| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Unijne dofinansowanie infrastruktury na terenach wiejskich

Unijne dofinansowanie infrastruktury na terenach wiejskich

Gminy wiejskie w latach 2007-2013 mają możliwość otrzymania dotacji na rozwój infrastruktury ze wszystkich programów unijnych. Specjalnie dla nich został stworzony Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Warunkiem otrzymania pomocy jest przede wszystkim skonstruowanie dobrego studium wykonalności oraz przekonująco wypełniony wniosek o dofinansowanie.

PRZYKŁAD 1

BUDOWA DROGI GMINNEJ

Gmina wiejska z województwa dolnośląskiego w ramach priorytetu III - Rozwój infrastruktury transportowej będzie się starała o zbudowanie od podstaw drogi dojazdowej i gminnej do terenów inwestycyjnych. Tereny te zostały przygotowane przy wykorzystaniu środków własnych. Inwestycja ma przyczynić się do wzrostu konkurencyjności gminy i przyciągnąć inwestorów na tereny wiejskie tej gminy. Tereny inwestycyjne są uzbrojone oraz wyposażone w sieć kanalizacyjną. Potrzebne jest jeszcze zbudowanie drogi gminnej oraz dwóch dróg dojazdowych od terenów inwestycyjnych do drogi krajowej.

PRZYKŁAD 2

KANALIZACJA ZE WSPARCIEM Z PROW

Samorząd gminny z woj. warmińsko-mazurskiego w ramach PROW priorytetu nr III i działania o nazwie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, będzie starał się o dofinansowanie modernizacji sieć wodno-kanalizacyjnej z oczyszczaniem ścieków komunalnych. W ramach tego samego projektu będzie budować kanalizację do 5 sołectw, które dotychczas nie posiadały tego systemu zaopatrzenia w wodę oraz w system odprowadzania ścieków. Gmina posiada już studium wykonalności oraz ocenę oddziaływania na środowisko. Pozostał tylko wniosek.

PRZYKŁAD 3

POMOC TAKŻE Z PO IIŚ

Kilka gmin zrzeszonych w związku gmin wiejskich za unijne pieniądze będzie budować od podstaw nowoczesne wysypisko odpadów komunalnych i poprzemysłowych. W ramach tej inwestycji budowana będzie segregacja odpadów oraz system odzysku surowców wtórnych (plastyku, makulatury, metali i szkła). Łączna wysokość kosztów inwestycyjnych to ponad 15 mln euro. Przedsięwzięcie ma szanse otrzymania wsparcia finansowego z tego programu.

Infrastruktura turystyczna

Duże korzyści samorządy wiejskie mogą osiągnąć w ramach V priorytetu PO RPW o nazwie - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. W ramach tego programu będą wspierane m.in. projekty promocji walorów turystycznych miejscowości z pięciu województw wschodnich. Realizowane będą projekty budowy infrastruktury obsługi ruchu rowerowego, w tym wytyczne i oznakowanie tras rowerowych na terenach pozamiejskich.

Finansowane będą przedsięwzięcia polegające na budowie i montażu podstawowej infrastruktury towarzyszącej, tj.: stojaków na rowery, wiat postojowych, przechowalni rowerów i bagażu, wiat widokowych, miejsc do obserwacji zwierzyny dzikiej, urządzeń do poprawy bezpieczeństwa ruchu rowerowego.

Wspierane będą również przedsięwzięcia służące ochronie środowiska naturalnego przed wzmożonym ruchem turystycznym, w szczególności na terenie parków narodowych i na terenie ESE Natura 2000.

Budowa infrastruktury turystycznej oraz przygotowanie studium uwarunkowań rozwoju potencjału turystycznego ma przyczynić się do przyspieszenia tempa rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności położonych w miejscach atrakcyjnych przyrodniczo. Wiązać się to będzie z tworzeniem usług i struktur dostarczających nowych możliwości zatrudnienia lokalnej ludności poza rolnictwem przy aktywnym udziale samorządów gminnych.

Program infrastrukturalny i środowiskowy

Programem unijnym, który ma zagwarantowany największy budżet, jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ). Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację celów i zadań tego programu wynosi na okres do 2013 roku aż 37,6 mld euro. W ramach PO IiŚ przewidziano 15 priorytetów. Priorytetami adresowanymi m.in. do samorządów gminnych są:

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, transport przyjazny środowisku,

kultura i dziedzictwo kulturowe, bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu zdrowia.

Najwięcej pieniędzy jest przeznaczonych na przedsięwzięcia związane z transportem, bo aż 19,4 mld euro oraz na projekty z zakresu środowiska - 4,8 mld euro.

W ramach PO IiŚ dofinansowane będą głównie projekty przedsięwzięć bardziej kosztownych. Gminy wiejskie, które z reguły nie będą realizować dużych projektów, jeżeli zechcą skorzystać z pomocy w ramach tego programu, powinny łączyć swoje wysiłki w ramach związku międzygminnego. Pomoc uzyskają także, jeżeli są częścią metropolii.

Celem PO IiŚ jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie środowiska i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Pomoc gminom będzie udzielana po analizie wniosku i przedłożonych dokumentów, czy konkretny projekt nie może otrzymać wsparcia z PROW albo konkretnego RPO. Dotyczy to przedsięwzięć, które będą realizowane w miejscowościach nieprzekraczających 5 tys. mieszkańców. Ma to zapobiec ewentualnym przypadkom podwójnego finansowania ze środków unijnych tego samego projektu. Podwójna refundacja kosztów tego samego przedsięwzięcia, np. z PROW i PO IiŚ, jest zabroniona.

Ocena kwalifikowalności kosztów

Ocena kwalifikowalności projektu, czyli co może być refundowane, następuje na etapie wyboru projektu o dofinansowanie. Czynność ta będzie polegać na sprawdzeniu, czy przedstawiony projekt może być przedmiotem współfinansowania w ramach danego programu.

Projekt kwalifikuje się do refundacji, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

• jest zgodny z priorytetami i działaniami określonymi w konkretnym programie operacyjnym, a we wniosku wnioskodawca będzie musiał wpisać projekt w konkretny priorytet (albo oś priorytetową) i w konkretne działanie tego priorytetu,

• jest zgodny z celami i zasadami przedstawionymi w programie operacyjnym,

• beneficjent ubiegający się o dofinansowanie jest uprawnionym do złożenia wniosku,

• jest zgodny m.in. ze zrównoważonym rozwojem, zasadami konkurencji, ustawą Prawo zamówień publicznych, ochroną środowiska naturalnego oraz społeczeństwa informacyjnego,

• przyczynia się do realizacji zasad i celów przedstawionych w konkretnym priorytecie i konkretnym działaniu danego programu operacyjnego albo RPO.

Projekt współfinansowany ze środków unijnych musi zachować trwałość przez okres co najmniej pięciu lat.

Końcowa data kwalifikowalności poniesionych kosztów to 31 grudnia 2015 r. W niektórych, indywidualnych przypadkach mogą być zastosowane odstępstwa od tej zasady.

Ocena kwalifikowalności wydatków przy realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych będzie polegać także na analizie zgodności ich poniesienia z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego. Ocena taka będzie dokonywana podczas realizacji projektu.

Należy pamiętać, że przyjęcie konkretnego projektu do realizacji i podpisanie z beneficjentem umowy o dofinansowaniu nie oznacza, że wszystkie wydatki, które beneficjent przedstawi do refundacji w trakcie realizacji projektu, będą zakwalifikowane do współfinansowania.

Kwalifikowalność poniesionych wydatków oceniana będzie również w trakcie realizacji projektu, kiedy beneficjent będzie przedkładał kolejne wnioski o płatność.

Jakie wydatki będą refundowane

Aby wydatek mógł być refundowany, to musi być poniesiony w ramach zawartej umowy o dofinansowaniu i w tej umowie musi być określony i przewidziany jako koszt beneficjenta. Koszt kwalifikowany powinien być poniesiony zgodnie z zasadą oszczędności w wydatkowaniu pieniędzy oraz w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatków. Każdy wydatek zakwalifikowany do refundacji musi być udokumentowany fakturami, rachunkami lub innymi podobnymi dokumentami księgowymi.

Wydatek kwalifikowany musi być ponadto faktycznie poniesiony. Przez to pojęcie należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód pieniędzy z kasy lub z rachunku bankowego gminy. Wyjątkiem są odpisy amortyzacyjne, wkład niepieniężny oraz udzielenie promesy premii technicznej.

Kosztem kwalifikowanym jest zabezpieczenie robót budowlanych, poniesionych w formie tzw. kwoty zatrzymanej.

Zabronione jest zrefundowanie podatku VAT, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.).

W przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych generujących dochód, kalkulacja oczekiwanego dochodu netto z inwestycji powinna być dokonana w studium wykonalności albo w biznesplanie złożonym, np. wraz z wnioskiem o dotacje.

Wydatkiem kwalifikowanym jest koszt niepieniężny poniesiony przez samorząd gminny na rzecz realizowanego projektu w postaci: dóbr, usług, nieruchomości oraz w niektórych koniecznych przypadkach wartości prawnych i niematerialnych.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


Prawo pracy i ZUS 2020 - pakiet STANDARD49.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »