| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Unijne dofinansowanie infrastruktury na terenach wiejskich

Unijne dofinansowanie infrastruktury na terenach wiejskich

Gminy wiejskie w latach 2007-2013 mają możliwość otrzymania dotacji na rozwój infrastruktury ze wszystkich programów unijnych. Specjalnie dla nich został stworzony Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Warunkiem otrzymania pomocy jest przede wszystkim skonstruowanie dobrego studium wykonalności oraz przekonująco wypełniony wniosek o dofinansowanie.

PROW i gospodarka wodno-ściekowa

W ramach PROW gminy wiejskie na rozwój infrastruktury komunalnej mogą starać się o dofinansowanie szczególnie w ramach tzw. osi priorytetowej III - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, w działaniu - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Wsparcie w formie dotacji będzie udzielane na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie:

• gospodarki wodno-ściekowej:

- zaopatrzenia w wodę,

- odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym system kanalizacji ściekowej lub kanalizacji zagrodowej,

• tworzenia systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych,

• wytwarzanie lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Na dofinansowanie realizacji projektów inwestycyjnych w ramach tego działania przeznaczono łącznie przez cały czas trwania programu, a więc do 2013 roku, blisko 1,5 mld euro.

Pomocą objęte są koszty inwestycyjne, w szczególności: zakup materiałów, wykonanie prac budowlano-montażowych, zakup niezbędnego wyposażenia.

Beneficjentem w tym przypadku może być tylko gmina wiejska oraz miejsko-wiejska, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Pomoc ma formę zwrotu części (do 75 proc.) kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie w okresie realizacji programu nie może przekroczyć:

• 4 mln zł na projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,

• 200 tys. zł na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych,

• 3 mln zł na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Projekty z zakresu tworzenia i modernizacji wysypisk odpadów komunalnych mogą otrzymać dofinansowanie we wszystkich miejscowościach wiejskich. Oczywiście, o ile będą: dobry projekt, prawidłowo sporządzone studium wykonalności i prognoza oddziaływania na środowisko.

10 KROKÓW OD POMYSŁU DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA

1 Plany i strategie

Jeżeli gmina nie ma planu i strategii, to powinna stworzyć aktualny plan zagospodarowania przestrzennego albo co najmniej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz plan inwestycyjny gminy, plan rozwoju lokalnego.

2 Analiza opisów PO i RPO

Należy dokładnie przestudiować opis programu operacyjnego lub miejscowego RPO, w ramach którego gmina będzie chciała otrzymać pomoc unijną.

3 Stworzenie wizji

Po konsultacjach społecznych, szczególnie z liderami lokalnymi i radą gminy, należy stworzyć wizję projektu, zlokalizować najpilniejsze potrzeby w zakresie inwestycji infrastrukturalnej. Trzeba uzgodnić, czy pilniejsza jest sieć kanalizacyjna czy szkoła, a może budowa drogi.

4 Priorytety i działania

Po stworzeniu wizji należy projekt przypisać danemu priorytetowi i działaniu w konkretnym programie operacyjnym.

5 Finanse

Trzeba zabezpieczyć środki finansowe nie tylko na udział własny, ale i na realizację projektu.

6 Projekt

Po głębokich przemyśleniach, konsultacjach społecznych i studiowaniu opisów programu unijnego jak najszybciej należy zacząć tworzyć projekt.

7 Dokumentacja

W zależności od rodzaju projektu i danego programu operacyjnego, potrzebne są rożne dokumenty, ale na pewno prawie wszędzie potrzebne jest studium wykonalności przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz ocena oddziaływania na środowisko, ekspertyzy, audyt i analizy.

8 Wniosek

Druki wniosków będą udostępniane w wersjach elektronicznych na stronach MRR, w przypadku PROW (albo www.funduszestrukturalne.gov.pl) na stronach MRiRW albo na stronach zarządów województw w przypadkach RPO.

9 Umowa

Po pozytywnej opinii wniosku i załączonej dokumentacji gmina może być zaproszona do zawarcia umowy o dofinansowanie i do realizacji projektu.

10 Umowa o płatność

Po zrealizowaniu projektu lub pewnego etapu będzie wypłacana dotacja, w całości lub częściowo, na podstawie umowy o płatność.

Ochrona i rozwój terenów wiejskich

Bezpośrednio do gmin wiejskich i miejscowości liczących do 5 tys. mieszkańców włącznie adresowane jest działanie Odnowa i rozwój wsi w tzw. trzeciej osi priorytetowej PROW.

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w tym przypadku ma się przyczyniać do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej obszarów wiejskich. Działanie ma wpłynąć na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwić ma rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturalnego i specyfik terenów wiejskich, poprzez m.in. inwestowanie w infrastrukturę społeczną i komunalną.

Pomoc finansowa będzie udzielana na:

• budowę, przebudowę, remont lub wyposażenie obiektów:

- pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,

- służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji, sztuki oraz kultury.

• kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej,

• budowę, remont lub przebudowę infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturalnej i turystycznej oraz sportowej,

• zakup obiektów charakterystycznych dla regionalnego budownictwa, odnowę pomników historycznych i zabytków oraz miejsc pamięci.

Projekt musi być wpisany w miejscowy plan odnowy miejscowości i nie może mieć charakteru komercyjnego. W przypadku, gdy gmina będąca beneficjentem pomocy finansowej realizować będzie przedsięwzięcie inwestycyjne na nieruchomości nienależącej do niej, to musi posiadać prawo do dysponowania taką nieruchomością przez co najmniej siedem lat.

Podobnie jak w innych przypadkach, pomoc finansowa ma formę refundacji, czyli zwrotu części poniesionych kosztów w ramach zawartej umowy o dofinansowaniu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł. Nie może być niższa niż 25 tys zł. Nie może także przekroczyć w każdym przypadku 75 proc. wartości kosztów kwalifikowanych.

- Tak więc w ramach działania Odnowa i rozwój wsi przewidziane jest wsparcie inwestycji polegających na budowie, modernizacji lub wyposażeniu infrastruktury pełniącej funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne, sportowe i turystyczne oraz obiektów służących propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturalnego i historycznego. Inwestycje te realizowane będą w miejscowościach zamieszkanych przez nie więcej niż 5 tys. mieszkańców - dodaje Jakub Podworski z Eficom.

W celu wyeliminowania możliwości podwójnego finansowania projektów prowadzone będą kontrole krzyżowe realizowanych przedsięwzięć.

Na realizację wymienionych wyżej celów, tj. działania Odnowa i rozwój wsi, przeznaczono w ramach PROW ponad 589,5 mln euro.

Pomoc z Lidera

Gminy wiejskie mogą otrzymać pomoc także w ramach tzw. osi priorytetowej nr 4 o nazwie Lider Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednak w tym przypadku dofinansowanie wynosi tylko do 25 tys. zł w przypadku małych projektów, a w innych przypadkach do 100 tys. zł. W zdecydowanej większości dotacje w tym priorytecie można otrzymać na projekty nieinwestycyjne, poza takimi wyjątkami, jak:

• inwestycje służące utrzymaniu i kultywowaniu tradycyjnych zawodów i rzemiosła oraz inwestycji służących wspieraniu twórczości lokalnej i ludowej,

• budowy i rozbudowy infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego oraz tras rowerowych,

• zakup wyposażenia świetlic wiejskich i ich remont.

W ramach PROW na realizację zadań i celów, o których mowa na terenach wiejskich, przeznaczono ponad 13,23 mld euro.

Priorytet pod nazwą Lider jest pomocniczym narzędziem do priorytetu III o nazwie - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Za pośrednictwem m.in. samorządów gminnych i organizacji pozarządowych będą wspierane finansowo przedsięwzięcia przyczyniające się do pobudzenia inicjatyw społecznych i aktywności mieszkańców wsi i małych miast.

Wsparcie dla wschodnich samorządów

W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW), wsparcie finansowe będzie udzielane m.in. dla samorządów wiejskich z pięciu województw: warmińsko- -mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Na realizację zadań przeznaczono w tym przypadku łącznie 2,27 mld euro.

W ramach tego programu operacyjnego przewidziano do realizacji m.in. takie priorytety, jak:

• nowoczesna gospodarka,

• infrastruktura społeczeństwa informatycznego,

• zrównoważony rozwój potencjału turystycznego oparty na warunkach naturalnych.

W ramach priorytetu Nowoczesna gospodarka gminy mogą otrzymać wsparcie na przedsięwzięcia, w ramach których będą przygotowywane tereny do działalności inwestycyjnej. Dotyczy to m.in. budowy infrastruktury drogowej (drogi gminne i dojazdowe, uzbrajanie terenów, budowa sieci kanalizacyjno-ściekowej na terenach inwestycyjnych).

Natomiast w ramach priorytetu o nazwie Infrastruktura społeczeństwa informatycznego będzie realizowana budowa ponadregionalnej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu składającego się z pięciu regionalnych sieci. Będą prowadzone szkolenia osób zagrożonych tzw. wykluczeniem cyfrowym.

Szerokopasmowy internet ma być wykorzystywany szczególnie na terenach wiejskich. W związku z tym duże pole do popisu jest dla gmin, na terenie których nie ma szerokiego dostępu do internetu. Mają tam powstawać m.in. publiczne punkty dostępu do połączeń wirtualnych. Ma to przyczynić się do stworzenia e-urzędu, w którym wiele spraw będzie załatwianych poprzez łącza elektroniczne.

Ma to zmniejszyć dystans między miastem a wsią przez zapewnienie poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich i zapewnienie każdemu gospodarstwu domowemu nieograniczonego dostępu do zasobu usług i informacji dostępnych przy wykorzystaniu internetu.

Szeroki dostęp do internetu ma zachęcić przedsiębiorców do inwestowania na terenach wiejskich i w małych miasteczkach w Polsce wschodniej. Wspierane będą projekty szkoleniowe dla osób zagrożonych wykluczeniem informatycznym.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


Prawo pracy i ZUS 2020 - pakiet STANDARD49.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Służewska – Woźnicka

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »