| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Wsparcie finansowe inwestycji samorządowych z funduszy krajowych

Wsparcie finansowe inwestycji samorządowych z funduszy krajowych

Finansowanie inwestycji samorządowych przy wykorzystaniu funduszy unijnych może być łatwiejsze dzięki kredytowi preferencyjnemu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. Ponadto można skorzystać z  Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz Fundusz Dopłat.

Umowa i przyznanie kredytu

Zawiadamiając o przyznaniu kredytu, Bank Gospodarstwa Krajowego określa termin zawarcia umowy kredytu.

Gmina przed zawarciem umowy kredytu jest obowiązana złożyć w banku aktualną uchwałę budżetową.

Zabezpieczeniem kredytu może być weksel in blanco z deklaracją wekslową lub hipoteka na nieruchomości stanowiącej własność gminy. Z kolej okres wypłaty kredytu udzielanego na realizację komunalnej infrastruktury technicznej nie może być dłuższy niż 24 miesiące, licząc od dnia zawarcia umowy kredytu. W przypadkach niezawinionego przez kredytobiorcę opóźnienia w realizacji inwestycji BGK może, na wniosek kredytobiorcy, wydłużyć ten okres maksymalnie do 12 miesięcy.

Kredyt jest uruchamiany po udokumentowaniu zaangażowania środków własnych gminy, w wysokości co najmniej 25 proc. planowanego kosztu realizacji komunalnej infrastruktury technicznej, oraz po ustanowieniu zabezpieczenia spłaty kredytu. Stopa oprocentowania kredytu jest zmienna, ustalana w stosunku rocznym jako stopa nominalna w wysokości 50 proc. stopy redyskontowej weksli przyjmowanych do redyskonta przez Narodowy Bank Polski, jednak nie mniej niż 3,5. - wynika z informacji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Z tytułu udzielenia kredytu bank pobiera prowizję w wysokość 1 proc. kwoty udzielonego kredytu. Prowizja stanowi dochód Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Dofinansowanie termomodernizacji

Celem Funduszu Termomodernizacji powołanego ustawą z 1998 roku jest pomoc finansowa państwa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne, tj. zmierzające do oszczędniejszego zużycia energii przeznaczanej na potrzeby komunalno-bytowe. Pomoc ta przysługuje wyłącznie tym inwestorom, którzy realizują przedsięwzięcia z udziałem kredytu bankowego i udzielana jest w formie premii termomodernizacyjnej z przeznaczeniem na spłatę 25 proc. zaciągniętego kredytu - informuje Ewa Balicka-Sawiak z Banku Gospodarstwa Krajowego. Kredyty na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych udzielane są przez 17 banków komercyjnych.

O premię mogą się ubiegać m.in. właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych, obiektów zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności publicznej będących własnością jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych sieci ciepłowniczych lub lokalnych źródeł ciepła, z wyłączeniem jednostek i zakładów budżetowych.

Wniosek o przyznanie premii wraz z audytem energetycznym dla modernizowanego obiektu inwestor składa w banku udzielającym kredytu. Audyt podlega weryfikacji Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie optymalnego rozwiązania pod względem kosztów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz oszczędności energii.

Jak wynika z informacji Banku Gospodarstwa Krajowego, podstawę do przyznania premii termomodernizacyjnej stanowi spełnienie poniższych warunków:

• pozytywna weryfikacja audytu,

• kredyt udzielony na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekroczy 80 proc. jego kosztów,

• okres spłaty kredytu pomniejszonego o premię termomodernizacyjną nie przekroczy dziesięciu lat,

• wysokość miesięcznych rat spłaty kredytu wraz z odsetkami nie jest większa od 1/12 kwoty rocznych oszczędności kosztów energii uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, tj. spłata kredytu wraz z odsetkami znajduje pokrycie w uzyskanych oszczędnościach kosztów energii.

Decyzja o przyznaniu premii umożliwia uruchomienie kredytu na realizację przedsięwzięcia. BGK wypłaca premię, jeśli przedsięwzięcie zrealizowane zostało zgodnie z projektem budowlanym (sporządzonym zgodnie z założeniami audytu energetycznego) oraz zostało zakończone w terminie określonym w umowie kredytu - przypomina Ewa Balicka-Sawiak z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dotychczas środki przeznaczone na działalność Funduszu Termomodernizacji wyniosły 641,4 mln zł. W latach 1999-2007 do BGK wpłynęło ogółem 11 665 wniosków o przyznanie premii termomodernizacyjnej, w tym w roku 2007 roku było to 3313 wniosków. Kwota przyznanych premii wyniosła w tych latach 584,5 mln zł, z czego 247,8 mln zł w 2007 roku.

W ustawie budżetowej na 2007 rok na Fundusz Termomodernizacji przewidziano środki w wysokości 250 mln zł, które wpłynęły do BGK do końca maja 2007 r. 30 listopada 2007 r. Fundusz został zasilony dodatkową kwotą w wysokości 48 mln zł. W 2007 roku przyznano 4201 premii termomodernizacyjnych na kwotę 247 860 429,64 zł, zaś wypłacono 2021 premii na kwotę 116 669 236,57 zł (wypłata premii nie zawsze odbywa się w tym samym roku, w którym jest przyznana). Na przykład gmina, powiat i województwo złożyły 154 wnioski na łączną kwotę 13 339 008,89 zł - poinformowała Ewa Balicka-Sawiak.

Wsparcie dla samorządów z Funduszu Dopłat

Przedsięwzięcia polegające na tworzeniu zasobu lokali socjalnych, mieszkań chronionych, a także noclegowni i domów dla bezdomnych mogą liczyć na wsparcie z Funduszu Dopłat.

Finansowe wsparcie, o którym mowa, nie przysługuje na przedsięwzięcia, których realizacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej. Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat udziela gminie wsparcia finansowego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia, w wyniku którego powstaną lokale socjalne, które polegają na:

• budowie budynku na nieruchomości stanowiącej własność gminy lub będącej w jej użytkowaniu wieczystym;

• remoncie lub przebudowie budynku będącego własnością gminy i przeznaczonego na pobyt ludzi albo części takiego budynku;

• zmianie sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy albo części takiego budynku, wymagającej dokonania remontu lub przebudowy;

• kupnie lokali mieszkalnych lub kupnie lokali mieszkalnych połączonym z ich remontem. Finansowe wsparcie w tym wypadku udzielane jest, jeżeli liczba lokali mieszkalnych, zakupionych przez gminę w jednym budynku w ramach tego przedsięwzięcia, nie przekracza połowy liczby wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się w tym budynku.

Ponadto z Funduszu Dopłat na finansowe wsparcia mogą liczyć gminy, związki międzygminne, które chcą pokryć część kosztów przedsięwzięcia, w wyniku którego powstaną noclegownie lub domy dla bezdomnych, lub nastąpi zwiększenie powierzchni użytkowej pomieszczeń mieszkalnych, w tym sypialni, w istniejącej noclegowni lub domu dla bezdomnych, polegającego na:

• budowie budynku na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu wieczystym odpowiednio tej gminy, związku międzygminnego;

• remoncie lub przebudowie budynku, przeznaczonego na pobyt ludzi, będącego własnością odpowiednio tej gminy, związku międzygminnego, albo części takiego budynku;

• zmianie sposobu użytkowania budynku będącego własnością odpowiednio tej gminy, związku międzygminnego albo części takiego budynku, wymagającej dokonania remontu lub przebudowy.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Martyna Owsiak

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »