reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Zasady finansowania jednostek budżetowych z dochodów własnych

Zasady finansowania jednostek budżetowych z dochodów własnych

Samorządowe jednostki budżetowe dokonują wpłaty na rachunek dochodów budżetu jednostek samorządu terytorialnego w postaci nadwyżki środków obrotowych dochodów własnych. Nadwyżka ustalona jest na dzień 31 grudnia w wysokości wynikającej z przyjętej w tej sprawie uchwały.


Do dochodów własnych jednostek budżetowych, gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych, zalicza się dochody z następujących tytułów: opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej; spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej; odszkodowań i wpłat za uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź w użytkowanie.

Ponadto państwowe jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody uzyskiwane m.in.:

• z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej m.in. na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych,

• z opłat egzaminacyjnych za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji,

• z wpisów i wpłat z tytułu prowadzenia postępowań odwoławczych,

• ze sprzedaży zapasów mobilizacyjnych,

• w związku z realizacją zadań i przedsięwzięć we współpracy ze służbami specjalnymi innych państw,

• za czynności polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych,

• z wpływów z najmu, dzierżawy lub sprzedaży składników majątkowych placówek zagranicznych w wysokości 75 proc. tych wpływów.

W samorządowych jednostkach budżetowych, poza wymienionymi wyżej, dodatkowe źródła dochodów własnych ustalane są przez organ stanowiący samorządu.

Nadwyżki dochodów

Państwowe jednostki budżetowe dokonują wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa w postaci nadwyżki dochodów własnych, która ustalana jest jako różnica między stanem środków dochodów własnych na dzień 31 grudnia a wysokością 1/6 planowanych na dany rok budżetowy (za który dokonywana jest wpłata) wydatków finansowanych z dochodów własnych. Natomiast samorządowe jednostki budżetowe dokonują wpłaty na rachunek dochodów budżetu jednostek samorządu terytorialnego w postaci nadwyżki środków obrotowych dochodów własnych, która ustalona jest na dzień 31 grudnia w wysokości wynikającej z przyjętej uchwały.

W państwowych jednostkach budżetowych wysokość nadwyżki ustalana jest od określonych w ustawie o finansach publicznych źródeł dochodów własnych odrębnie dla każdego dochodu własnego, m.in. od dochodów pochodzących z: opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej; działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie (np. świadczenie usług szkoleniowych); opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji oraz wpisów i wpłat z tytułu prowadzenia postępowań odwoławczych.

Należy pamiętać, że przy ustalaniu na dzień 31 grudnia nadwyżki dochodów własnych podlegającej odprowadzeniu do budżetu nie uwzględnia się wpłat od uczestników szkoleń lub egzaminów oraz wpłat i wpisów z tytułu postępowań. Wpłaty te w całości przeznaczane są na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzonym szkoleniem, egzaminem lub postępowaniem odwoławczym w roku następnym lub zwrot wniesionych opłat egzaminacyjnych, jak również postępowań odwoławczych ponoszonych w roku następnym.

Przeznaczenie dochodów

Dochody własne jednostek budżetowych wraz z odsetkami mogą być przeznaczone na:

• sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów z opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej, a przez państwową jednostkę budżetową także m.in.:

- z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej m.in. na świadczeniu usług, np. szkoleniowych,

- z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji,

- z wpisów i wpłat z tytułu prowadzenia postępowań odwoławczych,

- w związku z realizacją zadań i przedsięwzięć we współpracy ze służbami specjalnymi innych państw,

- za czynności polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych;

• cele wskazane przez darczyńcę,

• remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskiwania dochodów:

- z tytułu odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd lub w użytkowanie,

- a przez państwową jednostkę budżetową również: ze sprzedaży zapasów mobilizacyjnych; wpływów z najmu, dzierżawy lub sprzedaży składników majątkowych placówek zagranicznych w wysokości 75 proc. tych wpływów oraz odsetek z tytułu wkładów i lokat na rachunkach bankowych placówek zagranicznych.

Dochody własne wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczane na finansowanie wynagrodzeń osobowych, z wyjątkiem dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 112 ust. 3 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. nr 7, poz. 58 ze zm.) oraz wynagrodzeń określonych dla pracowników urzędów skarbowych na podstawie art.70 ustawy z 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 170, poz. 1218).

PRZYKŁAD

EWIDENCJA NA RACHUNKACH BANKOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH

Do ewidencji dochodów własnych służy konto 132 Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.

Zapisy księgowe dokonywane na koncie 132 są następujące:

1. Zwiększenie stanu dochodów własnych o dopisane przez bank oprocentowanie środków znajdujących się na rachunku:

Wn konto 132 Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Ma konto 750 Przychody i koszty finansowe;

2. Wpłata należności na rachunek bankowy dochodów własnych:

Wn konto 132 Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Ma konta zespołu 2 (rozrachunków);

3. Wpłata na inwestycję jednostki budżetowej finansowana ze środków dochodów własnych:

Wn konta zespołu 2 (rozrachunków)

Ma konto 132 Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych;

4. Zapłata zobowiązań ze środków dochodów własnych:

Wn konta zespołu 2 (rozrachunków)

Ma konto 132 Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych;

5. Pobrane przez bank koszty obsługi rachunku:

Wn konto 400 Koszty według rodzajów

Ma konto 132 Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych;

6. Przelew wynagrodzeń prowizyjnych dla pracowników wykonujących egzekucję administracyjną należności pieniężnych wraz z należnymi nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi lub rentowymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym:

Wn konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Ma konto 132 Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych;

7. Przelew nadwyżki dochodów własnych:

Wn konto 225 Rozrachunki z budżetami

Ma konto 132 Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych;

8. Przelew części środków dochodów własnych do innej państwowej jednostki budżetowej (redystrybucja środków):

Wn konto 740 Dotacje i środki na inwestycje

Ma konto 132 Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.

BARBARA KOŁODZIEJ

gp@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.).

• Rozporządzenie ministra finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020 ze zm.)

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


Przedsiębiorca i pracodawca w kryzysie – komplet e-booków59.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama