Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wynagrodzenia w samorządzie w pytaniach i odpowiedziach

Magdalena Kasprzak
Radca prawny, doktor nauk prawnych. Pracowała w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy, autorka licznych publikacji w wiodących polskich wydawnictwach prawniczych. Doradca prawny w kancelariach prawnych, wykładowca akademicki, prezes zarządu ANTERIS Fundacji Pomocy Prawnej
inforCMS
Czy nagroda jubileuszowa przysługuje w okresie próbnym? Czy w wynagrodzeniu urlopowym uwzględnić dopiero co zlikwidowany dodatek? Jak naliczyć dodatek stażowy w okresie zasiłkowym? Na te pytania odpowiadamy poniżej.

Nagroda jubileuszowa a umowa na czas określony

Na początku sierpnia zatrudniliśmy na okres próbny nowego pracownika. Został on zatrudniony jedynie na trzy miesiące, ale jego łączny staż pracy w trzecim miesiącu pracy u nas wyniesie 30 lat. Czy będziemy zobowiązani do wypłaty nagrody jubileuszowej, mimo że możemy np. nie przedłużyć z tym pracownikiem umowy?

Tak, pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej po przepracowaniu wymaganego okresu. Nie ma tu znaczenia ani rodzaj zawartej umowy o pracę, ani staż pracownika u danego pracodawcy.

Łączny staż pracy pracownika samorządowego to jedyny warunek niezbędny do uzyskania prawa do nagrody jubileuszowej. Fakt zatrudnienia takiego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony (np. na trzymiesięczną umowę o pracę na okres próbny) nie pozbawia go uprawnień pracowniczych gwarantowanych dla danej grupy zawodowej. Przepisy ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych przewidują również, że do okresów pracy uprawniających do dodatku stażowego oraz nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Szczegółowe regulacje związane z zasadami przyznawania i wypłaty nagrody jubileuszowej pracownikom samorządowym wynikają z przepisów rozporządzenia z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (dalej: rozporządzenie płacowe). Jak wynika z § 8 rozporządzenia płacowego, pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego (np. 30 lat pracy) – a dodatkowo pracodawca jest zobowiązany wypłacić nagrodę niezwłocznie po nabyciu do niej prawa przez pracownika.

ZAPAMIĘTAJ!

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obowiązek udokumentowania stażu pracy, który daje prawo do nagrody jubileuszowej, ciąży na pracowniku.

Jedynie w przypadkach gdy pracownik pozostaje jednocześnie w innym stosunku pracy, do okresu uprawniającego go do nagrody jubileuszowej wlicza się tylko jeden z tych okresów. W podstawowym miejscu pracy nie zalicza się trwającego zatrudnienia dodatkowego i na odwrót. Z sytuacji opisanej w pytaniu wynika jednak, że praca w jednostce samorządowej jest jedynym zatrudnieniem pracownika. Dlatego też udokumentowany staż pracy powinien zostać uwzględniony przy ustalaniu uprawnień do nagrody już w momencie rozpoczęcia pracy. Fakt zatrudnienia na czas określony (i na okres próbny) nie może pozbawić pracownika prawa do nagrody jubileuszowej.

ZAPAMIĘTAJ!

Pracodawca nie może zawrzeć w przepisach wewnętrznych jednostki żadnych regulacji, które mogłyby pozbawić uprawnionego pracownika prawa do nagrody jubileuszowej.

Pracodawca ma prawo przyznać zatrudnionemu większe świadczenia, niż ma on zagwarantowane w przepisach, natomiast nie może uregulować zasad uzyskania prawa do nagrody jubileuszowej na gorszych warunkach. Wprowadzenie np. minimalnego zakładowego stażu zatrudnienia jest niedopuszczalne. Nie można też samodzielnie decydować o wypłaceniu nagrody w niższej, niż przewidują przepisy, wysokości.

Nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości:

• po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego,

• po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego,

• po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego,

• po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego,

• po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego,

• po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego.

Sfera budżetowa nie ma dowolności w kształtowaniu zasad wynagradzania swoich pracowników. To, co wynika z przepisów ustaw lub aktów wykonawczych, obowiązuje zarówno pracodawców, jak i pracowników – a przepisy ustawy o pracownikach samorządowych i rozporządzenia płacowego nie przewidują możliwości pozbawienia pracownika prawa do nagrody jubileuszowej w związku z krótkotrwałym zatrudnieniem w danej jednostce samorządowej.

Jeśli więc ów pracownik w trzecim miesiącu swojej umowy nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy, powinna mu ona zostać wypłacona – niezależnie od faktu, czy umowa zostanie mu przedłużona, czy też nie.

Wypłacenie zbyt wysokiego wynagrodzenia>>

Wynagrodzenie urlopowe a dodatki do wynagrodzenia

Pracownica urzędu miasta od początku września zmieni zakres swoich obowiązków i stanowisko. Tym samym zostanie pozbawiona dodatku specjalnego, ale w to miejsce otrzyma dodatek funkcyjny. Zgodnie z przyjętym planem urlopów pracownica we wrześniu wykorzysta przysługujący jej urlop wypoczynkowy. Czy naliczając wysokość przysługującego jej wynagrodzenia urlopowego, trzeba zaliczyć oba te dodatki?

Nie, do wynagrodzenia urlopowego we wrześniu doliczymy tylko te dodatki, które pracownica faktycznie w tym miesiącu otrzyma.

Pracownikowi samorządowemu może zostać przyznany dodatek funkcyjny oraz – z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań – dodatek specjalny (art. 36 ustawy o pracownikach samorządowych). Charakter dodatku specjalnego różni się od dodatku funkcyjnego. Przy dodatku specjalnym nie ma bowiem szczegółowych kryteriów, na podstawie których jasno można stwierdzić, kiedy pracownik samorządowy ma prawo do dodatku specjalnego (z wyjątkiem wójtów, burmistrzów i prezydentów miast). O jego przyznaniu decyduje samodzielnie pracodawca, biorąc pod uwagę charakter wykonywanej przez pracownika pracy i zakres powierzonych mu obowiązków. Inaczej sprawa wygląda z dodatkiem funkcyjnym. O tym, czy pracownik ma prawo do takiego dodatkowego składnika wynagrodzenia, decyduje zajmowane przez niego stanowisko.

Do podstawy wynagrodzenia urlopowego wlicza się stałe składniki wynagrodzenia – określone w stawce miesięcznej (a taki właśnie charakter mają oba te dodatki), do których pracownik ma prawo. Przyjmuje się je wtedy w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. Taki sposób liczenia wynagrodzenia urlopowego wynika z przepisów rozporządzenia z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (dalej: rozporządzenie urlopowe).

Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej (w stałej wysokości) uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu (§ 7 rozporządzenia urlopowego). Oczywiście możliwe jest również wyliczanie średniej z kilku miesięcy, ale pamiętajmy, że dotyczy to tylko składników wynagrodzenia przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc i niewypłacanych w stałej miesięcznej kwocie.

Dodatkowo, za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował (art. 172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; dalej: k.p.). Oznacza to zatem, że pracownik w miesiącu wykorzystania urlopu wypoczynkowego otrzyma normalne, przysługujące mu wynagrodzenie złożone ze stałych składników. W takim przypadku nie ma nawet potrzeby odrębnego wyliczania takiego wynagrodzenia.

W sytuacji opisanej w pytaniu, pracownica wykorzysta urlop wypoczynkowy we wrześniu. Wynagrodzenie pracownicy składa się ze stałych składników. Nie ma zatem potrzeby naliczania średniej z kilku miesięcy. Co więcej, w takim przypadku fakt wykorzystania urlopu nie wpłynie na wysokość miesięcznego wynagrodzenia tej pracownicy.

Skoro zatem pracownica od września nie otrzymuje już dodatku specjalnego, nie będzie on wliczany do wynagrodzenia za ten miesiąc, a tym samym nie będzie uwzględniony w wynagrodzeniu urlopowym. Dodatek specjalny należałoby uwzględnić, gdyby we wrześniu był on nadal wypłacany. Nowy dodatek funkcyjny od 1 września będzie natomiast doliczony do wynagrodzenia zasadniczego tej pracownicy, a tym samym będzie on uwzględniony również w jej wynagrodzeniu urlopowym.

Wynagrodzenie pracownika samorządowego za pracę w godzinach nadliczbowych>>

Dodatki w podstawie wymiaru zasiłku

Pracownica lada chwila przejdzie na zasiłek chorobowy. W jaki sposób wypłacić jej dodatek stażowy? Czy można wliczyć go do podstawy wymiaru (tak jak przy zasiłku macierzyńskim), czy też wypłacić niezależnie od zasiłku? Jak postąpić z dodatkiem specjalnym i funkcyjnym?

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i opiekuńczego dla pracowników samorządowych nie uwzględnia się dodatku za wieloletnią pracę (stażowego). Jak wynika bowiem z § 7 ust. 2 rozporządzenia płacowego, dodatek stażowy przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje on wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego. A zatem dodatek stażowy jest wypłacany obok zasiłków: chorobowego i opiekuńczego. Uwzględnienie go w podstawie wymiaru zasiłków byłoby więc nieprawidłowe. Ta zasada nie dotyczy jednak zasiłku macierzyńskiego. Przepisy rozporządzenia płacowego nie przewidują wypłaty dodatku stażowego obok zasiłku macierzyńskiego. Dlatego też dodatek stażowy powinien być wliczany do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego, a nie wypłacony obok, tak jak w przypadku dodatku stażowego.

Dodatek stażowy w podstawie wymiaru zasiłku macierzyńskiego uwzględniamy w następujący sposób:

1) do miesięcy przyjętych do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia dodajemy kwoty dodatku wypłacone za poszczególne miesiące (po ewentualnym uzupełnieniu),

2) od tak podwyższonej podstawy wymiaru ustalamy miesięczną podstawę wymiaru i miesięczny zasiłek.

Wybrani pracownicy samorządowi mają prawo do dodatku funkcyjnego. Dodatek ten powinien być uwzględniany w podstawie wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku macierzyńskiego oraz świadczenia rehabilitacyjnego. Oczywiście podstawowym warunkiem umożliwiającym zaliczenie tego dodatku do podstawy wymiaru zasiłków jest zapis zawarty w regulaminie wynagradzania obowiązującym u pracodawcy, który przewiduje niewypłacanie tego dodatku za okresy wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. W przypadku gdyby wewnętrzne przepisy płacowe przewidywały wypłatę dodatku funkcyjnego również w czasie np. choroby, nie byłoby mowy o wliczaniu go do podstawy.

Obecnie ani ustawa o pracownikach samorządowych, ani rozporządzenie o ich wynagradzaniu nie przewidują możliwości wypłaty dodatku funkcyjnego obok świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Dlatego pracownikom, którym dodatek funkcyjny przysługuje z tytułu zajmowanego stanowiska w jednostkach samorządowych, należy uwzględniać go przy ustalaniu wysokości świadczeń.

W przypadku gdyby dodatek funkcyjny był przyznawany pracownikowi samorządowemu tylko do określonego terminu, wówczas przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków należy stosować art. 41 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa). Zgodnie z tym przepisem, składników wynagrodzenia przysługujących w myśl umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, tylko do określonego terminu, nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należnego za okres po tym terminie.

Podobnie sprawa wygląda z dodatkiem specjalnym, przyznawanym z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań pracownikowi. W tym przypadku też decydujące znaczenie ma zapis w regulaminie wynagradzania dotyczący sposobu jego wypłaty. Regulamin obowiązujący u pracodawcy może bowiem zastrzegać wypłatę tego dodatku obok zasiłków. Dodatkowo – jak wynika z charakteru tego dodatku – jest on przyznawany tylko na okres zwiększonych obowiązków (czyli do określonego terminu). A zatem zastosujemy tu zasadę wyłączenia określoną w art. 41 ust. 2 ustawy zasiłkowej.

Magdalena Kasprzak

Podstawy prawne

• Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)

• Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 958)

• Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1591)

 

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  ZUS: dodatkowe 450 mld zł dla 24 mln Polaków. Koniecznie zajrzyj na swoje konto emerytalne
  ZUS zwaloryzował konta ubezpieczonych. O 450 mld zł.
  Sąd Najwyższy uchylił umorzenie sprawy Mariusza Kamińskiego i innych b. szefów CBA. PiS: dywersja i działanie antykonstytucyjne

  Sąd Najwyższy uchylił 6 czerwca 2023 r. umorzenie sprawy Mariusza Kamińskiego i innych byłych szefów CBA, skazanych w pierwszej instancji i ułaskawionych przez prezydenta. Sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania do sądu okręgowego. To jawna dywersja Sądu Najwyższego i działanie antykonstytucyjne, które ma doprowadzić do całkowitego chaosu prawnego - skomentował wyrok rzecznik PiS Rafał Bochenek.

  Apel pracodawców szpitali powiatowych do ministra zdrowia

  Pracodawcy szpitali powiatowych apelują do ministra zdrowia – czego oczekują? OZPSP zwrócił się do ministra zdrowia o niezwłoczne podjęcie działań, które w realny sposób zmienią i poprawią sytuację finansową placówek medycznych w Polsce. Potrzeba realnych zmian. 

  Czy warto studiować w 2023 r.?

  Decyzja o podjęciu studiów jest bardzo indywidualna i zależy od wielu czynników, takich jak interesy, cele kariery, sytuacja finansowa i inne osobiste okoliczności.

  Suplementacja chromem i lekkostrawna dieta korzystne dla wątroby

  Wątroba to organ bardzo narażony na skutki wysokotłuszczowej diety. Badania naukowców z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie wykazały, że najlepszym sposobem na poprawę jej funkcjonowania jest przejście na dietę lekkostrawną wraz z suplementowaniem chromu.

  Kiedy pracownik zdalny otrzyma do pracy jednocześnie laptop i monitor stacjonarny?

  Pracownicy pracujący przy użyciu laptopa powinni korzystać z monitora stacjonarnego. Pracodawca może alternatywnie wyposażyć stanowisko pracy w podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu laptopa tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz. 

  10 godzin pracy od poniedziałku do czwartku. Piątek wolny. Pracodawcy wprowadzają skompresowany tydzień pracy [4 dni pracy]

  Deloitte testuje wdrożenie skompresowanego tygodnia pracy.

  W 2023 r. od rządu 616 mln zł więcej dla rolników

  Od 3 czerwca wyższa stawka zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego.

  305 mln zł od rządu dla strażaków

  Minister Moskwa: w tym roku 305 mln zł na wozy ratowniczo-gaśnicze dla OSP.

  W Polsce sprzedano 200 000 pomp ciepła. Wiesz ile wyprodukowano w naszym kraju? [Wywiad]

  W 2022 roku sprzedano w naszym kraju ok. 200 tys. pomp ciepła, z czego jedynie 5 proc. wyprodukowano w Polsce. Importerzy zamawiają produkty pod własnym "brandem" i oferują jako polskie – powiedziała w rozmowie z PAP wiceprezes Izby Gospodarczej Urządzeń (IGU) OZE Aleksandra Jurkowska.

  Nowość: Krople do oczu spowalniają postęp krótkowzroczności u dzieci [Badania]

  Krople do oczu z niską dawką atropiny mogą spowolnić postęp krótkowzroczności u dzieci, ponieważ hamują nadmierne powiększanie się oka – informuje pismo „JAMA Ophthalmology”.

  Sposób na rekreację ruchową: taniec

  Regularne uprawianie aktywności fizycznej ma ogromne znaczenie. Szczególnie polecaną formą sportu jest taniec. Ma on wiele właściwości prozdrowotnych, poprawia samopoczucie, dodaje energii oraz pozwala nawiązać nowe kontakty towarzyskie. Warto więc już dziś udać się na zajęcia taneczne

  Kto może skorzystać z zamrożenia cen energii? Kiedy trzeba złożyć wniosek?

  Rolnicy, osoby z niepełnosprawnościami oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny muszą pamiętać, że jeszcze tylko do końca czerwca br. mają czas na złożenie wniosków umożliwiających skorzystanie w tym roku z preferencyjnych rozliczeń cen energii ujętych w Tarczy Solidarnościowej.

  Kiedy święto Bożego Ciała w 2023 r? Historia. Koszt długiego weekendu 2023 r.

  W 2023 r. Boże Ciało przypada 8 czerwca 2023 r. Polacy wzięli urlopy w piątek 9 czerwca. I pojadą na długi weekend. Sporo zapłacą za wypoczynek. Wiadomo inflacja. 

  Do końca czerwca strażacy mogą otrzymać 10 000 zł na każdą jednostkę OSP

  Jednostki OSP mogą do 10 000 zł w programie dofinansowania Fundacji Grupy PERN. 

  Rak piersi: Moim zdaniem diagnostyka genetyczna leży [wywiad]

  Dziś pacjentki mogą mieć szybki dostęp do terapii bez konieczności hospitalizacji, bez spotykania się z grupą pacjentów, bez wysłuchiwania trudnych historii korytarzowych w oczekiwaniu w kolejce. Idziemy na szybki zastrzyk i spędzamy bardzo mało czasu w miejscu leczenia - mówi Magdalena Kardynał (Fundacja OmeaLife)

  Aerozol na migrenę. Kiedy pacjenci będą mogli skorzystać? [Badania]

  Ketamina przyjmowana w postaci aerozolu do nosa może okazać się bezpieczną i skuteczną metodą terapii opornej na leczenie przewlekłej migreny - informuje najnowszy numer czasopisma „Regional Ansthetic & Pain Medicine”.

  Nowe podręczniki HIT dla klasy II

  Wydawnictwo Biały Kruk i WSiP ubiegają się o dopuszczenie podręczników do HiT dla klasy II

  Rekrutacja na studia 2023 r. Nowe kierunki studiów. Ile miejsc dla studentów?

  Nowe kierunki studiów: na Uniwersytecie Rzeszowskim - zarządzanie państwem, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza - archeometria, na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie - gastronomia i catering dietetyczny.

  Polska opieka zdrowotna należy do najbardziej niedofinansowanych w UE

  Polski system zdrowia skrytykowany – jakie są zastrzeżenia? Według analizy prof. Johna Yfantopoulosa z greckiego Instytutu Badań Polityczno-Ekonomicznych i Społecznych IPOKE, polska opieka zdrowotna należy do najbardziej niedofinansowanych w UE. Dlatego koszty ponoszone przez pacjentów są bardzo wysokie, a 2/3 z nich dotyczy leków. Czy da się poprawić rentowność systemu zdrowia? 

  1 czerwca 2023 r. dodatkowa sesja maturalna [Matura 2023]

  W czwartek o godz. 9.00 egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. 

  Sesja letnia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie [Formuła: 2012, 2017, 2019]

  W czwartek rozpoczyna się letnia sesja egzaminów zawodowych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Egzaminy składają się z dwóch części: pisemnej i z części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym.

  Od 1 czerwca 2023 r. bezpłatne szczepienia dzieci przeciwko HPV

  Dziewczynki i chłopcy w wieku 12 i 13 lat mogą już szczepić się przeciw HPV.

  Pierwsza od 13 lat podwyżka wynagrodzeń konsultantów zdrowia. Rocznie nie więcej niż 17 000 zł - 23 000 zł

  W II kwartale 2023 r. podwyżka wynagrodzeń dla konsultantów w ochronie zdrowia. Pierwsza od 13 lat.

  Stopnie alarmowe na terenie całej Polski do 31 sierpnia 2023 r.

  Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało 31 maja 2023 r., że premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które przedłużają do 31 sierpnia 2023 roku obowiązywanie stopni alarmowych: 3. stopnia CHARLIE-CRP, 2. stopnia BRAVO na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.