Kategorie

Zasady finansowania jednostek budżetowych z dochodów własnych

Barbara Kołodziej
Samorządowe jednostki budżetowe dokonują wpłaty na rachunek dochodów budżetu jednostek samorządu terytorialnego w postaci nadwyżki środków obrotowych dochodów własnych. Nadwyżka ustalona jest na dzień 31 grudnia w wysokości wynikającej z przyjętej w tej sprawie uchwały.

Do dochodów własnych jednostek budżetowych, gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych, zalicza się dochody z następujących tytułów: opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej; spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej; odszkodowań i wpłat za uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź w użytkowanie.

Ponadto państwowe jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody uzyskiwane m.in.:

• z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej m.in. na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych,

• z opłat egzaminacyjnych za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji,

• z wpisów i wpłat z tytułu prowadzenia postępowań odwoławczych,

• ze sprzedaży zapasów mobilizacyjnych,

• w związku z realizacją zadań i przedsięwzięć we współpracy ze służbami specjalnymi innych państw,

• za czynności polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych,

• z wpływów z najmu, dzierżawy lub sprzedaży składników majątkowych placówek zagranicznych w wysokości 75 proc. tych wpływów.

W samorządowych jednostkach budżetowych, poza wymienionymi wyżej, dodatkowe źródła dochodów własnych ustalane są przez organ stanowiący samorządu.

Nadwyżki dochodów

Reklama

Państwowe jednostki budżetowe dokonują wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa w postaci nadwyżki dochodów własnych, która ustalana jest jako różnica między stanem środków dochodów własnych na dzień 31 grudnia a wysokością 1/6 planowanych na dany rok budżetowy (za który dokonywana jest wpłata) wydatków finansowanych z dochodów własnych. Natomiast samorządowe jednostki budżetowe dokonują wpłaty na rachunek dochodów budżetu jednostek samorządu terytorialnego w postaci nadwyżki środków obrotowych dochodów własnych, która ustalona jest na dzień 31 grudnia w wysokości wynikającej z przyjętej uchwały.

W państwowych jednostkach budżetowych wysokość nadwyżki ustalana jest od określonych w ustawie o finansach publicznych źródeł dochodów własnych odrębnie dla każdego dochodu własnego, m.in. od dochodów pochodzących z: opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej; działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie (np. świadczenie usług szkoleniowych); opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji oraz wpisów i wpłat z tytułu prowadzenia postępowań odwoławczych.

Należy pamiętać, że przy ustalaniu na dzień 31 grudnia nadwyżki dochodów własnych podlegającej odprowadzeniu do budżetu nie uwzględnia się wpłat od uczestników szkoleń lub egzaminów oraz wpłat i wpisów z tytułu postępowań. Wpłaty te w całości przeznaczane są na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzonym szkoleniem, egzaminem lub postępowaniem odwoławczym w roku następnym lub zwrot wniesionych opłat egzaminacyjnych, jak również postępowań odwoławczych ponoszonych w roku następnym.

Przeznaczenie dochodów

Dochody własne jednostek budżetowych wraz z odsetkami mogą być przeznaczone na:

• sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów z opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej, a przez państwową jednostkę budżetową także m.in.:

- z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej m.in. na świadczeniu usług, np. szkoleniowych,

- z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji,

- z wpisów i wpłat z tytułu prowadzenia postępowań odwoławczych,

- w związku z realizacją zadań i przedsięwzięć we współpracy ze służbami specjalnymi innych państw,

- za czynności polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych;

• cele wskazane przez darczyńcę,

• remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskiwania dochodów:

- z tytułu odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd lub w użytkowanie,

Reklama

- a przez państwową jednostkę budżetową również: ze sprzedaży zapasów mobilizacyjnych; wpływów z najmu, dzierżawy lub sprzedaży składników majątkowych placówek zagranicznych w wysokości 75 proc. tych wpływów oraz odsetek z tytułu wkładów i lokat na rachunkach bankowych placówek zagranicznych.

Dochody własne wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczane na finansowanie wynagrodzeń osobowych, z wyjątkiem dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 112 ust. 3 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. nr 7, poz. 58 ze zm.) oraz wynagrodzeń określonych dla pracowników urzędów skarbowych na podstawie art.70 ustawy z 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 170, poz. 1218).

PRZYKŁAD

EWIDENCJA NA RACHUNKACH BANKOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH

Do ewidencji dochodów własnych służy konto 132 Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.

Zapisy księgowe dokonywane na koncie 132 są następujące:

1. Zwiększenie stanu dochodów własnych o dopisane przez bank oprocentowanie środków znajdujących się na rachunku:

Wn konto 132 Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Ma konto 750 Przychody i koszty finansowe;

2. Wpłata należności na rachunek bankowy dochodów własnych:

Wn konto 132 Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Ma konta zespołu 2 (rozrachunków);

3. Wpłata na inwestycję jednostki budżetowej finansowana ze środków dochodów własnych:

Wn konta zespołu 2 (rozrachunków)

Ma konto 132 Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych;

4. Zapłata zobowiązań ze środków dochodów własnych:

Wn konta zespołu 2 (rozrachunków)

Ma konto 132 Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych;

5. Pobrane przez bank koszty obsługi rachunku:

Wn konto 400 Koszty według rodzajów

Ma konto 132 Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych;

6. Przelew wynagrodzeń prowizyjnych dla pracowników wykonujących egzekucję administracyjną należności pieniężnych wraz z należnymi nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi lub rentowymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym:

Wn konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Ma konto 132 Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych;

7. Przelew nadwyżki dochodów własnych:

Wn konto 225 Rozrachunki z budżetami

Ma konto 132 Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych;

8. Przelew części środków dochodów własnych do innej państwowej jednostki budżetowej (redystrybucja środków):

Wn konto 740 Dotacje i środki na inwestycje

Ma konto 132 Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.

BARBARA KOŁODZIEJ

gp@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.).

• Rozporządzenie ministra finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020 ze zm.)

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?