało się o niewielką dotację w ramach Priorytetu IX Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w RPO Dolnego Śląska. Gmina ma jeszcze szanse otrzymania dotacji ze środków krajowych.

PRZYKŁAD

DOFINANSOWANIE DROGI GMINNEJ

Gmina z woj. warmińsko-mazurskiego w ramach Priorytetu I Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna miejscowego RPO będzie starała się o środki finansowe na modernizację drogi gminnej i zakup dwu autobusów na dowóz dzieci do szkoły. Gmina ma duże szanse na otrzymanie dotacji, ponieważ droga jest obecnie w fatalnym stanie, a autobusy są niezbędne do dowozu dzieci z okolicznych wsi.

PRZYKŁAD

DOFINANSOWANIE SKANSENU

Gmina wiejska z Wielkopolski będzie starała się o dotację w ramach miejscowego RPO. Wysokość dofinansowania na budowę skansenu i muzeum wsi ma przyczynić się do wzrostu atrakcyjności turystycznej gminy. W gminie jest wiele gospodarstw agroturystycznych. Gośćmi tych gospodarstw są głównie turyści z Niemiec, Danii i Holandii. Skansen i muzeum ma obrazować folklor wsi, nie tylko w budownictwie wiejskim. Przy muzeum wsi ma powstać zespół folklorystyczny.

Certyfikowanie i audyt

W ramach RPO funkcjonować będą nie tylko instytucje zarządcze i pośredniczące. Będzie istnieć także instytucja certyfikująca (IC) i instytucja adutytowa (IA). Obecnie rolę IC pełni departament instytucji certyfikującej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Do zadań tej instytucji należy m.in.:

• opracowanie i przedkładanie KE poświadczonych deklaracji wydatków i wniosków o płatność,

• poświadczenie, że deklaracja wydatków jest dokładna i wynika z wiarogodnych systemów księgowych oraz że jest oparta na weryfikowalnej dokumentacji,

• poświadczenie, że poniesione koszty są zgodne z prawem unijnym i polskim,

• utrzymywanie w formie elektronicznej zapisów księgowych dotyczących wydatków zadeklarowanych,

• uwzględnienie do celów poświadczenia informacji o wykrytych nieprawidłowościach w RPO.

Instytucja certyfikująca jest uprawniona także do wizytowania instytucji podległych IZ lub niekiedy bezpośrednio beneficjentów. Większość tych uprawnień IC deleguje do poszczególnych urzędów wojewódzkich.

Do zadań natomiast instytucji audytu (IA) należeć będzie wykonywanie prac związanych z wydaniem zapewnienia, że system zarządzania i kontroli RPO spełnia wymogi unijne, w szczególności wymogi rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Zadania wykonywane przez IA nie dotyczą bezpośrednio beneficjentów. Musi ona zapewnić prowadzenie audytu w zakresie prawidłowego funkcjonowania RPO.

Kto będzie dotował i kontrolował

Środki na rzecz gmin czy powiatów przekazywane będą przez instytucje zarządzające lub instytucje pośredniczące. One będą odpowiedzialne za przyjmowanie, ocenę i weryfikację wniosków od jednostek samorządu terytorialnego.

Wymienione instytucje będą prowadzić kontrolę realizacji projektów zgodnie z przedstawionym przez wnioskodawcę harmonogramem realizacji inwestycji. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia musi wynikać z samej treści wniosku, jak i z samego studium wykonalności.

Kontrola będzie także polegała na weryfikacji, czy kontrolowany projekt został wybrany zgodnie z kryteriami wyboru w programie operacyjnym.

Sprawdzana i oceniana będzie funkcjonalność i przydatność inwestycji, jej użyteczność dla mieszkańców gminy oraz to, czy przedsięwzięcie osiąga wyznaczone cele. Będzie to czynione na wszystkich etapach realizacji inwestycji, także podczas oceny wniosku o dofinansowanie podczas realizacji projektu, jak i po zakończeniu budowy, np. drogi gminnej lub stacji uzdatniania wody dla miasta.

Podczas kontroli weryfikowane będzie to, czy deklarowane wydatki znajdują swoje odzwierciedlenie w zapisach księgowych i dokumentach wspierających rachunkowość urzędu i beneficjenta. Ale sprawdzane też będzie (na rzecz beneficjenta), czy dotacje są wypłacane w całości i terminowo.

 

Priorytety i działania

Każde województwo ustalało samodzielnie priorytety, działania, cele oraz założenia swoich regionalnych programów operacyjnych. Odmienność celów i priorytetów wynika z urozmaicenia potrzeb i celów, które powinny być zrealizowane, by konkretny regionalny program był prawidłowo wcielony w życie i by przyczyniał się do rozwoju.

Mimo odmienności dróg rozwojowych wiele priorytetów w RPO powtarza się albo są podobne cele tylko inna jest nazwa priorytetu. Najczęściej powtarzające się priorytety to:

• Infrastruktura ochrony środowiska, Inwestycje w ochronę środowiska lub środowisko,

• Infrastruktura informatyczna, społeczna lub Społeczeństwo informatyczne,

• Rewitalizacja i kultura,

• Rozwój turystyki,

• Infrastruktura transportowa i transport,

• Rozwój przedsiębiorczości.

Przyszli beneficjenci (m.in. gminy i powiaty) muszą poznać priorytety i działania. Wnioski i projekty inwestycyjne, aby zostały przyjęte przez instytucje zarządzające lub pośredniczące, muszą być przypisane w konkretne działanie i konkretny priorytet. Także opis i wypełnienie wniosku musi być temu podporządkowane. Danemu priorytetowi i działaniu przypisane są określone kwoty pieniędzy i wysokość dotacji.

Dla przykładu prawie w każdym RPO jest priorytet o nazwie Rozwój przedsiębiorczości albo Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Także tego typu priorytet jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego. Samorządy w jego ramach mogą tworzyć inkubatory przedsiębiorczości.

Za unijne pieniądze będzie można tworzyć wszelkiego rodzaju centra innowacyjności gospodarczej. Wspierane w formie dofinansowania będą inwestycje infrastrukturalne z zakresu budowy i rozbudowy parków przemysłowych, parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości technologicznej, centrów doskonalenia zawodowego.

Z kolei w ramach priorytetu o nazwie Transport lub Infrastruktura samorządy, szczególnie gminny, będą mogły otrzymać wsparcie unijne na rozwój i modernizacje sieci transportu miejskiego, dowóz dzieci do szkół. Wspierane w formie dotacji będą zintegrowane systemy transportu publicznego, dostępnego dla szerokiej grupy mieszkańców gminy lub powiatu.

W ramach RPO będą wspierane dotacjami m.in. projekty budowy dróg gminnych.

SŁOWNIK POJĘĆ

Analiza kosztów i korzyści - procedura oceny celowości realizacji projektu poprzez porównywanie korzyści i kosztów.

NSRO - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013. Jest to dokument strategiczny określający priorytety i działania, obszary wykorzystania, w tym system wdrażania funduszy unijnych. Dotyczy to: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w ramach limitowanego budżetu Wspólnoty na lata 2007 - 2013.

Obszar priorytetowy lub priorytety - to grupa kategorii udzielania pomocy ze źródeł programów operacyjnych. To także grupa interwencji odpowiadająca odpowiedniej sferze działalności człowieka, np. inwestycja w zakresie infrastruktury komunalnej, działania promocyjne oraz inne inwestycje realizowane m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego.

Plan inwestycyjny - plan, który zakłada, że pierwszeństwo będą miały inwestycje wcześniej zgłoszone przez samorządy gminne lub powiatowe. W każdym RPO istnieją takie inwestycyjne, których w przekonaniu zarządu województwa są potrzebne do rozwoju regionu i wzrostu jego konkurencyjności. Zostały one zaakceptowane przez KE i będą realizowane w pierwszej kolejności

SWOT - analiza badanego obiektu i określenie jego mocnych stron (Strenghts), słabych stron (Weaknesses) oraz szans (Opportunities) i zagrożeń (Threats).

Wartość dodana - chodzi w tym przypadku o korzyścią, jakie przyniesie zrealizowane przedsięwzięcie. W przypadku projektu realizowanego przez samorząd nie zawsze dotyczy korzyści typowo ekonomicznych, bo np. trudno jest ocenić i zmierzyć korzyści ekonomiczne po zbudowaniu mostu, wysypiska odpadów.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ile otrzymały pieniędzy regiony w ramach RPO, PROW, PO KL i PO RPW (w mln euro)

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Priorytety i osie priorytetowe w 16 RPO

ANDRZEJ OKRASIŃSKI

andrzej.okrasinski@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. nr 227, poz. 1658 oraz Dz.U. z 2007 r. nr 140, poz. 984).

• Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 ze zm.).

• Rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego z 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. nr 90, poz. 602).

• Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające (WE) nr 1269/1999 (Dz.Urz. UE 210/25 z 31 lipca 2006 r.).

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Lista przedmiotów w klasie IV szkoły podstawowej w 2022/2023 r.
  Jakich przedmiotów uczą się uczniowie klas IV w roku szkolnym 2022/2023 r.?
  DGP: W 2021 r. NFZ nie wykorzystał 10 mld zł na leczenie Polaków
  Ponad 10 mld zł zostało w budżecie NFZ – tak wynika ze sprawozdania funduszu za 2021 r., do którego dotarł "Dziennik Gazeta Prawna". Płatnik zeszły rok zakończył z rekordowo wysoką kwotą na plusie. Głównym powodem jest nie wykorzystanie dostępnych w budżecie NFZ pieniędzy na leczenie.
  Nowy Program Czyste Powietrze Plus [wnioski od 15 lipca 2022 r.]
  Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa ogłosiła uruchomienie programu Czyste Powietrze Plus. Wskazała na istotną rolę samorządów w programie. Budżet programu "Czyste Powietrze +", to 1,8 mld zł z możliwością zwiększenia tej kwoty przez rząd.
  Wniosek o świadczenie 40 zł za zakwaterowanie bez PESELa uchodźcy [tylko do 15 lipca 2022 r.]
  Tylko do 15 lipca 2022 r. we wnioskach o świadczenie 40 zł za dzień zakwaterowania niepotrzebny jest PESEL uchodźcy. Dotyczy to pomocy udzielanej przed 30 kwietnia 2022 r. Za okres późniejszy PESEL uchodźcy jest niezbędny do prawidłowego rozpoznania wniosku.
  CKE: Maturę zdało 78,2% tegorocznych absolwentów
  Maturę zdało 78,2 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. 15,5 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu – podała Centralna Komisja Egzaminacyjna.
  Od 2024 r. samorządy otrzymają 3 mld zł wpływów budżetu państwa z ryczałtu?
  W 2024 r. jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać wpływy z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
  Podręcznik do historii i teraźniejszości dopuszczony do użytku szkolnego [licea i technika, klasy I]
  W wykazie podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego resortu edukacji i nauki opublikowano w piątek podręcznik do przedmiotu historia i teraźniejszość (HiT).
  Nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2022 r. [rozporządzenie]
  Od 1 września zaczną obowiązywać nowe minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zgodnie z projektowanym przez MEiN rozporządzeniem wyniosą one od 3329 zł do 4224 zł.
  MKiDN: do 1 sierpnia wnioski o stypendium do 4000 zł brutto miesięcznie
  Do 1 sierpnia do godz. 16 można składać wnioski w Konkursie o przyznanie stypendiów twórczych oraz stypendiów z zakresu upowszechniania kultury na 2023 r. - poinformowało w poniedziałek MKiDN.
  CKE: Jakie były wyniki na egzaminie ósmoklasisty w 2022 r.?
  Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 60 % punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 57 %.
  Czy można przesunąć pracownika z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej
  Burmistrz postanowił, że miejski ośrodek pomocy społecznej będzie zajmował się przyznawaniem świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy. Jakie są sposoby przesunięcia pracowników z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej?
  1 lipca 2022 r. Nowa lista leków refundowanych
  Od 1 lipca 2022 r. obowiązuje nowy wykaz leków refundowanych, do którego dodano 54 produkty bądź nowe wskazania.
  Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  Ministerstwo Finansów udzieliło 24 czerwca 2022 r. wyjaśnień odnośnie centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.
  6600 zł brutto, to netto 4829,58 zł, składka ZUS 904,86 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  W 2021 r. dla pensji 6600 zł brutto wynagrodzenie na rękę było 4741,58 zł netto.
  Komunikat MRiPS: przepisy nie nakazują skrócenia pracy w czasie upału. Pracownik ma prawo do napojów pod rygorem grzywny
  Komunikat Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Wysokie temperatury mają wpływ nie tylko na wydajność pracy, ale i na bezpieczeństwo pracownika. Skrócenie czasu pracy jest jednak decyzją, która zależy w praktyce od dobrej woli pracodawcy. Prawo nakazuje mu dostarczenia napojów. Nierespektowanie przez pracodawcę tego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1 do 30 tys. złotych.
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  Klasa IV i V podstawówki - lista przedmiotów i liczba godzin w roku szkolnym 2022/2023
  Przedmioty w klasie 5 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023. Przedmioty w klasie 4 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023, liczba godzin.
  Czy praca zdalna jest na wniosek pracownika? Czy pracodawca może nakazać pracę zdalną?
  Kodeks pracy wprowadzi możliwość pracy zdalnej i hybrydowej – zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg
  Podwyżka zaliczki na PIT dla umowy zlecenia od 1 lipca 2022 r. Przykłady MF i DGP obliczeń od 3000 zł do 8000 zł
  MF: Od zlecenia 3200 zł brutto miesięcznie zaliczka na PIT wzrośnie o 103 zł do 265 zł. Niekorzystna zmiana od 1 lipca 2022 r. Przed tą datą zaliczka na PIT wynosiła 162 zł.
  300 mln zł dla artystów z opłaty od komputerów, tabletów, smartfonów, dysków i pendrivów
  Projekt ustawy o artystach zawodowych przewiduje zasilenie kwotą 300 mln zł nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Pieniądze będą pochodziły z opłaty reprograficznej płaconej przez importerów i sprzedawców elektroniki (komputery, tablety, smartfony, dyski twarde i pendrivy).
  300 mln zł dla Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Opłata od smartfonów i laptopów w 2023 r.
  300 mln zł. To planowane wpłaty z opłaty reprograficznej na rzecz nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych (FWAZ). Jeżeli nie będzie tych pieniędzy fundusz dla artystów otrzyma z budżetu dotację celową 100 mln zł rocznie. Podstawą dla płatności tych kwot jest ustawa o artystach zawodowych. 27 czerwca 2022 r. rząd przedstawił jej najnowszy projekt w wersji, która ma zostać skierowana do Sejmu i tam uchwalona.
  Świadczenie 40 zł za dzień dłużej niż 120 dni za pomoc Ukrainkom w ciąży, osobom w wieku 60/65 lat i matkom trójki dzieci
  Gminy otrzymały prawo do wydłużenia ponad 120 dni okresu wypłaty świadczenia 40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywiania uchodźców z Ukrainy.
  Czy umowy zawierane na realizację zadań w programie rozwiązywania problemów alkoholowych podlegają Prawu zamówień publicznych?
  Pytanie nr 1. Czy umowy zawierane na realizację zadań zapisanych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii podlegają Prawu zamówień publicznych? Pytanie nr 2. Czy prawidłowym jest zawieranie umów zlecenia na realizację usług konsultanta bez określania okresu świadczenia usługi?
  Połowa nauczycieli z Warszawy myśli o odejściu ze szkoły. Nauczyciel woli prowadzić zakład pogrzebowy niż uczyć za 3500 zł
  Blisko połowa kadry zatrudnionej w publicznych szkołach myśli o odejściu z zawodu – pokazują badania realizowane m.in. przez Urząd Miasta st. Warszawy. Według ratusza zbliżamy się do dramatycznego punktu, kiedy po prostu nie będzie komu uczyć dzieci. Tym bardziej że spośród 31 tys. stołecznych nauczycieli ponad 5 tys. jest w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym. Wiadomo też, że wakatów w tym roku jest więcej niż w latach 2021 i 2020, a z podobnym problemem borykają się szkoły w całym kraju.
  "DGP": Od 1 lipca 2022 r. błąd w przepisach o składce zdrowotnej i liczeniu zaliczek od pensji [nieudana korekta Polskiego Ładu?]
  DGP: Przepisy korygujące Polski Ład były tworzone w pośpiechu i rząd zapomniał zmienić zasady wyliczania składki zdrowotnej. Nie ma wątpliwości, że w po 1 lipca 2022 r. pracodawcy dalej muszą wyliczać wysokość zaliczki na PIT dwukrotnie: 1) według zasad z 2022 r. i 2) zasad z 2021 r. W jakim celu? Dla ewentualnego obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki z 2021 r.